โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองจิก

ขนาด ขนาดกลาง รับผิดชอบประชากร จำนวน 3,000 - 8,000 คน
OTOP อุบัติเหตุ
ระยะทาง จากโรงพยาบาลพิมาย 19.6 กม.
พื้นที่ จ.นครราชสีมา อ.พิมาย ต.โบสถ์ หมู่ 10
ที่อยู่ 82 ม.10 ต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์ 044249306
โทรสาร
ID Line
URL
ภาพประกอบ
 • ที่จอดรถฉุกเฉิน

ที่ตั้ง

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองจิก

  ลำดับ ตำแหน่ง ประเภท ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ  
  1 นักวิชาการสาธารณสุข ข้าราชการ นางภัสราวรรณ ธัชพงศ์ธาริน

  นางภัสราวรรณ ธัชพงศ์ธาริน

  นักวิชาการสาธารณสุข

บุคลากรประจำ

  ลำดับ ตำแหน่ง ประเภท ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ  
  1 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข พนักงานกระทรวงสาธารณสุข นางสาวเพลินพิศ เพชรนอก

  นางสาวเพลินพิศ เพชรนอก

  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
  2 พยาบาลวิชาชีพ ข้าราชการ นางสังวาลย์ มัฆนาโส

  นางสังวาลย์ มัฆนาโส

  พยาบาลวิชาชีพ
  3 พยาบาลวิชาชีพ ข้าราชการ นางสาวรัชนี เถื่อนกลาง

  นางสาวรัชนี เถื่อนกลาง

  พยาบาลวิชาชีพ
  4 พยาบาลวิชาชีพ ข้าราชการ นางสุภาวดี แทนผักแว่น

  นางสุภาวดี แทนผักแว่น

  พยาบาลวิชาชีพ
  5 นักวิชาการสาธารณสุข ข้าราชการ นายสาธิต ยอดปืน

  นายสาธิต ยอดปืน

  นักวิชาการสาธารณสุข
  6 นักวิชาการสาธารณสุข ข้าราชการ นายสมศักดิ์ เจริญศิริ

  นายสมศักดิ์ เจริญศิริ

  นักวิชาการสาธารณสุข

ข้อมูลพื้นฐาน

ลำดับ รายการ จำนวน
1 จำนวนประชากรที่รับผิดชอบ 7,767 คน
2 จำนวนประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 7,152 คน
3 จำนวนประชากรสิทธิประกันสังคม 246 คน
4 จำนวนประชากรสิทธิข้าราชการ 364 คน
5 จำนวน อสม. 275 คน
6 จำนวนหลังคาเรือน 3,289 หลัง
7 จำนวนหมู่บ้าน 18 หมู่
8 จำนวนโรงเรียน 4 แห่ง
9 จำนวนนักเรียน 1,220 คน
10 จำนวนศูนย์เด็กเล็ก 2 แห่ง
11 จำนวนประชากรอายุมากกว่า 60 ปี ขึ้นไป 2,183 คน
12 จำนวนประชากรอายุ 0 ถึง 5 ปี 566 คน
13 จำนวนอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) 180 คน
14 จำนวนผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Caregiver) 3 คน
15 จำนวนผู้พิการ 108 คน

อาคารและสิ่งก่อสร้าง

วันที่บันทึกข้อมูล : 25 ก.พ. 2562
ลำดับ รายการ สถานะ
1 อาคารสำนักงาน พร้อมใช้
2.1 บ้านพัก 1 พร้อมใช้
2.2 บ้านพัก 2 พร้อมใช้
2.3 บ้านพัก 3 พร้อมใช้
3 อาคารแพทย์แผนไทย -
4 บ้านพัก 4 พร้อมใช้
5 ที่จอดรถ พร้อมใช้

