โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะกอก

ขนาด ขนาดเล็ก รับผิดชอบประชากร จำนวน น้อยกว่า 3,000 คน
OTOP ส่งเสริม
ระยะทาง จากโรงพยาบาลพิมาย 28.7 กม.
พื้นที่ จ.นครราชสีมา อ.พิมาย ต.ดงใหญ่ หมู่ 9
ที่อยู่ 136
โทรศัพท์ 044-249260
โทรสาร 044-249260
ID Line
URL
ภาพประกอบ
 • นพ.ยุทธนา พูนพานิช เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานมหัศจรรย์1000วันแรกแห่งชีวิต

 • เจ้าหน้าที่สาธารณสุขติดตามเยี่ยมหญิงหลังคลอดที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่

 • ทีมCFT ติดตามเยี่ยมหญิงหลังคลอดในหมู่บ้าน

 • ทำMOU งานมหัศจรรย์1000วันแรกแห่งชีวิต

ที่ตั้ง

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะกอก

  ลำดับ ตำแหน่ง ประเภท ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ  
  1 พยาบาลวิชาชีพ ข้าราชการ นางบุศรินทร์ แช่มพุทรา

  นางบุศรินทร์ แช่มพุทรา

  พยาบาลวิชาชีพ

บุคลากรประจำ

  ลำดับ ตำแหน่ง ประเภท ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ  
  1 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ข้าราชการ นางจินดา อนุญาหงษ์

  นางจินดา อนุญาหงษ์

  นักวิชาการสาธารณสุข
  2 นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ข้าราชการ น.ส.จุไรรัตน์ เทียนไทย

  น.ส.จุไรรัตน์ เทียนไทย

  นักวิชาการสาธารณสุข
  3 เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ข้าราชการ นางสาวนุชวรีย์ สวัสดิ์กลาง

  นางสาวนุชวรีย์ สวัสดิ์กลาง

  เจ้าพนักงานสาธารณสุข
  4 ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย พนักงานกระทรวงสาธารณสุข นางเรียม บรรดาศักดิ์

  นางเรียม บรรดาศักดิ์

  ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย
  5 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข น.ส.สมจิตร ประเดิมผล

  น.ส.สมจิตร ประเดิมผล

  พนักงานช่วยเหลือคนไข้
  6 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล พนักงานกระทรวงสาธารณสุข นายนิติวัฒน์ อาศัยนา

  นายนิติวัฒน์ อาศัยนา

  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
  7 ลูกจ้างปฏิบัติงานทั่วไป พนักงานกระทรวงสาธารณสุข นางศิริณรัศมี สถิตย์จอดพิมาย

  นางศิริณรัศมี สถิตย์จอดพิมาย

  ลูกจ้างปฏิบัติงานทั่วไป

ข้อมูลพื้นฐาน

ลำดับ รายการ จำนวน
1 จำนวนประชากรที่รับผิดชอบ 2,496 คน
2 จำนวนประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 2,178 คน
3 จำนวนประชากรสิทธิประกันสังคม 129 คน
4 จำนวนประชากรสิทธิข้าราชการ 186 คน
5 จำนวน อสม. 3 คน
6 จำนวนหลังคาเรือน 944 หลัง
7 จำนวนหมู่บ้าน 8 หมู่
8 จำนวนโรงเรียน 3 แห่ง
9 จำนวนนักเรียน 452 คน
10 จำนวนศูนย์เด็กเล็ก 1 แห่ง
11 จำนวนประชากรอายุมากกว่า 60 ปี ขึ้นไป 673 คน
12 จำนวนประชากรอายุ 0 ถึง 5 ปี 165 คน
13 จำนวนอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) 943 คน
14 จำนวนผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Caregiver) 8 คน
15 จำนวนผู้พิการ 39 คน

อาคารและสิ่งก่อสร้าง

วันที่บันทึกข้อมูล : 19 ส.ค. 2562
ลำดับ รายการ สถานะ
1 อาคารสำนักงาน พร้อมใช้
2.1 บ้านพัก 1 พร้อมใช้
2.2 บ้านพัก 2 -
2.3 บ้านพัก 3 -
3 อาคารแพทย์แผนไทย พร้อมใช้

