โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซึม

ขนาด ขนาดกลาง รับผิดชอบประชากร จำนวน 3,000 - 8,000 คน
OTOP เด็ก วัยรุ่น
ระยะทาง จากโรงพยาบาลพิมาย 7.2 กม.
พื้นที่ จ.นครราชสีมา อ.พิมาย ต.สัมฤทธิ์ หมู่ 5
ที่อยู่ 29 ม.10 ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์ 044 482 910
โทรสาร
ID Line
URL
ภาพประกอบ
 • เยี่ยมผู้พิการ

ที่ตั้ง

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซึม

  ลำดับ ตำแหน่ง ประเภท ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ  
  1 นักวิชาการสาธารณสุข ข้าราชการ นายสันต์ ใจซื่อ

  นายสันต์ ใจซื่อ

  นักวิชาการสาธารณสุข

บุคลากรประจำ

  ลำดับ ตำแหน่ง ประเภท ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ  
  1 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน ข้าราชการ นางสาวเครือวัลย์ จันทร์มา

  นางสาวเครือวัลย์ จันทร์มา

  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
  2 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ข้าราชการ นางนงลักษณ์ ตาไธสง

  นางนงลักษณ์ ตาไธสง

  พยาบาลวิชาชีพ
  3 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ข้าราชการ นางอาทิตยา ชิณเกตุ

  นางอาทิตยา ชิณเกตุ

  พยาบาลวิชาชีพ
  4 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ข้าราชการ นางมานิต ชูใจ

  นางมานิต ชูใจ

  พยาบาลวิชาชีพ
  5 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ข้าราชการ นายพีรพงษ์ บ.ป.สูงเนิน

  นายพีรพงษ์ บ.ป.สูงเนิน

  นักวิชาการสาธารณสุข
  6 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข นางสาวกัลยาณีย์ จี่พิมาย

  นางสาวกัลยาณีย์ จี่พิมาย

  พนักงานช่วยเหลือคนไข้
  7 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข นางสาวนันทิยา วิเชียรทอง

  นางสาวนันทิยา วิเชียรทอง

  พนักงานช่วยเหลือคนไข้
  8 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข นางสาวจุฑามาศ ยันตพันธ์

(ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย)

  นางสาวจุฑามาศ ยันตพันธ์

  พนักงานช่วยเหลือคนไข้
  9 ลูกจ้างปฏิบัติงานทั่วไป พนักงานกระทรวงสาธารณสุข นางอุบล จี่พิมาย

  นางอุบล จี่พิมาย

  ลูกจ้างปฏิบัติงานทั่วไป

ข้อมูลพื้นฐาน

ลำดับ รายการ จำนวน
1 จำนวนประชากรที่รับผิดชอบ 4,733 คน
2 จำนวนประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 3,801 คน
3 จำนวนประชากรสิทธิประกันสังคม 652 คน
4 จำนวนประชากรสิทธิข้าราชการ 263 คน
5 จำนวน อสม. 0 คน
6 จำนวนหลังคาเรือน 1,578 หลัง
7 จำนวนหมู่บ้าน 11 หมู่
8 จำนวนโรงเรียน 5 แห่ง
9 จำนวนนักเรียน 387 คน
10 จำนวนศูนย์เด็กเล็ก 4 แห่ง
11 จำนวนประชากรอายุมากกว่า 60 ปี ขึ้นไป 1,067 คน
12 จำนวนประชากรอายุ 0 ถึง 5 ปี 281 คน
13 จำนวนอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) 1,573 คน
14 จำนวนผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Caregiver) 39 คน
15 จำนวนผู้พิการ 109 คน

อาคารและสิ่งก่อสร้าง

วันที่บันทึกข้อมูล : 29 ม.ค. 2563
ลำดับ รายการ สถานะ
1 อาคารสำนักงาน พร้อมใช้
2.1 บ้านพัก 1 -
2.2 บ้านพัก 2 -
2.3 บ้านพัก 3 -
3 อาคารแพทย์แผนไทย -
4 ห้องซัพพลาย/ห้องแพทย์แผนไทย พร้อมใช้
5 โรงจอดรถผู้รับบริการ ขนาด 4 คัน พร้อมใช้
6 ห้องน้ำผู้พิการ/ชาย/หญิง พร้อมใช้
7 รั้วคอนกรีต ด้านหน้า พร้อมใช้
8 รั้วคอนกรีต ด้านหลัง -
9 รั้วคอนกรีต ด้านตะวันตก และตะวันออก -

ครุภัณฑ์ทางการแพทย์

วันที่บันทึกข้อมูล : 29 ม.ค. 2563
ลำดับ รายการ จำนวน
1 เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) -
2 เครื่องอัลตราซาวด์ ชนิดสี 2 หัวตรวจ -
3 ยูนิตทันตกรรม 1 ยูนิต
3.1 เครื่องขุดหินน้ำลายไฟฟ้า 1 เครื่อง
3.2 เครื่องปั่นอมัลกัม 1 เครื่อง
3.3 เครื่องบ่มวัสดุด้วยแสดง (light curing unit) 1 เครื่อง
4 เครื่องฟังเสียงหัวใจของทารกในครรภ์ (Fetal Doptone) 1 เครื่อง
5 อุปกรณ์กู้ชีพเบื้องต้น 1 ชุด
6 เครื่องผลิตออกซิเจน (Oxygen generator) 1 เครื่อง
7 ถังออกซิเจน พร้อมอุปกรณ์ในการใช้งาน 2 ถัง
8 ชุดเครื่องมือตรวจโรคทั่วไป 1 ชุด
9 เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) -
10 ชุดตรวจประเมินพัฒนาการเด็ก -
11 เตียง Fowler -
12 เครื่อง suction mobile 1 เครื่อง
13 เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ -
14 เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) ชนิดพกพา -
15 เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (Hematocrit Centrifuge) 1 เครื่อง
16 เครื่องนึ่งฆ่า (Autoclave) เชื้อไฟฟ้า 2 เครื่อง
17 เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ -
18 เครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า -
19 เครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า -
20 เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น -
21 หม้อต้มแผ่นความร้อน -
22 หม้อแช่พาราฟิน -

ยานพาหนะ

วันที่บันทึกข้อมูล : 29 ม.ค. 2563
ลำดับ รายการ จำนวน
1 รถพยาบาล -
2.1 รถเอนกประสงค์,รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ ทะเบียน ผค9316 พร้อมใช้
2.2 รถเอนกประสงค์,รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ -
3 รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่เกิน 150 ซีซี ทะเบียน งขง 608 -

บริการในหน่วยบริการ

วันที่บันทึกข้อมูล : 29 ม.ค. 2563
ลำดับ บริการ ในเวลา นอกเวลา
1 คลินิกผู้ป่วยนอกทั่วไป มี มี
2 คลินิกพิเศษ (โรคเรื้อรัง) มี -
3 คลินิกทันตกรรม มี มี
4 คลินิกสุขภาพเด็กดี มี -
5 คลินิกวางแผนครอบครัว มี -
6 คลินิกอนามัยแม่และเด็ก (ฝากครรภ์) มี -
7 คลินิกแพทย์แผนไทย มี -
8 คลินิกกายภาพบำบัด - -
9 เยี่ยมบ้าน มี มี
10 งานระบบข้อมูล มี มี

บริการนอกหน่วยบริการ

วันที่บันทึกข้อมูล : 15 มี.ค. 2562
ลำดับ บริการ ช่วงเวลาที่ดำเนินการ
1 เยี่ยมแม่และเด็ก มี
2 เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้าน,ติดเตียง,
ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
มี
3 ควบคุมโรคระบาด มี
4 อนามัยโรงเรียน มี
5 คุ้มครองผู้บริโภค มี
6 งานคัดกรองสุขภาพ มี
7 งานนโยบายต่างๆ มี

การเงินการคลัง ณ 30 กันยายน 2562

วันที่บันทึกข้อมูล : 29 ม.ค. 2563
ลำดับ ประเภท จำนวนเงิน (บาท)
1 เงินคงเหลือยกมา ณ 30 กันยายน 2561 854,955.22
2 รายรับ
2.1 งบดำเนินการ 1,171,848.00
2.2 งบลงทุน 0.00
2.3 เงินสุทธิที่ได้รับจากแม่ข่าย 132,548.00
2.4 เงินอื่นๆ 132,469.91
รวม 1,436,865.91
3 รายจ่าย
3.1 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 828,025.00
3.2 ค่าสาธารณูปโภค 156,500.00
3.3 ค่าจัดซื้อวัสดุ/ค่าใช้สอย 168,045.00
3.4 ค่าครุภัณฑ์ 55,000.00
3.5 ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 210,153.00
3.6 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 9,000.00
รวม 1,426,723.00
4 เงินคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2562 865,098.03

ข้อมูลการให้บริการ ปีงบประมาณ 2562

ลำดับ ประเภท จำนวน หน่วย
1 จำนวนผู้ป่วยนอกใหม่ ในปีงบประมาณ 3,658 คน
2 จำนวนผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่มารับบริการ ในปีงบประมาณ 26,874 ครั้ง
3 จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการครั้งแรก ในปีงบประมาณ 1,052 คน
4 จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการทั้งหมด ในปีงบประมาณ 2,562 ครั้ง

 

ผลการประเมินคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ปี 2563

ระดับ

รพ.สต.ประเมินตนเองวันที่ 31 ม.ค. 2563

อำเภอประเมินวันที่ 7 พ.ค. 2563