โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผึ้งรวง

ขนาด ขนาดเล็ก รับผิดชอบประชากร จำนวน น้อยกว่า 3,000 คน
OTOP ผู้สูงอายุ
ระยะทาง จากรพ.แม่ข่าย - กม.
พื้นที่ จ.สระบุรี อ.เฉลิมพระเกียรติ ต.ผึ้งรวง หมู่ 4
ที่อยู่ 111/1 ม.1 ต.ผึ้งรวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18000
โทรศัพท์ 089-0895727
โทรสาร
ID Line
URL
ภาพประกอบ
ที่ตั้ง

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผึ้งรวง

  ลำดับ ตำแหน่ง ประเภท ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ  
  1 เจ้าพนักงานสาธารณสุข ข้าราชการ นายอดินันต์ สิงห์ดี

  นายอดินันต์ สิงห์ดี

  เจ้าพนักงานสาธารณสุข

บุคลากรประจำ

  ลำดับ ตำแหน่ง ประเภท ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ  
  1 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ข้าราชการ นางพชรวรรณ อุดมประเสริฐศิริ

  นางพชรวรรณ อุดมประเสริฐศิริ

  พยาบาลวิชาชีพ
  2 เจ้าพนักงานธุรการ ลูกจ้างชั่วคราว (นอกราชการ) วิสาข์รัตน์ สุระฉิมพลี

  วิสาข์รัตน์ สุระฉิมพลี

  เจ้าพนักงานธุรการ

บุคลากรหมุนเวียน

แพทย์

8.30-12.00 ทุกวันศุกร์ สัปดาห์แรกของเดือน

จำนวน 1 คน / ครั้ง

   1 ข้าราชการ แพทย์หญิงผจงนิติ เยาว์เฉื้อง

  แพทย์หญิงผจงนิติ เยาว์เฉื้อง

  แพทย์
 
 

เภสัชกร

8.30-12.00 น. ทุกวันศุกร์ สัปดาห์แรกของเดือน

จำนวน 1 คน / ครั้ง

   1 ข้าราชการ เภสัชกรพรชัย ขอช่วยกลาง

  เภสัชกรพรชัย ขอช่วยกลาง

  เภสัชกร
 
 

ข้อมูลพื้นฐาน

ลำดับ รายการ จำนวน
1 จำนวนประชากรที่รับผิดชอบ 2,456 คน
2 จำนวนประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 1,682 คน
3 จำนวนประชากรสิทธิประกันสังคม 553 คน
4 จำนวนประชากรสิทธิข้าราชการ 197 คน
5 จำนวน อสม. 0 คน
6 จำนวนหลังคาเรือน 809 หลัง
7 จำนวนหมู่บ้าน 5 หมู่
8 จำนวนโรงเรียน 3 แห่ง
9 จำนวนนักเรียน 255 คน
10 จำนวนศูนย์เด็กเล็ก 1 แห่ง
11 จำนวนประชากรอายุมากกว่า 60 ปี ขึ้นไป 451 คน
12 จำนวนประชากรอายุ 0 ถึง 5 ปี 125 คน
13 จำนวนอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) 0 คน
14 จำนวนผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Caregiver) 13 คน
15 จำนวนผู้พิการ 49 คน

อาคารและสิ่งก่อสร้าง

วันที่บันทึกข้อมูล : 27 มี.ค. 2562
ลำดับ รายการ สถานะ
1 อาคารสำนักงาน พร้อมใช้
2.1 บ้านพัก 1 พร้อมใช้
2.2 บ้านพัก 2 -
2.3 บ้านพัก 3 -
3 อาคารแพทย์แผนไทย -

