โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรังกาใหญ่

ขนาด ขนาดกลาง รับผิดชอบประชากร จำนวน 3,000 - 8,000 คน
OTOP อุบัติเหตุ
ระยะทาง จากโรงพยาบาลพิมาย 9 กม.
พื้นที่ จ.นครราชสีมา อ.พิมาย ต.รังกาใหญ่ หมู่ 6
ที่อยู่ ม.16 จ.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-965248
โทรสาร
ID Line kung
URL
ภาพประกอบ
ที่ตั้ง

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรังกาใหญ่

  ลำดับ ตำแหน่ง ประเภท ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ  
  1 เจ้าพนักงานสาธารณสุข ข้าราชการ นางถนอม เปรี่ยมสุข

  นางถนอม เปรี่ยมสุข

  เจ้าพนักงานสาธารณสุข

บุคลากรประจำ

  ลำดับ ตำแหน่ง ประเภท ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ  
  1 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน ข้าราชการ นายวิฑูรย์ ขำมาลัย

  นายวิฑูรย์ ขำมาลัย

  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
  2 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ข้าราชการ นางสิริพรรณ เนียมหมื่นไวย์

  นางสิริพรรณ เนียมหมื่นไวย์

  พยาบาลวิชาชีพ
  3 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ข้าราชการ นางสมพิศ ฟักเล็ก

  นางสมพิศ ฟักเล็ก

  พยาบาลวิชาชีพ
  4 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ข้าราชการ นางสาวคนึงนิจ คลองโนนสูง

  นางสาวคนึงนิจ คลองโนนสูง

  พยาบาลวิชาชีพ
  5 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ข้าราชการ นายชกิจ ชัยสูงเนิน

  นายชกิจ ชัยสูงเนิน

  นักวิชาการสาธารณสุข

ข้อมูลพื้นฐาน

ลำดับ รายการ จำนวน
1 จำนวนประชากรที่รับผิดชอบ 6,625 คน
2 จำนวนประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 5,778 คน
3 จำนวนประชากรสิทธิประกันสังคม 603 คน
4 จำนวนประชากรสิทธิข้าราชการ 241 คน
5 จำนวน อสม. 18 คน
6 จำนวนหลังคาเรือน 2,695 หลัง
7 จำนวนหมู่บ้าน 14 หมู่
8 จำนวนโรงเรียน 3 แห่ง
9 จำนวนนักเรียน 1,499 คน
10 จำนวนศูนย์เด็กเล็ก 0 แห่ง
11 จำนวนประชากรอายุมากกว่า 60 ปี ขึ้นไป 1,535 คน
12 จำนวนประชากรอายุ 0 ถึง 5 ปี 351 คน
13 จำนวนอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) 259 คน
14 จำนวนผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Caregiver) 14 คน
15 จำนวนผู้พิการ 50 คน

อาคารและสิ่งก่อสร้าง

วันที่บันทึกข้อมูล : 28 ม.ค. 2563
ลำดับ รายการ สถานะ
1 อาคารสำนักงาน พร้อมใช้
2.1 บ้านพัก 1 พร้อมใช้
2.2 บ้านพัก 2 -
2.3 บ้านพัก 3 -
3 อาคารแพทย์แผนไทย -

ครุภัณฑ์ทางการแพทย์

วันที่บันทึกข้อมูล : 28 ม.ค. 2563
ลำดับ รายการ จำนวน
1 เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) -
2 เครื่องอัลตราซาวด์ ชนิดสี 2 หัวตรวจ -
3 ยูนิตทันตกรรม 1 ยูนิต
3.1 เครื่องขุดหินน้ำลายไฟฟ้า 1 เครื่อง
3.2 เครื่องปั่นอมัลกัม 1 เครื่อง
3.3 เครื่องบ่มวัสดุด้วยแสดง (light curing unit) -
4 เครื่องฟังเสียงหัวใจของทารกในครรภ์ (Fetal Doptone) 1 เครื่อง
5 อุปกรณ์กู้ชีพเบื้องต้น 1 ชุด
6 เครื่องผลิตออกซิเจน (Oxygen generator) -
7 ถังออกซิเจน พร้อมอุปกรณ์ในการใช้งาน 4 ถัง
8 ชุดเครื่องมือตรวจโรคทั่วไป 5 ชุด
9 เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) -
10 ชุดตรวจประเมินพัฒนาการเด็ก 1 ชุด
11 เตียง Fowler 2 เตียง
12 เครื่อง suction mobile 1 เครื่อง
13 เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ 5 เครื่อง
14 เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) ชนิดพกพา 2 เครื่อง
15 เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (Hematocrit Centrifuge) 1 เครื่อง
16 เครื่องนึ่งฆ่า (Autoclave) เชื้อไฟฟ้า 2 เครื่อง
17 เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ -
18 เครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า -
19 เครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า -
20 เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น -
21 หม้อต้มแผ่นความร้อน -
22 หม้อแช่พาราฟิน -

