โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเตย

OTOP ข้าวอินทรีย์
ระยะทาง จากโรงพยาบาลพิมาย 10.3 กม.
พื้นที่ จ.นครราชสีมา อ.พิมาย ต.กระเบื้องใหญ่ หมู่ 1
ที่อยู่ หมู่ 1 บ้านเตย ต.กระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โทรศัพท์ 0857651012
โทรสาร
ID Line aho7748
URL
ภาพประกอบ
ที่ตั้ง

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเตย

  ลำดับ ตำแหน่ง ประเภท ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ  
  1 นักวิชาการสาธารณสุข ข้าราชการ นายสงัด โชติกลาง

  นายสงัด โชติกลาง

  นักวิชาการสาธารณสุข

บุคลากรประจำ

  ลำดับ ตำแหน่ง ประเภท ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ  
  1 พยาบาลวิชาชีพ ข้าราชการ นางสุมาลี สีเกาะ

  นางสุมาลี สีเกาะ

  พยาบาลวิชาชีพ
  2 เจ้าพนักงานสาธารณสุข ข้าราชการ นส.กิตติวรรณ อ้อยกลาง

  นส.กิตติวรรณ อ้อยกลาง

  เจ้าพนักงานสาธารณสุข
  3 ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย พนักงานกระทรวงสาธารณสุข นางสาวิตรี ศรีบุตร

  นางสาวิตรี ศรีบุตร

  ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย
  4 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ลูกจ้างประจำ นางวรารัตน์ ชัยกาศ

  นางวรารัตน์ ชัยกาศ

  พนักงานช่วยเหลือคนไข้
  5 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ลูกจ้างประจำ นางสมจินตนา สีเขียว

  นางสมจินตนา สีเขียว

  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ข้อมูลพื้นฐาน

ลำดับ รายการ จำนวน
1 จำนวนประชากรที่รับผิดชอบ 4,132 คน
2 จำนวนประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 3,506 คน
3 จำนวนประชากรสิทธิประกันสังคม 355 คน
4 จำนวนประชากรสิทธิข้าราชการ 258 คน
5 จำนวน อสม. 6 คน
6 จำนวนหลังคาเรือน 1,447 หลัง
7 จำนวนหมู่บ้าน 11 หมู่
8 จำนวนโรงเรียน 2 แห่ง
9 จำนวนนักเรียน 467 คน
10 จำนวนศูนย์เด็กเล็ก 1 แห่ง
11 จำนวนประชากรอายุมากกว่า 60 ปี ขึ้นไป 1,022 คน
12 จำนวนประชากรอายุ 0 ถึง 5 ปี 264 คน
13 จำนวนอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) 0 คน
14 จำนวนผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Caregiver) 2 คน
15 จำนวนผู้พิการ 65 คน

อาคารและสิ่งก่อสร้าง

วันที่บันทึกข้อมูล : 2019-03-15
ลำดับ รายการ สถานะ
1 อาคารสำนักงาน พร้อมใช้
2.1 บ้านพัก 1 -
2.2 บ้านพัก 2 -
2.3 บ้านพัก 3 -
3 อาคารแพทย์แผนไทย -
4 ฝ.99 พร้อมใช้
5 เสาธง พร้อมใช้
6 รั้วคอนกรีต พร้อมใช้
7 อาคารพักขยะติดเชื้อ พร้อมใช้
8 ห้องน้ำผู้พิการ/ห้องน้ำชาย พร้อมใช้

ครุภัณฑ์ทางการแพทย์

วันที่บันทึกข้อมูล : 2019-03-14
ลำดับ รายการ จำนวน
1 เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) -
2 เครื่องอัลตราซาวด์ ชนิดสี 2 หัวตรวจ -
3 ยูนิตทันตกรรม 1 ยูนิต
3.1 เครื่องขุดหินน้ำลายไฟฟ้า -
3.2 เครื่องปั่นอมัลกัม -
3.3 เครื่องบ่มวัสดุด้วยแสดง (light curing unit) -
4 เครื่องฟังเสียงหัวใจของทารกในครรภ์ (Fetal Doptone) 1 เครื่อง
5 อุปกรณ์กู้ชีพเบื้องต้น 1 ชุด
6 เครื่องผลิตออกซิเจน (Oxygen generator) -
7 ถังออกซิเจน พร้อมอุปกรณ์ในการใช้งาน 2 ถัง
8 ชุดเครื่องมือตรวจโรคทั่วไป 1 ชุด
9 เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) -
10 ชุดตรวจประเมินพัฒนาการเด็ก 1 ชุด
11 เตียง Fowler 1 เตียง
12 เครื่อง suction mobile 1 เครื่อง
13 เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ -
14 เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) ชนิดพกพา -
15 เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (Hematocrit Centrifuge) 1 เครื่อง
16 เครื่องนึ่งฆ่า (Autoclave) เชื้อไฟฟ้า 2 เครื่อง
17 เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ -
18 เครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า -
19 เครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า -
20 เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น -
21 หม้อต้มแผ่นความร้อน -
22 หม้อแช่พาราฟิน -

ยานพาหนะ

วันที่บันทึกข้อมูล : 2019-03-15
ลำดับ รายการ จำนวน
1 รถพยาบาล -
2.1 รถเอนกประสงค์,รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ ทะเบียน ขข-2447 พร้อมใช้
2.2 รถเอนกประสงค์,รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ -
3 (1)รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่เกิน 150 ซีซี ทะเบียน 9ก.1882 -
3 (2)รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่เกิน 150 ซีซี ทะเบียน กฉ-4006 พร้อมใช้

บริการในหน่วยบริการ

วันที่บันทึกข้อมูล : 2019-03-14
ลำดับ บริการ ในเวลา นอกเวลา
1 คลินิกผู้ป่วยนอกทั่วไป มี มี
2 คลินิกพิเศษ (โรคเรื้อรัง) มี -
3 คลินิกทันตกรรม - -
4 คลินิกสุขภาพเด็กดี มี -
5 คลินิกวางแผนครอบครัว มี -
6 คลินิกอนามัยแม่และเด็ก (ฝากครรภ์) มี -
7 คลินิกแพทย์แผนไทย มี -
8 คลินิกกายภาพบำบัด - -

บริการนอกหน่วยบริการ

วันที่บันทึกข้อมูล : 2019-03-14
ลำดับ บริการ ช่วงเวลาที่ดำเนินการ
1 เยี่ยมแม่และเด็ก มี
2 เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้าน,ติดเตียง,
ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
มี
3 ควบคุมโรคระบาด มี
4 อนามัยโรงเรียน มี
5 คุ้มครองผู้บริโภค มี
6 งานคัดกรองสุขภาพ มี

การเงินการคลัง ณ 30 กันยายน 2561

วันที่บันทึกข้อมูล : 2019-03-15
ลำดับ ประเภท จำนวนเงิน (บาท)
1 เงินคงเหลือยกมา ณ 30 กันยายน 2560 753,875.22
2 รายรับ
2.1 งบดำเนินการ 0.00
2.2 งบลงทุน 0.00
2.3 เงินสุทธิที่ได้รับจากแม่ข่าย 188,841.00
2.4 เงินอื่นๆ 923.00
รวม 189,764.00
3 รายจ่าย
3.1 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 43,740.00
3.2 ค่าสาธารณูปโภค 2,420.00
3.3 ค่าจัดซื้อวัสดุ/ค่าใช้สอย 6,969.00
3.4 ค่าครุภัณฑ์ 0.00
3.5 ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 32,017.00
3.6 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 7,631.50
รวม 92,777.50
4 เงินคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2561 850,861.72

ข้อมูลการให้บริการ ปีงบประมาณ 2561

ลำดับ ประเภท จำนวน หน่วย
1 จำนวนผู้ป่วยนอกใหม่ ในปีงบประมาณ 5,506 คน
2 จำนวนผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่มารับบริการ ในปีงบประมาณ 15,818 ครั้ง
3 จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการครั้งแรก ในปีงบประมาณ 5 คน
4 จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการทั้งหมด ในปีงบประมาณ 12 ครั้ง

 

ผลการประเมินคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ปี 2562

ระดับ

รพ.สต.ประเมินตนเองวันที่ 2019-03-15

อำเภอประเมินวันที่ 2019-03-16

จังหวัดประเมินวันที่ 2019-08-08

ผ่านเกณฑ์

ผลการประเมินคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ปี 2561