โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจารย์ตำรา

ขนาด ขนาดเล็ก รับผิดชอบประชากร จำนวน น้อยกว่า 3,000 คน
OTOP การป้องกันเด็กจมน้ำ
ระยะทาง จากโรงพยาบาลพิมาย 13.6 กม.
พื้นที่ จ.นครราชสีมา อ.พิมาย ต.ท่าหลวง หมู่ 5
ที่อยู่ 152 ม.5 ต.ท่าหลวง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์ 092 2644525
โทรสาร -
ID Line -
URL -
ภาพประกอบ
 • บริเวณพื้นที่อาคาร รพ.สต.จารย์ตำรา

 • บริเวณพื้นที่อาคาร รพ.สต.จารย์ตำรา

 • บริเวณพื้นที่อาคาร รพ.สต.จารย์ตำรา

 • บริเวณพื้นที่อาคาร รพ.สต.จารย์ตำรา

 • บริเวณพื้นที่อาคาร รพ.สต.จารย์ตำรา

 • บริเวณพื้นที่อาคาร รพ.สต.จารย์ตำรา

ที่ตั้ง

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจารย์ตำรา

  ลำดับ ตำแหน่ง ประเภท ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ  
  1 นักวิชาการสาธารณสุข ข้าราชการ นางดวงเดือน สมสมัย

  นางดวงเดือน สมสมัย

  นักวิชาการสาธารณสุข

บุคลากรประจำ

  ลำดับ ตำแหน่ง ประเภท ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ  
  1 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ข้าราชการ นางสาววิษรฎา ฐานิสสกุล

  นางสาววิษรฎา ฐานิสสกุล

  พยาบาลวิชาชีพ
  2 เจ้าพนักงานสาธารณสุข พนักงานกระทรวงสาธารณสุข นายปรเมศร์ ทิพย์เดช

  นายปรเมศร์ ทิพย์เดช

  เจ้าพนักงานสาธารณสุข
  3 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข นางทุเรียน ดูพิมาย

  นางทุเรียน ดูพิมาย

  พนักงานช่วยเหลือคนไข้
  4 ลูกจ้างปฏิบัติงานทั่วไป พนักงานกระทรวงสาธารณสุข นางยุพิณ มีพิมาย

  นางยุพิณ มีพิมาย

  ลูกจ้างปฏิบัติงานทั่วไป
  5 ลูกจ้างปฏิบัติงานทั่วไป พนักงานกระทรวงสาธารณสุข นางสาวชนิสรา แก้วคำมา

  นางสาวชนิสรา แก้วคำมา

  ลูกจ้างปฏิบัติงานทั่วไป

ข้อมูลพื้นฐาน

ลำดับ รายการ จำนวน
1 จำนวนประชากรที่รับผิดชอบ 1,641 คน
2 จำนวนประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 1,479 คน
3 จำนวนประชากรสิทธิประกันสังคม 75 คน
4 จำนวนประชากรสิทธิข้าราชการ 87 คน
5 จำนวน อสม. 65 คน
6 จำนวนหลังคาเรือน 600 หลัง
7 จำนวนหมู่บ้าน 5 หมู่
8 จำนวนโรงเรียน 2 แห่ง
9 จำนวนนักเรียน 239 คน
10 จำนวนศูนย์เด็กเล็ก 0 แห่ง
11 จำนวนประชากรอายุมากกว่า 60 ปี ขึ้นไป 428 คน
12 จำนวนประชากรอายุ 0 ถึง 5 ปี 117 คน
13 จำนวนอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) 10 คน
14 จำนวนผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Caregiver) 2 คน
15 จำนวนผู้พิการ 41 คน

อาคารและสิ่งก่อสร้าง

วันที่บันทึกข้อมูล : 8 มี.ค. 2562
ลำดับ รายการ สถานะ
1 อาคารสำนักงาน พร้อมใช้
2.1 บ้านพัก 1 -
2.2 บ้านพัก 2 -
2.3 บ้านพัก 3 -
3 อาคารแพทย์แผนไทย -

