โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว

ขนาด ขนาดกลาง รับผิดชอบประชากร จำนวน 3,000 - 8,000 คน
OTOP ผู้สูงอายุ
ระยะทาง จากโรงพยาบาลบ้านหมอ 7.1 กม.
พื้นที่ จ.สระบุรี อ.บ้านหมอ ต.หนองบัว หมู่ 2
ที่อยู่ 69 ม.2 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
โทรศัพท์ 09 2526 7766
โทรสาร -
ID Line
URL -
ภาพประกอบ
 • ที่จอดรถจักรยานยนต์ของผู้รับบริการ และทางลาดสำหรับผู้พิการ

 • สวนหย่อมน้อยๆด้านหน้าอาคาร

 • ด้านข้างอาคาร / ที่จอดรถผู้มารับบริการ

ที่ตั้ง

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว

  ลำดับ ตำแหน่ง ประเภท ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ  
  1 นักวิชาการสาธารณสุข ข้าราชการ นายเรืองฤทธิ์ ทวีมูล

  นายเรืองฤทธิ์ ทวีมูล

  นักวิชาการสาธารณสุข

บุคลากรประจำ

  ลำดับ ตำแหน่ง ประเภท ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ  
  1 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ข้าราชการ น.ส.ชุลีพร เคหะทอง

  น.ส.ชุลีพร เคหะทอง

  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
  2 พยาบาลวิชาชีพ ข้าราชการ นางสนิท ขันตี

  นางสนิท ขันตี

  พยาบาลวิชาชีพ
  3 เจ้าพนักงานธุรการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข น.ส.กรรณิการ์ โพธิ์สวัสดิ์

  น.ส.กรรณิการ์ โพธิ์สวัสดิ์

  เจ้าพนักงานธุรการ

ข้อมูลพื้นฐาน

ลำดับ รายการ จำนวน
1 จำนวนประชากรที่รับผิดชอบ 3,311 คน
2 จำนวนประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 2,343 คน
3 จำนวนประชากรสิทธิประกันสังคม 846 คน
4 จำนวนประชากรสิทธิข้าราชการ 121 คน
5 จำนวน อสม. 50 คน
6 จำนวนหลังคาเรือน 1,028 หลัง
7 จำนวนหมู่บ้าน 7 หมู่
8 จำนวนโรงเรียน 3 แห่ง
9 จำนวนนักเรียน 198 คน
10 จำนวนศูนย์เด็กเล็ก 0 แห่ง
11 จำนวนประชากรอายุมากกว่า 60 ปี ขึ้นไป 639 คน
12 จำนวนประชากรอายุ 0 ถึง 5 ปี 174 คน
13 จำนวนอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) 0 คน
14 จำนวนผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Caregiver) 8 คน
15 จำนวนผู้พิการ 200 คน

อาคารและสิ่งก่อสร้าง

วันที่บันทึกข้อมูล : 14 ก.ค. 2563
ลำดับ รายการ สถานะ
1 อาคารสำนักงาน พร้อมใช้
2.1 บ้านพัก 1 -
2.2 บ้านพัก 2 -
2.3 บ้านพัก 3 -
3 อาคารแพทย์แผนไทย -

ครุภัณฑ์ทางการแพทย์

วันที่บันทึกข้อมูล : 14 ก.ค. 2563
ลำดับ รายการ จำนวน
1 เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) -
2 เครื่องอัลตราซาวด์ ชนิดสี 2 หัวตรวจ -
3 ยูนิตทันตกรรม 1 ยูนิต
3.1 เครื่องขุดหินน้ำลายไฟฟ้า 1 เครื่อง
3.2 เครื่องปั่นอมัลกัม 1 เครื่อง
3.3 เครื่องบ่มวัสดุด้วยแสดง (light curing unit) -
4 เครื่องฟังเสียงหัวใจของทารกในครรภ์ (Fetal Doptone) 1 เครื่อง
5 อุปกรณ์กู้ชีพเบื้องต้น 1 ชุด
6 เครื่องผลิตออกซิเจน (Oxygen generator) -
7 ถังออกซิเจน พร้อมอุปกรณ์ในการใช้งาน 1 ถัง
8 ชุดเครื่องมือตรวจโรคทั่วไป 1 ชุด
9 เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) -
10 ชุดตรวจประเมินพัฒนาการเด็ก 1 ชุด
11 เตียง Fowler -
12 เครื่อง suction mobile -
13 เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ -
14 เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) ชนิดพกพา -
15 เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (Hematocrit Centrifuge) -
16 เครื่องนึ่งฆ่า (Autoclave) เชื้อไฟฟ้า 1 เครื่อง
17 เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ -
18 เครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า -
19 เครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า -
20 เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น -
21 หม้อต้มแผ่นความร้อน -
22 หม้อแช่พาราฟิน -

