โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าวังไทร

ขนาด ขนาดเล็ก รับผิดชอบประชากร จำนวน น้อยกว่า 3,000 คน
OTOP เด็ก วัยรุ่น
ระยะทาง จากโรงพยาบาลวังน้ำเขียว 27.6 กม.
พื้นที่ จ.นครราชสีมา อ.วังน้ำเขียว ต.วังหมี หมู่ 2
ที่อยู่ ม.2 ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์ 091-8838636
โทรสาร
ID Line
URL
ภาพประกอบ
ที่ตั้ง

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าวังไทร

  ลำดับ ตำแหน่ง ประเภท ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ  
  1 นักวิชาการสาธารณสุข ข้าราชการ นายสุขสันติ์ นิลดีสระน้อย

  นายสุขสันติ์ นิลดีสระน้อย

  นักวิชาการสาธารณสุข

บุคลากรประจำ

  ลำดับ ตำแหน่ง ประเภท ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ  
  1 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ข้าราชการ นางสาวฐิติรัตน์ สืบค้า

  นางสาวฐิติรัตน์ สืบค้า

  พยาบาลวิชาชีพ
  2 เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ข้าราชการ นายศักดา ดำรงค์ภักดี

  นายศักดา ดำรงค์ภักดี

  เจ้าพนักงานสาธารณสุข
  3 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ลูกจ้างชั่วคราว/รายคาบ/รายเดือน เพ็ญนภา สีมา

  เพ็ญนภา สีมา

  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
  4 ลูกจ้างปฏิบัติงานทั่วไป พนักงานกระทรวงสาธารณสุข นางดวงใจ เขตกลาง

  นางดวงใจ เขตกลาง

  ลูกจ้างปฏิบัติงานทั่วไป

ข้อมูลพื้นฐาน

ลำดับ รายการ จำนวน
1 จำนวนประชากรที่รับผิดชอบ 2,811 คน
2 จำนวนประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 2,426 คน
3 จำนวนประชากรสิทธิประกันสังคม 231 คน
4 จำนวนประชากรสิทธิข้าราชการ 26 คน
5 จำนวน อสม. 78 คน
6 จำนวนหลังคาเรือน 879 หลัง
7 จำนวนหมู่บ้าน 8 หมู่
8 จำนวนโรงเรียน 4 แห่ง
9 จำนวนนักเรียน 466 คน
10 จำนวนศูนย์เด็กเล็ก 0 แห่ง
11 จำนวนประชากรอายุมากกว่า 60 ปี ขึ้นไป 463 คน
12 จำนวนประชากรอายุ 0 ถึง 5 ปี 164 คน
13 จำนวนอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) 871 คน
14 จำนวนผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Caregiver) 8 คน
15 จำนวนผู้พิการ 14 คน

อาคารและสิ่งก่อสร้าง

วันที่บันทึกข้อมูล : 3 มี.ค. 2564
ลำดับ รายการ สถานะ
1 อาคารสำนักงาน พร้อมใช้
2.1 บ้านพัก 1 -
2.2 บ้านพัก 2 -
2.3 บ้านพัก 3 พร้อมใช้
3 อาคารแพทย์แผนไทย -

ครุภัณฑ์ทางการแพทย์

วันที่บันทึกข้อมูล : 3 มี.ค. 2564
ลำดับ รายการ จำนวน
1 เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) -
2 เครื่องอัลตราซาวด์ ชนิดสี 2 หัวตรวจ -
3 ยูนิตทันตกรรม 1 ยูนิต
3.1 เครื่องขุดหินน้ำลายไฟฟ้า -
3.2 เครื่องปั่นอมัลกัม -
3.3 เครื่องบ่มวัสดุด้วยแสดง (light curing unit) -
4 เครื่องฟังเสียงหัวใจของทารกในครรภ์ (Fetal Doptone) 1 เครื่อง
5 อุปกรณ์กู้ชีพเบื้องต้น 1 ชุด
6 เครื่องผลิตออกซิเจน (Oxygen generator) 1 เครื่อง
7 ถังออกซิเจน พร้อมอุปกรณ์ในการใช้งาน 1 ถัง
8 ชุดเครื่องมือตรวจโรคทั่วไป 1 ชุด
9 เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) 1 เครื่อง
10 ชุดตรวจประเมินพัฒนาการเด็ก 1 ชุด
11 เตียง Fowler -
12 เครื่อง suction mobile -
13 เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ -
14 เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) ชนิดพกพา 1 เครื่อง
15 เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (Hematocrit Centrifuge) 1 เครื่อง
16 เครื่องนึ่งฆ่า (Autoclave) เชื้อไฟฟ้า 1 เครื่อง
17 เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ -
18 เครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า -
19 เครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า -
20 เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น -
21 หม้อต้มแผ่นความร้อน -
22 หม้อแช่พาราฟิน -

