โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลุงตามัน

ขนาด ขนาดกลาง รับผิดชอบประชากร จำนวน 3,000 - 8,000 คน
OTOP มหัศจรรย์ 1000 วัน PLUS
ระยะทาง จากโรงพยาบาลพิมาย กม.
พื้นที่ จ.นครราชสีมา อ.พิมาย ต.โบสถ์ หมู่ 2
ที่อยู่ 197 ม.2 ต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0973423275
โทรสาร
ID Line 12345noptan
URL
ภาพประกอบ
ที่ตั้ง

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลุงตามัน

  ลำดับ ตำแหน่ง ประเภท ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ  
  1 นักวิชาการสาธารณสุข ข้าราชการ นายนพคุณ แทนผักแว่น

  นายนพคุณ แทนผักแว่น

  นักวิชาการสาธารณสุข

บุคลากรประจำ

  ลำดับ ตำแหน่ง ประเภท ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ  
  1 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ข้าราชการ นางสาวสุชีรา สินสวัสดิ์

  นางสาวสุชีรา สินสวัสดิ์

  พยาบาลวิชาชีพ
  2 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ข้าราชการ นายพรหมพิริยะ อันพาพรหม

  นายพรหมพิริยะ อันพาพรหม

  พยาบาลวิชาชีพ
  3 เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน พนักงานกระทรวงสาธารณสุข นางสาวตะวันฉาย สนธิสวัสดิ์

  นางสาวตะวันฉาย สนธิสวัสดิ์

  เจ้าพนักงานสาธารณสุข
  4 ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย พนักงานกระทรวงสาธารณสุข นางไพริน วาดงูเหลือม

  นางไพริน วาดงูเหลือม

  ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย
  5 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข นางวงเดือน แฝพิมาย

  นางวงเดือน แฝพิมาย

  พนักงานช่วยเหลือคนไข้
  6 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข นางดาวรุ่ง งามล้วน

  นางดาวรุ่ง งามล้วน

  พนักงานช่วยเหลือคนไข้
  7 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล พนักงานกระทรวงสาธารณสุข นางสาวอุทุทมพร มาสุข

  นางสาวอุทุทมพร มาสุข

  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ข้อมูลพื้นฐาน

ลำดับ รายการ จำนวน
1 จำนวนประชากรที่รับผิดชอบ 3,060 คน
2 จำนวนประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 2,981 คน
3 จำนวนประชากรสิทธิประกันสังคม 25 คน
4 จำนวนประชากรสิทธิข้าราชการ 52 คน
5 จำนวน อสม. 1 คน
6 จำนวนหลังคาเรือน 1,062 หลัง
7 จำนวนหมู่บ้าน 9 หมู่
8 จำนวนโรงเรียน 3 แห่ง
9 จำนวนนักเรียน 1,200 คน
10 จำนวนศูนย์เด็กเล็ก 3 แห่ง
11 จำนวนประชากรอายุมากกว่า 60 ปี ขึ้นไป 586 คน
12 จำนวนประชากรอายุ 0 ถึง 5 ปี 222 คน
13 จำนวนอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) 1,110 คน
14 จำนวนผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Caregiver) 9 คน
15 จำนวนผู้พิการ 63 คน

อาคารและสิ่งก่อสร้าง

วันที่บันทึกข้อมูล : 30 ม.ค. 2563
ลำดับ รายการ สถานะ
1 อาคารสำนักงาน พร้อมใช้
2.1 บ้านพัก 1 -
2.2 บ้านพัก 2 พร้อมใช้
2.3 บ้านพัก 3 -
3 อาคารแพทย์แผนไทย พร้อมใช้
4 อาคารอเนกประสงค์อาภาธโร พร้อมใช้