ครุภัณฑ์ทางการแพทย์

วันที่บันทึกข้อมูล : 20 ส.ค. 2562
ลำดับ รายการ จำนวน
1 เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) -
2 เครื่องอัลตราซาวด์ ชนิดสี 2 หัวตรวจ -
3 ยูนิตทันตกรรม -
3.1 เครื่องขุดหินน้ำลายไฟฟ้า -
3.2 เครื่องปั่นอมัลกัม -
3.3 เครื่องบ่มวัสดุด้วยแสดง (light curing unit) -
4 เครื่องฟังเสียงหัวใจของทารกในครรภ์ (Fetal Doptone) 1 เครื่อง
5 อุปกรณ์กู้ชีพเบื้องต้น 2 ชุด
6 เครื่องผลิตออกซิเจน (Oxygen generator) 1 เครื่อง
7 ถังออกซิเจน พร้อมอุปกรณ์ในการใช้งาน 3 ถัง
8 ชุดเครื่องมือตรวจโรคทั่วไป 4 ชุด
9 เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) -
10 ชุดตรวจประเมินพัฒนาการเด็ก 1 ชุด
11 เตียง Fowler -
12 เครื่อง suction mobile 1 เครื่อง
13 เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ -
14 เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) ชนิดพกพา 1 เครื่อง
15 เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (Hematocrit Centrifuge) 1 เครื่อง
16 เครื่องนึ่งฆ่า (Autoclave) เชื้อไฟฟ้า 2 เครื่อง
17 เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ -
18 เครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า -
19 เครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า -
20 เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น -
21 หม้อต้มแผ่นความร้อน -
22 หม้อแช่พาราฟิน -

ยานพาหนะ

วันที่บันทึกข้อมูล : 19 ส.ค. 2562
ลำดับ รายการ จำนวน
1 รถพยาบาล -
2.1 รถเอนกประสงค์,รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ ทะเบียน กษ4013 พร้อมใช้
2.2 รถเอนกประสงค์,รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ -
3 (1)รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่เกิน 150 ซีซี ทะเบียน ก02739 พร้อมใช้
3 (2)รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่เกิน 150 ซีซี ทะเบียน กข027 พร้อมใช้

บริการในหน่วยบริการ

วันที่บันทึกข้อมูล : 31 ม.ค. 2563
ลำดับ บริการ ในเวลา นอกเวลา
1 คลินิกผู้ป่วยนอกทั่วไป มี มี
2 คลินิกพิเศษ (โรคเรื้อรัง) มี -
3 คลินิกทันตกรรม มี -
4 คลินิกสุขภาพเด็กดี มี -
5 คลินิกวางแผนครอบครัว มี -
6 คลินิกอนามัยแม่และเด็ก (ฝากครรภ์) มี -
7 คลินิกแพทย์แผนไทย มี -
8 คลินิกกายภาพบำบัด มี -

บริการนอกหน่วยบริการ

วันที่บันทึกข้อมูล : 31 ม.ค. 2563
ลำดับ บริการ ช่วงเวลาที่ดำเนินการ
1 เยี่ยมแม่และเด็ก มี
2 เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้าน,ติดเตียง,
ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
มี
3 ควบคุมโรคระบาด มี
4 อนามัยโรงเรียน มี
5 คุ้มครองผู้บริโภค มี
6 งานคัดกรองสุขภาพ มี
7 ประชุม อสม. มี

การเงินการคลัง ณ 30 กันยายน 2562

วันที่บันทึกข้อมูล : 31 ม.ค. 2563
ลำดับ ประเภท จำนวนเงิน (บาท)
1 เงินคงเหลือยกมา ณ 30 กันยายน 2561 86,123.46
2 รายรับ
2.1 งบดำเนินการ 266,913.00
2.2 งบลงทุน 85,800.00
2.3 เงินสุทธิที่ได้รับจากแม่ข่าย 1,283,315.34
2.4 เงินอื่นๆ 262,850.44
รวม 1,898,878.78
3 รายจ่าย
3.1 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 978,533.00
3.2 ค่าสาธารณูปโภค 85,566.65
3.3 ค่าจัดซื้อวัสดุ/ค่าใช้สอย 145,419.99
3.4 ค่าครุภัณฑ์ 3,980.00
3.5 ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 171,740.00
3.6 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 97.18
รวม 1,385,336.82
4 เงินคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2562 223,049.10

ข้อมูลการให้บริการ ปีงบประมาณ 2562

ลำดับ ประเภท จำนวน หน่วย
1 จำนวนผู้ป่วยนอกใหม่ ในปีงบประมาณ 3,138 คน
2 จำนวนผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่มารับบริการ ในปีงบประมาณ 17,612 ครั้ง
3 จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการครั้งแรก ในปีงบประมาณ 0 คน
4 จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการทั้งหมด ในปีงบประมาณ 0 ครั้ง

 

ผลการประเมินคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ปี 2563

ระดับ

รพ.สต.ประเมินตนเองวันที่ 7 พ.ค. 2563

อำเภอประเมินวันที่ 7 พ.ค. 2563