ครุภัณฑ์ทางการแพทย์

วันที่บันทึกข้อมูล : 22 ก.พ. 2562
ลำดับ รายการ จำนวน
1 เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) -
2 เครื่องอัลตราซาวด์ ชนิดสี 2 หัวตรวจ -
3 ยูนิตทันตกรรม 1 ยูนิต
3.1 เครื่องขุดหินน้ำลายไฟฟ้า 1 เครื่อง
3.2 เครื่องปั่นอมัลกัม 1 เครื่อง
3.3 เครื่องบ่มวัสดุด้วยแสดง (light curing unit) 1 เครื่อง
4 เครื่องฟังเสียงหัวใจของทารกในครรภ์ (Fetal Doptone) 2 เครื่อง
5 อุปกรณ์กู้ชีพเบื้องต้น 1 ชุด
6 เครื่องผลิตออกซิเจน (Oxygen generator) 1 เครื่อง
7 ถังออกซิเจน พร้อมอุปกรณ์ในการใช้งาน 2 ถัง
8 ชุดเครื่องมือตรวจโรคทั่วไป 3 ชุด
9 เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) -
10 ชุดตรวจประเมินพัฒนาการเด็ก 1 ชุด
11 เตียง Fowler 2 เตียง
12 เครื่อง suction mobile 1 เครื่อง
13 เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ 1 เครื่อง
14 เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) ชนิดพกพา -
15 เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (Hematocrit Centrifuge) 1 เครื่อง
16 เครื่องนึ่งฆ่า (Autoclave) เชื้อไฟฟ้า 3 เครื่อง
17 เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ -
18 เครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า -
19 เครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า -
20 เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น -
21 หม้อต้มแผ่นความร้อน -
22 หม้อแช่พาราฟิน -

ยานพาหนะ

วันที่บันทึกข้อมูล : 25 ก.พ. 2562
ลำดับ รายการ จำนวน
1 รถพยาบาล -
2.1 รถเอนกประสงค์,รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ ทะเบียน บย.1469 -
2.1 รถเอนกประสงค์,รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ ทะเบียน ขข.6355 พร้อมใช้
2.2 รถเอนกประสงค์,รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ -
3 (1)รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่เกิน 150 ซีซี ทะเบียน งขท.370 พร้อมใช้
3 (2)รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่เกิน 150 ซีซี ทะเบียน งยพ.378 พร้อมใช้
3 (3)รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่เกิน 150 ซีซี ทะเบียน งยพ.379 พร้อมใช้

บริการในหน่วยบริการ

วันที่บันทึกข้อมูล : 28 ม.ค. 2563
ลำดับ บริการ ในเวลา นอกเวลา
1 คลินิกผู้ป่วยนอกทั่วไป มี มี
2 คลินิกพิเศษ (โรคเรื้อรัง) มี -
3 คลินิกทันตกรรม มี มี
4 คลินิกสุขภาพเด็กดี มี -
5 คลินิกวางแผนครอบครัว มี -
6 คลินิกอนามัยแม่และเด็ก (ฝากครรภ์) มี -
7 คลินิกแพทย์แผนไทย มี -
8 คลินิกกายภาพบำบัด มี -

บริการนอกหน่วยบริการ

วันที่บันทึกข้อมูล : 28 ม.ค. 2563
ลำดับ บริการ ช่วงเวลาที่ดำเนินการ
1 เยี่ยมแม่และเด็ก มี
2 เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้าน,ติดเตียง,
ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
มี
3 ควบคุมโรคระบาด มี
4 อนามัยโรงเรียน มี
5 คุ้มครองผู้บริโภค มี
6 งานคัดกรองสุขภาพ มี

การเงินการคลัง ณ 30 กันยายน 2562

วันที่บันทึกข้อมูล : 30 ม.ค. 2563
ลำดับ ประเภท จำนวนเงิน (บาท)
1 เงินคงเหลือยกมา ณ 30 กันยายน 2561 143,100.97
2 รายรับ
2.1 งบดำเนินการ 0.00
2.2 งบลงทุน 0.00
2.3 เงินสุทธิที่ได้รับจากแม่ข่าย 1,396,628.00
2.4 เงินอื่นๆ 973,999.00
รวม 2,370,627.00
3 รายจ่าย
3.1 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 1,263,467.00
3.2 ค่าสาธารณูปโภค 89,686.00
3.3 ค่าจัดซื้อวัสดุ/ค่าใช้สอย 110,818.00
3.4 ค่าครุภัณฑ์ 0.00
3.5 ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 537,929.00
3.6 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 0.00
รวม 2,001,900.00
4 เงินคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2562 287,590.00

ข้อมูลการให้บริการ ปีงบประมาณ 2562

ลำดับ ประเภท จำนวน หน่วย
1 จำนวนผู้ป่วยนอกใหม่ ในปีงบประมาณ 9,496 คน
2 จำนวนผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่มารับบริการ ในปีงบประมาณ 34,543 ครั้ง
3 จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการครั้งแรก ในปีงบประมาณ 0 คน
4 จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการทั้งหมด ในปีงบประมาณ 0 ครั้ง

 

ผลการประเมินคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ปี 2563

ระดับ

รพ.สต.ประเมินตนเองวันที่ 28 ม.ค. 2563

อำเภอประเมินวันที่ 7 พ.ค. 2563