โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมสร้างตนเอง 2

ขนาด ขนาดกลาง รับผิดชอบประชากร จำนวน 3,000 - 8,000 คน
OTOP ขยะ,สิ่งแวดล้อม
ระยะทาง จากโรงพยาบาลพิมาย 12.1 กม.
พื้นที่ จ.นครราชสีมา อ.พิมาย ต.รังกาใหญ่ หมู่ 11
ที่อยู่ 1/1หมู่ที่11 ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 088-7157818
โทรสาร -
ID Line -
URL -
ภาพประกอบ
 • ต้นไม้แห่งรัก

 • ต้นไม้แห่งรัก

 • ต้นไม้แห่งรัก

 • โครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชีวิต

 • โครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชีวิต

 • โครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชีวิต

ที่ตั้ง

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมสร้างตนเอง 2

  ลำดับ ตำแหน่ง ประเภท ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ  
  1 พยาบาลวิชาชีพ ข้าราชการ กัญจน์มิตา ธัญวัฒน์ธีรากุล

(โครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชีวิต)

  กัญจน์มิตา ธัญวัฒน์ธีรากุล

  พยาบาลวิชาชีพ

บุคลากรประจำ

  ลำดับ ตำแหน่ง ประเภท ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ  
  1 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ข้าราชการ เกศินี สาตรา

  เกศินี สาตรา

  พยาบาลวิชาชีพ
  2 เจ้าพนักงานสาธารณสุข ข้าราชการ นางศมศรี นาเมืองรักษ์

  นางศมศรี นาเมืองรักษ์

  เจ้าพนักงานสาธารณสุข
  3 ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย ลูกจ้างชั่วคราว/รายคาบ/รายเดือน วาสนา บงสันเทียะ

  วาสนา บงสันเทียะ

  ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย
  4 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ปภาวรินทร์ เพ็ญการ

  ปภาวรินทร์ เพ็ญการ

  พนักงานช่วยเหลือคนไข้
  5 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข นุชรินทร์ รอดศรี

  นุชรินทร์ รอดศรี

  พนักงานช่วยเหลือคนไข้
  6 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ศศิวิมล กึ่งกลาง

  ศศิวิมล กึ่งกลาง

  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ข้อมูลพื้นฐาน

ลำดับ รายการ จำนวน
1 จำนวนประชากรที่รับผิดชอบ 3,380 คน
2 จำนวนประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 2,788 คน
3 จำนวนประชากรสิทธิประกันสังคม 427 คน
4 จำนวนประชากรสิทธิข้าราชการ 160 คน
5 จำนวน อสม. 125 คน
6 จำนวนหลังคาเรือน 1,175 หลัง
7 จำนวนหมู่บ้าน 6 หมู่
8 จำนวนโรงเรียน 2 แห่ง
9 จำนวนนักเรียน 253 คน
10 จำนวนศูนย์เด็กเล็ก 1 แห่ง
11 จำนวนประชากรอายุมากกว่า 60 ปี ขึ้นไป 662 คน
12 จำนวนประชากรอายุ 0 ถึง 5 ปี 173 คน
13 จำนวนอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) 1,145 คน
14 จำนวนผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Caregiver) 3 คน
15 จำนวนผู้พิการ 75 คน

อาคารและสิ่งก่อสร้าง

วันที่บันทึกข้อมูล : 18 มี.ค. 2562
ลำดับ รายการ สถานะ
1 อาคารสำนักงาน พร้อมใช้
2.1 บ้านพัก 1 พร้อมใช้
2.2 บ้านพัก 2 -
2.3 บ้านพัก 3 -
3 อาคารแพทย์แผนไทย พร้อมใช้

