โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไทยสามัคคี

ขนาด ขนาดกลาง รับผิดชอบประชากร จำนวน 3,000 - 8,000 คน
OTOP ขยะ,สิ่งแวดล้อม
ระยะทาง จากโรงพยาบาลวังน้ำเขียว 13.8 กม.
พื้นที่ จ.นครราชสีมา อ.วังน้ำเขียว ต.ไทยสามัคคี หมู่ 1
ที่อยู่ 320 ม.1 ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
ID Line -
URL -
ภาพประกอบ
ที่ตั้ง

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไทยสามัคคี

  ลำดับ ตำแหน่ง ประเภท ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ  
  1 พยาบาลวิชาชีพ ข้าราชการ นางสาวจิราพร นาดี

  นางสาวจิราพร นาดี

  พยาบาลวิชาชีพ

บุคลากรประจำ

  ลำดับ ตำแหน่ง ประเภท ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ  
  1 นักวิชาการสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราว/รายคาบ/รายเดือน น.ส.วีรวรรณ์ เอกบุตร

  น.ส.วีรวรรณ์ เอกบุตร

  นักวิชาการสาธารณสุข
  2 เจ้าพนักงานสาธารณสุข พนักงานกระทรวงสาธารณสุข น.ส.จุฑามาศ ใจคุณ

  น.ส.จุฑามาศ ใจคุณ

  เจ้าพนักงานสาธารณสุข
  3 ลูกจ้างปฏิบัติงานทั่วไป ลูกจ้างชั่วคราว/รายคาบ/รายเดือน นางถาวร บุญวิจิตร

  นางถาวร บุญวิจิตร

  ลูกจ้างปฏิบัติงานทั่วไป

ข้อมูลพื้นฐาน

ลำดับ รายการ จำนวน
1 จำนวนประชากรที่รับผิดชอบ 3,785 คน
2 จำนวนประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 3,477 คน
3 จำนวนประชากรสิทธิประกันสังคม 172 คน
4 จำนวนประชากรสิทธิข้าราชการ 126 คน
5 จำนวน อสม. 98 คน
6 จำนวนหลังคาเรือน 1,790 หลัง
7 จำนวนหมู่บ้าน 8 หมู่
8 จำนวนโรงเรียน 2 แห่ง
9 จำนวนนักเรียน 968 คน
10 จำนวนศูนย์เด็กเล็ก 2 แห่ง
11 จำนวนประชากรอายุมากกว่า 60 ปี ขึ้นไป 630 คน
12 จำนวนประชากรอายุ 0 ถึง 5 ปี 374 คน
13 จำนวนอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) 1 คน
14 จำนวนผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Caregiver) 12 คน
15 จำนวนผู้พิการ 82 คน

อาคารและสิ่งก่อสร้าง

วันที่บันทึกข้อมูล : 11 พ.ย. 2562
ลำดับ รายการ สถานะ
1 อาคารสำนักงาน พร้อมใช้
2.1 บ้านพัก 1 พร้อมใช้
2.2 บ้านพัก 2 พร้อมใช้
2.3 บ้านพัก 3 พร้อมใช้
3 อาคารแพทย์แผนไทย -
4 ส้วมสาธารณะ (นอกอาคารสำนักงาน) พร้อมใช้
5 ต่อเติมอาคารสำนักงาน พร้อมใช้

