โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงใหญ่

ขนาด ขนาดกลาง รับผิดชอบประชากร จำนวน 3,000 - 8,000 คน
OTOP มหัศจรรย์1000 วัน
ระยะทาง จากโรงพยาบาลพิมาย 19.1 กม.
พื้นที่ จ.นครราชสีมา อ.พิมาย ต.ดงใหญ่ หมู่ 13
ที่อยู่ 238 ม.13 ต.ดงใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-966046
โทรสาร 044-000-000
ID Line 0000
URL 00
ภาพประกอบ
ที่ตั้ง

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงใหญ่

  ลำดับ ตำแหน่ง ประเภท ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ  
  1 นักวิชาการสาธารณสุข ข้าราชการ นางภาสินี ช่วยกลาง

  นางภาสินี ช่วยกลาง

  นักวิชาการสาธารณสุข

บุคลากรประจำ

  ลำดับ ตำแหน่ง ประเภท ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ  
  1 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข พนักงานกระทรวงสาธารณสุข นางสาวกมลมาศ มากแก้ว

  นางสาวกมลมาศ มากแก้ว

  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
  2 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ข้าราชการ นางจินตนา ตะไลกลาง

  นางจินตนา ตะไลกลาง

  พยาบาลวิชาชีพ
  3 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ข้าราชการ นางสาวอิสราภรณ์ แช่มพุทรา

  นางสาวอิสราภรณ์ แช่มพุทรา

  พยาบาลวิชาชีพ
  4 นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข นายศชา นาเมืองรักษ์

  นายศชา นาเมืองรักษ์

  นักวิชาการสาธารณสุข
  5 ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย ลูกจ้างชั่วคราว/รายคาบ/รายเดือน นางสมพร ดับใหม่

  นางสมพร ดับใหม่

  ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย
  6 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข นางยุพา เพ็ญสุข

  นางยุพา เพ็ญสุข

  พนักงานช่วยเหลือคนไข้
  7 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข นายประดับ เพ็ญสุข

  นายประดับ เพ็ญสุข

  พนักงานช่วยเหลือคนไข้
  8 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล พนักงานกระทรวงสาธารณสุข นางสาวปรียานุช ผายพิมาย

  นางสาวปรียานุช ผายพิมาย

  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
  9 ลูกจ้างปฏิบัติงานทั่วไป พนักงานกระทรวงสาธารณสุข นางกัลยา ทองดี

  นางกัลยา ทองดี

  ลูกจ้างปฏิบัติงานทั่วไป

ข้อมูลพื้นฐาน

ลำดับ รายการ จำนวน
1 จำนวนประชากรที่รับผิดชอบ 4,835 คน
2 จำนวนประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 4,204 คน
3 จำนวนประชากรสิทธิประกันสังคม 367 คน
4 จำนวนประชากรสิทธิข้าราชการ 261 คน
5 จำนวน อสม. 207 คน
6 จำนวนหลังคาเรือน 1,817 หลัง
7 จำนวนหมู่บ้าน 12 หมู่
8 จำนวนโรงเรียน 3 แห่ง
9 จำนวนนักเรียน 631 คน
10 จำนวนศูนย์เด็กเล็ก 0 แห่ง
11 จำนวนประชากรอายุมากกว่า 60 ปี ขึ้นไป 1,230 คน
12 จำนวนประชากรอายุ 0 ถึง 5 ปี 296 คน
13 จำนวนอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) 1,250 คน
14 จำนวนผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Caregiver) 5 คน
15 จำนวนผู้พิการ 50 คน

อาคารและสิ่งก่อสร้าง

วันที่บันทึกข้อมูล : 20 ส.ค. 2562
ลำดับ รายการ สถานะ
1 อาคารสำนักงาน พร้อมใช้
2.1 บ้านพัก 1 พร้อมใช้
2.2 บ้านพัก 2 พร้อมใช้
2.3 บ้านพัก 3 -
3 อาคารแพทย์แผนไทย พร้อมใช้

ครุภัณฑ์ทางการแพทย์

วันที่บันทึกข้อมูล : 31 ม.ค. 2563
ลำดับ รายการ จำนวน
1 เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) -
2 เครื่องอัลตราซาวด์ ชนิดสี 2 หัวตรวจ -
3 ยูนิตทันตกรรม 1 ยูนิต
3.1 เครื่องขุดหินน้ำลายไฟฟ้า 1 เครื่อง
3.2 เครื่องปั่นอมัลกัม 1 เครื่อง
3.3 เครื่องบ่มวัสดุด้วยแสดง (light curing unit) 1 เครื่อง
4 เครื่องฟังเสียงหัวใจของทารกในครรภ์ (Fetal Doptone) 1 เครื่อง
5 อุปกรณ์กู้ชีพเบื้องต้น 1 ชุด
6 เครื่องผลิตออกซิเจน (Oxygen generator) -
7 ถังออกซิเจน พร้อมอุปกรณ์ในการใช้งาน 5 ถัง
8 ชุดเครื่องมือตรวจโรคทั่วไป 5 ชุด
9 เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) -
10 ชุดตรวจประเมินพัฒนาการเด็ก 1 ชุด
11 เตียง Fowler -
12 เครื่อง suction mobile 1 เครื่อง
13 เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ -
14 เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) ชนิดพกพา 1 เครื่อง
15 เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (Hematocrit Centrifuge) 1 เครื่อง
16 เครื่องนึ่งฆ่า (Autoclave) เชื้อไฟฟ้า 1 เครื่อง
17 เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ -
18 เครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า -
19 เครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า -
20 เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น -
21 หม้อต้มแผ่นความร้อน -
22 หม้อแช่พาราฟิน -

ยานพาหนะ

วันที่บันทึกข้อมูล : 31 ม.ค. 2563
ลำดับ รายการ จำนวน
1 รถพยาบาล -
2.1 รถเอนกประสงค์,รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ ทะเบียน ขข6349 พร้อมใช้
2.2 รถเอนกประสงค์,รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ -
3 รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่เกิน 150 ซีซี ทะเบียน 1ก9595 -
3 (3)รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่เกิน 150 ซีซี ทะเบียน งกม674 พร้อมใช้
3 (4)รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่เกิน 150 ซีซี ทะเบียน ง ลง 61 พร้อมใช้

บริการในหน่วยบริการ

วันที่บันทึกข้อมูล : 28 ม.ค. 2563
ลำดับ บริการ ในเวลา นอกเวลา
1 คลินิกผู้ป่วยนอกทั่วไป มี มี
2 คลินิกพิเศษ (โรคเรื้อรัง) มี มี
3 คลินิกทันตกรรม มี มี
4 คลินิกสุขภาพเด็กดี มี มี
5 คลินิกวางแผนครอบครัว มี มี
6 คลินิกอนามัยแม่และเด็ก (ฝากครรภ์) มี มี
7 คลินิกแพทย์แผนไทย มี -
8 คลินิกกายภาพบำบัด - -

บริการนอกหน่วยบริการ

วันที่บันทึกข้อมูล : 31 ม.ค. 2563
ลำดับ บริการ ช่วงเวลาที่ดำเนินการ
1 เยี่ยมแม่และเด็ก มี
2 เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้าน,ติดเตียง,
ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
มี
3 ควบคุมโรคระบาด มี
4 อนามัยโรงเรียน มี
5 คุ้มครองผู้บริโภค มี
6 งานคัดกรองสุขภาพ มี

การเงินการคลัง ณ 30 กันยายน 2562

วันที่บันทึกข้อมูล : 11 ก.พ. 2563
ลำดับ ประเภท จำนวนเงิน (บาท)
1 เงินคงเหลือยกมา ณ 30 กันยายน 2561 646,048.87
2 รายรับ
2.1 งบดำเนินการ 0.00
2.2 งบลงทุน 170,000.00
2.3 เงินสุทธิที่ได้รับจากแม่ข่าย 1,274,104.00
2.4 เงินอื่นๆ 38,832.08
รวม 1,482,936.08
3 รายจ่าย
3.1 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 422,225.00
3.2 ค่าสาธารณูปโภค 72,600.74
3.3 ค่าจัดซื้อวัสดุ/ค่าใช้สอย 147,727.00
3.4 ค่าครุภัณฑ์ 18,522.00
3.5 ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 113,800.00
3.6 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 7,185.00
รวม 782,059.74
4 เงินคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2562 2,120.00

ข้อมูลการให้บริการ ปีงบประมาณ 2562

ลำดับ ประเภท จำนวน หน่วย
1 จำนวนผู้ป่วยนอกใหม่ ในปีงบประมาณ 4,334 คน
2 จำนวนผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่มารับบริการ ในปีงบประมาณ 5,632 ครั้ง
3 จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการครั้งแรก ในปีงบประมาณ 4,334 คน
4 จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการทั้งหมด ในปีงบประมาณ 38,676 ครั้ง

 

ผลการประเมินคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ปี 2563

ระดับ

รพ.สต.ประเมินตนเองวันที่ 7 ก.พ. 2563

อำเภอประเมินวันที่ 7 พ.ค. 2563