โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีหมวดเกล้า ตำบลชมพู

ขนาด ขนาดใหญ่ รับผิดชอบประชากร จำนวน 8,001 คน ขึ้นไป
OTOP NCD-เบาหวาน
ระยะทาง จากโรงพยาบาลลำปาง 8.5 กม.
พื้นที่ จ.ลำปาง อ.เมืองลำปาง ต.ชมพู หมู่ 4
ที่อยู่ เลขที่ 618/1 บ้านศรีหมวดเกล้า หมู่ที่ 4 ตำบลชมพู
โทรศัพท์ 054-325083
โทรสาร 054-325083
ID Line
URL http://www.thaigovweb.com/mophweb/06118/
ภาพประกอบ
ที่ตั้ง

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีหมวดเกล้า ตำบลชมพู

  ลำดับ ตำแหน่ง ประเภท ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ  
  1 เจ้าพนักงานสาธารณสุข ข้าราชการ นางกัญญาณัฐ ปินตาสาย

  นางกัญญาณัฐ ปินตาสาย

  เจ้าพนักงานสาธารณสุข

บุคลากรประจำ

  ลำดับ ตำแหน่ง ประเภท ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ  
  1 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ข้าราชการ นางอัจฉรา อุมวะนะ

  นางอัจฉรา อุมวะนะ

  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
  2 พยาบาลวิชาชีพ ข้าราชการ นางมยุรีย์ จันทร์อินตา

  นางมยุรีย์ จันทร์อินตา

  พยาบาลวิชาชีพ
  3 พยาบาลวิชาชีพ ข้าราชการ นางจุไรรัตน์ ทัพพพันธ์

  นางจุไรรัตน์ ทัพพพันธ์

  พยาบาลวิชาชีพ
  4 พยาบาลวิชาชีพ ข้าราชการ นางสมพร ทอดเสียง

  นางสมพร ทอดเสียง

  พยาบาลวิชาชีพ
  5 พยาบาลวิชาชีพ ข้าราชการ นางจินตนา เรนทอน

  นางจินตนา เรนทอน

  พยาบาลวิชาชีพ
  6 พยาบาลวิชาชีพ ข้าราชการ นางกรชนก หน้าขาว

  นางกรชนก หน้าขาว

  พยาบาลวิชาชีพ
  7 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ข้าราชการ นางจำเนียร วรรณารักษ์

  นางจำเนียร วรรณารักษ์

  นักวิชาการสาธารณสุข
  8 ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย ลูกจ้างชั่วคราว/รายคาบ/รายเดือน นางเปรมวดี วงค์ปัญญา

(ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย)

  นางเปรมวดี วงค์ปัญญา

  ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย
  9 ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย ลูกจ้างชั่วคราว/รายคาบ/รายเดือน นางสุชาดา จงอุดมพร

(ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย)

  นางสุชาดา จงอุดมพร

  ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย
  10 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข นางพรรณี ปกแก้ว

(ผู้ช่วยทันตาภิบาล)

  นางพรรณี ปกแก้ว

  พนักงานช่วยเหลือคนไข้
  11 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล พนักงานกระทรวงสาธารณสุข นายภูริวัฒน์ คำทราย

  นายภูริวัฒน์ คำทราย

  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
  12 ลูกจ้างปฏิบัติงานทั่วไป ลูกจ้างชั่วคราว/รายคาบ/รายเดือน นางบัวแก้ว เคนท้าว

  นางบัวแก้ว เคนท้าว

  ลูกจ้างปฏิบัติงานทั่วไป
  13 ลูกจ้างปฏิบัติงานทั่วไป ลูกจ้างชั่วคราว/รายคาบ/รายเดือน นายปภาคุณ หมื่นตาบุตร

  นายปภาคุณ หมื่นตาบุตร

  ลูกจ้างปฏิบัติงานทั่วไป

บุคลากรหมุนเวียน

แพทย์

ทุกวันอังคาร และพฤหัสบดี เวลา 08.00 - 12.00 น.

