โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโทกหัวช้าง ตำบลพระบาท

ขนาด ขนาดใหญ่ รับผิดชอบประชากร จำนวน 8,001 คน ขึ้นไป
OTOP NCD-เบาหวาน
ระยะทาง จากโรงพยาบาลลำปาง 6.6 กม.
พื้นที่ จ.ลำปาง อ.เมืองลำปาง ต.พระบาท หมู่ 3
ที่อยู่ 160 หมู่ที่ 3 ตำบลพระบาท
โทรศัพท์ 0814696254
โทรสาร
ID Line
URL
ภาพประกอบ
 • ผอ.รพ.สต.เป็นวิทยากรอบรม หมอประจำบ้าน เมื่อ 28 มกราคม 2564

 • คัดกรอง วัณโรคกลุ่มเสี่ยง

 • คัดกรอง วัณโรคกลุ่มเสี่ยง

 • ออกกำลังกาย ศุกร์ เสา ทิตย์ ม.8หัวทุ่ง

 • ชมรมออกกำลังกาย โทกหัวช้าง

ที่ตั้ง

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโทกหัวช้าง ตำบลพระบาท

  ลำดับ ตำแหน่ง ประเภท ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ  
  1 นักวิชาการสาธารณสุข ข้าราชการ นายสุวรรณ วงศ์สุวรรณ

  นายสุวรรณ วงศ์สุวรรณ

  นักวิชาการสาธารณสุข

บุคลากรประจำ

  ลำดับ ตำแหน่ง ประเภท ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ  
  1 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ข้าราชการ นางนิรันทร์ กาชัย

(เวชปฏิบัติ)

  นางนิรันทร์ กาชัย

  พยาบาลวิชาชีพ
  2 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ข้าราชการ นางชมพนธ์ ไชยบุญเรือง

(เวชปฏิบัติ)

  นางชมพนธ์ ไชยบุญเรือง

  พยาบาลวิชาชีพ
  3 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ข้าราชการ นางจันทร์สม แปงปวนจู

  นางจันทร์สม แปงปวนจู

  พยาบาลวิชาชีพ
  4 นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ข้าราชการ นางวิพรรษา คำรินทร์

  นางวิพรรษา คำรินทร์

  นักวิชาการสาธารณสุข
  5 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล พนักงานกระทรวงสาธารณสุข นางสาวพรพิมล ธรรมสอน

  นางสาวพรพิมล ธรรมสอน

  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
  6 ลูกจ้างปฏิบัติงานทั่วไป พนักงานกระทรวงสาธารณสุข นางสาวนงนุช ดวงคำติ๊บ

  นางสาวนงนุช ดวงคำติ๊บ

  ลูกจ้างปฏิบัติงานทั่วไป

บุคลากรหมุนเวียน

แพทย์

เดือนละ 4 ครั้ง ทุกวันศุกร์

จำนวน 1 คน / ครั้ง

   1 ข้าราชการ แพทย์หญิง ดุสิดา ตู้ประกาย

(แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว)

  แพทย์หญิง ดุสิดา ตู้ประกาย

  แพทย์
 
 

ข้อมูลพื้นฐาน

ลำดับ รายการ จำนวน
1 จำนวนประชากรที่รับผิดชอบ 9,276 คน
2 จำนวนประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 6,423 คน
3 จำนวนประชากรสิทธิประกันสังคม 1,436 คน
4 จำนวนประชากรสิทธิข้าราชการ 1,352 คน
5 จำนวน อสม. 306 คน
6 จำนวนหลังคาเรือน 3,639 หลัง
7 จำนวนหมู่บ้าน 8 หมู่
8 จำนวนโรงเรียน 2 แห่ง
9 จำนวนนักเรียน 1,125 คน
10 จำนวนศูนย์เด็กเล็ก 0 แห่ง
11 จำนวนประชากรอายุมากกว่า 60 ปี ขึ้นไป 2,288 คน
12 จำนวนประชากรอายุ 0 ถึง 5 ปี 366 คน
13 จำนวนอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) 0 คน
14 จำนวนผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Caregiver) 0 คน
15 จำนวนผู้พิการ 132 คน

อาคารและสิ่งก่อสร้าง

วันที่บันทึกข้อมูล : 27 ก.พ. 2562
ลำดับ รายการ สถานะ
1 อาคารสำนักงาน พร้อมใช้
2.1 บ้านพัก 1 -
2.2 บ้านพัก 2 -
2.3 บ้านพัก 3 -
3 อาคารแพทย์แผนไทย -

ครุภัณฑ์ทางการแพทย์

วันที่บันทึกข้อมูล : 27 ม.ค. 2563
ลำดับ รายการ จำนวน
1 เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) -
2 เครื่องอัลตราซาวด์ ชนิดสี 2 หัวตรวจ -
3 ยูนิตทันตกรรม -
3.1 เครื่องขุดหินน้ำลายไฟฟ้า -
3.2 เครื่องปั่นอมัลกัม -
3.3 เครื่องบ่มวัสดุด้วยแสดง (light curing unit) -
4 เครื่องฟังเสียงหัวใจของทารกในครรภ์ (Fetal Doptone) 1 เครื่อง
5 อุปกรณ์กู้ชีพเบื้องต้น 1 ชุด
6 เครื่องผลิตออกซิเจน (Oxygen generator) 3 เครื่อง
7 ถังออกซิเจน พร้อมอุปกรณ์ในการใช้งาน 1 ถัง
8 ชุดเครื่องมือตรวจโรคทั่วไป 1 ชุด
9 เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) -
10 ชุดตรวจประเมินพัฒนาการเด็ก 1 ชุด
11 เตียง Fowler -
12 เครื่อง suction mobile 1 เครื่อง
13 เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ 1 เครื่อง
14 เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) ชนิดพกพา 2 เครื่อง
15 เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (Hematocrit Centrifuge) 1 เครื่อง
16 เครื่องนึ่งฆ่า (Autoclave) เชื้อไฟฟ้า 1 เครื่อง
17 เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ -
18 เครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า -
19 เครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า -
20 เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น -
21 หม้อต้มแผ่นความร้อน -
22 หม้อแช่พาราฟิน -

ยานพาหนะ

ลำดับ รายการ จำนวน
1 รถพยาบาล -
2.1 รถเอนกประสงค์,รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ -
2.2 รถเอนกประสงค์,รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ -
3 รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่เกิน 150 ซีซี -

บริการในหน่วยบริการ

วันที่บันทึกข้อมูล : 28 ก.พ. 2561
ลำดับ บริการ ในเวลา นอกเวลา
1 คลินิกผู้ป่วยนอกทั่วไป มี -
2 คลินิกพิเศษ (โรคเรื้อรัง) มี มี
3 คลินิกทันตกรรม มี -
4 คลินิกสุขภาพเด็กดี มี มี
5 คลินิกวางแผนครอบครัว มี -
6 คลินิกอนามัยแม่และเด็ก (ฝากครรภ์) มี มี
7 คลินิกแพทย์แผนไทย มี -
8 คลินิกกายภาพบำบัด - -

บริการนอกหน่วยบริการ

วันที่บันทึกข้อมูล : 28 ก.พ. 2561
ลำดับ บริการ ช่วงเวลาที่ดำเนินการ
1 เยี่ยมแม่และเด็ก มี
2 เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้าน,ติดเตียง,
ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
มี
3 ควบคุมโรคระบาด มี
4 อนามัยโรงเรียน มี
5 คุ้มครองผู้บริโภค มี
6 งานคัดกรองสุขภาพ มี

การเงินการคลัง ณ 30 กันยายน 2563

ลำดับ ประเภท จำนวนเงิน (บาท)
1 เงินคงเหลือยกมา ณ 30 กันยายน 2562 0.00
2 รายรับ
2.1 งบดำเนินการ 0.00
2.2 งบลงทุน 0.00
2.3 เงินสุทธิที่ได้รับจากแม่ข่าย 0.00
2.4 เงินอื่นๆ 0.00
รวม 0.00
3 รายจ่าย
3.1 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 0.00
3.2 ค่าสาธารณูปโภค 0.00
3.3 ค่าจัดซื้อวัสดุ/ค่าใช้สอย 0.00
3.4 ค่าครุภัณฑ์ 0.00
3.5 ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 0.00
3.6 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 0.00
รวม 0.00
4 เงินคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2563 0.00

ข้อมูลการให้บริการ ปีงบประมาณ 2563

ลำดับ ประเภท จำนวน หน่วย
1 จำนวนผู้ป่วยนอกใหม่ ในปีงบประมาณ 4,809 คน
2 จำนวนผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่มารับบริการ ในปีงบประมาณ 8,815 ครั้ง
3 จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการครั้งแรก ในปีงบประมาณ 803 คน
4 จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการทั้งหมด ในปีงบประมาณ 2,384 ครั้ง

 

ผลการประเมินคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ปี 2564

ระดับ

รพ.สต.ประเมินตนเองวันที่ 2 ก.พ. 2564

อำเภอประเมินวันที่ 1 เม.ย. 2564