โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกาด ตำบลปงแสนทอง

ขนาด ขนาดกลาง รับผิดชอบประชากร จำนวน 3,000 - 8,000 คน
OTOP NCD-เบาหวาน
ระยะทาง จากโรงพยาบาลลำปาง 16.1 กม.
พื้นที่ จ.ลำปาง อ.เมืองลำปาง ต.ปงแสนทอง หมู่ 7
ที่อยู่ 222 หมูที่ 7 ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ลำปาง
โทรศัพท์ 054-367445
โทรสาร 054-367445
ID Line 0838689694
URL
ภาพประกอบ
 • งานคัดกรองวัณโรคกลุ่มเสี่ยง

 • จัดหางบพัฒนา

 • หมูบ้านจัดการสุขภาพลดโรคเรื้อรัง

 • ทำแผนสุขภาพตำบล63

ที่ตั้ง

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกาด ตำบลปงแสนทอง

  ลำดับ ตำแหน่ง ประเภท ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ  
  1 นักวิชาการสาธารณสุข ข้าราชการ นางปณิตา ศิริปภาดา

  นางปณิตา ศิริปภาดา

  นักวิชาการสาธารณสุข

บุคลากรประจำ

  ลำดับ ตำแหน่ง ประเภท ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ  
  1 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน ข้าราชการ นางสาวดวงมณี ปันทะรส

  นางสาวดวงมณี ปันทะรส

  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
  2 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ข้าราชการ นางมัสลิน โรจนวิจิตร

  นางมัสลิน โรจนวิจิตร

  พยาบาลวิชาชีพ
  3 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ข้าราชการ นางจันทนา เชิงฉลาด

  นางจันทนา เชิงฉลาด

  พยาบาลวิชาชีพ
  4 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ข้าราชการ นายยุทธนา ศรีบุญเรือง

  นายยุทธนา ศรีบุญเรือง

  นักวิชาการสาธารณสุข
  5 ลูกจ้างปฏิบัติงานทั่วไป พนักงานกระทรวงสาธารณสุข นางสาวปาริชาติ มูลกันทะ

  นางสาวปาริชาติ มูลกันทะ

  ลูกจ้างปฏิบัติงานทั่วไป
  6 ลูกจ้างปฏิบัติงานทั่วไป ลูกจ้างชั่วคราว/รายคาบ/รายเดือน นางสาว จุฑารัตน์ มูลเจริญ

  นางสาว จุฑารัตน์ มูลเจริญ

  ลูกจ้างปฏิบัติงานทั่วไป

บุคลากรหมุนเวียน

แพทย์

08.30-16.00

จำนวน 40 คน / ครั้ง

   1 ข้าราชการ แพทย์หญิง ปราถนา ปันทะ

  แพทย์หญิง ปราถนา ปันทะ

  แพทย์
 
 

ข้อมูลพื้นฐาน

ลำดับ รายการ จำนวน
1 จำนวนประชากรที่รับผิดชอบ 5,580 คน
2 จำนวนประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 3,481 คน
3 จำนวนประชากรสิทธิประกันสังคม 1,268 คน
4 จำนวนประชากรสิทธิข้าราชการ 795 คน
5 จำนวน อสม. 200 คน
6 จำนวนหลังคาเรือน 2,199 หลัง
7 จำนวนหมู่บ้าน 5 หมู่
8 จำนวนโรงเรียน 3 แห่ง
9 จำนวนนักเรียน 68 คน
10 จำนวนศูนย์เด็กเล็ก 0 แห่ง
11 จำนวนประชากรอายุมากกว่า 60 ปี ขึ้นไป 1,564 คน
12 จำนวนประชากรอายุ 0 ถึง 5 ปี 267 คน
13 จำนวนอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) 194 คน
14 จำนวนผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Caregiver) 8 คน
15 จำนวนผู้พิการ 131 คน

อาคารและสิ่งก่อสร้าง

วันที่บันทึกข้อมูล : 30 เม.ย. 2563
ลำดับ รายการ สถานะ
1 อาคารสำนักงาน -
2.1 บ้านพัก 1 -
2.2 บ้านพัก 2 -
2.3 บ้านพัก 3 -
3 อาคารแพทย์แผนไทย -
4 ที่พักขยะติดเชื้อ พร้อมใช้

ครุภัณฑ์ทางการแพทย์

วันที่บันทึกข้อมูล : 30 เม.ย. 2563
ลำดับ รายการ จำนวน
1 เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) -
2 เครื่องอัลตราซาวด์ ชนิดสี 2 หัวตรวจ -
3 ยูนิตทันตกรรม 1 ยูนิต
3.1 เครื่องขุดหินน้ำลายไฟฟ้า -
3.2 เครื่องปั่นอมัลกัม -
3.3 เครื่องบ่มวัสดุด้วยแสดง (light curing unit) -
4 เครื่องฟังเสียงหัวใจของทารกในครรภ์ (Fetal Doptone) 1 เครื่อง
5 อุปกรณ์กู้ชีพเบื้องต้น 1 ชุด
6 เครื่องผลิตออกซิเจน (Oxygen generator) 1 เครื่อง
7 ถังออกซิเจน พร้อมอุปกรณ์ในการใช้งาน 3 ถัง
8 ชุดเครื่องมือตรวจโรคทั่วไป 1 ชุด
9 เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) -
10 ชุดตรวจประเมินพัฒนาการเด็ก 1 ชุด
11 เตียง Fowler 1 เตียง
12 เครื่อง suction mobile -
13 เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ 1 เครื่อง
14 เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) ชนิดพกพา 1 เครื่อง
15 เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (Hematocrit Centrifuge) 1 เครื่อง
16 เครื่องนึ่งฆ่า (Autoclave) เชื้อไฟฟ้า 1 เครื่อง
17 เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ -
18 เครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า -
19 เครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า -
20 เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น -
21 หม้อต้มแผ่นความร้อน -
22 หม้อแช่พาราฟิน -

ยานพาหนะ

วันที่บันทึกข้อมูล : 23 ม.ค. 2563
ลำดับ รายการ จำนวน
1 รถพยาบาล -
2.1 รถเอนกประสงค์,รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ -
2.2 รถเอนกประสงค์,รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ -
3 รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่เกิน 150 ซีซี -

บริการในหน่วยบริการ

วันที่บันทึกข้อมูล : 30 เม.ย. 2563
ลำดับ บริการ ในเวลา นอกเวลา
1 คลินิกผู้ป่วยนอกทั่วไป มี -
2 คลินิกพิเศษ (โรคเรื้อรัง) มี -
3 คลินิกทันตกรรม มี -
4 คลินิกสุขภาพเด็กดี มี -
5 คลินิกวางแผนครอบครัว มี -
6 คลินิกอนามัยแม่และเด็ก (ฝากครรภ์) มี -
7 คลินิกแพทย์แผนไทย มี -
8 คลินิกกายภาพบำบัด - -

บริการนอกหน่วยบริการ

วันที่บันทึกข้อมูล : 23 ม.ค. 2563
ลำดับ บริการ ช่วงเวลาที่ดำเนินการ
1 เยี่ยมแม่และเด็ก มี
2 เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้าน,ติดเตียง,
ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
มี
3 ควบคุมโรคระบาด มี
4 อนามัยโรงเรียน มี
5 คุ้มครองผู้บริโภค มี
6 งานคัดกรองสุขภาพ มี

การเงินการคลัง ณ 30 กันยายน 2562

วันที่บันทึกข้อมูล : 23 ม.ค. 2563
ลำดับ ประเภท จำนวนเงิน (บาท)
1 เงินคงเหลือยกมา ณ 30 กันยายน 2561 677,524.00
2 รายรับ
2.1 งบดำเนินการ 0.00
2.2 งบลงทุน 0.00
2.3 เงินสุทธิที่ได้รับจากแม่ข่าย 433,791.00
2.4 เงินอื่นๆ 181,644.00
รวม 615,435.00
3 รายจ่าย
3.1 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 227,520.00
3.2 ค่าสาธารณูปโภค 64,800.00
3.3 ค่าจัดซื้อวัสดุ/ค่าใช้สอย 255,046.00
3.4 ค่าครุภัณฑ์ 0.00
3.5 ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 0.00
3.6 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 0.00
รวม 547,366.00
4 เงินคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2562 657,983.00

ข้อมูลการให้บริการ ปีงบประมาณ 2562

ลำดับ ประเภท จำนวน หน่วย
1 จำนวนผู้ป่วยนอกใหม่ ในปีงบประมาณ 5,361 คน
2 จำนวนผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่มารับบริการ ในปีงบประมาณ 16,067 ครั้ง
3 จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการครั้งแรก ในปีงบประมาณ 1,288 คน
4 จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการทั้งหมด ในปีงบประมาณ 5,030 ครั้ง

 

ผลการประเมินคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ปี 2563

ระดับ

รพ.สต.ประเมินตนเองวันที่ 24 ม.ค. 2563

อำเภอประเมินวันที่ 4 มิ.ย. 2563