โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหญ้าขาว

OTOP งานบุญบ้านเราปลอดเหล้า
ระยะทาง จากโรงพยาบาลพิมาย 19.1 กม.
พื้นที่ จ.นครราชสีมา อ.พิมาย ต.นิคมสร้างตนเอง หมู่ 11
ที่อยู่ 49 หมูที่ 11 ตำบลนิคมสร้างตนเองพิมาย
โทรศัพท์ 0933462561
โทรสาร ไม่มี
ID Line
URL
ภาพประกอบ
ที่ตั้ง

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหญ้าขาว

  ลำดับ ตำแหน่ง ประเภท ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ  
  1 นักวิชาการสาธารณสุข ข้าราชการ นายปรัชญา ศรีสว่าง

  นายปรัชญา ศรีสว่าง

  นักวิชาการสาธารณสุข

บุคลากรประจำ

  ลำดับ ตำแหน่ง ประเภท ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ  
  1 พยาบาลวิชาชีพ ข้าราชการ นางประดับ ศรีสว่าง

  นางประดับ ศรีสว่าง

  พยาบาลวิชาชีพ
  2 นักวิชาการสาธารณสุข ลูกจ้างประจำ นางสาวนัติกา บัวขาว

  นางสาวนัติกา บัวขาว

  นักวิชาการสาธารณสุข
  3 นักวิชาการสาธารณสุข พนักงานกระทรวงสาธารณสุข นางสาวปัณณ์ชนุตม์ ชอบจิตร

  นางสาวปัณณ์ชนุตม์ ชอบจิตร

  นักวิชาการสาธารณสุข
  4 ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย พนักงานกระทรวงสาธารณสุข นางยมลพร ทิพย์คูนอก

  นางยมลพร ทิพย์คูนอก

  ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย
  5 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข นางธมนต์ งึดสันเทียะ

  นางธมนต์ งึดสันเทียะ

  พนักงานช่วยเหลือคนไข้
  6 ลูกจ้างปฏิบัติงานทั่วไป พนักงานกระทรวงสาธารณสุข นายคทายุทธ ประกอบมิตร

  นายคทายุทธ ประกอบมิตร

  ลูกจ้างปฏิบัติงานทั่วไป
  7 ลูกจ้างปฏิบัติงานทั่วไป พนักงานกระทรวงสาธารณสุข นางพัชชา จันทร์โพธิ์

  นางพัชชา จันทร์โพธิ์

  ลูกจ้างปฏิบัติงานทั่วไป

ข้อมูลพื้นฐาน

ลำดับ รายการ จำนวน
1 จำนวนประชากรที่รับผิดชอบ 3,060 คน
2 จำนวนประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 2,713 คน
3 จำนวนประชากรสิทธิประกันสังคม 274 คน
4 จำนวนประชากรสิทธิข้าราชการ 73 คน
5 จำนวน อสม. 90 คน
6 จำนวนหลังคาเรือน 919 หลัง
7 จำนวนหมู่บ้าน 7 หมู่
8 จำนวนโรงเรียน 3 แห่ง
9 จำนวนนักเรียน 396 คน
10 จำนวนศูนย์เด็กเล็ก 2 แห่ง
11 จำนวนประชากรอายุมากกว่า 60 ปี ขึ้นไป 491 คน
12 จำนวนประชากรอายุ 0 ถึง 5 ปี 195 คน
13 จำนวนอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) 195 คน
14 จำนวนผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Caregiver) 2 คน
15 จำนวนผู้พิการ 62 คน

อาคารและสิ่งก่อสร้าง

วันที่บันทึกข้อมูล : 2019-08-19
ลำดับ รายการ สถานะ
1 อาคารสำนักงาน พร้อมใช้
2.1 บ้านพัก 1 พร้อมใช้
2.2 บ้านพัก 2 พร้อมใช้
2.3 บ้านพัก 3 -
3 อาคารแพทย์แผนไทย พร้อมใช้

ครุภัณฑ์ทางการแพทย์

วันที่บันทึกข้อมูล : 2019-08-20
ลำดับ รายการ จำนวน
1 เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) -
2 เครื่องอัลตราซาวด์ ชนิดสี 2 หัวตรวจ -
3 ยูนิตทันตกรรม 1 ยูนิต
3.1 เครื่องขุดหินน้ำลายไฟฟ้า -
3.2 เครื่องปั่นอมัลกัม 1 เครื่อง
3.3 เครื่องบ่มวัสดุด้วยแสดง (light curing unit) 1 เครื่อง
4 เครื่องฟังเสียงหัวใจของทารกในครรภ์ (Fetal Doptone) 1 เครื่อง
5 อุปกรณ์กู้ชีพเบื้องต้น 1 ชุด
6 เครื่องผลิตออกซิเจน (Oxygen generator) -
7 ถังออกซิเจน พร้อมอุปกรณ์ในการใช้งาน 2 ถัง
8 ชุดเครื่องมือตรวจโรคทั่วไป 1 ชุด
9 เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) -
10 ชุดตรวจประเมินพัฒนาการเด็ก 1 ชุด
11 เตียง Fowler -
12 เครื่อง suction mobile 1 เครื่อง
13 เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ -
14 เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) ชนิดพกพา -
15 เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (Hematocrit Centrifuge) 1 เครื่อง
16 เครื่องนึ่งฆ่า (Autoclave) เชื้อไฟฟ้า 1 เครื่อง
17 เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ -
18 เครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า -
19 เครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า -
20 เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น -
21 หม้อต้มแผ่นความร้อน -
22 หม้อแช่พาราฟิน -

ยานพาหนะ

วันที่บันทึกข้อมูล : 2019-08-19
ลำดับ รายการ จำนวน
1 รถพยาบาล -
2.1 รถเอนกประสงค์,รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ ทะเบียน กษ4503 พร้อมใช้
2.2 รถเอนกประสงค์,รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ -
3 (1)รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่เกิน 150 ซีซี ทะเบียน ขชร417 -
3 (2)รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่เกิน 150 ซีซี ทะเบียน 1กฉ4014 พร้อมใช้

บริการในหน่วยบริการ

วันที่บันทึกข้อมูล : 2019-08-19
ลำดับ บริการ ในเวลา นอกเวลา
1 คลินิกผู้ป่วยนอกทั่วไป มี มี
2 คลินิกพิเศษ (โรคเรื้อรัง) มี -
3 คลินิกทันตกรรม มี -
4 คลินิกสุขภาพเด็กดี มี -
5 คลินิกวางแผนครอบครัว มี -
6 คลินิกอนามัยแม่และเด็ก (ฝากครรภ์) มี -
7 คลินิกแพทย์แผนไทย มี -
8 คลินิกกายภาพบำบัด มี -

บริการนอกหน่วยบริการ

วันที่บันทึกข้อมูล : 2019-08-20
ลำดับ บริการ ช่วงเวลาที่ดำเนินการ
1 เยี่ยมแม่และเด็ก มี
2 เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้าน,ติดเตียง,
ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
มี
3 ควบคุมโรคระบาด มี
4 อนามัยโรงเรียน มี
5 คุ้มครองผู้บริโภค มี
6 งานคัดกรองสุขภาพ มี

การเงินการคลัง ณ 30 กันยายน 2561

วันที่บันทึกข้อมูล : 2019-08-20
ลำดับ ประเภท จำนวนเงิน (บาท)
1 เงินคงเหลือยกมา ณ 30 กันยายน 2560 20,000.00
2 รายรับ
2.1 งบดำเนินการ 0.00
2.2 งบลงทุน 0.00
2.3 เงินสุทธิที่ได้รับจากแม่ข่าย 886,539.00
2.4 เงินอื่นๆ 141,086.50
รวม 1,027,625.50
3 รายจ่าย
3.1 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 886,539.00
3.2 ค่าสาธารณูปโภค 41,630.00
3.3 ค่าจัดซื้อวัสดุ/ค่าใช้สอย 176,374.00
3.4 ค่าครุภัณฑ์ 4,670.00
3.5 ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 128,981.00
3.6 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 75,800.00
รวม 1,313,994.00
4 เงินคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2561 -286,368.50

ข้อมูลการให้บริการ ปีงบประมาณ 2560

ลำดับ ประเภท จำนวน หน่วย
1 จำนวนผู้ป่วยนอกใหม่ ในปีงบประมาณ 2,237 คน
2 จำนวนผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่มารับบริการ ในปีงบประมาณ 9,762 ครั้ง
3 จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการครั้งแรก ในปีงบประมาณ 617 คน
4 จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการทั้งหมด ในปีงบประมาณ 4,506 ครั้ง

 

ผลการประเมินคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ปี 2562

ระดับ

รพ.สต.ประเมินตนเองวันที่ 2019-08-19

อำเภอประเมินวันที่ 2019-02-12

จังหวัดประเมินวันที่ 2019-08-08