ยานพาหนะ

วันที่บันทึกข้อมูล : 14 ก.ค. 2563
ลำดับ รายการ จำนวน
1 รถพยาบาล -
2.1 รถเอนกประสงค์,รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ -
2.2 รถเอนกประสงค์,รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ -
3 (1)รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่เกิน 150 ซีซี ทะเบียน ขขษ 189 พร้อมใช้
3 (2)รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่เกิน 150 ซีซี ทะเบียน 1กฎ9433 พร้อมใช้

บริการในหน่วยบริการ

วันที่บันทึกข้อมูล : 14 ก.ค. 2563
ลำดับ บริการ ในเวลา นอกเวลา
1 คลินิกผู้ป่วยนอกทั่วไป มี มี
2 คลินิกพิเศษ (โรคเรื้อรัง) มี -
3 คลินิกทันตกรรม มี -
4 คลินิกสุขภาพเด็กดี มี -
5 คลินิกวางแผนครอบครัว มี -
6 คลินิกอนามัยแม่และเด็ก (ฝากครรภ์) มี -
7 คลินิกแพทย์แผนไทย - -
8 คลินิกกายภาพบำบัด - -
9 คลินิกตรวจสุขภาพเกษตรกร มี -

บริการนอกหน่วยบริการ

วันที่บันทึกข้อมูล : 14 ก.ค. 2563
ลำดับ บริการ ช่วงเวลาที่ดำเนินการ
1 เยี่ยมแม่และเด็ก มี
2 เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้าน,ติดเตียง,
ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
มี
3 ควบคุมโรคระบาด มี
4 อนามัยโรงเรียน มี
5 คุ้มครองผู้บริโภค มี
6 งานคัดกรองสุขภาพ มี

การเงินการคลัง ณ 30 กันยายน 2562

วันที่บันทึกข้อมูล : 14 ก.ค. 2563
ลำดับ ประเภท จำนวนเงิน (บาท)
1 เงินคงเหลือยกมา ณ 30 กันยายน 2561 93,872.31
2 รายรับ
2.1 งบดำเนินการ 123,300.00
2.2 งบลงทุน 0.00
2.3 เงินสุทธิที่ได้รับจากแม่ข่าย 293,060.61
2.4 เงินอื่นๆ 413,565.00
รวม 829,925.61
3 รายจ่าย
3.1 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 112,960.00
3.2 ค่าสาธารณูปโภค 36,801.98
3.3 ค่าจัดซื้อวัสดุ/ค่าใช้สอย 270,744.00
3.4 ค่าครุภัณฑ์ 0.00
3.5 ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 346,936.00
3.6 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 0.00
รวม 767,441.98
4 เงินคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2562 156,355.28

ข้อมูลการให้บริการ ปีงบประมาณ 2562

ลำดับ ประเภท จำนวน หน่วย
1 จำนวนผู้ป่วยนอกใหม่ ในปีงบประมาณ 5,250 คน
2 จำนวนผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่มารับบริการ ในปีงบประมาณ 11,250 ครั้ง
3 จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการครั้งแรก ในปีงบประมาณ 125 คน
4 จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการทั้งหมด ในปีงบประมาณ 420 ครั้ง

 

ผลการประเมินคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ปี 2563

อยู่ระหว่างดำเนินการ

รพ.สต.ประเมินตนเองวันที่ 20 มี.ค. 2563