ครุภัณฑ์ทางการแพทย์

วันที่บันทึกข้อมูล : 27 มี.ค. 2562
ลำดับ รายการ จำนวน
1 เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) -
2 เครื่องอัลตราซาวด์ ชนิดสี 2 หัวตรวจ -
3 ยูนิตทันตกรรม -
3.1 เครื่องขุดหินน้ำลายไฟฟ้า -
3.2 เครื่องปั่นอมัลกัม -
3.3 เครื่องบ่มวัสดุด้วยแสดง (light curing unit) -
4 เครื่องฟังเสียงหัวใจของทารกในครรภ์ (Fetal Doptone) 1 เครื่อง
5 อุปกรณ์กู้ชีพเบื้องต้น 1 ชุด
6 เครื่องผลิตออกซิเจน (Oxygen generator) -
7 ถังออกซิเจน พร้อมอุปกรณ์ในการใช้งาน 1 ถัง
8 ชุดเครื่องมือตรวจโรคทั่วไป -
9 เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) -
10 ชุดตรวจประเมินพัฒนาการเด็ก 1 ชุด
11 เตียง Fowler -
12 เครื่อง suction mobile -
13 เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ 1 เครื่อง
14 เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) ชนิดพกพา -
15 เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (Hematocrit Centrifuge) 1 เครื่อง
16 เครื่องนึ่งฆ่า (Autoclave) เชื้อไฟฟ้า -
17 เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ -
18 เครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า -
19 เครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า -
20 เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น -
21 หม้อต้มแผ่นความร้อน -
22 หม้อแช่พาราฟิน -

ยานพาหนะ

วันที่บันทึกข้อมูล : 27 มี.ค. 2562
ลำดับ รายการ จำนวน
1 รถพยาบาล -
2.1 รถเอนกประสงค์,รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ -
2.2 รถเอนกประสงค์,รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ -
3 (1)รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่เกิน 150 ซีซี ทะเบียน ขขน 101 -
3 (2)รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่เกิน 150 ซีซี ทะเบียน ขจท 39 พร้อมใช้

บริการในหน่วยบริการ

วันที่บันทึกข้อมูล : 4 เม.ย. 2561
ลำดับ บริการ ในเวลา นอกเวลา
1 คลินิกผู้ป่วยนอกทั่วไป มี มี
2 คลินิกพิเศษ (โรคเรื้อรัง) มี -
3 คลินิกทันตกรรม - -
4 คลินิกสุขภาพเด็กดี มี -
5 คลินิกวางแผนครอบครัว มี -
6 คลินิกอนามัยแม่และเด็ก (ฝากครรภ์) มี -
7 คลินิกแพทย์แผนไทย - -
8 คลินิกกายภาพบำบัด - -

บริการนอกหน่วยบริการ

วันที่บันทึกข้อมูล : 4 เม.ย. 2561
ลำดับ บริการ ช่วงเวลาที่ดำเนินการ
1 เยี่ยมแม่และเด็ก -
2 เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้าน,ติดเตียง,
ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
มี
3 ควบคุมโรคระบาด มี
4 อนามัยโรงเรียน มี
5 คุ้มครองผู้บริโภค -
6 งานคัดกรองสุขภาพ มี

การเงินการคลัง ณ 30 กันยายน 2562

ลำดับ ประเภท จำนวนเงิน (บาท)
1 เงินคงเหลือยกมา ณ 30 กันยายน 2561 0.00
2 รายรับ
2.1 งบดำเนินการ 0.00
2.2 งบลงทุน 0.00
2.3 เงินสุทธิที่ได้รับจากแม่ข่าย 0.00
2.4 เงินอื่นๆ 0.00
รวม 0.00
3 รายจ่าย
3.1 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 0.00
3.2 ค่าสาธารณูปโภค 0.00
3.3 ค่าจัดซื้อวัสดุ/ค่าใช้สอย 0.00
3.4 ค่าครุภัณฑ์ 0.00
3.5 ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 0.00
3.6 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 0.00
รวม 0.00
4 เงินคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2562 0.00

ข้อมูลการให้บริการ ปีงบประมาณ 2562

ลำดับ ประเภท จำนวน หน่วย
1 จำนวนผู้ป่วยนอกใหม่ ในปีงบประมาณ 1,999 คน
2 จำนวนผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่มารับบริการ ในปีงบประมาณ 8,007 ครั้ง
3 จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการครั้งแรก ในปีงบประมาณ 242 คน
4 จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการทั้งหมด ในปีงบประมาณ 354 ครั้ง

 

ผลการประเมินคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ปี 2563

ระดับ

รพ.สต.ประเมินตนเองวันที่ 6 ส.ค. 2563

อำเภอประเมินวันที่ 24 มี.ค. 2563