โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลระเริง

ขนาด ขนาดกลาง รับผิดชอบประชากร จำนวน 3,000 - 8,000 คน
OTOP โรคติดต่อ
ระยะทาง จากโรงพยาบาลวังน้ำเขียว 31.2 กม.
พื้นที่ จ.นครราชสีมา อ.วังน้ำเขียว ต.ระเริง หมู่ 1
ที่อยู่ ม.1 ต.ระเริง อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์ 081-725-1866
โทรสาร
ID Line
URL
ภาพประกอบ
ที่ตั้ง

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลระเริง

  ลำดับ ตำแหน่ง ประเภท ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ  
  1 นักวิชาการสาธารณสุข ข้าราชการ นายทวี ลุนราช

  นายทวี ลุนราช

  นักวิชาการสาธารณสุข

บุคลากรประจำ

  ลำดับ ตำแหน่ง ประเภท ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ  
  1 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ข้าราชการ นางสาวจุรีพร เงียบกิ่ง

  นางสาวจุรีพร เงียบกิ่ง

  พยาบาลวิชาชีพ
  2 นักวิชาการสาธารณสุข พนักงานกระทรวงสาธารณสุข นางสาวจีระนันท์ พรมชัย

  นางสาวจีระนันท์ พรมชัย

  นักวิชาการสาธารณสุข
  3 เจ้าพนักงานสาธารณสุข พนักงานกระทรวงสาธารณสุข นางสาวดวงใจ แขตะขบ

  นางสาวดวงใจ แขตะขบ

  เจ้าพนักงานสาธารณสุข
  4 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข นางสมหมาย ใช้คง

  นางสมหมาย ใช้คง

  พนักงานช่วยเหลือคนไข้
  5 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ลูกจ้างชั่วคราว/รายคาบ/รายเดือน นายสิทธา สาระบัว

  นายสิทธา สาระบัว

  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ข้อมูลพื้นฐาน

ลำดับ รายการ จำนวน
1 จำนวนประชากรที่รับผิดชอบ 4,528 คน
2 จำนวนประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 3,943 คน
3 จำนวนประชากรสิทธิประกันสังคม 209 คน
4 จำนวนประชากรสิทธิข้าราชการ 174 คน
5 จำนวน อสม. 98 คน
6 จำนวนหลังคาเรือน 1,834 หลัง
7 จำนวนหมู่บ้าน 14 หมู่
8 จำนวนโรงเรียน 0 แห่ง
9 จำนวนนักเรียน 696 คน
10 จำนวนศูนย์เด็กเล็ก 0 แห่ง
11 จำนวนประชากรอายุมากกว่า 60 ปี ขึ้นไป 820 คน
12 จำนวนประชากรอายุ 0 ถึง 5 ปี 296 คน
13 จำนวนอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) 1,800 คน
14 จำนวนผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Caregiver) 26 คน
15 จำนวนผู้พิการ 62 คน

อาคารและสิ่งก่อสร้าง

วันที่บันทึกข้อมูล : 7 พ.ค. 2563
ลำดับ รายการ สถานะ
1 อาคารสำนักงาน พร้อมใช้
2.1 บ้านพัก 1 พร้อมใช้
2.2 บ้านพัก 2 พร้อมใช้
2.3 บ้านพัก 3 -
3 อาคารแพทย์แผนไทย -
4 บ้านพัก 4 พร้อมใช้
5 บ้านพัก 5 พร้อมใช้

