โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองขาม

OTOP ผู้สูงอายุ
ระยะทาง จากโรงพยาบาลพิมาย กม.
พื้นที่ จ.นครราชสีมา อ.พิมาย ต.หนองระเวียง หมู่ 2
ที่อยู่ 88/5 ม.2 ต.หนองระเวียง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-965645-6
โทรสาร 044965645
ID Line
URL
ภาพประกอบ
ที่ตั้ง

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองขาม

  ลำดับ ตำแหน่ง ประเภท ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ  
  1 นักวิชาการสาธารณสุข ข้าราชการ นายสุชาติ บุณยภากร ผอ.รพ.สต.หนองขาม

  นายสุชาติ บุณยภากร ผอ.รพ.สต.หนองขาม

  นักวิชาการสาธารณสุข

บุคลากรประจำ

  ลำดับ ตำแหน่ง ประเภท ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ  
  1 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ข้าราชการ นางจีรภา บุณยภากร

  นางจีรภา บุณยภากร

  พยาบาลวิชาชีพ
  2 นักวิชาการสาธารณสุข พนักงานกระทรวงสาธารณสุข นายศชา นาเมืองรักษ์

  นายศชา นาเมืองรักษ์

  นักวิชาการสาธารณสุข
  3 นักวิชาการสาธารณสุข พนักงานกระทรวงสาธารณสุข นางสาวกมลชนก เผือกจันทร์

  นางสาวกมลชนก เผือกจันทร์

  นักวิชาการสาธารณสุข
  4 นักวิชาการสาธารณสุข (ทันตกรรม) ลูกจ้างชั่วคราว/รายคาบ/รายเดือน นางสาวอรพรรณ เปรี่ยมพิมาย

  นางสาวอรพรรณ เปรี่ยมพิมาย

  นักวิชาการสาธารณสุข

ข้อมูลพื้นฐาน

ลำดับ รายการ จำนวน
1 จำนวนประชากรที่รับผิดชอบ 5,042 คน
2 จำนวนประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 4,147 คน
3 จำนวนประชากรสิทธิประกันสังคม 735 คน
4 จำนวนประชากรสิทธิข้าราชการ 138 คน
5 จำนวน อสม. 0 คน
6 จำนวนหลังคาเรือน 1,414 หลัง
7 จำนวนหมู่บ้าน 10 หมู่
8 จำนวนโรงเรียน 3 แห่ง
9 จำนวนนักเรียน 681 คน
10 จำนวนศูนย์เด็กเล็ก 2 แห่ง
11 จำนวนประชากรอายุมากกว่า 60 ปี ขึ้นไป 947 คน
12 จำนวนประชากรอายุ 0 ถึง 5 ปี 250 คน
13 จำนวนอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) 1,414 คน
14 จำนวนผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Caregiver) 10 คน
15 จำนวนผู้พิการ 112 คน

อาคารและสิ่งก่อสร้าง

วันที่บันทึกข้อมูล : 2019-08-19
ลำดับ รายการ สถานะ
1 อาคารสำนักงาน พร้อมใช้
2.1 บ้านพัก 1 พร้อมใช้
2.2 บ้านพัก 2 พร้อมใช้
2.3 บ้านพัก 3 -
3 อาคารแพทย์แผนไทย พร้อมใช้