ครุภัณฑ์ทางการแพทย์

วันที่บันทึกข้อมูล : 8 มี.ค. 2562
ลำดับ รายการ จำนวน
1 เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) -
2 เครื่องอัลตราซาวด์ ชนิดสี 2 หัวตรวจ -
3 ยูนิตทันตกรรม -
3.1 เครื่องขุดหินน้ำลายไฟฟ้า -
3.2 เครื่องปั่นอมัลกัม -
3.3 เครื่องบ่มวัสดุด้วยแสดง (light curing unit) -
4 เครื่องฟังเสียงหัวใจของทารกในครรภ์ (Fetal Doptone) 1 เครื่อง
5 อุปกรณ์กู้ชีพเบื้องต้น 1 ชุด
6 เครื่องผลิตออกซิเจน (Oxygen generator) -
7 ถังออกซิเจน พร้อมอุปกรณ์ในการใช้งาน 1 ถัง
8 ชุดเครื่องมือตรวจโรคทั่วไป 1 ชุด
9 เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) -
10 ชุดตรวจประเมินพัฒนาการเด็ก 2 ชุด
11 เตียง Fowler 1 เตียง
12 เครื่อง suction mobile 1 เครื่อง
13 เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ -
14 เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) ชนิดพกพา -
15 เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (Hematocrit Centrifuge) 1 เครื่อง
16 เครื่องนึ่งฆ่า (Autoclave) เชื้อไฟฟ้า 2 เครื่อง
17 เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ -
18 เครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า -
19 เครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า -
20 เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น -
21 หม้อต้มแผ่นความร้อน -
22 หม้อแช่พาราฟิน -

ยานพาหนะ

วันที่บันทึกข้อมูล : 8 มี.ค. 2562
ลำดับ รายการ จำนวน
1 รถพยาบาล -
2.1 รถเอนกประสงค์,รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ ทะเบียน ขข 6346 -
2.2 รถเอนกประสงค์,รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ -
3 รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่เกิน 150 ซีซี ทะเบียน งทฉ25 -

บริการในหน่วยบริการ

วันที่บันทึกข้อมูล : 21 มี.ค. 2561
ลำดับ บริการ ในเวลา นอกเวลา
1 คลินิกผู้ป่วยนอกทั่วไป มี มี
2 คลินิกพิเศษ (โรคเรื้อรัง) มี -
3 คลินิกทันตกรรม - -
4 คลินิกสุขภาพเด็กดี มี -
5 คลินิกวางแผนครอบครัว มี -
6 คลินิกอนามัยแม่และเด็ก (ฝากครรภ์) มี -
7 คลินิกแพทย์แผนไทย มี -
8 คลินิกกายภาพบำบัด - -

บริการนอกหน่วยบริการ

วันที่บันทึกข้อมูล : 3 ก.พ. 2563
ลำดับ บริการ ช่วงเวลาที่ดำเนินการ
1 เยี่ยมแม่และเด็ก มี
2 เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้าน,ติดเตียง,
ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
มี
3 ควบคุมโรคระบาด มี
4 อนามัยโรงเรียน มี
5 คุ้มครองผู้บริโภค มี
6 งานคัดกรองสุขภาพ มี

การเงินการคลัง ณ 30 กันยายน 2562

วันที่บันทึกข้อมูล : 3 ก.พ. 2563
ลำดับ ประเภท จำนวนเงิน (บาท)
1 เงินคงเหลือยกมา ณ 30 กันยายน 2561 200,682.20
2 รายรับ
2.1 งบดำเนินการ 0.00
2.2 งบลงทุน 0.00
2.3 เงินสุทธิที่ได้รับจากแม่ข่าย 1,022,938.01
2.4 เงินอื่นๆ 3,008.33
รวม 1,025,946.34
3 รายจ่าย
3.1 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 666,191.00
3.2 ค่าสาธารณูปโภค 48,954.88
3.3 ค่าจัดซื้อวัสดุ/ค่าใช้สอย 195,561.50
3.4 ค่าครุภัณฑ์ 27,367.00
3.5 ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 104,290.00
3.6 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 381,187.85
รวม 1,423,552.23
4 เงินคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2562 33,344.03

ข้อมูลการให้บริการ ปีงบประมาณ 2562

ลำดับ ประเภท จำนวน หน่วย
1 จำนวนผู้ป่วยนอกใหม่ ในปีงบประมาณ 1,838 คน
2 จำนวนผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่มารับบริการ ในปีงบประมาณ 18,442 ครั้ง
3 จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการครั้งแรก ในปีงบประมาณ 0 คน
4 จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการทั้งหมด ในปีงบประมาณ 0 ครั้ง

 

ผลการประเมินคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ปี 2563

ระดับ

รพ.สต.ประเมินตนเองวันที่ 7 พ.ค. 2563

อำเภอประเมินวันที่ 7 พ.ค. 2563