โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฟ่อน ตำบลชมพู

OTOP NCD-เบาหวาน
ระยะทาง จากโรงพยาบาลลำปาง 10.1 กม.
พื้นที่ จ.ลำปาง อ.เมืองลำปาง ต.ชมพู หมู่ 2
ที่อยู่ บ้านฟ่อน หมู่ 2
โทรศัพท์ 054 019749
โทรสาร ไม่ม่
ID Line
URL
ภาพประกอบ
ที่ตั้ง

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฟ่อน ตำบลชมพู

  ลำดับ ตำแหน่ง ประเภท ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ  
  1 เจ้าพนักงานสาธารณสุข ข้าราชการ นายดิเรก วังราษฎร์

  นายดิเรก วังราษฎร์

  เจ้าพนักงานสาธารณสุข

บุคลากรประจำ

  ลำดับ ตำแหน่ง ประเภท ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ  
  1 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ลูกจ้างประจำ น.ส. จุฬาลักษณ์ ช่วงอำไพ

  น.ส. จุฬาลักษณ์ ช่วงอำไพ

  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
  2 พยาบาลวิชาชีพ ข้าราชการ นายนิรุด คำศิลา

  นายนิรุด คำศิลา

  พยาบาลวิชาชีพ
  3 พยาบาลวิชาชีพ ข้าราชการ นางสุพิชชา ขัติวงค์

  นางสุพิชชา ขัติวงค์

  พยาบาลวิชาชีพ
  4 พยาบาลวิชาชีพ ข้าราชการ นางพัชรกัญญ์ แก้วบุญเรือง

  นางพัชรกัญญ์ แก้วบุญเรือง

  พยาบาลวิชาชีพ
  5 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ข้าราชการ นายจักรพงศ์ ธิสาระ

  นายจักรพงศ์ ธิสาระ

  นักวิชาการสาธารณสุข
  6 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล พนักงานกระทรวงสาธารณสุข น.ส. ชไมพร ยาสมุทร

  น.ส. ชไมพร ยาสมุทร

  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
  7 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล พนักงานกระทรวงสาธารณสุข น.ส. วิริยา วังใย

  น.ส. วิริยา วังใย

  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ข้อมูลพื้นฐาน

ลำดับ รายการ จำนวน
1 จำนวนประชากรที่รับผิดชอบ 7,020 คน
2 จำนวนประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 2,977 คน
3 จำนวนประชากรสิทธิประกันสังคม 1,892 คน
4 จำนวนประชากรสิทธิข้าราชการ 1,257 คน
5 จำนวน อสม. 222 คน
6 จำนวนหลังคาเรือน 2,884 หลัง
7 จำนวนหมู่บ้าน 6 หมู่
8 จำนวนโรงเรียน 1 แห่ง
9 จำนวนนักเรียน 489 คน
10 จำนวนศูนย์เด็กเล็ก 2 แห่ง
11 จำนวนประชากรอายุมากกว่า 60 ปี ขึ้นไป 1,936 คน
12 จำนวนประชากรอายุ 0 ถึง 5 ปี 268 คน
13 จำนวนอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) 0 คน
14 จำนวนผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Caregiver) 0 คน
15 จำนวนผู้พิการ 219 คน

อาคารและสิ่งก่อสร้าง

วันที่บันทึกข้อมูล : 2019-02-27
ลำดับ รายการ สถานะ
1 อาคารสำนักงาน พร้อมใช้
2.1 บ้านพัก 1 -
2.2 บ้านพัก 2 -
2.3 บ้านพัก 3 -
3 อาคารแพทย์แผนไทย -

ครุภัณฑ์ทางการแพทย์

วันที่บันทึกข้อมูล : 2019-02-27
ลำดับ รายการ จำนวน
1 เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) -
2 เครื่องอัลตราซาวด์ ชนิดสี 2 หัวตรวจ -
3 ยูนิตทันตกรรม 1 ยูนิต
3.1 เครื่องขุดหินน้ำลายไฟฟ้า -
3.2 เครื่องปั่นอมัลกัม -
3.3 เครื่องบ่มวัสดุด้วยแสดง (light curing unit) -
4 เครื่องฟังเสียงหัวใจของทารกในครรภ์ (Fetal Doptone) -
5 อุปกรณ์กู้ชีพเบื้องต้น 1 ชุด
6 เครื่องผลิตออกซิเจน (Oxygen generator) -
7 ถังออกซิเจน พร้อมอุปกรณ์ในการใช้งาน 2 ถัง
8 ชุดเครื่องมือตรวจโรคทั่วไป 1 ชุด
9 เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) -
10 ชุดตรวจประเมินพัฒนาการเด็ก 1 ชุด
11 เตียง Fowler 2 เตียง
12 เครื่อง suction mobile -
13 เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ -
14 เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) ชนิดพกพา -
15 เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (Hematocrit Centrifuge) 1 เครื่อง
16 เครื่องนึ่งฆ่า (Autoclave) เชื้อไฟฟ้า 1 เครื่อง
17 เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ -
18 เครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า -
19 เครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า -
20 เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น -
21 หม้อต้มแผ่นความร้อน -
22 หม้อแช่พาราฟิน -

ยานพาหนะ

วันที่บันทึกข้อมูล : 2019-02-27
ลำดับ รายการ จำนวน
1 รถพยาบาล -
2.1 รถเอนกประสงค์,รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ -
2.2 รถเอนกประสงค์,รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ -
3 รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่เกิน 150 ซีซี ทะเบียน ขยฉ773 พร้อมใช้

บริการในหน่วยบริการ

วันที่บันทึกข้อมูล : 2018-03-29
ลำดับ บริการ ในเวลา นอกเวลา
1 คลินิกผู้ป่วยนอกทั่วไป มี -
2 คลินิกพิเศษ (โรคเรื้อรัง) มี -
3 คลินิกทันตกรรม มี -
4 คลินิกสุขภาพเด็กดี มี -
5 คลินิกวางแผนครอบครัว มี -
6 คลินิกอนามัยแม่และเด็ก (ฝากครรภ์) มี -
7 คลินิกแพทย์แผนไทย - -
8 คลินิกกายภาพบำบัด - -

บริการนอกหน่วยบริการ

วันที่บันทึกข้อมูล : 2018-06-13
ลำดับ บริการ ช่วงเวลาที่ดำเนินการ
1 เยี่ยมแม่และเด็ก มี
2 เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้าน,ติดเตียง,
ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
มี
3 ควบคุมโรคระบาด มี
4 อนามัยโรงเรียน มี
5 คุ้มครองผู้บริโภค มี
6 งานคัดกรองสุขภาพ มี

การเงินการคลัง ณ 30 กันยายน 2561

วันที่บันทึกข้อมูล : 2019-02-27
ลำดับ ประเภท จำนวนเงิน (บาท)
1 เงินคงเหลือยกมา ณ 30 กันยายน 2560 584,445
2 รายรับ
2.1 งบดำเนินการ 548,390
2.2 งบลงทุน 0
2.3 เงินสุทธิที่ได้รับจากแม่ข่าย 0
2.4 เงินอื่นๆ 416,871
รวม 965,261
3 รายจ่าย
3.1 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 420,539
3.2 ค่าสาธารณูปโภค 42,059
3.3 ค่าจัดซื้อวัสดุ/ค่าใช้สอย 298,680
3.4 ค่าครุภัณฑ์ 90,100
3.5 ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 0
3.6 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 0
รวม 851,378
4 เงินคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2561 698,327

ข้อมูลการให้บริการ ปีงบประมาณ 2561

ลำดับ ประเภท จำนวน หน่วย
1 จำนวนผู้ป่วยนอกใหม่ ในปีงบประมาณ 5,308 คน
2 จำนวนผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่มารับบริการ ในปีงบประมาณ 16,411 ครั้ง
3 จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการครั้งแรก ในปีงบประมาณ 0 คน
4 จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการทั้งหมด ในปีงบประมาณ 0 ครั้ง

 

ผลการประเมินคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ปี 2562

อยู่ระหว่างดำเนินการ

รพ.สต.ประเมินตนเองวันที่ 2019-02-26