ครุภัณฑ์ทางการแพทย์

วันที่บันทึกข้อมูล : 30 ม.ค. 2563
ลำดับ รายการ จำนวน
1 เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) -
2 เครื่องอัลตราซาวด์ ชนิดสี 2 หัวตรวจ -
3 ยูนิตทันตกรรม -
3.1 เครื่องขุดหินน้ำลายไฟฟ้า 1 เครื่อง
3.2 เครื่องปั่นอมัลกัม -
3.3 เครื่องบ่มวัสดุด้วยแสดง (light curing unit) -
4 เครื่องฟังเสียงหัวใจของทารกในครรภ์ (Fetal Doptone) 1 เครื่อง
5 อุปกรณ์กู้ชีพเบื้องต้น 1 ชุด
6 เครื่องผลิตออกซิเจน (Oxygen generator) -
7 ถังออกซิเจน พร้อมอุปกรณ์ในการใช้งาน 2 ถัง
8 ชุดเครื่องมือตรวจโรคทั่วไป 1 ชุด
9 เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) -
10 ชุดตรวจประเมินพัฒนาการเด็ก 1 ชุด
11 เตียง Fowler -
12 เครื่อง suction mobile -
13 เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ -
14 เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) ชนิดพกพา 1 เครื่อง
15 เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (Hematocrit Centrifuge) 1 เครื่อง
16 เครื่องนึ่งฆ่า (Autoclave) เชื้อไฟฟ้า 1 เครื่อง
17 เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ -
18 เครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า -
19 เครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า -
20 เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น -
21 หม้อต้มแผ่นความร้อน -
22 หม้อแช่พาราฟิน -

ยานพาหนะ

วันที่บันทึกข้อมูล : 30 ม.ค. 2563
ลำดับ รายการ จำนวน
1 รถพยาบาล -
2.1 รถเอนกประสงค์,รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ -
2.2 รถเอนกประสงค์,รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ -
3 รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่เกิน 150 ซีซี -

บริการในหน่วยบริการ

วันที่บันทึกข้อมูล : 30 ม.ค. 2563
ลำดับ บริการ ในเวลา นอกเวลา
1 คลินิกผู้ป่วยนอกทั่วไป มี มี
2 คลินิกพิเศษ (โรคเรื้อรัง) มี -
3 คลินิกทันตกรรม มี -
4 คลินิกสุขภาพเด็กดี มี -
5 คลินิกวางแผนครอบครัว มี -
6 คลินิกอนามัยแม่และเด็ก (ฝากครรภ์) มี -
7 คลินิกแพทย์แผนไทย มี -
8 คลินิกกายภาพบำบัด - -

บริการนอกหน่วยบริการ

วันที่บันทึกข้อมูล : 30 ม.ค. 2563
ลำดับ บริการ ช่วงเวลาที่ดำเนินการ
1 เยี่ยมแม่และเด็ก มี
2 เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้าน,ติดเตียง,
ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
มี
3 ควบคุมโรคระบาด มี
4 อนามัยโรงเรียน มี
5 คุ้มครองผู้บริโภค -
6 งานคัดกรองสุขภาพ มี

การเงินการคลัง ณ 30 กันยายน 2562

วันที่บันทึกข้อมูล : 31 ม.ค. 2563
ลำดับ ประเภท จำนวนเงิน (บาท)
1 เงินคงเหลือยกมา ณ 30 กันยายน 2561 237,530.77
2 รายรับ
2.1 งบดำเนินการ 0.00
2.2 งบลงทุน 0.00
2.3 เงินสุทธิที่ได้รับจากแม่ข่าย 1,252,373.36
2.4 เงินอื่นๆ 121,735.00
รวม 1,374,108.36
3 รายจ่าย
3.1 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 642,889.00
3.2 ค่าสาธารณูปโภค 60,821.56
3.3 ค่าจัดซื้อวัสดุ/ค่าใช้สอย 76,418.00
3.4 ค่าครุภัณฑ์ 8,500.00
3.5 ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 326,253.00
3.6 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 412,784.65
รวม 1,527,666.21
4 เงินคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2562 83,972.92

ข้อมูลการให้บริการ ปีงบประมาณ 2562

ลำดับ ประเภท จำนวน หน่วย
1 จำนวนผู้ป่วยนอกใหม่ ในปีงบประมาณ 3,498 คน
2 จำนวนผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่มารับบริการ ในปีงบประมาณ 18,053 ครั้ง
3 จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการครั้งแรก ในปีงบประมาณ 3,530 คน
4 จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการทั้งหมด ในปีงบประมาณ 576 ครั้ง

 

ผลการประเมินคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ปี 2563

ระดับ

รพ.สต.ประเมินตนเองวันที่ 31 ม.ค. 2563

อำเภอประเมินวันที่ 7 พ.ค. 2563