โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยุบอีปูน

ขนาด ขนาดเล็ก รับผิดชอบประชากร จำนวน น้อยกว่า 3,000 คน
OTOP NCD-เบาหวาน
ระยะทาง จากโรงพยาบาลวังน้ำเขียว 23.1 กม.
พื้นที่ จ.นครราชสีมา อ.วังน้ำเขียว ต.วังหมี หมู่ 4
ที่อยู่ ม.4 ต.วัีงหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0898467327
โทรสาร -
ID Line
URL
ภาพประกอบ
ที่ตั้ง

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยุบอีปูน

  ลำดับ ตำแหน่ง ประเภท ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ  
  1 นักวิชาการสาธารณสุข ข้าราชการ นายอดุล ขยายวงค์

  นายอดุล ขยายวงค์

  นักวิชาการสาธารณสุข

บุคลากรประจำ

  ลำดับ ตำแหน่ง ประเภท ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ  
  1 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ข้าราชการ วีรียา วิริยะวโรทัย

  วีรียา วิริยะวโรทัย

  พยาบาลวิชาชีพ
  2 เจ้าพนักงานสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราว/รายคาบ/รายเดือน นางสาววีรวรรณ์ เอกบุตร

  นางสาววีรวรรณ์ เอกบุตร

  เจ้าพนักงานสาธารณสุข

ข้อมูลพื้นฐาน

ลำดับ รายการ จำนวน
1 จำนวนประชากรที่รับผิดชอบ 834 คน
2 จำนวนประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 776 คน
3 จำนวนประชากรสิทธิประกันสังคม 25 คน
4 จำนวนประชากรสิทธิข้าราชการ 31 คน
5 จำนวน อสม. 28 คน
6 จำนวนหลังคาเรือน 321 หลัง
7 จำนวนหมู่บ้าน 3 หมู่
8 จำนวนโรงเรียน 2 แห่ง
9 จำนวนนักเรียน 438 คน
10 จำนวนศูนย์เด็กเล็ก 2 แห่ง
11 จำนวนประชากรอายุมากกว่า 60 ปี ขึ้นไป 157 คน
12 จำนวนประชากรอายุ 0 ถึง 5 ปี 50 คน
13 จำนวนอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) 0 คน
14 จำนวนผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Caregiver) 0 คน
15 จำนวนผู้พิการ 12 คน

อาคารและสิ่งก่อสร้าง

วันที่บันทึกข้อมูล : 12 พ.ย. 2562
ลำดับ รายการ สถานะ
1 อาคารสำนักงาน พร้อมใช้
2.1 บ้านพัก 1 พร้อมใช้
2.2 บ้านพัก 2 -
2.3 บ้านพัก 3 -
3 อาคารแพทย์แผนไทย -
4 0 พร้อมใช้
5 0 พร้อมใช้
6 0 พร้อมใช้
7 0 พร้อมใช้
8 0 พร้อมใช้
9 0 พร้อมใช้
10 0 พร้อมใช้

ครุภัณฑ์ทางการแพทย์

วันที่บันทึกข้อมูล : 12 พ.ย. 2562
ลำดับ รายการ จำนวน
1 เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) -
2 เครื่องอัลตราซาวด์ ชนิดสี 2 หัวตรวจ -
3 ยูนิตทันตกรรม -
3.1 เครื่องขุดหินน้ำลายไฟฟ้า -
3.2 เครื่องปั่นอมัลกัม -
3.3 เครื่องบ่มวัสดุด้วยแสดง (light curing unit) -
4 เครื่องฟังเสียงหัวใจของทารกในครรภ์ (Fetal Doptone) -
5 อุปกรณ์กู้ชีพเบื้องต้น -
6 เครื่องผลิตออกซิเจน (Oxygen generator) -
7 ถังออกซิเจน พร้อมอุปกรณ์ในการใช้งาน 1 ถัง
8 ชุดเครื่องมือตรวจโรคทั่วไป 5 ชุด
9 เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) -
10 ชุดตรวจประเมินพัฒนาการเด็ก 1 ชุด
11 เตียง Fowler -
12 เครื่อง suction mobile -
13 เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ -
14 เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) ชนิดพกพา -
15 เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (Hematocrit Centrifuge) -
16 เครื่องนึ่งฆ่า (Autoclave) เชื้อไฟฟ้า -
17 เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ -
18 เครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า -
19 เครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า -
20 เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น -
21 หม้อต้มแผ่นความร้อน -
22 หม้อแช่พาราฟิน -

ยานพาหนะ

วันที่บันทึกข้อมูล : 12 พ.ย. 2562
ลำดับ รายการ จำนวน
1 รถพยาบาล -
2.1 รถเอนกประสงค์,รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ ทะเบียน 0 -
2.2 รถเอนกประสงค์,รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ ทะเบียน บษ2696 -
3 รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่เกิน 150 ซีซี ทะเบียน งลง 596 พร้อมใช้

บริการในหน่วยบริการ

วันที่บันทึกข้อมูล : 12 พ.ย. 2562
ลำดับ บริการ ในเวลา นอกเวลา
1 คลินิกผู้ป่วยนอกทั่วไป มี มี
2 คลินิกพิเศษ (โรคเรื้อรัง) มี -
3 คลินิกทันตกรรม มี -
4 คลินิกสุขภาพเด็กดี มี -
5 คลินิกวางแผนครอบครัว มี -
6 คลินิกอนามัยแม่และเด็ก (ฝากครรภ์) มี -
7 คลินิกแพทย์แผนไทย - -
8 คลินิกกายภาพบำบัด - -

บริการนอกหน่วยบริการ

วันที่บันทึกข้อมูล : 12 พ.ย. 2562
ลำดับ บริการ ช่วงเวลาที่ดำเนินการ
1 เยี่ยมแม่และเด็ก มี
2 เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้าน,ติดเตียง,
ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
มี
3 ควบคุมโรคระบาด มี
4 อนามัยโรงเรียน มี
5 คุ้มครองผู้บริโภค มี
6 งานคัดกรองสุขภาพ มี
7 มี

การเงินการคลัง ณ 30 กันยายน 2562

วันที่บันทึกข้อมูล : 7 พ.ค. 2563
ลำดับ ประเภท จำนวนเงิน (บาท)
1 เงินคงเหลือยกมา ณ 30 กันยายน 2561 84,443.87
2 รายรับ
2.1 งบดำเนินการ 0.00
2.2 งบลงทุน 0.00
2.3 เงินสุทธิที่ได้รับจากแม่ข่าย 606,729.38
2.4 เงินอื่นๆ 109,793.54
รวม 716,522.92
3 รายจ่าย
3.1 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 511,104.00
3.2 ค่าสาธารณูปโภค 8,465.60
3.3 ค่าจัดซื้อวัสดุ/ค่าใช้สอย 93,389.00
3.4 ค่าครุภัณฑ์ 42,170.00
3.5 ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 69,900.00
3.6 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 54,500.00
รวม 779,528.60
4 เงินคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2562 21,602.63

ข้อมูลการให้บริการ ปีงบประมาณ 2562

ลำดับ ประเภท จำนวน หน่วย
1 จำนวนผู้ป่วยนอกใหม่ ในปีงบประมาณ 1,567 คน
2 จำนวนผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่มารับบริการ ในปีงบประมาณ 7,318 ครั้ง
3 จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการครั้งแรก ในปีงบประมาณ 649 คน
4 จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการทั้งหมด ในปีงบประมาณ 2,109 ครั้ง

 

ผลการประเมินคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ปี 2563

ระดับ

รพ.สต.ประเมินตนเองวันที่ 7 พ.ค. 2563

อำเภอประเมินวันที่ 5 ส.ค. 2563