โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าหลวง

ขนาด ขนาดเล็ก รับผิดชอบประชากร จำนวน น้อยกว่า 3,000 คน
OTOP NCD-อัมพฤกษ์
ระยะทาง จากโรงพยาบาลพิมาย กม.
พื้นที่ จ.นครราชสีมา อ.พิมาย ต.ท่าหลวง หมู่ 1
ที่อยู่ บ้านเลขที่ 207
โทรศัพท์ 044-482510,044-482511
โทรสาร
ID Line
URL
ภาพประกอบ
 • อบรมฝากท้องไว

 • อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ

 • อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ

ที่ตั้ง

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าหลวง

  ลำดับ ตำแหน่ง ประเภท ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ  
  1 พยาบาลวิชาชีพ ข้าราชการ นางภัทรา ร่มเย็น

  นางภัทรา ร่มเย็น

  พยาบาลวิชาชีพ

บุคลากรประจำ

  ลำดับ ตำแหน่ง ประเภท ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ  
  1 พยาบาลวิชาชีพ ข้าราชการ นางสุภัทรา พลีดี

  นางสุภัทรา พลีดี

  พยาบาลวิชาชีพ
  2 เจ้าพนักงานสาธารณสุข พนักงานกระทรวงสาธารณสุข นางสาวสุพัตรา ดาทองหลาง

  นางสาวสุพัตรา ดาทองหลาง

  เจ้าพนักงานสาธารณสุข
  3 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข นางกรรณิการ์ สิทธิ์รัมย์

  นางกรรณิการ์ สิทธิ์รัมย์

  พนักงานช่วยเหลือคนไข้
  4 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข นางสุรีพร น้ำนิล

  นางสุรีพร น้ำนิล

  พนักงานช่วยเหลือคนไข้
  5 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล พนักงานกระทรวงสาธารณสุข นางสาวอภิรดี วัชระวงศ์ทองดี

  นางสาวอภิรดี วัชระวงศ์ทองดี

  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ข้อมูลพื้นฐาน

ลำดับ รายการ จำนวน
1 จำนวนประชากรที่รับผิดชอบ 2,329 คน
2 จำนวนประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 1,989 คน
3 จำนวนประชากรสิทธิประกันสังคม 189 คน
4 จำนวนประชากรสิทธิข้าราชการ 146 คน
5 จำนวน อสม. 76 คน
6 จำนวนหลังคาเรือน 765 หลัง
7 จำนวนหมู่บ้าน 7 หมู่
8 จำนวนโรงเรียน 2 แห่ง
9 จำนวนนักเรียน 217 คน
10 จำนวนศูนย์เด็กเล็ก 0 แห่ง
11 จำนวนประชากรอายุมากกว่า 60 ปี ขึ้นไป 577 คน
12 จำนวนประชากรอายุ 0 ถึง 5 ปี 157 คน
13 จำนวนอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) 95 คน
14 จำนวนผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Caregiver) 3 คน
15 จำนวนผู้พิการ 40 คน

อาคารและสิ่งก่อสร้าง

วันที่บันทึกข้อมูล : 4 ธ.ค. 2562
ลำดับ รายการ สถานะ
1 อาคารสำนักงาน พร้อมใช้
2.1 บ้านพัก 1 -
2.2 บ้านพัก 2 -
2.3 บ้านพัก 3 -
3 อาคารแพทย์แผนไทย -

ครุภัณฑ์ทางการแพทย์

วันที่บันทึกข้อมูล : 4 ธ.ค. 2562
ลำดับ รายการ จำนวน
1 เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) -
2 เครื่องอัลตราซาวด์ ชนิดสี 2 หัวตรวจ -
3 ยูนิตทันตกรรม 1 ยูนิต
3.1 เครื่องขุดหินน้ำลายไฟฟ้า 1 เครื่อง
3.2 เครื่องปั่นอมัลกัม 1 เครื่อง
3.3 เครื่องบ่มวัสดุด้วยแสดง (light curing unit) 1 เครื่อง
4 เครื่องฟังเสียงหัวใจของทารกในครรภ์ (Fetal Doptone) 2 เครื่อง
5 อุปกรณ์กู้ชีพเบื้องต้น 1 ชุด
6 เครื่องผลิตออกซิเจน (Oxygen generator) 1 เครื่อง
7 ถังออกซิเจน พร้อมอุปกรณ์ในการใช้งาน 2 ถัง
8 ชุดเครื่องมือตรวจโรคทั่วไป 2 ชุด
9 เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) -
10 ชุดตรวจประเมินพัฒนาการเด็ก 1 ชุด
11 เตียง Fowler 1 เตียง
12 เครื่อง suction mobile -
13 เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ -
14 เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) ชนิดพกพา -
15 เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (Hematocrit Centrifuge) 2 เครื่อง
16 เครื่องนึ่งฆ่า (Autoclave) เชื้อไฟฟ้า 1 เครื่อง
17 เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ -
18 เครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า -
19 เครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า -
20 เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น -
21 หม้อต้มแผ่นความร้อน -
22 หม้อแช่พาราฟิน -

ยานพาหนะ

วันที่บันทึกข้อมูล : 4 ธ.ค. 2562
ลำดับ รายการ จำนวน
1 รถพยาบาล -
2.1 รถเอนกประสงค์,รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ ทะเบียน ขข6356 พร้อมใช้
2.2 รถเอนกประสงค์,รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ -
3 (1)รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่เกิน 150 ซีซี ทะเบียน ฒ9416 -
3 (2)รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่เกิน 150 ซีซี ทะเบียน งทฉ27 พร้อมใช้
3 (3)รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่เกิน 150 ซีซี ทะเบียน 1กฉ4007 พร้อมใช้

บริการในหน่วยบริการ

วันที่บันทึกข้อมูล : 4 ธ.ค. 2562
ลำดับ บริการ ในเวลา นอกเวลา
1 คลินิกผู้ป่วยนอกทั่วไป มี มี
2 คลินิกพิเศษ (โรคเรื้อรัง) มี มี
3 คลินิกทันตกรรม มี -
4 คลินิกสุขภาพเด็กดี มี -
5 คลินิกวางแผนครอบครัว มี -
6 คลินิกอนามัยแม่และเด็ก (ฝากครรภ์) มี -
7 คลินิกแพทย์แผนไทย มี -
8 คลินิกกายภาพบำบัด - -

บริการนอกหน่วยบริการ

วันที่บันทึกข้อมูล : 20 มี.ค. 2561
ลำดับ บริการ ช่วงเวลาที่ดำเนินการ
1 เยี่ยมแม่และเด็ก มี
2 เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้าน,ติดเตียง,
ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
มี
3 ควบคุมโรคระบาด มี
4 อนามัยโรงเรียน มี
5 คุ้มครองผู้บริโภค มี
6 งานคัดกรองสุขภาพ มี

การเงินการคลัง ณ 30 กันยายน 2562

วันที่บันทึกข้อมูล : 31 ม.ค. 2563
ลำดับ ประเภท จำนวนเงิน (บาท)
1 เงินคงเหลือยกมา ณ 30 กันยายน 2561 463,413.62
2 รายรับ
2.1 งบดำเนินการ 88,035.00
2.2 งบลงทุน 100,000.00
2.3 เงินสุทธิที่ได้รับจากแม่ข่าย 1,234,856.01
2.4 เงินอื่นๆ 66,384.00
รวม 1,489,275.01
3 รายจ่าย
3.1 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 1,092,226.00
3.2 ค่าสาธารณูปโภค 73,535.79
3.3 ค่าจัดซื้อวัสดุ/ค่าใช้สอย 189,264.50
3.4 ค่าครุภัณฑ์ 79,940.00
3.5 ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 51,620.00
3.6 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 155,855.00
รวม 1,642,441.29
4 เงินคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2562 382,161.35

ข้อมูลการให้บริการ ปีงบประมาณ 2562

ลำดับ ประเภท จำนวน หน่วย
1 จำนวนผู้ป่วยนอกใหม่ ในปีงบประมาณ 2,870 คน
2 จำนวนผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่มารับบริการ ในปีงบประมาณ 15,155 ครั้ง
3 จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการครั้งแรก ในปีงบประมาณ 360 คน
4 จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการทั้งหมด ในปีงบประมาณ 769 ครั้ง

 

ผลการประเมินคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ปี 2563

ระดับ

รพ.สต.ประเมินตนเองวันที่ 7 พ.ค. 2563

อำเภอประเมินวันที่ 7 พ.ค. 2563