โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโทกหัวช้าง ตำบลพระบาท

ระยะทาง จากโรงพยาบาลลำปาง 6.6 กม.
พื้นที่ จ.ลำปาง อ.เมืองลำปาง ต.พระบาท หมู่ 3
ที่อยู่ หมู่ที่ 3 ตำบลพระบาท
โทรศัพท์ 054-317710
โทรสาร
ID Line
URL
ภาพประกอบ
 • คัดกรอง วัณโรคกลุ่มเสี่ยง

 • คัดกรอง วัณโรคกลุ่มเสี่ยง

 • ออกกำลังกาย ศุกร์ เสา ทิตย์ ม.8หัวทุ่ง

 • ชมรมออกกำลังกาย โทกหัวช้าง

 • ร่วมปลูกไม้ดอกไม้ประดับให้สวยงาม

 • ชุมชนช่วยเทปูนหน้า รพ.สต.

ที่ตั้ง

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโทกหัวช้าง ตำบลพระบาท

  ลำดับ ตำแหน่ง ประเภท ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ  

บุคลากรประจำ

  ลำดับ ตำแหน่ง ประเภท ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ  
  1 พยาบาลวิชาชีพ ข้าราชการ นางนิรันทร์ กาชัย

(เวชปฏิบัติ)

  นางนิรันทร์ กาชัย

  พยาบาลวิชาชีพ
  2 พยาบาลวิชาชีพ ข้าราชการ นางชมพนธ์ ไชยบุญเรือง

(เวชปฏิบัติ)

  นางชมพนธ์ ไชยบุญเรือง

  พยาบาลวิชาชีพ
  3 นักวิชาการสาธารณสุข ข้าราชการ นางปณิตา ศิริปภาดา

(ผอ.รพ.สต. บ้านโทกหัวช้าง)

  นางปณิตา ศิริปภาดา

  นักวิชาการสาธารณสุข
  4 นักวิชาการสาธารณสุข ข้าราชการ นางวิพรรษา คำรินทร์

  นางวิพรรษา คำรินทร์

  นักวิชาการสาธารณสุข
  5 เจ้าพนักงานสาธารณสุข ข้าราชการ นายธนัชพงศ์ แสงอินทร์

  นายธนัชพงศ์ แสงอินทร์

  เจ้าพนักงานสาธารณสุข
  6 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล พนักงานกระทรวงสาธารณสุข นางสาวพรพิมล ธรรมสอน

  นางสาวพรพิมล ธรรมสอน

  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
  7 ลูกจ้างปฏิบัติงานทั่วไป พนักงานกระทรวงสาธารณสุข นางสาวนงนุช ดวงคำติ๊บ

  นางสาวนงนุช ดวงคำติ๊บ

  ลูกจ้างปฏิบัติงานทั่วไป

บุคลากรหมุนเวียน

แพทย์

เดือนละ 4 ครั้ง ทุกวันศุกร์

จำนวน 1 คน / ครั้ง

   1 ข้าราชการ แพทย์หญิง ดุสิดา ตู้ประกาย

(แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว)

  แพทย์หญิง ดุสิดา ตู้ประกาย

  แพทย์
 
 

ข้อมูลพื้นฐาน

ลำดับ รายการ จำนวน
1 จำนวนประชากรที่รับผิดชอบ 9,599 คน
2 จำนวนประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 6,156 คน
3 จำนวนประชากรสิทธิประกันสังคม 1,744 คน
4 จำนวนประชากรสิทธิข้าราชการ 1,667 คน
5 จำนวน อสม. 261 คน
6 จำนวนหลังคาเรือน 3,557 หลัง
7 จำนวนหมู่บ้าน 8 หมู่
8 จำนวนโรงเรียน 2 แห่ง
9 จำนวนนักเรียน 1,125 คน
10 จำนวนศูนย์เด็กเล็ก 5 แห่ง
11 จำนวนประชากรอายุมากกว่า 60 ปี ขึ้นไป (ตัด 31 ธันวาคม 2559) 1,886 คน
12 จำนวนประชากรอายุ 0 ถึง 5 ปี (ตัด 31 ธันวาคม 2559) 265 คน
13 จำนวนผู้พิการทางการเห็น 6 คน
14 จำนวนผู้พิการทางการได้ยินหรือการสื่อความหมาย 46 คน
15 จำนวนผู้พิการการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 76 คน
16 จำนวนผู้พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมหรือออทิสติก 6 คน
17 จำนวนผู้พิการทางสติปัญญา 27 คน
18 จำนวนผู้พิการทางการเรียนรู้ 4 คน
19 จำนวนผู้พิการทางออทิสติก 1 คน

เครื่องมือทางการแพทย์

ลำดับ รายการ จำนวน
1 รถพยาบาล ไม่มี
2 รถเอนกประสงค์ ไม่มี
3 รถจักรยานยนต์ 1 คัน
4 เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) ไม่มี
5 เครื่องอัลตราซาวด์ ไม่มี
6 ยูนิตทันตกรรม ไม่มี
7 เครื่องตรวจการเต้นของหัวใจทารก 1 เครื่อง
8 อุปกรณ์กู้ชีพเบื้องต้น 1 ชุด
9 เครื่องผลิตออกซิเจน ไม่มี
10 ถังออกซิเจน 1 ถัง
11 ชุดเครื่องมือตรวจโรคทั่วไป 1 ชุด

บริการในหน่วยบริการ

ลำดับ บริการ ในเวลา นอกเวลา
1 คลินิกผู้ป่วยนอกทั่วไป มี ไม่มี
2 คลินิกพิเศษ (โรคเรื้อรัง) มี มี
3 คลินิกทันตกรรม มี ไม่มี
4 คลินิกสุขภาพเด็กดี มี มี
5 คลินิกวางแผนครอบครัว มี ไม่มี
6 คลินิกอนามัยแม่และเด็ก (ฝากครรภ์) มี มี
7 คลินิกแพทย์แผนไทย มี ไม่มี
8 คลินิกกายภาพบำบัด ไม่มี ไม่มี

บริการนอกหน่วยบริการ

ลำดับ บริการ ช่วงเวลาที่ดำเนินการ
1 เยี่ยมแม่และเด็ก มี
2 เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้าน,ติดเตียง,
ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
มี
3 ควบคุมโรคระบาด มี
4 อนามัยโรงเรียน มี
5 คุ้มครองผู้บริโภค มี
6 งานคัดกรองสุขภาพ มี
 

ข้อมูลการให้บริการ ปีงบประมาณ 2560

ลำดับ ประเภท จำนวน หน่วย
1 จำนวนผู้ป่วยนอกใหม่ ในปีงบประมาณ 2,689 คน
2 จำนวนผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่มารับบริการ ในปีงบประมาณ 14,787 ครั้ง
3 จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการครั้งแรก ในปีงบประมาณ 142 คน
4 จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการทั้งหมด ในปีงบประมาณ 5,646 ครั้ง

งบประมาณ ปี 2560

ลำดับ ประเภท บาท
1 งบดำเนินการ 0
2 งบลงทุน 0
3 เงินสุทธิที่ได้รับจากแม่ข่าย 683,484
4 เงินอื่นๆ 67,938

ผ่านเกณฑ์

ผลการประเมินคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว