โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมสร้างตนเอง 2

OTOP เกษตรอินนทีย์
ระยะทาง จากโรงพยาบาลพิมาย 12.1 กม.
พื้นที่ จ.นครราชสีมา อ.พิมาย ต.รังกาใหญ่ หมู่ 11
ที่อยู่ 1/1หมู่ที่11 ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 088-7157818
โทรสาร -
ID Line -
URL -
ภาพประกอบ
 • โครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชีวิต

 • โครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชีวิต

 • โครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชีวิต

 • โครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชีวิต

 • โครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชีวิต

 • โครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชีวิต

ที่ตั้ง

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมสร้างตนเอง 2

  ลำดับ ตำแหน่ง ประเภท ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ  
  1 พยาบาลวิชาชีพ ข้าราชการ กัญจน์มิตา ธัญวัฒน์ธีรากุล

(โครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชีวิต)

  กัญจน์มิตา ธัญวัฒน์ธีรากุล

  พยาบาลวิชาชีพ

บุคลากรประจำ

  ลำดับ ตำแหน่ง ประเภท ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ  
  1 พยาบาลวิชาชีพ ข้าราชการ นางวิษรฎา ฐานิสกุล

  นางวิษรฎา ฐานิสกุล

  พยาบาลวิชาชีพ
  2 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ข้าราชการ เกศินี สาตรา

  เกศินี สาตรา

  พยาบาลวิชาชีพ
  3 เจ้าพนักงานสาธารณสุข ข้าราชการ นางศมศรี นาเมืองรักษ์

  นางศมศรี นาเมืองรักษ์

  เจ้าพนักงานสาธารณสุข
  4 ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย ลูกจ้างชั่วคราว/รายคาบ/รายเดือน วาสนา บงสันเทียะ

  วาสนา บงสันเทียะ

  ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย
  5 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ปภาวรินทร์ เพ็ญการ

  ปภาวรินทร์ เพ็ญการ

  พนักงานช่วยเหลือคนไข้
  6 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข นุชรินทร์ รอดศรี

  นุชรินทร์ รอดศรี

  พนักงานช่วยเหลือคนไข้
  7 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ศศิวิมล กึ่งกลาง

  ศศิวิมล กึ่งกลาง

  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ข้อมูลพื้นฐาน

ลำดับ รายการ จำนวน
1 จำนวนประชากรที่รับผิดชอบ 3,480 คน
2 จำนวนประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 2,905 คน
3 จำนวนประชากรสิทธิประกันสังคม 390 คน
4 จำนวนประชากรสิทธิข้าราชการ 148 คน
5 จำนวน อสม. 0 คน
6 จำนวนหลังคาเรือน 1,171 หลัง
7 จำนวนหมู่บ้าน 6 หมู่
8 จำนวนโรงเรียน 2 แห่ง
9 จำนวนนักเรียน 253 คน
10 จำนวนศูนย์เด็กเล็ก 1 แห่ง
11 จำนวนประชากรอายุมากกว่า 60 ปี ขึ้นไป 671 คน
12 จำนวนประชากรอายุ 0 ถึง 5 ปี 191 คน
13 จำนวนอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) 1,145 คน
14 จำนวนผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Caregiver) 3 คน
15 จำนวนผู้พิการ 77 คน

อาคารและสิ่งก่อสร้าง

วันที่บันทึกข้อมูล : 2019-03-18
ลำดับ รายการ สถานะ
1 อาคารสำนักงาน พร้อมใช้
2.1 บ้านพัก 1 พร้อมใช้
2.2 บ้านพัก 2 -
2.3 บ้านพัก 3 -
3 อาคารแพทย์แผนไทย พร้อมใช้

ครุภัณฑ์ทางการแพทย์

วันที่บันทึกข้อมูล : 2019-03-18
ลำดับ รายการ จำนวน
1 เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) -
2 เครื่องอัลตราซาวด์ ชนิดสี 2 หัวตรวจ -
3 ยูนิตทันตกรรม 1 ยูนิต
3.1 เครื่องขุดหินน้ำลายไฟฟ้า -
3.2 เครื่องปั่นอมัลกัม -
3.3 เครื่องบ่มวัสดุด้วยแสดง (light curing unit) 1 เครื่อง
4 เครื่องฟังเสียงหัวใจของทารกในครรภ์ (Fetal Doptone) 1 เครื่อง
5 อุปกรณ์กู้ชีพเบื้องต้น 1 ชุด
6 เครื่องผลิตออกซิเจน (Oxygen generator) -
7 ถังออกซิเจน พร้อมอุปกรณ์ในการใช้งาน 2 ถัง
8 ชุดเครื่องมือตรวจโรคทั่วไป 2 ชุด
9 เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) -
10 ชุดตรวจประเมินพัฒนาการเด็ก 2 ชุด
11 เตียง Fowler 5 เตียง
12 เครื่อง suction mobile 2 เครื่อง
13 เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ -
14 เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) ชนิดพกพา 1 เครื่อง
15 เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (Hematocrit Centrifuge) 1 เครื่อง
16 เครื่องนึ่งฆ่า (Autoclave) เชื้อไฟฟ้า 2 เครื่อง
17 เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ -
18 เครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า -
19 เครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า -
20 เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น -
21 หม้อต้มแผ่นความร้อน -
22 หม้อแช่พาราฟิน -

ยานพาหนะ

วันที่บันทึกข้อมูล : 2019-03-18
ลำดับ รายการ จำนวน
1 รถพยาบาล -
2.1 รถเอนกประสงค์,รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ ทะเบียน 0 -
2.2 รถเอนกประสงค์,รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ ทะเบียน 1 -
3 รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่เกิน 150 ซีซี ทะเบียน 1 -

บริการในหน่วยบริการ

วันที่บันทึกข้อมูล : 2018-03-20
ลำดับ บริการ ในเวลา นอกเวลา
1 คลินิกผู้ป่วยนอกทั่วไป มี มี
2 คลินิกพิเศษ (โรคเรื้อรัง) มี -
3 คลินิกทันตกรรม มี มี
4 คลินิกสุขภาพเด็กดี มี -
5 คลินิกวางแผนครอบครัว มี มี
6 คลินิกอนามัยแม่และเด็ก (ฝากครรภ์) มี -
7 คลินิกแพทย์แผนไทย มี -
8 คลินิกกายภาพบำบัด มี -

บริการนอกหน่วยบริการ

วันที่บันทึกข้อมูล : 2018-03-20
ลำดับ บริการ ช่วงเวลาที่ดำเนินการ
1 เยี่ยมแม่และเด็ก มี
2 เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้าน,ติดเตียง,
ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
มี
3 ควบคุมโรคระบาด มี
4 อนามัยโรงเรียน มี
5 คุ้มครองผู้บริโภค มี
6 งานคัดกรองสุขภาพ มี

การเงินการคลัง ณ 30 กันยายน 2561

วันที่บันทึกข้อมูล : 2019-03-18
ลำดับ ประเภท จำนวนเงิน (บาท)
1 เงินคงเหลือยกมา ณ 30 กันยายน 2560 442,167.50
2 รายรับ
2.1 งบดำเนินการ 787,204.00
2.2 งบลงทุน 97,239.33
2.3 เงินสุทธิที่ได้รับจากแม่ข่าย 787,204.00
2.4 เงินอื่นๆ 4,465.00
รวม 1,676,112.33
3 รายจ่าย
3.1 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 0.00
3.2 ค่าสาธารณูปโภค 73,478.37
3.3 ค่าจัดซื้อวัสดุ/ค่าใช้สอย 224,915.00
3.4 ค่าครุภัณฑ์ 21,850.00
3.5 ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 271,754.00
3.6 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 1,754,793.95
รวม 2,346,791.32
4 เงินคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2561 335,235.86

ข้อมูลการให้บริการ ปีงบประมาณ 2561

ลำดับ ประเภท จำนวน หน่วย
1 จำนวนผู้ป่วยนอกใหม่ ในปีงบประมาณ 3,588 คน
2 จำนวนผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่มารับบริการ ในปีงบประมาณ 16,106 ครั้ง
3 จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการครั้งแรก ในปีงบประมาณ 4,160 คน
4 จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการทั้งหมด ในปีงบประมาณ 7,748 ครั้ง

 

ผลการประเมินคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ปี 2562

ระดับ

รพ.สต.ประเมินตนเองวันที่ 2019-03-10

อำเภอประเมินวันที่ 2019-03-15

จังหวัดประเมินวันที่ 2019-08-08