ครุภัณฑ์ทางการแพทย์

วันที่บันทึกข้อมูล : 18 มี.ค. 2562
ลำดับ รายการ จำนวน
1 เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) -
2 เครื่องอัลตราซาวด์ ชนิดสี 2 หัวตรวจ -
3 ยูนิตทันตกรรม 1 ยูนิต
3.1 เครื่องขุดหินน้ำลายไฟฟ้า -
3.2 เครื่องปั่นอมัลกัม -
3.3 เครื่องบ่มวัสดุด้วยแสดง (light curing unit) 1 เครื่อง
4 เครื่องฟังเสียงหัวใจของทารกในครรภ์ (Fetal Doptone) 1 เครื่อง
5 อุปกรณ์กู้ชีพเบื้องต้น 1 ชุด
6 เครื่องผลิตออกซิเจน (Oxygen generator) -
7 ถังออกซิเจน พร้อมอุปกรณ์ในการใช้งาน 2 ถัง
8 ชุดเครื่องมือตรวจโรคทั่วไป 2 ชุด
9 เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) -
10 ชุดตรวจประเมินพัฒนาการเด็ก 2 ชุด
11 เตียง Fowler 5 เตียง
12 เครื่อง suction mobile 2 เครื่อง
13 เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ -
14 เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) ชนิดพกพา 1 เครื่อง
15 เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (Hematocrit Centrifuge) 1 เครื่อง
16 เครื่องนึ่งฆ่า (Autoclave) เชื้อไฟฟ้า 2 เครื่อง
17 เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ -
18 เครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า -
19 เครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า -
20 เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น -
21 หม้อต้มแผ่นความร้อน -
22 หม้อแช่พาราฟิน -

ยานพาหนะ

วันที่บันทึกข้อมูล : 28 ม.ค. 2563
ลำดับ รายการ จำนวน
1 รถพยาบาล -
2.1 รถเอนกประสงค์,รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ ทะเบียน กษ4054 พร้อมใช้
2.2 รถเอนกประสงค์,รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ -
3 รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่เกิน 150 ซีซี ทะเบียน งยล321 พร้อมใช้

บริการในหน่วยบริการ

วันที่บันทึกข้อมูล : 20 มี.ค. 2561
ลำดับ บริการ ในเวลา นอกเวลา
1 คลินิกผู้ป่วยนอกทั่วไป มี มี
2 คลินิกพิเศษ (โรคเรื้อรัง) มี -
3 คลินิกทันตกรรม มี มี
4 คลินิกสุขภาพเด็กดี มี -
5 คลินิกวางแผนครอบครัว มี มี
6 คลินิกอนามัยแม่และเด็ก (ฝากครรภ์) มี -
7 คลินิกแพทย์แผนไทย มี -
8 คลินิกกายภาพบำบัด มี -

บริการนอกหน่วยบริการ

วันที่บันทึกข้อมูล : 20 มี.ค. 2561
ลำดับ บริการ ช่วงเวลาที่ดำเนินการ
1 เยี่ยมแม่และเด็ก มี
2 เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้าน,ติดเตียง,
ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
มี
3 ควบคุมโรคระบาด มี
4 อนามัยโรงเรียน มี
5 คุ้มครองผู้บริโภค มี
6 งานคัดกรองสุขภาพ มี

การเงินการคลัง ณ 30 กันยายน 2562

วันที่บันทึกข้อมูล : 28 ม.ค. 2563
ลำดับ ประเภท จำนวนเงิน (บาท)
1 เงินคงเหลือยกมา ณ 30 กันยายน 2561 200,595.61
2 รายรับ
2.1 งบดำเนินการ 0.00
2.2 งบลงทุน 0.00
2.3 เงินสุทธิที่ได้รับจากแม่ข่าย 838,404.00
2.4 เงินอื่นๆ 557,601.27
รวม 1,396,005.27
3 รายจ่าย
3.1 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 228,690.00
3.2 ค่าสาธารณูปโภค 78,674.11
3.3 ค่าจัดซื้อวัสดุ/ค่าใช้สอย 74,731.00
3.4 ค่าครุภัณฑ์ 4,800.00
3.5 ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 379,490.00
3.6 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 691,749.49
รวม 1,458,134.60
4 เงินคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2562 138,466.28

ข้อมูลการให้บริการ ปีงบประมาณ 2562

ลำดับ ประเภท จำนวน หน่วย
1 จำนวนผู้ป่วยนอกใหม่ ในปีงบประมาณ 4,270 คน
2 จำนวนผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่มารับบริการ ในปีงบประมาณ 22,940 ครั้ง
3 จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการครั้งแรก ในปีงบประมาณ 0 คน
4 จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการทั้งหมด ในปีงบประมาณ 0 ครั้ง

 

ผลการประเมินคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ปี 2563

ระดับ

รพ.สต.ประเมินตนเองวันที่ 29 ม.ค. 2563

อำเภอประเมินวันที่ 7 พ.ค. 2563