โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองจิก

OTOP อุบัติเหตุ
ระยะทาง จากโรงพยาบาลพิมาย 19.6 กม.
พื้นที่ จ.นครราชสีมา อ.พิมาย ต.โบสถ์ หมู่ 10
ที่อยู่ 82 ม.10 ต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์ 044249306
โทรสาร
ID Line
URL
ภาพประกอบ
ที่ตั้ง

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองจิก

  ลำดับ ตำแหน่ง ประเภท ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ  
  1 นักวิชาการสาธารณสุข ข้าราชการ นางภัสราวรรณ ธัชพงศ์ธาริน

  นางภัสราวรรณ ธัชพงศ์ธาริน

  นักวิชาการสาธารณสุข

บุคลากรประจำ

  ลำดับ ตำแหน่ง ประเภท ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ  
  1 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข พนักงานกระทรวงสาธารณสุข นางสาวเพลินพิศ เพชรนอก

  นางสาวเพลินพิศ เพชรนอก

  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
  2 พยาบาลวิชาชีพ ข้าราชการ นางสังวาลย์ มัฆนาโส

  นางสังวาลย์ มัฆนาโส

  พยาบาลวิชาชีพ
  3 พยาบาลวิชาชีพ ข้าราชการ นางสาวรัชนี เถื่อนกลาง

  นางสาวรัชนี เถื่อนกลาง

  พยาบาลวิชาชีพ
  4 พยาบาลวิชาชีพ ข้าราชการ นางสุภาวดี แทนผักแว่น

  นางสุภาวดี แทนผักแว่น

  พยาบาลวิชาชีพ
  5 นักวิชาการสาธารณสุข ข้าราชการ นายสาธิต ยอดปืน

  นายสาธิต ยอดปืน

  นักวิชาการสาธารณสุข
  6 นักวิชาการสาธารณสุข ข้าราชการ นายสมศักดิ์ เจริญศิริ

  นายสมศักดิ์ เจริญศิริ

  นักวิชาการสาธารณสุข

ข้อมูลพื้นฐาน

ลำดับ รายการ จำนวน
1 จำนวนประชากรที่รับผิดชอบ 8,320 คน
2 จำนวนประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 7,658 คน
3 จำนวนประชากรสิทธิประกันสังคม 295 คน
4 จำนวนประชากรสิทธิข้าราชการ 358 คน
5 จำนวน อสม. 291 คน
6 จำนวนหลังคาเรือน 3,288 หลัง
7 จำนวนหมู่บ้าน 18 หมู่
8 จำนวนโรงเรียน 4 แห่ง
9 จำนวนนักเรียน 1,220 คน
10 จำนวนศูนย์เด็กเล็ก 2 แห่ง
11 จำนวนประชากรอายุมากกว่า 60 ปี ขึ้นไป 2,137 คน
12 จำนวนประชากรอายุ 0 ถึง 5 ปี 574 คน
13 จำนวนอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) 180 คน
14 จำนวนผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Caregiver) 3 คน
15 จำนวนผู้พิการ 103 คน

อาคารและสิ่งก่อสร้าง

วันที่บันทึกข้อมูล : 2019-02-25
ลำดับ รายการ สถานะ
1 อาคารสำนักงาน พร้อมใช้
2.1 บ้านพัก 1 พร้อมใช้
2.2 บ้านพัก 2 พร้อมใช้
2.3 บ้านพัก 3 พร้อมใช้
3 อาคารแพทย์แผนไทย -
4 บ้านพัก 4 พร้อมใช้
5 ที่จอดรถ พร้อมใช้

ครุภัณฑ์ทางการแพทย์

วันที่บันทึกข้อมูล : 2019-02-22
ลำดับ รายการ จำนวน
1 เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) -
2 เครื่องอัลตราซาวด์ ชนิดสี 2 หัวตรวจ -
3 ยูนิตทันตกรรม 1 ยูนิต
3.1 เครื่องขุดหินน้ำลายไฟฟ้า 1 เครื่อง
3.2 เครื่องปั่นอมัลกัม 1 เครื่อง
3.3 เครื่องบ่มวัสดุด้วยแสดง (light curing unit) 1 เครื่อง
4 เครื่องฟังเสียงหัวใจของทารกในครรภ์ (Fetal Doptone) 2 เครื่อง
5 อุปกรณ์กู้ชีพเบื้องต้น 1 ชุด
6 เครื่องผลิตออกซิเจน (Oxygen generator) 1 เครื่อง
7 ถังออกซิเจน พร้อมอุปกรณ์ในการใช้งาน 2 ถัง
8 ชุดเครื่องมือตรวจโรคทั่วไป 3 ชุด
9 เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) -
10 ชุดตรวจประเมินพัฒนาการเด็ก 1 ชุด
11 เตียง Fowler 2 เตียง
12 เครื่อง suction mobile 1 เครื่อง
13 เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ 1 เครื่อง
14 เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) ชนิดพกพา -
15 เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (Hematocrit Centrifuge) 1 เครื่อง
16 เครื่องนึ่งฆ่า (Autoclave) เชื้อไฟฟ้า 3 เครื่อง
17 เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ -
18 เครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า -
19 เครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า -
20 เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น -
21 หม้อต้มแผ่นความร้อน -
22 หม้อแช่พาราฟิน -

ยานพาหนะ

วันที่บันทึกข้อมูล : 2019-02-25
ลำดับ รายการ จำนวน
1 รถพยาบาล -
2.1 รถเอนกประสงค์,รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ ทะเบียน บย.1469 -
2.1 รถเอนกประสงค์,รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ ทะเบียน ขข.6355 พร้อมใช้
2.2 รถเอนกประสงค์,รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ -
3 (1)รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่เกิน 150 ซีซี ทะเบียน งขท.370 พร้อมใช้
3 (2)รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่เกิน 150 ซีซี ทะเบียน งยพ.378 พร้อมใช้
3 (3)รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่เกิน 150 ซีซี ทะเบียน งยพ.379 พร้อมใช้

บริการในหน่วยบริการ

วันที่บันทึกข้อมูล : 2018-03-10
ลำดับ บริการ ในเวลา นอกเวลา
1 คลินิกผู้ป่วยนอกทั่วไป มี มี
2 คลินิกพิเศษ (โรคเรื้อรัง) มี -
3 คลินิกทันตกรรม มี มี
4 คลินิกสุขภาพเด็กดี มี -
5 คลินิกวางแผนครอบครัว มี -
6 คลินิกอนามัยแม่และเด็ก (ฝากครรภ์) มี -
7 คลินิกแพทย์แผนไทย มี -
8 คลินิกกายภาพบำบัด มี -

บริการนอกหน่วยบริการ

วันที่บันทึกข้อมูล : 2018-03-11
ลำดับ บริการ ช่วงเวลาที่ดำเนินการ
1 เยี่ยมแม่และเด็ก มี
2 เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้าน,ติดเตียง,
ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
มี
3 ควบคุมโรคระบาด มี
4 อนามัยโรงเรียน มี
5 คุ้มครองผู้บริโภค มี
6 งานคัดกรองสุขภาพ มี

การเงินการคลัง ณ 30 กันยายน 2561

วันที่บันทึกข้อมูล : 2019-02-25
ลำดับ ประเภท จำนวนเงิน (บาท)
1 เงินคงเหลือยกมา ณ 30 กันยายน 2560 426,528.15
2 รายรับ
2.1 งบดำเนินการ 1,407,776.00
2.2 งบลงทุน 100,000.00
2.3 เงินสุทธิที่ได้รับจากแม่ข่าย 22,000.00
2.4 เงินอื่นๆ 872,421.00
รวม 2,402,197.00
3 รายจ่าย
3.1 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 1,057,104.00
3.2 ค่าสาธารณูปโภค 93,827.96
3.3 ค่าจัดซื้อวัสดุ/ค่าใช้สอย 151,477.00
3.4 ค่าครุภัณฑ์ 14,000.00
3.5 ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 925,980.00
3.6 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 286,100.00
รวม 2,528,488.96
4 เงินคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2561 143,100.97

ข้อมูลการให้บริการ ปีงบประมาณ 2562

ลำดับ ประเภท จำนวน หน่วย
1 จำนวนผู้ป่วยนอกใหม่ ในปีงบประมาณ 9,496 คน
2 จำนวนผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่มารับบริการ ในปีงบประมาณ 34,543 ครั้ง
3 จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการครั้งแรก ในปีงบประมาณ 0 คน
4 จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการทั้งหมด ในปีงบประมาณ 0 ครั้ง

 

ผลการประเมินคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ปี 2562

ระดับ

รพ.สต.ประเมินตนเองวันที่ 2019-02-25

อำเภอประเมินวันที่ 2019-03-15

จังหวัดประเมินวันที่ 2019-08-08