ยานพาหนะ

วันที่บันทึกข้อมูล : 3 มี.ค. 2564
ลำดับ รายการ จำนวน
1 รถพยาบาล -
2.1 รถเอนกประสงค์,รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ ทะเบียน กล 4867 พร้อมใช้
2.2 รถเอนกประสงค์,รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ ทะเบียน บม 2947 -
3 (1)รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่เกิน 150 ซีซี ทะเบียน งมร 271 พร้อมใช้
3 (2)รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่เกิน 150 ซีซี ทะเบียน 1กถ4300 พร้อมใช้

บริการในหน่วยบริการ

วันที่บันทึกข้อมูล : 3 มี.ค. 2564
ลำดับ บริการ ในเวลา นอกเวลา
1 คลินิกผู้ป่วยนอกทั่วไป มี มี
2 คลินิกพิเศษ (โรคเรื้อรัง) มี -
3 คลินิกทันตกรรม มี -
4 คลินิกสุขภาพเด็กดี มี -
5 คลินิกวางแผนครอบครัว มี -
6 คลินิกอนามัยแม่และเด็ก (ฝากครรภ์) มี -
7 คลินิกแพทย์แผนไทย - -
8 คลินิกกายภาพบำบัด - -

บริการนอกหน่วยบริการ

วันที่บันทึกข้อมูล : 3 มี.ค. 2564
ลำดับ บริการ ช่วงเวลาที่ดำเนินการ
1 เยี่ยมแม่และเด็ก มี
2 เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้าน,ติดเตียง,
ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
มี
3 ควบคุมโรคระบาด มี
4 อนามัยโรงเรียน มี
5 คุ้มครองผู้บริโภค มี
6 งานคัดกรองสุขภาพ มี

การเงินการคลัง ณ 30 กันยายน 2563

วันที่บันทึกข้อมูล : 3 มี.ค. 2564
ลำดับ ประเภท จำนวนเงิน (บาท)
1 เงินคงเหลือยกมา ณ 30 กันยายน 2562 102,724.65
2 รายรับ
2.1 งบดำเนินการ 0.00
2.2 งบลงทุน 1,099,700.00
2.3 เงินสุทธิที่ได้รับจากแม่ข่าย 755,825.95
2.4 เงินอื่นๆ 210,006.19
รวม 2,065,532.14
3 รายจ่าย
3.1 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 363,840.00
3.2 ค่าสาธารณูปโภค 31,165.39
3.3 ค่าจัดซื้อวัสดุ/ค่าใช้สอย 91,941.00
3.4 ค่าครุภัณฑ์ 0.00
3.5 ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 73,350.03
3.6 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 427,093.00
รวม 987,389.42
4 เงินคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2563 59,232.63

ข้อมูลการให้บริการ ปีงบประมาณ 2563

ลำดับ ประเภท จำนวน หน่วย
1 จำนวนผู้ป่วยนอกใหม่ ในปีงบประมาณ 3,271 คน
2 จำนวนผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่มารับบริการ ในปีงบประมาณ 7,985 ครั้ง
3 จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการครั้งแรก ในปีงบประมาณ 1,231 คน
4 จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการทั้งหมด ในปีงบประมาณ 2,380 ครั้ง

 

ผลการประเมินคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ปี 2564

ระดับ

รพ.สต.ประเมินตนเองวันที่ 3 มี.ค. 2564

อำเภอประเมินวันที่ 3 มี.ค. 2564