ครุภัณฑ์ทางการแพทย์

วันที่บันทึกข้อมูล : 2019-08-19
ลำดับ รายการ จำนวน
1 เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) -
2 เครื่องอัลตราซาวด์ ชนิดสี 2 หัวตรวจ -
3 ยูนิตทันตกรรม 1 ยูนิต
3.1 เครื่องขุดหินน้ำลายไฟฟ้า 1 เครื่อง
3.2 เครื่องปั่นอมัลกัม 1 เครื่อง
3.3 เครื่องบ่มวัสดุด้วยแสดง (light curing unit) -
4 เครื่องฟังเสียงหัวใจของทารกในครรภ์ (Fetal Doptone) 1 เครื่อง
5 อุปกรณ์กู้ชีพเบื้องต้น 1 ชุด
6 เครื่องผลิตออกซิเจน (Oxygen generator) 1 เครื่อง
7 ถังออกซิเจน พร้อมอุปกรณ์ในการใช้งาน 3 ถัง
8 ชุดเครื่องมือตรวจโรคทั่วไป 1 ชุด
9 เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) -
10 ชุดตรวจประเมินพัฒนาการเด็ก 1 ชุด
11 เตียง Fowler 2 เตียง
12 เครื่อง suction mobile 1 เครื่อง
13 เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ 1 เครื่อง
14 เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) ชนิดพกพา -
15 เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (Hematocrit Centrifuge) 1 เครื่อง
16 เครื่องนึ่งฆ่า (Autoclave) เชื้อไฟฟ้า 2 เครื่อง
17 เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ -
18 เครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า -
19 เครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า -
20 เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น -
21 หม้อต้มแผ่นความร้อน -
22 หม้อแช่พาราฟิน -

ยานพาหนะ

วันที่บันทึกข้อมูล : 2019-08-19
ลำดับ รายการ จำนวน
1 รถพยาบาล -
2.1 รถเอนกประสงค์,รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ ทะเบียน ขข6411 พร้อมใช้
2.2 รถเอนกประสงค์,รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ -
3 รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่เกิน 150 ซีซี ทะเบียน งทฉ26 พร้อมใช้

บริการในหน่วยบริการ

วันที่บันทึกข้อมูล : 2019-08-19
ลำดับ บริการ ในเวลา นอกเวลา
1 คลินิกผู้ป่วยนอกทั่วไป มี มี
2 คลินิกพิเศษ (โรคเรื้อรัง) มี -
3 คลินิกทันตกรรม มี มี
4 คลินิกสุขภาพเด็กดี มี -
5 คลินิกวางแผนครอบครัว มี -
6 คลินิกอนามัยแม่และเด็ก (ฝากครรภ์) มี -
7 คลินิกแพทย์แผนไทย มี -
8 คลินิกกายภาพบำบัด - -

บริการนอกหน่วยบริการ

วันที่บันทึกข้อมูล : 2019-08-19
ลำดับ บริการ ช่วงเวลาที่ดำเนินการ
1 เยี่ยมแม่และเด็ก มี
2 เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้าน,ติดเตียง,
ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
มี
3 ควบคุมโรคระบาด มี
4 อนามัยโรงเรียน มี
5 คุ้มครองผู้บริโภค มี
6 งานคัดกรองสุขภาพ มี

การเงินการคลัง ณ 30 กันยายน 2561

วันที่บันทึกข้อมูล : 2019-08-19
ลำดับ ประเภท จำนวนเงิน (บาท)
1 เงินคงเหลือยกมา ณ 30 กันยายน 2560 77,044.83
2 รายรับ
2.1 งบดำเนินการ 0.00
2.2 งบลงทุน 185,000.00
2.3 เงินสุทธิที่ได้รับจากแม่ข่าย 1,345,600.00
2.4 เงินอื่นๆ 26,500.00
รวม 1,557,100.00
3 รายจ่าย
3.1 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 507,000.00
3.2 ค่าสาธารณูปโภค 184,862.00
3.3 ค่าจัดซื้อวัสดุ/ค่าใช้สอย 124,045.00
3.4 ค่าครุภัณฑ์ 124,045.00
3.5 ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 185,000.00
3.6 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 257,810.00
รวม 1,382,762.00
4 เงินคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2561 251,382.83

ข้อมูลการให้บริการ ปีงบประมาณ 2560

ลำดับ ประเภท จำนวน หน่วย
1 จำนวนผู้ป่วยนอกใหม่ ในปีงบประมาณ 3,798 คน
2 จำนวนผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่มารับบริการ ในปีงบประมาณ 9,920 ครั้ง
3 จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการครั้งแรก ในปีงบประมาณ 0 คน
4 จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการทั้งหมด ในปีงบประมาณ 0 ครั้ง

 

ผลการประเมินคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ปี 2562

ระดับ

รพ.สต.ประเมินตนเองวันที่ 2019-08-19

อำเภอประเมินวันที่ 2019-02-12

จังหวัดประเมินวันที่ 2019-08-08