โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกาด ตำบลปงแสนทอง

ระยะทาง จากโรงพยาบาลลำปาง 16.1 กม.
พื้นที่ จ.ลำปาง อ.เมืองลำปาง ต.ปงแสนทอง หมู่ 7
ที่อยู่ 222 หมูที่ 7 ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ลำปาง
โทรศัพท์ 054-367445
โทรสาร 054-367445
ID Line
URL
ภาพประกอบ
ที่ตั้ง

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกาด ตำบลปงแสนทอง

  ลำดับ ตำแหน่ง ประเภท ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ  
  1 เจ้าพนักงานสาธารณสุข ข้าราชการ นางสิริพร อนุพันธ์

  นางสิริพร อนุพันธ์

  เจ้าพนักงานสาธารณสุข

บุคลากรประจำ

  ลำดับ ตำแหน่ง ประเภท ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ  
  1 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ข้าราชการ นางสาวดวงมณี ปันทะรส

  นางสาวดวงมณี ปันทะรส

  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
  2 พยาบาลวิชาชีพ ข้าราชการ นางเขมรัก ปิลาเป็ง

  นางเขมรัก ปิลาเป็ง

  พยาบาลวิชาชีพ
  3 นักวิชาการสาธารณสุข ข้าราชการ นายยุทธนา ศรีบุญเรือง

  นายยุทธนา ศรีบุญเรือง

  นักวิชาการสาธารณสุข
  4 ลูกจ้างปฏิบัติงานทั่วไป พนักงานกระทรวงสาธารณสุข นางสาวปาริชาติ มูลกันทะ

  นางสาวปาริชาติ มูลกันทะ

  ลูกจ้างปฏิบัติงานทั่วไป

บุคลากรหมุนเวียน

ข้อมูลพื้นฐาน

ลำดับ รายการ จำนวน
1 จำนวนประชากรที่รับผิดชอบ 6,570 คน
2 จำนวนประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 2,364 คน
3 จำนวนประชากรสิทธิประกันสังคม 1,604 คน
4 จำนวนประชากรสิทธิข้าราชการ 811 คน
5 จำนวน อสม. 194 คน
6 จำนวนหลังคาเรือน 2,097 หลัง
7 จำนวนหมู่บ้าน 5 หมู่
8 จำนวนโรงเรียน 3 แห่ง
9 จำนวนนักเรียน 107 คน
10 จำนวนศูนย์เด็กเล็ก 2 แห่ง
11 จำนวนประชากรอายุมากกว่า 60 ปี ขึ้นไป (ตัด 31 ธันวาคม 2559) 1,126 คน
12 จำนวนประชากรอายุ 0 ถึง 5 ปี (ตัด 31 ธันวาคม 2559) 254 คน
13 จำนวนผู้พิการทางการเห็น 6 คน
14 จำนวนผู้พิการทางการได้ยินหรือการสื่อความหมาย 48 คน
15 จำนวนผู้พิการการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 96 คน
16 จำนวนผู้พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมหรือออทิสติก 5 คน
17 จำนวนผู้พิการทางสติปัญญา 27 คน
18 จำนวนผู้พิการทางการเรียนรู้ 2 คน
19 จำนวนผู้พิการทางออทิสติก 0 คน

เครื่องมือทางการแพทย์

ลำดับ รายการ จำนวน
1 รถพยาบาล ไม่มี
2 รถเอนกประสงค์ ไม่มี
3 รถจักรยานยนต์ 1 คัน
4 เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) ไม่มี
5 เครื่องอัลตราซาวด์ ไม่มี
6 ยูนิตทันตกรรม 1 ยูนิต
7 เครื่องตรวจการเต้นของหัวใจทารก ไม่มี
8 อุปกรณ์กู้ชีพเบื้องต้น ไม่มี
9 เครื่องผลิตออกซิเจน ไม่มี
10 ถังออกซิเจน 3 ถัง
11 ชุดเครื่องมือตรวจโรคทั่วไป 1 ชุด

บริการในหน่วยบริการ

ลำดับ บริการ ในเวลา นอกเวลา
1 คลินิกผู้ป่วยนอกทั่วไป มี ไม่มี
2 คลินิกพิเศษ (โรคเรื้อรัง) มี ไม่มี
3 คลินิกทันตกรรม มี ไม่มี
4 คลินิกสุขภาพเด็กดี มี ไม่มี
5 คลินิกวางแผนครอบครัว มี ไม่มี
6 คลินิกอนามัยแม่และเด็ก (ฝากครรภ์) มี ไม่มี
7 คลินิกแพทย์แผนไทย มี ไม่มี
8 คลินิกกายภาพบำบัด ไม่มี ไม่มี

บริการนอกหน่วยบริการ

ลำดับ บริการ ช่วงเวลาที่ดำเนินการ
1 เยี่ยมแม่และเด็ก มี
2 เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้าน,ติดเตียง,
ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
มี
3 ควบคุมโรคระบาด มี
4 อนามัยโรงเรียน มี
5 คุ้มครองผู้บริโภค มี
6 งานคัดกรองสุขภาพ มี
 

ข้อมูลการให้บริการ ปีงบประมาณ 2561

ลำดับ ประเภท จำนวน หน่วย
1 จำนวนผู้ป่วยนอกใหม่ ในปีงบประมาณ 5,128 คน
2 จำนวนผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่มารับบริการ ในปีงบประมาณ 14,903 ครั้ง
3 จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการครั้งแรก ในปีงบประมาณ 0 คน
4 จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการทั้งหมด ในปีงบประมาณ 14,903 ครั้ง

งบประมาณ ปี 2560

ลำดับ ประเภท บาท
1 งบดำเนินการ 9,840
2 งบลงทุน 0
3 เงินสุทธิที่ได้รับจากแม่ข่าย 549,843
4 เงินอื่นๆ 74,262

ผ่านเกณฑ์

ผลการประเมินคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว