โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไทยสามัคคี

ขนาด ขนาดกลาง รับผิดชอบประชากร จำนวน 3,000 - 8,000 คน
OTOP สุขภาพจิต
ระยะทาง จากโรงพยาบาลวังน้ำเขียว 13.8 กม.
พื้นที่ จ.นครราชสีมา อ.วังน้ำเขียว ต.ไทยสามัคคี หมู่ 1
ที่อยู่ 320 ม.1 ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
ID Line -
URL -
ภาพประกอบ
ที่ตั้ง

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไทยสามัคคี

  ลำดับ ตำแหน่ง ประเภท ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ  
  1 พยาบาลวิชาชีพ ข้าราชการ นางสาวจิราพร นาดี

  นางสาวจิราพร นาดี

  พยาบาลวิชาชีพ

บุคลากรประจำ

  ลำดับ ตำแหน่ง ประเภท ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ  
  1 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ข้าราชการ นายสิริกร ทันดอน

  นายสิริกร ทันดอน

  พยาบาลวิชาชีพ
  2 นักวิชาการสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราว/รายคาบ/รายเดือน น.ส.วีรวรรณ์ เอกบุตร

  น.ส.วีรวรรณ์ เอกบุตร

  นักวิชาการสาธารณสุข
  3 เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ข้าราชการ น.ส.จุฑามาศ ใจคุณ

  น.ส.จุฑามาศ ใจคุณ

  เจ้าพนักงานสาธารณสุข
  4 ลูกจ้างปฏิบัติงานทั่วไป ลูกจ้างชั่วคราว/รายคาบ/รายเดือน นางถาวร บุญวิจิตร

  นางถาวร บุญวิจิตร

  ลูกจ้างปฏิบัติงานทั่วไป

ข้อมูลพื้นฐาน

ลำดับ รายการ จำนวน
1 จำนวนประชากรที่รับผิดชอบ 3,891 คน
2 จำนวนประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 3,479 คน
3 จำนวนประชากรสิทธิประกันสังคม 180 คน
4 จำนวนประชากรสิทธิข้าราชการ 147 คน
5 จำนวน อสม. 98 คน
6 จำนวนหลังคาเรือน 1,894 หลัง
7 จำนวนหมู่บ้าน 8 หมู่
8 จำนวนโรงเรียน 2 แห่ง
9 จำนวนนักเรียน 968 คน
10 จำนวนศูนย์เด็กเล็ก 2 แห่ง
11 จำนวนประชากรอายุมากกว่า 60 ปี ขึ้นไป 692 คน
12 จำนวนประชากรอายุ 0 ถึง 5 ปี 378 คน
13 จำนวนอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) 1 คน
14 จำนวนผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Caregiver) 12 คน
15 จำนวนผู้พิการ 96 คน

อาคารและสิ่งก่อสร้าง

วันที่บันทึกข้อมูล : 26 พ.ย. 2563
ลำดับ รายการ สถานะ
1 อาคารสำนักงาน พร้อมใช้
2.1 บ้านพัก 1 -
2.2 บ้านพัก 2 พร้อมใช้
2.3 บ้านพัก 3 พร้อมใช้
3 อาคารแพทย์แผนไทย -
4 ส้วมสาธารณะ (นอกอาคารสำนักงาน) พร้อมใช้
5 ต่อเติมอาคารสำนักงาน พร้อมใช้

ครุภัณฑ์ทางการแพทย์

วันที่บันทึกข้อมูล : 26 พ.ย. 2563
ลำดับ รายการ จำนวน
1 เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) -
2 เครื่องอัลตราซาวด์ ชนิดสี 2 หัวตรวจ -
3 ยูนิตทันตกรรม 2 ยูนิต
3.1 เครื่องขุดหินน้ำลายไฟฟ้า 1 เครื่อง
3.2 เครื่องปั่นอมัลกัม -
3.3 เครื่องบ่มวัสดุด้วยแสดง (light curing unit) -
4 เครื่องฟังเสียงหัวใจของทารกในครรภ์ (Fetal Doptone) 1 เครื่อง
5 อุปกรณ์กู้ชีพเบื้องต้น 1 ชุด
6 เครื่องผลิตออกซิเจน (Oxygen generator) 1 เครื่อง
7 ถังออกซิเจน พร้อมอุปกรณ์ในการใช้งาน 1 ถัง
8 ชุดเครื่องมือตรวจโรคทั่วไป 1 ชุด
9 เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) -
10 ชุดตรวจประเมินพัฒนาการเด็ก 1 ชุด
11 เตียง Fowler 2 เตียง
12 เครื่อง suction mobile 1 เครื่อง
13 เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ 1 เครื่อง
14 เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) ชนิดพกพา -
15 เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (Hematocrit Centrifuge) 2 เครื่อง
16 เครื่องนึ่งฆ่า (Autoclave) เชื้อไฟฟ้า 1 เครื่อง
17 เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ -
18 เครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า -
19 เครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า -
20 เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น -
21 หม้อต้มแผ่นความร้อน -
22 หม้อแช่พาราฟิน -
23 เครื่องฟอกอากาศ 1

ยานพาหนะ

วันที่บันทึกข้อมูล : 26 พ.ย. 2563
ลำดับ รายการ จำนวน
1 รถพยาบาล พร้อมใช้
2.1 รถเอนกประสงค์,รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ ทะเบียน 0 -
2.2 รถเอนกประสงค์,รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ ทะเบียน 0 -
3 รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่เกิน 150 ซีซี ทะเบียน 1 -
3 (3)รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่เกิน 150 ซีซี ทะเบียน 1 พร้อมใช้

บริการในหน่วยบริการ

วันที่บันทึกข้อมูล : 26 พ.ย. 2563
ลำดับ บริการ ในเวลา นอกเวลา
1 คลินิกผู้ป่วยนอกทั่วไป มี มี
2 คลินิกพิเศษ (โรคเรื้อรัง) มี -
3 คลินิกทันตกรรม มี -
4 คลินิกสุขภาพเด็กดี มี -
5 คลินิกวางแผนครอบครัว มี มี
6 คลินิกอนามัยแม่และเด็ก (ฝากครรภ์) มี -
7 คลินิกแพทย์แผนไทย มี มี
8 คลินิกกายภาพบำบัด - -

บริการนอกหน่วยบริการ

วันที่บันทึกข้อมูล : 26 พ.ย. 2563
ลำดับ บริการ ช่วงเวลาที่ดำเนินการ
1 เยี่ยมแม่และเด็ก มี
2 เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้าน,ติดเตียง,
ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
มี
3 ควบคุมโรคระบาด มี
4 อนามัยโรงเรียน มี
5 คุ้มครองผู้บริโภค มี
6 งานคัดกรองสุขภาพ มี

การเงินการคลัง ณ 30 กันยายน 2563

วันที่บันทึกข้อมูล : 8 ก.พ. 2564
ลำดับ ประเภท จำนวนเงิน (บาท)
1 เงินคงเหลือยกมา ณ 30 กันยายน 2562 517,406.94
2 รายรับ
2.1 งบดำเนินการ 68,770.00
2.2 งบลงทุน 0.00
2.3 เงินสุทธิที่ได้รับจากแม่ข่าย 865,620.42
2.4 เงินอื่นๆ 117,715.09
รวม 1,052,105.51
3 รายจ่าย
3.1 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 613,448.00
3.2 ค่าสาธารณูปโภค 18,215.36
3.3 ค่าจัดซื้อวัสดุ/ค่าใช้สอย 44,986.00
3.4 ค่าครุภัณฑ์ 11,200.00
3.5 ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 111,825.00
3.6 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 74,497.99
รวม 874,172.35
4 เงินคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2563 695,340.10

ข้อมูลการให้บริการ ปีงบประมาณ 2563

ลำดับ ประเภท จำนวน หน่วย
1 จำนวนผู้ป่วยนอกใหม่ ในปีงบประมาณ 3,904 คน
2 จำนวนผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่มารับบริการ ในปีงบประมาณ 8,329 ครั้ง
3 จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการครั้งแรก ในปีงบประมาณ 1,226 คน
4 จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการทั้งหมด ในปีงบประมาณ 2,070 ครั้ง

 

ผลการประเมินคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ปี 2564

ระดับ

รพ.สต.ประเมินตนเองวันที่ 8 ก.พ. 2564

อำเภอประเมินวันที่ 18 ก.พ. 2564