โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชีวาน

OTOP การเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อเรื้อรังNCDs อย่างเชื่อมโยงและบูรณาการ
ระยะทาง จากโรงพยาบาลพิมาย กม.
พื้นที่ จ.นครราชสีมา อ.พิมาย ต.ชีวาน หมู่ 1
ที่อยู่ 206 ม.10 ต.ชีวาน อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โทรศัพท์ 044-754008
โทรสาร
ID Line
URL
ภาพประกอบ
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชีวาน

ที่ตั้ง

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชีวาน

  ลำดับ ตำแหน่ง ประเภท ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ  
  1 นักวิชาการสาธารณสุข ข้าราชการ นายกิติภูมิ สุวรรณกุล

  นายกิติภูมิ สุวรรณกุล

  นักวิชาการสาธารณสุข

บุคลากรประจำ

  ลำดับ ตำแหน่ง ประเภท ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ  
  1 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราว/รายคาบ/รายเดือน นางสาวปวีณา ทนน้ำ

  นางสาวปวีณา ทนน้ำ

  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
  2 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ข้าราชการ นายถวัลย์ ชูแสง

  นายถวัลย์ ชูแสง

  พยาบาลวิชาชีพ
  3 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ข้าราชการ นางสาวอัจฉราภา ประเทศา

  นางสาวอัจฉราภา ประเทศา

  พยาบาลวิชาชีพ
  4 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน ข้าราชการ นางสาวปิยธิดา พูนแก้ว

  นางสาวปิยธิดา พูนแก้ว

  เจ้าพนักงานสาธารณสุข
  5 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข นางเพ็ชรา สมบูรณ์

  นางเพ็ชรา สมบูรณ์

  พนักงานช่วยเหลือคนไข้
  6 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล พนักงานกระทรวงสาธารณสุข นางสาวสมพิศ ยิ่งแก้ว

  นางสาวสมพิศ ยิ่งแก้ว

  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
  7 ลูกจ้างปฏิบัติงานทั่วไป พนักงานกระทรวงสาธารณสุข นางเพียร ผ่องพูน

  นางเพียร ผ่องพูน

  ลูกจ้างปฏิบัติงานทั่วไป
  8 ลูกจ้างปฏิบัติงานทั่วไป พนักงานกระทรวงสาธารณสุข นางสอิ้ง เคยการ

  นางสอิ้ง เคยการ

  ลูกจ้างปฏิบัติงานทั่วไป

ข้อมูลพื้นฐาน

ลำดับ รายการ จำนวน
1 จำนวนประชากรที่รับผิดชอบ 2,810 คน
2 จำนวนประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 2,489 คน
3 จำนวนประชากรสิทธิประกันสังคม 161 คน
4 จำนวนประชากรสิทธิข้าราชการ 48 คน
5 จำนวน อสม. 0 คน
6 จำนวนหลังคาเรือน 1,006 หลัง
7 จำนวนหมู่บ้าน 10 หมู่
8 จำนวนโรงเรียน 4 แห่ง
9 จำนวนนักเรียน 430 คน
10 จำนวนศูนย์เด็กเล็ก 1 แห่ง
11 จำนวนประชากรอายุมากกว่า 60 ปี ขึ้นไป 690 คน
12 จำนวนประชากรอายุ 0 ถึง 5 ปี 213 คน
13 จำนวนอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) 227 คน
14 จำนวนผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Caregiver) 10 คน
15 จำนวนผู้พิการ 76 คน

อาคารและสิ่งก่อสร้าง

วันที่บันทึกข้อมูล : 4 ธ.ค. 2562
ลำดับ รายการ สถานะ
1 อาคารสำนักงาน พร้อมใช้
2.1 บ้านพัก 1 พร้อมใช้
2.2 บ้านพัก 2 พร้อมใช้
2.3 บ้านพัก 3 -
3 อาคารแพทย์แผนไทย -

ครุภัณฑ์ทางการแพทย์

วันที่บันทึกข้อมูล : 4 ธ.ค. 2562
ลำดับ รายการ จำนวน
1 เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) -
2 เครื่องอัลตราซาวด์ ชนิดสี 2 หัวตรวจ -
3 ยูนิตทันตกรรม 1 ยูนิต
3.1 เครื่องขุดหินน้ำลายไฟฟ้า -
3.2 เครื่องปั่นอมัลกัม 1 เครื่อง
3.3 เครื่องบ่มวัสดุด้วยแสดง (light curing unit) -
4 เครื่องฟังเสียงหัวใจของทารกในครรภ์ (Fetal Doptone) 1 เครื่อง
5 อุปกรณ์กู้ชีพเบื้องต้น -
6 เครื่องผลิตออกซิเจน (Oxygen generator) -
7 ถังออกซิเจน พร้อมอุปกรณ์ในการใช้งาน 1 ถัง
8 ชุดเครื่องมือตรวจโรคทั่วไป -
9 เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) -
10 ชุดตรวจประเมินพัฒนาการเด็ก 1 ชุด
11 เตียง Fowler -
12 เครื่อง suction mobile -
13 เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ 1 เครื่อง
14 เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) ชนิดพกพา -
15 เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (Hematocrit Centrifuge) 1 เครื่อง
16 เครื่องนึ่งฆ่า (Autoclave) เชื้อไฟฟ้า 1 เครื่อง
17 เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ -
18 เครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า -
19 เครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า -
20 เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น -
21 หม้อต้มแผ่นความร้อน -
22 หม้อแช่พาราฟิน -

ยานพาหนะ

วันที่บันทึกข้อมูล : 4 ธ.ค. 2562
ลำดับ รายการ จำนวน
1 รถพยาบาล -
2.1 รถเอนกประสงค์,รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ -
2.2 รถเอนกประสงค์,รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ ทะเบียน ขข6353 พร้อมใช้
3 (1)รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่เกิน 150 ซีซี ทะเบียน งลง601 พร้อมใช้
3 (2)รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่เกิน 150 ซีซี ทะเบียน งลง604 พร้อมใช้

บริการในหน่วยบริการ

วันที่บันทึกข้อมูล : 4 ธ.ค. 2562
ลำดับ บริการ ในเวลา นอกเวลา
1 คลินิกผู้ป่วยนอกทั่วไป มี มี
2 คลินิกพิเศษ (โรคเรื้อรัง) มี -
3 คลินิกทันตกรรม มี -
4 คลินิกสุขภาพเด็กดี มี -
5 คลินิกวางแผนครอบครัว มี -
6 คลินิกอนามัยแม่และเด็ก (ฝากครรภ์) มี -
7 คลินิกแพทย์แผนไทย มี -
8 คลินิกกายภาพบำบัด - -
9 เสาร์ อาทิตย์ วันหยุดราชการ มี -

บริการนอกหน่วยบริการ

วันที่บันทึกข้อมูล : 4 ธ.ค. 2562
ลำดับ บริการ ช่วงเวลาที่ดำเนินการ
1 เยี่ยมแม่และเด็ก มี
2 เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้าน,ติดเตียง,
ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
มี
3 ควบคุมโรคระบาด มี
4 อนามัยโรงเรียน มี
5 คุ้มครองผู้บริโภค มี
6 งานคัดกรองสุขภาพ มี

การเงินการคลัง ณ 30 กันยายน 2562

ลำดับ ประเภท จำนวนเงิน (บาท)
1 เงินคงเหลือยกมา ณ 30 กันยายน 2561 0.00
2 รายรับ
2.1 งบดำเนินการ 0.00
2.2 งบลงทุน 0.00
2.3 เงินสุทธิที่ได้รับจากแม่ข่าย 0.00
2.4 เงินอื่นๆ 0.00
รวม 0.00
3 รายจ่าย
3.1 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 0.00
3.2 ค่าสาธารณูปโภค 0.00
3.3 ค่าจัดซื้อวัสดุ/ค่าใช้สอย 0.00
3.4 ค่าครุภัณฑ์ 0.00
3.5 ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 0.00
3.6 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 0.00
รวม 0.00
4 เงินคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2562 0.00

ข้อมูลการให้บริการ ปีงบประมาณ 2562

ลำดับ ประเภท จำนวน หน่วย
1 จำนวนผู้ป่วยนอกใหม่ ในปีงบประมาณ 3,071 คน
2 จำนวนผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่มารับบริการ ในปีงบประมาณ 15,212 ครั้ง
3 จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการครั้งแรก ในปีงบประมาณ 3,157 คน
4 จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการทั้งหมด ในปีงบประมาณ 15,212 ครั้ง

 

ผลการประเมินคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ปี 2563

อยู่ระหว่างดำเนินการ