ยานพาหนะ

วันที่บันทึกข้อมูล : 28 ม.ค. 2563
ลำดับ รายการ จำนวน
1 รถพยาบาล -
2.1 รถเอนกประสงค์,รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ ทะเบียน ผน1992 -
2.2 รถเอนกประสงค์,รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ ทะเบียน 0 -
3 รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่เกิน 150 ซีซี ทะเบียน 1 -

บริการในหน่วยบริการ

วันที่บันทึกข้อมูล : 28 ม.ค. 2563
ลำดับ บริการ ในเวลา นอกเวลา
1 คลินิกผู้ป่วยนอกทั่วไป มี มี
2 คลินิกพิเศษ (โรคเรื้อรัง) มี มี
3 คลินิกทันตกรรม มี มี
4 คลินิกสุขภาพเด็กดี มี มี
5 คลินิกวางแผนครอบครัว มี มี
6 คลินิกอนามัยแม่และเด็ก (ฝากครรภ์) มี มี
7 คลินิกแพทย์แผนไทย มี มี
8 คลินิกกายภาพบำบัด มี มี
9 long term care มี มี

บริการนอกหน่วยบริการ

วันที่บันทึกข้อมูล : 28 ม.ค. 2563
ลำดับ บริการ ช่วงเวลาที่ดำเนินการ
1 เยี่ยมแม่และเด็ก มี
2 เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้าน,ติดเตียง,
ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
มี
3 ควบคุมโรคระบาด มี
4 อนามัยโรงเรียน มี
5 คุ้มครองผู้บริโภค มี
6 งานคัดกรองสุขภาพ มี

การเงินการคลัง ณ 30 กันยายน 2562

วันที่บันทึกข้อมูล : 28 ม.ค. 2563
ลำดับ ประเภท จำนวนเงิน (บาท)
1 เงินคงเหลือยกมา ณ 30 กันยายน 2561 978,850.22
2 รายรับ
2.1 งบดำเนินการ 395,255.00
2.2 งบลงทุน 0.00
2.3 เงินสุทธิที่ได้รับจากแม่ข่าย 1,437,980.09
2.4 เงินอื่นๆ 57,325.69
รวม 1,890,560.78
3 รายจ่าย
3.1 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 710,403.00
3.2 ค่าสาธารณูปโภค 135,491.86
3.3 ค่าจัดซื้อวัสดุ/ค่าใช้สอย 260,843.00
3.4 ค่าครุภัณฑ์ 160,950.00
3.5 ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 137,885.39
3.6 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 419,157.42
รวม 1,824,730.67
4 เงินคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2562 561,355.72

ข้อมูลการให้บริการ ปีงบประมาณ 2562

ลำดับ ประเภท จำนวน หน่วย
1 จำนวนผู้ป่วยนอกใหม่ ในปีงบประมาณ 8,546 คน
2 จำนวนผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่มารับบริการ ในปีงบประมาณ 32,919 ครั้ง
3 จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการครั้งแรก ในปีงบประมาณ 8,546 คน
4 จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการทั้งหมด ในปีงบประมาณ 32,919 ครั้ง

 

ผลการประเมินคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ปี 2563

ระดับ

รพ.สต.ประเมินตนเองวันที่ 30 ม.ค. 2563

อำเภอประเมินวันที่ 7 พ.ค. 2563