โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีหมวดเกล้า ตำบลชมพู

ระยะทาง จากโรงพยาบาลลำปาง 8.5 กม.
พื้นที่ จ.ลำปาง อ.เมืองลำปาง ต.ชมพู หมู่ 4
ที่อยู่ เลขที่ 618/1 บ้านศรีหมวดเกล้า หมู่ที่ 4 ตำบลชมพู
โทรศัพท์ 054-325083
โทรสาร 054-325083
ID Line
URL http://www.thaigovweb.com/mophweb/06118/
ภาพประกอบ
 • ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินในชุมชน

 • คัดกรองโรคความดันโลหิตสูงในชุมชน โดย อสม.

 • มาตรการธง 2 สีพิชิตลูกน้ำยุงลาย

 • อสม.ศรีหมวดเกล้าออกเยี่ยมหลังคลอด

 • ธนาคารขยะเปิดในวันประชุมใหญ่ อสม.ประจำเดือนทุกเดือน

 • แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวลงเยี่ยมบ้านพร้อมหมอครอบครัวและ อสม.จิตอาสา

ที่ตั้ง

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีหมวดเกล้า ตำบลชมพู

  ลำดับ ตำแหน่ง ประเภท ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ  
  1 นักวิชาการสาธารณสุข ข้าราชการ นางจำเนียร วรรณารักษ์

  นางจำเนียร วรรณารักษ์

  นักวิชาการสาธารณสุข

บุคลากรประจำ

  ลำดับ ตำแหน่ง ประเภท ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ  
  1 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ข้าราชการ นางอัจฉรา อุมวะนะ

  นางอัจฉรา อุมวะนะ

  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
  2 พยาบาลวิชาชีพ ข้าราชการ นางมยุรีย์ จันทร์อินตา

  นางมยุรีย์ จันทร์อินตา

  พยาบาลวิชาชีพ
  3 พยาบาลวิชาชีพ ข้าราชการ นางจุไรรัตน์ ทัพพพันธ์

  นางจุไรรัตน์ ทัพพพันธ์

  พยาบาลวิชาชีพ
  4 พยาบาลวิชาชีพ ข้าราชการ นางสมพร ทอดเสียง

  นางสมพร ทอดเสียง

  พยาบาลวิชาชีพ
  5 พยาบาลวิชาชีพ ข้าราชการ นางจินตนา เรนทอน

  นางจินตนา เรนทอน

  พยาบาลวิชาชีพ
  6 พยาบาลวิชาชีพ ข้าราชการ นางกรชนก หน้าขาว

  นางกรชนก หน้าขาว

  พยาบาลวิชาชีพ
  7 ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย ลูกจ้างชั่วคราว/รายคาบ/รายเดือน นางเปรมวดี วงค์ปัญญา

(ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย)

  นางเปรมวดี วงค์ปัญญา

  ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย
  8 ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย ลูกจ้างชั่วคราว/รายคาบ/รายเดือน นางสุชาดา จงอุดมพร

(ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย)

  นางสุชาดา จงอุดมพร

  ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย
  9 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข นางพรรณี ปกแก้ว

(ผู้ช่วยทันตาภิบาล)

  นางพรรณี ปกแก้ว

  พนักงานช่วยเหลือคนไข้
  10 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล พนักงานกระทรวงสาธารณสุข นายภูริวัฒน์ คำทราย

  นายภูริวัฒน์ คำทราย

  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
  11 ลูกจ้างปฏิบัติงานทั่วไป ลูกจ้างชั่วคราว/รายคาบ/รายเดือน นางดารุณี รินฟอง

  นางดารุณี รินฟอง

  ลูกจ้างปฏิบัติงานทั่วไป
  12 ลูกจ้างปฏิบัติงานทั่วไป ลูกจ้างชั่วคราว/รายคาบ/รายเดือน นายปภาคุณ หมื่นตาบุตร

  นายปภาคุณ หมื่นตาบุตร

  ลูกจ้างปฏิบัติงานทั่วไป

บุคลากรหมุนเวียน

แพทย์

ทุกวันอังคาร และพฤหัสบดี เวลา 08.00 - 12.00 น.

จำนวน 1 คน / ครั้ง

   1 ข้าราชการ แพทย์หญิงดุสิดา ตู้ประกาย

(แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว)

  แพทย์หญิงดุสิดา ตู้ประกาย

  แพทย์
 
 

ทันตแพทย์

08.30 - 12.00 น.

