โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงน้อย

ขนาด ขนาดกลาง รับผิดชอบประชากร จำนวน 3,000 - 8,000 คน
OTOP ป้องกันเด็กจมน้ำ
ระยะทาง จากโรงพยาบาลพิมาย 34.1 กม.
พื้นที่ จ.นครราชสีมา อ.พิมาย ต.กระชอน หมู่ 2
ที่อยู่ ดงน้อยพัฒนา หมู่ 16
โทรศัพท์ 0982480061
โทรสาร
ID Line
URL
ภาพประกอบ
ที่ตั้ง

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงน้อย

  ลำดับ ตำแหน่ง ประเภท ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ  
  1 นักวิชาการสาธารณสุข ข้าราชการ นายนิยม วรรณโพธิ์กลาง

  นายนิยม วรรณโพธิ์กลาง

  นักวิชาการสาธารณสุข

บุคลากรประจำ

  ลำดับ ตำแหน่ง ประเภท ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ  
  1 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน ข้าราชการ นายเทวัญ เทพวงษ์

  นายเทวัญ เทพวงษ์

  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
  2 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ข้าราชการ นางสาวนิพา เกาะผักแว่น

  นางสาวนิพา เกาะผักแว่น

  พยาบาลวิชาชีพ
  3 พยาบาลวิชาชีพ ลูกจ้างชั่วคราว/รายคาบ/รายเดือน นางสาวนุสบา ป่าขมิ้น

  นางสาวนุสบา ป่าขมิ้น

  พยาบาลวิชาชีพ
  4 เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ข้าราชการ นางธัญญชล วรนาม

  นางธัญญชล วรนาม

  เจ้าพนักงานสาธารณสุข
  5 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข นางสุมาลี แก่นหมั่น

  นางสุมาลี แก่นหมั่น

  พนักงานช่วยเหลือคนไข้
  6 พนักงานพิมพ์ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข นางสาวธาลินี บุญเอก

  นางสาวธาลินี บุญเอก

  อื่นๆ
  7 พนักงานบริการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข นางเจียว ลิเมล์

  นางเจียว ลิเมล์

  อื่นๆ
  8 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข พนักงานกระทรวงสาธารณสุข นางสกุณา เลิศนา

  นางสกุณา เลิศนา

  อื่นๆ

ข้อมูลพื้นฐาน

ลำดับ รายการ จำนวน
1 จำนวนประชากรที่รับผิดชอบ 3,179 คน
2 จำนวนประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 2,840 คน
3 จำนวนประชากรสิทธิประกันสังคม 96 คน
4 จำนวนประชากรสิทธิข้าราชการ 240 คน
5 จำนวน อสม. 0 คน
6 จำนวนหลังคาเรือน 2,054 หลัง
7 จำนวนหมู่บ้าน 21 หมู่
8 จำนวนโรงเรียน 5 แห่ง
9 จำนวนนักเรียน 419 คน
10 จำนวนศูนย์เด็กเล็ก 0 แห่ง
11 จำนวนประชากรอายุมากกว่า 60 ปี ขึ้นไป 897 คน
12 จำนวนประชากรอายุ 0 ถึง 5 ปี 211 คน
13 จำนวนอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) 11 คน
14 จำนวนผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Caregiver) 8 คน
15 จำนวนผู้พิการ 75 คน

อาคารและสิ่งก่อสร้าง

วันที่บันทึกข้อมูล : 15 มี.ค. 2562
ลำดับ รายการ สถานะ
1 อาคารสำนักงาน พร้อมใช้
2.1 บ้านพัก 1 -
2.2 บ้านพัก 2 -
2.3 บ้านพัก 3 -
3 อาคารแพทย์แผนไทย -

ครุภัณฑ์ทางการแพทย์

วันที่บันทึกข้อมูล : 15 มี.ค. 2562
ลำดับ รายการ จำนวน
1 เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) -
2 เครื่องอัลตราซาวด์ ชนิดสี 2 หัวตรวจ -
3 ยูนิตทันตกรรม 1 ยูนิต
3.1 เครื่องขุดหินน้ำลายไฟฟ้า -
3.2 เครื่องปั่นอมัลกัม -
3.3 เครื่องบ่มวัสดุด้วยแสดง (light curing unit) -
4 เครื่องฟังเสียงหัวใจของทารกในครรภ์ (Fetal Doptone) 2 เครื่อง
5 อุปกรณ์กู้ชีพเบื้องต้น 1 ชุด
6 เครื่องผลิตออกซิเจน (Oxygen generator) -
7 ถังออกซิเจน พร้อมอุปกรณ์ในการใช้งาน 2 ถัง
8 ชุดเครื่องมือตรวจโรคทั่วไป 2 ชุด
9 เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) -
10 ชุดตรวจประเมินพัฒนาการเด็ก 1 ชุด
11 เตียง Fowler -
12 เครื่อง suction mobile -
13 เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ 1 เครื่อง
14 เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) ชนิดพกพา -
15 เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (Hematocrit Centrifuge) 1 เครื่อง
16 เครื่องนึ่งฆ่า (Autoclave) เชื้อไฟฟ้า 1 เครื่อง
17 เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ -
18 เครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า -
19 เครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า -
20 เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น -
21 หม้อต้มแผ่นความร้อน -
22 หม้อแช่พาราฟิน -

ยานพาหนะ

วันที่บันทึกข้อมูล : 31 ม.ค. 2563
ลำดับ รายการ จำนวน
1 รถพยาบาล -
2.1 รถเอนกประสงค์,รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ -
2.2 รถเอนกประสงค์,รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ ทะเบียน ผค 6234 -
3 (1)รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่เกิน 150 ซีซี ทะเบียน งพฉ 647 พร้อมใช้
3 (2)รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่เกิน 150 ซีซี ทะเบียน งลง 607 พร้อมใช้

บริการในหน่วยบริการ

วันที่บันทึกข้อมูล : 15 มี.ค. 2562
ลำดับ บริการ ในเวลา นอกเวลา
1 คลินิกผู้ป่วยนอกทั่วไป มี มี
2 คลินิกพิเศษ (โรคเรื้อรัง) มี -
3 คลินิกทันตกรรม มี -
4 คลินิกสุขภาพเด็กดี มี -
5 คลินิกวางแผนครอบครัว มี -
6 คลินิกอนามัยแม่และเด็ก (ฝากครรภ์) - -
7 คลินิกแพทย์แผนไทย - -
8 คลินิกกายภาพบำบัด - -

บริการนอกหน่วยบริการ

วันที่บันทึกข้อมูล : 15 มี.ค. 2562
ลำดับ บริการ ช่วงเวลาที่ดำเนินการ
1 เยี่ยมแม่และเด็ก มี
2 เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้าน,ติดเตียง,
ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
มี
3 ควบคุมโรคระบาด มี
4 อนามัยโรงเรียน -
5 คุ้มครองผู้บริโภค มี
6 งานคัดกรองสุขภาพ มี

การเงินการคลัง ณ 30 กันยายน 2562

วันที่บันทึกข้อมูล : 31 ม.ค. 2563
ลำดับ ประเภท จำนวนเงิน (บาท)
1 เงินคงเหลือยกมา ณ 30 กันยายน 2561 81,376.35
2 รายรับ
2.1 งบดำเนินการ 304,434.00
2.2 งบลงทุน 114,000.00
2.3 เงินสุทธิที่ได้รับจากแม่ข่าย 1,521,698.12
2.4 เงินอื่นๆ 4,031.14
รวม 1,944,163.26
3 รายจ่าย
3.1 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 693,573.00
3.2 ค่าสาธารณูปโภค 100,431.30
3.3 ค่าจัดซื้อวัสดุ/ค่าใช้สอย 655,241.27
3.4 ค่าครุภัณฑ์ 70,000.00
3.5 ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 177,660.00
3.6 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 5,647.83
รวม 1,702,553.40
4 เงินคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2562 205,986.21

ข้อมูลการให้บริการ ปีงบประมาณ 2562

ลำดับ ประเภท จำนวน หน่วย
1 จำนวนผู้ป่วยนอกใหม่ ในปีงบประมาณ 4,155 คน
2 จำนวนผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่มารับบริการ ในปีงบประมาณ 5,751 ครั้ง
3 จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการครั้งแรก ในปีงบประมาณ 0 คน
4 จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการทั้งหมด ในปีงบประมาณ 0 ครั้ง

 

ผลการประเมินคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ปี 2563

ระดับ

รพ.สต.ประเมินตนเองวันที่ 4 ก.พ. 2563

อำเภอประเมินวันที่ 7 พ.ค. 2563