ครุภัณฑ์ทางการแพทย์

วันที่บันทึกข้อมูล : 7 พ.ค. 2563
ลำดับ รายการ จำนวน
1 เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) -
2 เครื่องอัลตราซาวด์ ชนิดสี 2 หัวตรวจ -
3 ยูนิตทันตกรรม 1 ยูนิต
3.1 เครื่องขุดหินน้ำลายไฟฟ้า -
3.2 เครื่องปั่นอมัลกัม -
3.3 เครื่องบ่มวัสดุด้วยแสดง (light curing unit) 1 เครื่อง
4 เครื่องฟังเสียงหัวใจของทารกในครรภ์ (Fetal Doptone) 1 เครื่อง
5 อุปกรณ์กู้ชีพเบื้องต้น 1 ชุด
6 เครื่องผลิตออกซิเจน (Oxygen generator) 1 เครื่อง
7 ถังออกซิเจน พร้อมอุปกรณ์ในการใช้งาน 3 ถัง
8 ชุดเครื่องมือตรวจโรคทั่วไป 1 ชุด
9 เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) 1 เครื่อง
10 ชุดตรวจประเมินพัฒนาการเด็ก 1 ชุด
11 เตียง Fowler 6 เตียง
12 เครื่อง suction mobile 2 เครื่อง
13 เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ 1 เครื่อง
14 เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) ชนิดพกพา 2 เครื่อง
15 เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (Hematocrit Centrifuge) 1 เครื่อง
16 เครื่องนึ่งฆ่า (Autoclave) เชื้อไฟฟ้า 1 เครื่อง
17 เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ -
18 เครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า -
19 เครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า -
20 เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น -
21 หม้อต้มแผ่นความร้อน -
22 หม้อแช่พาราฟิน -

ยานพาหนะ

วันที่บันทึกข้อมูล : 7 พ.ค. 2563
ลำดับ รายการ จำนวน
1 รถพยาบาล -
2.1 รถเอนกประสงค์,รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ ทะเบียน บษ8338 พร้อมใช้
2.2 รถเอนกประสงค์,รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ -
3 รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่เกิน 150 ซีซี ทะเบียน 5769 พร้อมใช้

บริการในหน่วยบริการ

วันที่บันทึกข้อมูล : 7 พ.ค. 2563
ลำดับ บริการ ในเวลา นอกเวลา
1 คลินิกผู้ป่วยนอกทั่วไป มี มี
2 คลินิกพิเศษ (โรคเรื้อรัง) มี -
3 คลินิกทันตกรรม มี -
4 คลินิกสุขภาพเด็กดี มี -
5 คลินิกวางแผนครอบครัว มี -
6 คลินิกอนามัยแม่และเด็ก (ฝากครรภ์) มี -
7 คลินิกแพทย์แผนไทย มี -
8 คลินิกกายภาพบำบัด - -

บริการนอกหน่วยบริการ

วันที่บันทึกข้อมูล : 7 พ.ค. 2563
ลำดับ บริการ ช่วงเวลาที่ดำเนินการ
1 เยี่ยมแม่และเด็ก มี
2 เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้าน,ติดเตียง,
ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
มี
3 ควบคุมโรคระบาด มี
4 อนามัยโรงเรียน มี
5 คุ้มครองผู้บริโภค มี
6 งานคัดกรองสุขภาพ มี

การเงินการคลัง ณ 30 กันยายน 2563

วันที่บันทึกข้อมูล : 19 ก.พ. 2564
ลำดับ ประเภท จำนวนเงิน (บาท)
1 เงินคงเหลือยกมา ณ 30 กันยายน 2562 155,168.39
2 รายรับ
2.1 งบดำเนินการ 0.00
2.2 งบลงทุน 0.00
2.3 เงินสุทธิที่ได้รับจากแม่ข่าย 252,910.30
2.4 เงินอื่นๆ 959,406.55
รวม 1,212,316.85
3 รายจ่าย
3.1 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 388,850.00
3.2 ค่าสาธารณูปโภค 32,517.34
3.3 ค่าจัดซื้อวัสดุ/ค่าใช้สอย 66,700.00
3.4 ค่าครุภัณฑ์ 17,500.00
3.5 ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 66,100.00
3.6 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 626,539.00
รวม 1,198,206.34
4 เงินคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2563 167,725.14

ข้อมูลการให้บริการ ปีงบประมาณ 2563

ลำดับ ประเภท จำนวน หน่วย
1 จำนวนผู้ป่วยนอกใหม่ ในปีงบประมาณ 5,431 คน
2 จำนวนผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่มารับบริการ ในปีงบประมาณ 10,662 ครั้ง
3 จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการครั้งแรก ในปีงบประมาณ 1,506 คน
4 จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการทั้งหมด ในปีงบประมาณ 2,899 ครั้ง

 

ผลการประเมินคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ปี 2564

ระดับ

รพ.สต.ประเมินตนเองวันที่ 7 ม.ค. 2564

อำเภอประเมินวันที่ 5 ก.พ. 2564