โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศาลเจ้าพ่อ

ขนาด ขนาดกลาง รับผิดชอบประชากร จำนวน 3,000 - 8,000 คน
OTOP ผู้สูงอายุ
ระยะทาง จากโรงพยาบาลวังน้ำเขียว 14.5 กม.
พื้นที่ จ.นครราชสีมา อ.วังน้ำเขียว ต.วังน้ำเขียว หมู่ 1
ที่อยู่ ม.1 ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์ 044236556
โทรสาร
ID Line
URL
ภาพประกอบ
ที่ตั้ง

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศาลเจ้าพ่อ

  ลำดับ ตำแหน่ง ประเภท ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ  
  1 พยาบาลวิชาชีพ ข้าราชการ น.ส.พิมพิศา เภสัชชา

  น.ส.พิมพิศา เภสัชชา

  พยาบาลวิชาชีพ

บุคลากรประจำ

  ลำดับ ตำแหน่ง ประเภท ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ  
  1 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ข้าราชการ นางสาวพรวดี ธาตุดี

  นางสาวพรวดี ธาตุดี

  พยาบาลวิชาชีพ
  2 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน ข้าราชการ นางอ้อมใจ จันทาจังหรีด

  นางอ้อมใจ จันทาจังหรีด

  เจ้าพนักงานสาธารณสุข
  3 ลูกจ้างปฏิบัติงานทั่วไป ลูกจ้างประจำ นางน้ำฝน พวงยอด

  นางน้ำฝน พวงยอด

  ลูกจ้างปฏิบัติงานทั่วไป

บุคลากรหมุนเวียน

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

ทุกวันอังคาร เวลา 8.30-16.00

จำนวน 1 คน / ครั้ง

   1 ลูกจ้างประจำ นางสาวสุกัญญา โคกเกษม

  นางสาวสุกัญญา โคกเกษม

  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
 
 

ข้อมูลพื้นฐาน

ลำดับ รายการ จำนวน
1 จำนวนประชากรที่รับผิดชอบ 3,920 คน
2 จำนวนประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 3,125 คน
3 จำนวนประชากรสิทธิประกันสังคม 638 คน
4 จำนวนประชากรสิทธิข้าราชการ 139 คน
5 จำนวน อสม. 0 คน
6 จำนวนหลังคาเรือน 1,143 หลัง
7 จำนวนหมู่บ้าน 6 หมู่
8 จำนวนโรงเรียน 2 แห่ง
9 จำนวนนักเรียน 775 คน
10 จำนวนศูนย์เด็กเล็ก 1 แห่ง
11 จำนวนประชากรอายุมากกว่า 60 ปี ขึ้นไป 651 คน
12 จำนวนประชากรอายุ 0 ถึง 5 ปี 192 คน
13 จำนวนอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) 1,137 คน
14 จำนวนผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Caregiver) 0 คน
15 จำนวนผู้พิการ 39 คน

อาคารและสิ่งก่อสร้าง

วันที่บันทึกข้อมูล : 7 พ.ย. 2562
ลำดับ รายการ สถานะ
1 อาคารสำนักงาน พร้อมใช้
2.1 บ้านพัก 1 พร้อมใช้
2.2 บ้านพัก 2 -
2.3 บ้านพัก 3 -
3 อาคารแพทย์แผนไทย พร้อมใช้

ครุภัณฑ์ทางการแพทย์

วันที่บันทึกข้อมูล : 7 พ.ย. 2562
ลำดับ รายการ จำนวน
1 เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) -
2 เครื่องอัลตราซาวด์ ชนิดสี 2 หัวตรวจ -
3 ยูนิตทันตกรรม 1 ยูนิต
3.1 เครื่องขุดหินน้ำลายไฟฟ้า 1 เครื่อง
3.2 เครื่องปั่นอมัลกัม 1 เครื่อง
3.3 เครื่องบ่มวัสดุด้วยแสดง (light curing unit) -
4 เครื่องฟังเสียงหัวใจของทารกในครรภ์ (Fetal Doptone) 1 เครื่อง
5 อุปกรณ์กู้ชีพเบื้องต้น 1 ชุด
6 เครื่องผลิตออกซิเจน (Oxygen generator) 1 เครื่อง
7 ถังออกซิเจน พร้อมอุปกรณ์ในการใช้งาน 1 ถัง
8 ชุดเครื่องมือตรวจโรคทั่วไป 1 ชุด
9 เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) -
10 ชุดตรวจประเมินพัฒนาการเด็ก -
11 เตียง Fowler -
12 เครื่อง suction mobile -
13 เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ -
14 เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) ชนิดพกพา -
15 เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (Hematocrit Centrifuge) 1 เครื่อง
16 เครื่องนึ่งฆ่า (Autoclave) เชื้อไฟฟ้า 1 เครื่อง
17 เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ -
18 เครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า -
19 เครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า -
20 เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น -
21 หม้อต้มแผ่นความร้อน -
22 หม้อแช่พาราฟิน -

ยานพาหนะ

วันที่บันทึกข้อมูล : 7 พ.ย. 2562
ลำดับ รายการ จำนวน
1 รถพยาบาล -
2.1 รถเอนกประสงค์,รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ ทะเบียน 0 -
2.2 รถเอนกประสงค์,รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ ทะเบียน ขธ8183 พร้อมใช้
3 รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่เกิน 150 ซีซี ทะเบียน งลง598 พร้อมใช้

บริการในหน่วยบริการ

วันที่บันทึกข้อมูล : 9 เม.ย. 2562
ลำดับ บริการ ในเวลา นอกเวลา
1 คลินิกผู้ป่วยนอกทั่วไป มี มี
2 คลินิกพิเศษ (โรคเรื้อรัง) มี -
3 คลินิกทันตกรรม มี -
4 คลินิกสุขภาพเด็กดี มี -
5 คลินิกวางแผนครอบครัว มี -
6 คลินิกอนามัยแม่และเด็ก (ฝากครรภ์) มี -
7 คลินิกแพทย์แผนไทย มี มี
8 คลินิกกายภาพบำบัด - -

บริการนอกหน่วยบริการ

วันที่บันทึกข้อมูล : 9 เม.ย. 2562
ลำดับ บริการ ช่วงเวลาที่ดำเนินการ
1 เยี่ยมแม่และเด็ก มี
2 เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้าน,ติดเตียง,
ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
มี
3 ควบคุมโรคระบาด มี
4 อนามัยโรงเรียน มี
5 คุ้มครองผู้บริโภค มี
6 งานคัดกรองสุขภาพ มี

การเงินการคลัง ณ 30 กันยายน 2562

วันที่บันทึกข้อมูล : 23 ม.ค. 2563
ลำดับ ประเภท จำนวนเงิน (บาท)
1 เงินคงเหลือยกมา ณ 30 กันยายน 2561 657,059.40
2 รายรับ
2.1 งบดำเนินการ 0.00
2.2 งบลงทุน 0.00
2.3 เงินสุทธิที่ได้รับจากแม่ข่าย 763,998.16
2.4 เงินอื่นๆ 64,264.59
รวม 828,262.75
3 รายจ่าย
3.1 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 464,802.00
3.2 ค่าสาธารณูปโภค 21,083.16
3.3 ค่าจัดซื้อวัสดุ/ค่าใช้สอย 66,340.00
3.4 ค่าครุภัณฑ์ 20,790.00
3.5 ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 49,840.00
3.6 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 0.00
รวม 622,855.16
4 เงินคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2562 862,467.00

ข้อมูลการให้บริการ ปีงบประมาณ 2562

ลำดับ ประเภท จำนวน หน่วย
1 จำนวนผู้ป่วยนอกใหม่ ในปีงบประมาณ 9,196 คน
2 จำนวนผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่มารับบริการ ในปีงบประมาณ 9,196 ครั้ง
3 จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการครั้งแรก ในปีงบประมาณ 5,249 คน
4 จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการทั้งหมด ในปีงบประมาณ 18,448 ครั้ง

 

ผลการประเมินคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ปี 2563

ระดับ

รพ.สต.ประเมินตนเองวันที่ 7 พ.ค. 2563

อำเภอประเมินวันที่ 7 พ.ค. 2563