โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองระเวียง

ขนาด ขนาดกลาง รับผิดชอบประชากร จำนวน 3,000 - 8,000 คน
OTOP โรคติดต่อ
ระยะทาง จากโรงพยาบาลพิมาย 15.6 กม.
พื้นที่ จ.นครราชสีมา อ.พิมาย ต.หนองระเวียง หมู่ 6
ที่อยู่ 158 ม.6 ต.หนองระเวียง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์ 08-4826-7465 0-4434-6208
โทรสาร
ID Line
URL www.nongraweangphimai.go.th
ภาพประกอบ
ที่ตั้ง

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองระเวียง

  ลำดับ ตำแหน่ง ประเภท ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ  
  1 เจ้าพนักงานสาธารณสุข ข้าราชการ นายโพธิ์ทอง สมกำปัง

  นายโพธิ์ทอง สมกำปัง

  เจ้าพนักงานสาธารณสุข

บุคลากรประจำ

  ลำดับ ตำแหน่ง ประเภท ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ  
  1 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน ข้าราชการ นางสาวจุรีพร โรนพิมาย

  นางสาวจุรีพร โรนพิมาย

  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
  2 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ข้าราชการ นางชนิษฐา ประจิตร

  นางชนิษฐา ประจิตร

  พยาบาลวิชาชีพ
  3 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ข้าราชการ นางอ้อย กังวานกิจตระกูล

  นางอ้อย กังวานกิจตระกูล

  พยาบาลวิชาชีพ
  4 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ข้าราชการ นางบุษราภรณ์ เขื่อนคำ

  นางบุษราภรณ์ เขื่อนคำ

  พยาบาลวิชาชีพ
  5 นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข น.ส.กมลชนก เผือกจันทร์

  น.ส.กมลชนก เผือกจันทร์

  นักวิชาการสาธารณสุข
  6 เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน พนักงานกระทรวงสาธารณสุข นายหริภัทร์ จันทวลี

  นายหริภัทร์ จันทวลี

  เจ้าพนักงานสาธารณสุข

ข้อมูลพื้นฐาน

ลำดับ รายการ จำนวน
1 จำนวนประชากรที่รับผิดชอบ 3,710 คน
2 จำนวนประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 3,332 คน
3 จำนวนประชากรสิทธิประกันสังคม 248 คน
4 จำนวนประชากรสิทธิข้าราชการ 124 คน
5 จำนวน อสม. 120 คน
6 จำนวนหลังคาเรือน 1,275 หลัง
7 จำนวนหมู่บ้าน 10 หมู่
8 จำนวนโรงเรียน 3 แห่ง
9 จำนวนนักเรียน 460 คน
10 จำนวนศูนย์เด็กเล็ก 1 แห่ง
11 จำนวนประชากรอายุมากกว่า 60 ปี ขึ้นไป 749 คน
12 จำนวนประชากรอายุ 0 ถึง 5 ปี 284 คน
13 จำนวนอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) 1,263 คน
14 จำนวนผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Caregiver) 5 คน
15 จำนวนผู้พิการ 42 คน

อาคารและสิ่งก่อสร้าง

วันที่บันทึกข้อมูล : 31 ม.ค. 2563
ลำดับ รายการ สถานะ
1 อาคารสำนักงาน พร้อมใช้
2.1 บ้านพัก 1 พร้อมใช้
2.2 บ้านพัก 2 -
2.3 บ้านพัก 3 -
3 อาคารแพทย์แผนไทย พร้อมใช้

ครุภัณฑ์ทางการแพทย์

วันที่บันทึกข้อมูล : 19 ส.ค. 2562
ลำดับ รายการ จำนวน
1 เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) -
2 เครื่องอัลตราซาวด์ ชนิดสี 2 หัวตรวจ -
3 ยูนิตทันตกรรม 1 ยูนิต
3.1 เครื่องขุดหินน้ำลายไฟฟ้า 2 เครื่อง
3.2 เครื่องปั่นอมัลกัม 2 เครื่อง
3.3 เครื่องบ่มวัสดุด้วยแสดง (light curing unit) 2 เครื่อง
4 เครื่องฟังเสียงหัวใจของทารกในครรภ์ (Fetal Doptone) 2 เครื่อง
5 อุปกรณ์กู้ชีพเบื้องต้น -
6 เครื่องผลิตออกซิเจน (Oxygen generator) -
7 ถังออกซิเจน พร้อมอุปกรณ์ในการใช้งาน 2 ถัง
8 ชุดเครื่องมือตรวจโรคทั่วไป 1 ชุด
9 เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) -
10 ชุดตรวจประเมินพัฒนาการเด็ก 1 ชุด
11 เตียง Fowler -
12 เครื่อง suction mobile -
13 เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ -
14 เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) ชนิดพกพา 1 เครื่อง
15 เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (Hematocrit Centrifuge) 1 เครื่อง
16 เครื่องนึ่งฆ่า (Autoclave) เชื้อไฟฟ้า 2 เครื่อง
17 เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ -
18 เครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า -
19 เครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า -
20 เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น -
21 หม้อต้มแผ่นความร้อน -
22 หม้อแช่พาราฟิน -

ยานพาหนะ

วันที่บันทึกข้อมูล : 19 ส.ค. 2562
ลำดับ รายการ จำนวน
1 รถพยาบาล -
2.1 รถเอนกประสงค์,รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ ทะเบียน ผค 6860 พร้อมใช้
2.1 รถเอนกประสงค์,รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ ทะเบียน ขล 7550 พร้อมใช้
2.2 รถเอนกประสงค์,รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ -
3 (1)รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่เกิน 150 ซีซี ทะเบียน ขทร 351 -
3 (2)รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่เกิน 150 ซีซี ทะเบียน งยฟ 377 พร้อมใช้

บริการในหน่วยบริการ

วันที่บันทึกข้อมูล : 19 ส.ค. 2562
ลำดับ บริการ ในเวลา นอกเวลา
1 คลินิกผู้ป่วยนอกทั่วไป มี มี
2 คลินิกพิเศษ (โรคเรื้อรัง) มี มี
3 คลินิกทันตกรรม มี มี
4 คลินิกสุขภาพเด็กดี มี -
5 คลินิกวางแผนครอบครัว มี มี
6 คลินิกอนามัยแม่และเด็ก (ฝากครรภ์) มี -
7 คลินิกแพทย์แผนไทย มี -
8 คลินิกกายภาพบำบัด - -

บริการนอกหน่วยบริการ

วันที่บันทึกข้อมูล : 19 ส.ค. 2562
ลำดับ บริการ ช่วงเวลาที่ดำเนินการ
1 เยี่ยมแม่และเด็ก มี
2 เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้าน,ติดเตียง,
ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
มี
3 ควบคุมโรคระบาด มี
4 อนามัยโรงเรียน มี
5 คุ้มครองผู้บริโภค มี
6 งานคัดกรองสุขภาพ มี

การเงินการคลัง ณ 30 กันยายน 2562

วันที่บันทึกข้อมูล : 31 ม.ค. 2563
ลำดับ ประเภท จำนวนเงิน (บาท)
1 เงินคงเหลือยกมา ณ 30 กันยายน 2561 302,769.33
2 รายรับ
2.1 งบดำเนินการ 170,500.00
2.2 งบลงทุน 120,500.00
2.3 เงินสุทธิที่ได้รับจากแม่ข่าย 1,404,350.78
2.4 เงินอื่นๆ 227,852.36
รวม 1,923,203.14
3 รายจ่าย
3.1 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 845,660.00
3.2 ค่าสาธารณูปโภค 95,971.42
3.3 ค่าจัดซื้อวัสดุ/ค่าใช้สอย 182,489.80
3.4 ค่าครุภัณฑ์ 980.00
3.5 ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 170,500.00
3.6 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 287,758.00
รวม 1,583,359.22
4 เงินคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2562 192,201.59

ข้อมูลการให้บริการ ปีงบประมาณ 2562

ลำดับ ประเภท จำนวน หน่วย
1 จำนวนผู้ป่วยนอกใหม่ ในปีงบประมาณ 6,174 คน
2 จำนวนผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่มารับบริการ ในปีงบประมาณ 34,713 ครั้ง
3 จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการครั้งแรก ในปีงบประมาณ 0 คน
4 จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการทั้งหมด ในปีงบประมาณ 0 ครั้ง

 

ผลการประเมินคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ปี 2563

ระดับ

รพ.สต.ประเมินตนเองวันที่ 31 ม.ค. 2563

อำเภอประเมินวันที่ 7 พ.ค. 2563