โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสัมฤทธิ์

ขนาด ขนาดเล็ก รับผิดชอบประชากร จำนวน น้อยกว่า 3,000 คน
OTOP NCD-ความดันโลหิตสูง
ระยะทาง จากโรงพยาบาลพิมาย 14.9 กม.
พื้นที่ จ.นครราชสีมา อ.พิมาย ต.สัมฤทธิ์ หมู่ 12
ที่อยู่ 19 หมู่ 12 ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์ 044966621
โทรสาร 044966621
ID Line
URL
ภาพประกอบ
ที่ตั้ง

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสัมฤทธิ์

  ลำดับ ตำแหน่ง ประเภท ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ  
  1 นักวิชาการสาธารณสุข ข้าราชการ นายชัชนัย ติยะไทธาดา

  นายชัชนัย ติยะไทธาดา

  นักวิชาการสาธารณสุข

บุคลากรประจำ

  ลำดับ ตำแหน่ง ประเภท ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ  
  1 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ข้าราชการ นางสมนึก ติยะไทธาดา

  นางสมนึก ติยะไทธาดา

  พยาบาลวิชาชีพ
  2 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ข้าราชการ นางศิญาภสร์ วิชัยธีรวงศ์

  นางศิญาภสร์ วิชัยธีรวงศ์

  พยาบาลวิชาชีพ
  3 เจ้าพนักงานสาธารณสุข พนักงานกระทรวงสาธารณสุข นางชลธิชา ดาราวรรณรัตน์

  นางชลธิชา ดาราวรรณรัตน์

  เจ้าพนักงานสาธารณสุข
  4 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข น.ส.อรุณ เปรี่ยมพิมาย

  น.ส.อรุณ เปรี่ยมพิมาย

  พนักงานช่วยเหลือคนไข้
  5 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข พนักงานกระทรวงสาธารณสุข นางรุจิภา เนาว์พิมาย

  นางรุจิภา เนาว์พิมาย

  อื่นๆ
  6 พนักงานบริการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข นายสายัณร์ อาลัยกลาง

  นายสายัณร์ อาลัยกลาง

  อื่นๆ

ข้อมูลพื้นฐาน

ลำดับ รายการ จำนวน
1 จำนวนประชากรที่รับผิดชอบ 1,907 คน
2 จำนวนประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 1,522 คน
3 จำนวนประชากรสิทธิประกันสังคม 179 คน
4 จำนวนประชากรสิทธิข้าราชการ 62 คน
5 จำนวน อสม. 7 คน
6 จำนวนหลังคาเรือน 683 หลัง
7 จำนวนหมู่บ้าน 4 หมู่
8 จำนวนโรงเรียน 1 แห่ง
9 จำนวนนักเรียน 200 คน
10 จำนวนศูนย์เด็กเล็ก 0 แห่ง
11 จำนวนประชากรอายุมากกว่า 60 ปี ขึ้นไป 540 คน
12 จำนวนประชากรอายุ 0 ถึง 5 ปี 148 คน
13 จำนวนอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) 624 คน
14 จำนวนผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Caregiver) 3 คน
15 จำนวนผู้พิการ 35 คน

อาคารและสิ่งก่อสร้าง

วันที่บันทึกข้อมูล : 31 ม.ค. 2563
ลำดับ รายการ สถานะ
1 อาคารสำนักงาน พร้อมใช้
2.1 บ้านพัก 1 -
2.2 บ้านพัก 2 -
2.3 บ้านพัก 3 -
3 อาคารแพทย์แผนไทย พร้อมใช้

ครุภัณฑ์ทางการแพทย์

วันที่บันทึกข้อมูล : 31 ม.ค. 2563
ลำดับ รายการ จำนวน
1 เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) -
2 เครื่องอัลตราซาวด์ ชนิดสี 2 หัวตรวจ -
3 ยูนิตทันตกรรม -
3.1 เครื่องขุดหินน้ำลายไฟฟ้า -
3.2 เครื่องปั่นอมัลกัม -
3.3 เครื่องบ่มวัสดุด้วยแสดง (light curing unit) -
4 เครื่องฟังเสียงหัวใจของทารกในครรภ์ (Fetal Doptone) 1 เครื่อง
5 อุปกรณ์กู้ชีพเบื้องต้น 1 ชุด
6 เครื่องผลิตออกซิเจน (Oxygen generator) -
7 ถังออกซิเจน พร้อมอุปกรณ์ในการใช้งาน 2 ถัง
8 ชุดเครื่องมือตรวจโรคทั่วไป 2 ชุด
9 เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) -
10 ชุดตรวจประเมินพัฒนาการเด็ก 1 ชุด
11 เตียง Fowler 4 เตียง
12 เครื่อง suction mobile 1 เครื่อง
13 เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ 1 เครื่อง
14 เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) ชนิดพกพา -
15 เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (Hematocrit Centrifuge) 1 เครื่อง
16 เครื่องนึ่งฆ่า (Autoclave) เชื้อไฟฟ้า 1 เครื่อง
17 เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ -
18 เครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า -
19 เครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า -
20 เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น -
21 หม้อต้มแผ่นความร้อน -
22 หม้อแช่พาราฟิน -

ยานพาหนะ

วันที่บันทึกข้อมูล : 31 ม.ค. 2563
ลำดับ รายการ จำนวน
1 รถพยาบาล -
2.1 รถเอนกประสงค์,รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ ทะเบียน ขข6348 พร้อมใช้
2.2 รถเอนกประสงค์,รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ -
3 รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่เกิน 150 ซีซี ทะเบียน 9ก5788 -

บริการในหน่วยบริการ

วันที่บันทึกข้อมูล : 31 ม.ค. 2563
ลำดับ บริการ ในเวลา นอกเวลา
1 คลินิกผู้ป่วยนอกทั่วไป มี มี
2 คลินิกพิเศษ (โรคเรื้อรัง) มี -
3 คลินิกทันตกรรม - -
4 คลินิกสุขภาพเด็กดี มี -
5 คลินิกวางแผนครอบครัว มี -
6 คลินิกอนามัยแม่และเด็ก (ฝากครรภ์) มี -
7 คลินิกแพทย์แผนไทย มี -
8 คลินิกกายภาพบำบัด - -

บริการนอกหน่วยบริการ

วันที่บันทึกข้อมูล : 31 ม.ค. 2563
ลำดับ บริการ ช่วงเวลาที่ดำเนินการ
1 เยี่ยมแม่และเด็ก มี
2 เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้าน,ติดเตียง,
ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
มี
3 ควบคุมโรคระบาด มี
4 อนามัยโรงเรียน มี
5 คุ้มครองผู้บริโภค มี
6 งานคัดกรองสุขภาพ มี

การเงินการคลัง ณ 30 กันยายน 2562

วันที่บันทึกข้อมูล : 31 ม.ค. 2563
ลำดับ ประเภท จำนวนเงิน (บาท)
1 เงินคงเหลือยกมา ณ 30 กันยายน 2561 747,014.42
2 รายรับ
2.1 งบดำเนินการ 0.00
2.2 งบลงทุน 0.00
2.3 เงินสุทธิที่ได้รับจากแม่ข่าย 950,280.00
2.4 เงินอื่นๆ 152,922.72
รวม 1,103,202.72
3 รายจ่าย
3.1 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 553,920.00
3.2 ค่าสาธารณูปโภค 40,360.58
3.3 ค่าจัดซื้อวัสดุ/ค่าใช้สอย 83,110.00
3.4 ค่าครุภัณฑ์ 22,850.00
3.5 ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 73,200.00
3.6 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 725,153.29
รวม 1,498,593.87
4 เงินคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2562 351,623.27

ข้อมูลการให้บริการ ปีงบประมาณ 2562

ลำดับ ประเภท จำนวน หน่วย
1 จำนวนผู้ป่วยนอกใหม่ ในปีงบประมาณ 1,102 คน
2 จำนวนผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่มารับบริการ ในปีงบประมาณ 5,907 ครั้ง
3 จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการครั้งแรก ในปีงบประมาณ 1,061 คน
4 จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการทั้งหมด ในปีงบประมาณ 4,516 ครั้ง

 

ผลการประเมินคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ปี 2563

ระดับ

รพ.สต.ประเมินตนเองวันที่ 31 ม.ค. 2563

อำเภอประเมินวันที่ 7 พ.ค. 2563