จำนวน 1 คน / ครั้ง

   1 ข้าราชการ ทันตแพทย์ณรงค์ชัย ดำเนินสวัสดิ์

(บริการทุกวันอังคารที่ 2 ของเดือน)

  ทันตแพทย์ณรงค์ชัย ดำเนินสวัสดิ์

  ทันตแพทย์
 
 

เภสัชกร

08.30 - 12.00 น. ทุกวันอังคารที่ 2 ของเดือน

จำนวน 1 คน / ครั้ง

   1 ข้าราชการ

  เภสัชกร
 
 

ข้อมูลพื้นฐาน

ลำดับ รายการ จำนวน
1 จำนวนประชากรที่รับผิดชอบ 9,758 คน
2 จำนวนประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 6,583 คน
3 จำนวนประชากรสิทธิประกันสังคม 2,075 คน
4 จำนวนประชากรสิทธิข้าราชการ 1,611 คน
5 จำนวน อสม. 256 คน
6 จำนวนหลังคาเรือน 3,314 หลัง
7 จำนวนหมู่บ้าน 8 หมู่
8 จำนวนโรงเรียน 2 แห่ง
9 จำนวนนักเรียน 114 คน
10 จำนวนศูนย์เด็กเล็ก 3 แห่ง
11 จำนวนประชากรอายุมากกว่า 60 ปี ขึ้นไป (ตัด 31 ธันวาคม 2559) 2,235 คน
12 จำนวนประชากรอายุ 0 ถึง 5 ปี (ตัด 31 ธันวาคม 2559) 338 คน
13 จำนวนผู้พิการทางการเห็น 19 คน
14 จำนวนผู้พิการทางการได้ยินหรือการสื่อความหมาย 34 คน
15 จำนวนผู้พิการการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 133 คน
16 จำนวนผู้พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมหรือออทิสติก 22 คน
17 จำนวนผู้พิการทางสติปัญญา 31 คน
18 จำนวนผู้พิการทางการเรียนรู้ 3 คน
19 จำนวนผู้พิการทางออทิสติก 0 คน

เครื่องมือทางการแพทย์

ลำดับ รายการ จำนวน
1 รถพยาบาล ไม่มี
2 รถเอนกประสงค์ 1 คัน
3 รถจักรยานยนต์ 1 คัน
4 เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) 1 เครื่อง
5 เครื่องอัลตราซาวด์ ไม่มี
6 ยูนิตทันตกรรม 1 ยูนิต
7 เครื่องตรวจการเต้นของหัวใจทารก ไม่มี
8 อุปกรณ์กู้ชีพเบื้องต้น 1 ชุด
9 เครื่องผลิตออกซิเจน ไม่มี
10 ถังออกซิเจน 4 ถัง
11 ชุดเครื่องมือตรวจโรคทั่วไป 4 ชุด
12 เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน 1

บริการในหน่วยบริการ

ลำดับ บริการ ในเวลา นอกเวลา
1 คลินิกผู้ป่วยนอกทั่วไป มี ไม่มี
2 คลินิกพิเศษ (โรคเรื้อรัง) มี ไม่มี
3 คลินิกทันตกรรม มี ไม่มี
4 คลินิกสุขภาพเด็กดี มี ไม่มี
5 คลินิกวางแผนครอบครัว มี ไม่มี
6 คลินิกอนามัยแม่และเด็ก (ฝากครรภ์) มี ไม่มี
7 คลินิกแพทย์แผนไทย มี ไม่มี
8 คลินิกกายภาพบำบัด ไม่มี ไม่มี

บริการนอกหน่วยบริการ

ลำดับ บริการ ช่วงเวลาที่ดำเนินการ
1 เยี่ยมแม่และเด็ก ไม่มี
2 เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้าน,ติดเตียง,
ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
มี
3 ควบคุมโรคระบาด มี
4 อนามัยโรงเรียน ไม่มี
5 คุ้มครองผู้บริโภค ไม่มี
6 งานคัดกรองสุขภาพ มี
7 ตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร/สเตียรอยด์/เครื่องสำอาง มี
 

ข้อมูลการให้บริการ ปีงบประมาณ 2560

ลำดับ ประเภท จำนวน หน่วย
1 จำนวนผู้ป่วยนอกใหม่ ในปีงบประมาณ 9,566 คน
2 จำนวนผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่มารับบริการ ในปีงบประมาณ 39,738 ครั้ง
3 จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการครั้งแรก ในปีงบประมาณ 1,107 คน
4 จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการทั้งหมด ในปีงบประมาณ 7,704 ครั้ง

งบประมาณ ปี 2560

ลำดับ ประเภท บาท
1 งบดำเนินการ 0
2 งบลงทุน 0
3 เงินสุทธิที่ได้รับจากแม่ข่าย 1,113,438
4 เงินอื่นๆ 529,085

ผ่านเกณฑ์

ผลการประเมินคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว