โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองทุเรียน

ขนาด ขนาดเล็ก รับผิดชอบประชากร จำนวน น้อยกว่า 3,000 คน
OTOP ลดการใช้สารเคมีในเกษตรกร
ระยะทาง จากโรงพยาบาลวังน้ำเขียว 14.5 กม.
พื้นที่ จ.นครราชสีมา อ.วังน้ำเขียว ต.วังน้ำเขียว หมู่ 6
ที่อยู่ ม.6 ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-249426
โทรสาร
ID Line
URL
ภาพประกอบ
ที่ตั้ง

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองทุเรียน

  ลำดับ ตำแหน่ง ประเภท ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ  
  1 พยาบาลวิชาชีพ ข้าราชการ นางสายม่าน กลอนดอน

  นางสายม่าน กลอนดอน

  พยาบาลวิชาชีพ

บุคลากรประจำ

  ลำดับ ตำแหน่ง ประเภท ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ  
  1 เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ข้าราชการ นายกัมปนาท พรหมมานอก

  นายกัมปนาท พรหมมานอก

  เจ้าพนักงานสาธารณสุข
  2 ลูกจ้างปฏิบัติงานทั่วไป พนักงานกระทรวงสาธารณสุข นายสำเริง พูนจะโปะ

  นายสำเริง พูนจะโปะ

  ลูกจ้างปฏิบัติงานทั่วไป

ข้อมูลพื้นฐาน

ลำดับ รายการ จำนวน
1 จำนวนประชากรที่รับผิดชอบ 1,101 คน
2 จำนวนประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 886 คน
3 จำนวนประชากรสิทธิประกันสังคม 28 คน
4 จำนวนประชากรสิทธิข้าราชการ 16 คน
5 จำนวน อสม. 29 คน
6 จำนวนหลังคาเรือน 688 หลัง
7 จำนวนหมู่บ้าน 4 หมู่
8 จำนวนโรงเรียน 2 แห่ง
9 จำนวนนักเรียน 268 คน
10 จำนวนศูนย์เด็กเล็ก 2 แห่ง
11 จำนวนประชากรอายุมากกว่า 60 ปี ขึ้นไป 201 คน
12 จำนวนประชากรอายุ 0 ถึง 5 ปี 81 คน
13 จำนวนอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) 496 คน
14 จำนวนผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Caregiver) 4 คน
15 จำนวนผู้พิการ 2 คน

อาคารและสิ่งก่อสร้าง

วันที่บันทึกข้อมูล : 5 ก.พ. 2564
ลำดับ รายการ สถานะ
1 อาคารสำนักงาน พร้อมใช้
2.1 บ้านพัก 1 พร้อมใช้
2.2 บ้านพัก 2 -
2.3 บ้านพัก 3 -
3 อาคารแพทย์แผนไทย -

ครุภัณฑ์ทางการแพทย์

วันที่บันทึกข้อมูล : 5 ก.พ. 2564
ลำดับ รายการ จำนวน
1 เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) -
2 เครื่องอัลตราซาวด์ ชนิดสี 2 หัวตรวจ -
3 ยูนิตทันตกรรม -
3.1 เครื่องขุดหินน้ำลายไฟฟ้า -
3.2 เครื่องปั่นอมัลกัม -
3.3 เครื่องบ่มวัสดุด้วยแสดง (light curing unit) -
4 เครื่องฟังเสียงหัวใจของทารกในครรภ์ (Fetal Doptone) 1 เครื่อง
5 อุปกรณ์กู้ชีพเบื้องต้น 1 ชุด
6 เครื่องผลิตออกซิเจน (Oxygen generator) -
7 ถังออกซิเจน พร้อมอุปกรณ์ในการใช้งาน 2 ถัง
8 ชุดเครื่องมือตรวจโรคทั่วไป 1 ชุด
9 เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) -
10 ชุดตรวจประเมินพัฒนาการเด็ก 2 ชุด
11 เตียง Fowler 1 เตียง
12 เครื่อง suction mobile 1 เครื่อง
13 เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ -
14 เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) ชนิดพกพา -
15 เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (Hematocrit Centrifuge) 1 เครื่อง
16 เครื่องนึ่งฆ่า (Autoclave) เชื้อไฟฟ้า 1 เครื่อง
17 เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ -
18 เครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า -
19 เครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า -
20 เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น -
21 หม้อต้มแผ่นความร้อน -
22 หม้อแช่พาราฟิน -

ยานพาหนะ

วันที่บันทึกข้อมูล : 5 ก.พ. 2564
ลำดับ รายการ จำนวน
1 รถพยาบาล -
2.1 รถเอนกประสงค์,รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ -
2.2 รถเอนกประสงค์,รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ -
3 รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่เกิน 150 ซีซี ทะเบียน งลง 592 พร้อมใช้

บริการในหน่วยบริการ

วันที่บันทึกข้อมูล : 5 ก.พ. 2564
ลำดับ บริการ ในเวลา นอกเวลา
1 คลินิกผู้ป่วยนอกทั่วไป มี มี
2 คลินิกพิเศษ (โรคเรื้อรัง) มี -
3 คลินิกทันตกรรม มี -
4 คลินิกสุขภาพเด็กดี มี -
5 คลินิกวางแผนครอบครัว มี -
6 คลินิกอนามัยแม่และเด็ก (ฝากครรภ์) มี -
7 คลินิกแพทย์แผนไทย - -
8 คลินิกกายภาพบำบัด มี -

บริการนอกหน่วยบริการ

วันที่บันทึกข้อมูล : 5 ก.พ. 2564
ลำดับ บริการ ช่วงเวลาที่ดำเนินการ
1 เยี่ยมแม่และเด็ก มี
2 เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้าน,ติดเตียง,
ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
มี
3 ควบคุมโรคระบาด มี
4 อนามัยโรงเรียน มี
5 คุ้มครองผู้บริโภค มี
6 งานคัดกรองสุขภาพ มี
7 รณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม มี
8 ตรวจเลือดหาสารเคมีในเกษตรกรกลุ่มเสี่ยง มี

การเงินการคลัง ณ 30 กันยายน 2563

วันที่บันทึกข้อมูล : 5 ก.พ. 2564
ลำดับ ประเภท จำนวนเงิน (บาท)
1 เงินคงเหลือยกมา ณ 30 กันยายน 2562 299,317.52
2 รายรับ
2.1 งบดำเนินการ 493,920.00
2.2 งบลงทุน 100,500.00
2.3 เงินสุทธิที่ได้รับจากแม่ข่าย 825,805.83
2.4 เงินอื่นๆ 94,805.74
รวม 1,515,031.57
3 รายจ่าย
3.1 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 888,398.46
3.2 ค่าสาธารณูปโภค 9,363.57
3.3 ค่าจัดซื้อวัสดุ/ค่าใช้สอย 36,567.47
3.4 ค่าครุภัณฑ์ 141,362.40
3.5 ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 182,290.91
3.6 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 0.00
รวม 1,257,982.81
4 เงินคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2563 257,048.77

ข้อมูลการให้บริการ ปีงบประมาณ 2563

ลำดับ ประเภท จำนวน หน่วย
1 จำนวนผู้ป่วยนอกใหม่ ในปีงบประมาณ 992 คน
2 จำนวนผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่มารับบริการ ในปีงบประมาณ 2,211 ครั้ง
3 จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการครั้งแรก ในปีงบประมาณ 554 คน
4 จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการทั้งหมด ในปีงบประมาณ 946 ครั้ง

 

ผลการประเมินคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ปี 2564

ระดับ

รพ.สต.ประเมินตนเองวันที่ 5 ก.พ. 2564

อำเภอประเมินวันที่ 5 ก.พ. 2564