จำนวน 1 คน / ครั้ง

   1 ข้าราชการ แพทย์หญิงดุสิดา ตู้ประกาย

(แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว)

  แพทย์หญิงดุสิดา ตู้ประกาย

  แพทย์
 
 

ทันตแพทย์

08.30 - 12.00 น.

จำนวน 1 คน / ครั้ง

   1 ข้าราชการ ทันตแพทย์ณรงค์ชัย ดำเนินสวัสดิ์

(บริการทุกวันอังคารที่ 2 ของเดือน)

  ทันตแพทย์ณรงค์ชัย ดำเนินสวัสดิ์

  ทันตแพทย์
 
   2 ข้าราชการ นายชานนท์ ปฐมนาม

  นายชานนท์ ปฐมนาม

  ทันตแพทย์
 
 

เภสัชกร

08.30 - 12.00 น. ทุกวันอังคารที่ 2 ของเดือน

จำนวน 1 คน / ครั้ง

   1 ข้าราชการ

  เภสัชกร
 
 

นักกายภาพบำบัด

จำนวน 1 คน / ครั้ง

   1 ลูกจ้างชั่วคราว/รายคาบ/รายเดือน นายธนภัทร เศรษพันธ์

  นายธนภัทร เศรษพันธ์

  นักกายภาพบำบัด
 
 

แพทย์แผนไทย

08.30 น.-16.30 น.

จำนวน 1 คน / ครั้ง

   1 ลูกจ้างชั่วคราว/รายคาบ/รายเดือน นางสาววริศรา วงค์วัล

  นางสาววริศรา วงค์วัล

  แพทย์แผนไทย
 
 

ข้อมูลพื้นฐาน

ลำดับ รายการ จำนวน
1 จำนวนประชากรที่รับผิดชอบ 9,126 คน
2 จำนวนประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 6,063 คน
3 จำนวนประชากรสิทธิประกันสังคม 1,620 คน
4 จำนวนประชากรสิทธิข้าราชการ 1,375 คน
5 จำนวน อสม. 253 คน
6 จำนวนหลังคาเรือน 3,423 หลัง
7 จำนวนหมู่บ้าน 8 หมู่
8 จำนวนโรงเรียน 2 แห่ง
9 จำนวนนักเรียน 114 คน
10 จำนวนศูนย์เด็กเล็ก 0 แห่ง
11 จำนวนประชากรอายุมากกว่า 60 ปี ขึ้นไป 2,484 คน
12 จำนวนประชากรอายุ 0 ถึง 5 ปี 396 คน
13 จำนวนอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) 0 คน
14 จำนวนผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Caregiver) 0 คน
15 จำนวนผู้พิการ 160 คน

อาคารและสิ่งก่อสร้าง

วันที่บันทึกข้อมูล : 28 ก.พ. 2562
ลำดับ รายการ สถานะ
1 อาคารสำนักงาน พร้อมใช้
2.1 บ้านพัก 1 -
2.2 บ้านพัก 2 พร้อมใช้
2.3 บ้านพัก 3 พร้อมใช้
3 อาคารแพทย์แผนไทย -
4 บ้านพักระดับ3-4 พร้อมใช้

ครุภัณฑ์ทางการแพทย์

วันที่บันทึกข้อมูล : 28 ก.พ. 2562
ลำดับ รายการ จำนวน
1 เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) 1 เครื่อง
2 เครื่องอัลตราซาวด์ ชนิดสี 2 หัวตรวจ -
3 ยูนิตทันตกรรม 1 ยูนิต
3.1 เครื่องขุดหินน้ำลายไฟฟ้า 1 เครื่อง
3.2 เครื่องปั่นอมัลกัม 1 เครื่อง
3.3 เครื่องบ่มวัสดุด้วยแสดง (light curing unit) -
4 เครื่องฟังเสียงหัวใจของทารกในครรภ์ (Fetal Doptone) -
5 อุปกรณ์กู้ชีพเบื้องต้น 1 ชุด
6 เครื่องผลิตออกซิเจน (Oxygen generator) -
7 ถังออกซิเจน พร้อมอุปกรณ์ในการใช้งาน 4 ถัง
8 ชุดเครื่องมือตรวจโรคทั่วไป 4 ชุด
9 เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) 2 เครื่อง
10 ชุดตรวจประเมินพัฒนาการเด็ก 2 ชุด
11 เตียง Fowler 2 เตียง
12 เครื่อง suction mobile -
13 เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ 1 เครื่อง
14 เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) ชนิดพกพา 1 เครื่อง
15 เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (Hematocrit Centrifuge) -
16 เครื่องนึ่งฆ่า (Autoclave) เชื้อไฟฟ้า 1 เครื่อง
17 เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ 3 เครื่อง
18 เครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า 3 เครื่อง
19 เครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า 3 เครื่อง
20 เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น 3 เครื่อง
21 หม้อต้มแผ่นความร้อน 3 เครื่อง
22 หม้อแช่พาราฟิน 3 เครื่อง

ยานพาหนะ

วันที่บันทึกข้อมูล : 28 ก.พ. 2562
ลำดับ รายการ จำนวน
1 รถพยาบาล -
2.1 รถเอนกประสงค์,รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ -
2.2 รถเอนกประสงค์,รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ ทะเบียน กพ7640 พร้อมใช้
3 รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่เกิน 150 ซีซี ทะเบียน ขยฉ774 พร้อมใช้

บริการในหน่วยบริการ

วันที่บันทึกข้อมูล : 28 ก.พ. 2562
ลำดับ บริการ ในเวลา นอกเวลา
1 คลินิกผู้ป่วยนอกทั่วไป มี -
2 คลินิกพิเศษ (โรคเรื้อรัง) มี -
3 คลินิกทันตกรรม มี -
4 คลินิกสุขภาพเด็กดี มี -
5 คลินิกวางแผนครอบครัว มี -
6 คลินิกอนามัยแม่และเด็ก (ฝากครรภ์) มี -
7 คลินิกแพทย์แผนไทย มี -
8 คลินิกกายภาพบำบัด มี -

บริการนอกหน่วยบริการ

วันที่บันทึกข้อมูล : 28 ก.พ. 2562
ลำดับ บริการ ช่วงเวลาที่ดำเนินการ
1 เยี่ยมแม่และเด็ก มี
2 เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้าน,ติดเตียง,
ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
มี
3 ควบคุมโรคระบาด มี
4 อนามัยโรงเรียน มี
5 คุ้มครองผู้บริโภค มี
6 งานคัดกรองสุขภาพ มี
7 ตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร/สเตียรอยด์/เครื่องสำอาง มี

การเงินการคลัง ณ 30 กันยายน 2563

ลำดับ ประเภท จำนวนเงิน (บาท)
1 เงินคงเหลือยกมา ณ 30 กันยายน 2562 0.00
2 รายรับ
2.1 งบดำเนินการ 0.00
2.2 งบลงทุน 0.00
2.3 เงินสุทธิที่ได้รับจากแม่ข่าย 0.00
2.4 เงินอื่นๆ 0.00
รวม 0.00
3 รายจ่าย
3.1 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 0.00
3.2 ค่าสาธารณูปโภค 0.00
3.3 ค่าจัดซื้อวัสดุ/ค่าใช้สอย 0.00
3.4 ค่าครุภัณฑ์ 0.00
3.5 ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 0.00
3.6 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 0.00
รวม 0.00
4 เงินคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2563 0.00

ข้อมูลการให้บริการ ปีงบประมาณ 2563

ลำดับ ประเภท จำนวน หน่วย
1 จำนวนผู้ป่วยนอกใหม่ ในปีงบประมาณ 8,184 คน
2 จำนวนผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่มารับบริการ ในปีงบประมาณ 18,365 ครั้ง
3 จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการครั้งแรก ในปีงบประมาณ 2,418 คน
4 จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการทั้งหมด ในปีงบประมาณ 6,935 ครั้ง

 

ผลการประเมินคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ปี 2564

ระดับ

รพ.สต.ประเมินตนเองวันที่ 23 มี.ค. 2564

อำเภอประเมินวันที่ 2 เม.ย. 2564