ครุภัณฑ์ทางการแพทย์

วันที่บันทึกข้อมูล : 7 พ.ค. 2563
ลำดับ รายการ จำนวน
1 เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) -
2 เครื่องอัลตราซาวด์ ชนิดสี 2 หัวตรวจ -
3 ยูนิตทันตกรรม 1 ยูนิต
3.1 เครื่องขุดหินน้ำลายไฟฟ้า 1 เครื่อง
3.2 เครื่องปั่นอมัลกัม -
3.3 เครื่องบ่มวัสดุด้วยแสดง (light curing unit) -
4 เครื่องฟังเสียงหัวใจของทารกในครรภ์ (Fetal Doptone) 1 เครื่อง
5 อุปกรณ์กู้ชีพเบื้องต้น 1 ชุด
6 เครื่องผลิตออกซิเจน (Oxygen generator) 1 เครื่อง
7 ถังออกซิเจน พร้อมอุปกรณ์ในการใช้งาน 1 ถัง
8 ชุดเครื่องมือตรวจโรคทั่วไป 1 ชุด
9 เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) -
10 ชุดตรวจประเมินพัฒนาการเด็ก 1 ชุด
11 เตียง Fowler 2 เตียง
12 เครื่อง suction mobile 1 เครื่อง
13 เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ 1 เครื่อง
14 เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) ชนิดพกพา -
15 เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (Hematocrit Centrifuge) 1 เครื่อง
16 เครื่องนึ่งฆ่า (Autoclave) เชื้อไฟฟ้า 1 เครื่อง
17 เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ -
18 เครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า -
19 เครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า -
20 เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น -
21 หม้อต้มแผ่นความร้อน -
22 หม้อแช่พาราฟิน -

ยานพาหนะ

วันที่บันทึกข้อมูล : 11 พ.ย. 2562
ลำดับ รายการ จำนวน
1 รถพยาบาล พร้อมใช้
2.1 รถเอนกประสงค์,รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ ทะเบียน 0 -
2.2 รถเอนกประสงค์,รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ ทะเบียน 0 -
3 รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่เกิน 150 ซีซี ทะเบียน 1 -
3 (3)รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่เกิน 150 ซีซี ทะเบียน 1 พร้อมใช้

บริการในหน่วยบริการ

วันที่บันทึกข้อมูล : 11 พ.ย. 2562
ลำดับ บริการ ในเวลา นอกเวลา
1 คลินิกผู้ป่วยนอกทั่วไป มี มี
2 คลินิกพิเศษ (โรคเรื้อรัง) มี -
3 คลินิกทันตกรรม มี -
4 คลินิกสุขภาพเด็กดี มี -
5 คลินิกวางแผนครอบครัว มี มี
6 คลินิกอนามัยแม่และเด็ก (ฝากครรภ์) มี -
7 คลินิกแพทย์แผนไทย มี -
8 คลินิกกายภาพบำบัด - -

บริการนอกหน่วยบริการ

วันที่บันทึกข้อมูล : 8 เม.ย. 2562
ลำดับ บริการ ช่วงเวลาที่ดำเนินการ
1 เยี่ยมแม่และเด็ก มี
2 เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้าน,ติดเตียง,
ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
มี
3 ควบคุมโรคระบาด มี
4 อนามัยโรงเรียน มี
5 คุ้มครองผู้บริโภค มี
6 งานคัดกรองสุขภาพ มี

การเงินการคลัง ณ 30 กันยายน 2562

วันที่บันทึกข้อมูล : 7 พ.ค. 2563
ลำดับ ประเภท จำนวนเงิน (บาท)
1 เงินคงเหลือยกมา ณ 30 กันยายน 2561 985,212.77
2 รายรับ
2.1 งบดำเนินการ 0.00
2.2 งบลงทุน 0.00
2.3 เงินสุทธิที่ได้รับจากแม่ข่าย 1,160,761.88
2.4 เงินอื่นๆ 142,321.06
รวม 1,303,082.94
3 รายจ่าย
3.1 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 678,487.00
3.2 ค่าสาธารณูปโภค 21,818.77
3.3 ค่าจัดซื้อวัสดุ/ค่าใช้สอย 13,985.00
3.4 ค่าครุภัณฑ์ 450,000.00
3.5 ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 216,180.00
3.6 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 390,418.00
รวม 1,770,888.77
4 เงินคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2562 517,406.94

ข้อมูลการให้บริการ ปีงบประมาณ 2562

ลำดับ ประเภท จำนวน หน่วย
1 จำนวนผู้ป่วยนอกใหม่ ในปีงบประมาณ 12,471 คน
2 จำนวนผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่มารับบริการ ในปีงบประมาณ 13,054 ครั้ง
3 จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการครั้งแรก ในปีงบประมาณ 0 คน
4 จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการทั้งหมด ในปีงบประมาณ 0 ครั้ง

 

ผลการประเมินคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ปี 2563

ระดับ

รพ.สต.ประเมินตนเองวันที่ 7 พ.ค. 2563

อำเภอประเมินวันที่ 7 พ.ค. 2563