โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่กืย ตำบลปงแสงทอง

ระยะทาง จากโรงพยาบาลลำปาง 11.9 กม.
พื้นที่ จ.ลำปาง อ.เมืองลำปาง ต.ปงแสนทอง หมู่ 9
ที่อยู่ บ้านแม่กืย หมู่ที่ 9 ตำบลปงแสนทอง อ.เมือง จ.ลำปาง
โทรศัพท์ 054 250155
โทรสาร -
ID Line
URL maekylehealth.blogspot.com
ภาพประกอบ
 • รพ.สต.บ้านแม่กืย

ที่ตั้ง

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่กืย ตำบลปงแสงทอง

  ลำดับ ตำแหน่ง ประเภท ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ  
  1 เจ้าพนักงานสาธารณสุข ข้าราชการ นางศรีวรรณ ตันจันกูล

(ผอ รพสต.แม่กืย)

  นางศรีวรรณ ตันจันกูล

  เจ้าพนักงานสาธารณสุข

บุคลากรประจำ

  ลำดับ ตำแหน่ง ประเภท ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ  
  1 พยาบาลวิชาชีพ ข้าราชการ นางอัญชลี จันทะวัง

  นางอัญชลี จันทะวัง

  พยาบาลวิชาชีพ
  2 พยาบาลวิชาชีพ ข้าราชการ นางเยาว์ยาณี สุยะ

  นางเยาว์ยาณี สุยะ

  พยาบาลวิชาชีพ
  3 พยาบาลวิชาชีพ ข้าราชการ นางมัสลิน โรจนวิจิตร

  นางมัสลิน โรจนวิจิตร

  พยาบาลวิชาชีพ
  4 เจ้าพนักงานสาธารณสุข พนักงานกระทรวงสาธารณสุข นางมัลลิกา บุญตั้ง

  นางมัลลิกา บุญตั้ง

  เจ้าพนักงานสาธารณสุข
  5 อื่นๆ (พกส) พนักงานกระทรวงสาธารณสุข นางวันเพ็ญ ทาสิทธิ์

  นางวันเพ็ญ ทาสิทธิ์

  อื่นๆ
  6 อื่นๆ (ลูกจ้างรายคาบ) ลูกจ้างชั่วคราว/รายคาบ/รายเดือน นางกานณิชา การะกัน

  นางกานณิชา การะกัน

  อื่นๆ

บุคลากรหมุนเวียน

ข้อมูลพื้นฐาน

ลำดับ รายการ จำนวน
1 จำนวนประชากรที่รับผิดชอบ 9,705 คน
2 จำนวนประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 2,598 คน
3 จำนวนประชากรสิทธิประกันสังคม 0 คน
4 จำนวนประชากรสิทธิข้าราชการ 0 คน
5 จำนวน อสม. 266 คน
6 จำนวนหลังคาเรือน 3,074 หลัง
7 จำนวนหมู่บ้าน 6 หมู่
8 จำนวนโรงเรียน 1 แห่ง
9 จำนวนนักเรียน 32 คน
10 จำนวนศูนย์เด็กเล็ก 1 แห่ง
11 จำนวนประชากรอายุมากกว่า 60 ปี ขึ้นไป (ตัด 31 ธันวาคม 2559) 1,960 คน
12 จำนวนประชากรอายุ 0 ถึง 5 ปี (ตัด 31 ธันวาคม 2559) 257 คน
13 จำนวนผู้พิการทางการเห็น 9 คน
14 จำนวนผู้พิการทางการได้ยินหรือการสื่อความหมาย 28 คน
15 จำนวนผู้พิการการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 146 คน
16 จำนวนผู้พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมหรือออทิสติก 8 คน
17 จำนวนผู้พิการทางสติปัญญา 22 คน
18 จำนวนผู้พิการทางการเรียนรู้ 0 คน
19 จำนวนผู้พิการทางออทิสติก 0 คน

เครื่องมือทางการแพทย์

ลำดับ รายการ จำนวน
1 รถพยาบาล ไม่มี
2 รถเอนกประสงค์ ไม่มี
3 รถจักรยานยนต์ 1 คัน
4 เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) ไม่มี
5 เครื่องอัลตราซาวด์ ไม่มี
6 ยูนิตทันตกรรม 1 ยูนิต
7 เครื่องตรวจการเต้นของหัวใจทารก ไม่มี
8 อุปกรณ์กู้ชีพเบื้องต้น 1 ชุด
9 เครื่องผลิตออกซิเจน ไม่มี
10 ถังออกซิเจน 2 ถัง
11 ชุดเครื่องมือตรวจโรคทั่วไป 1 ชุด

บริการในหน่วยบริการ

ลำดับ บริการ ในเวลา นอกเวลา
1 คลินิกผู้ป่วยนอกทั่วไป มี ไม่มี
2 คลินิกพิเศษ (โรคเรื้อรัง) มี ไม่มี
3 คลินิกทันตกรรม มี ไม่มี
4 คลินิกสุขภาพเด็กดี มี ไม่มี
5 คลินิกวางแผนครอบครัว มี ไม่มี
6 คลินิกอนามัยแม่และเด็ก (ฝากครรภ์) มี ไม่มี
7 คลินิกแพทย์แผนไทย มี ไม่มี
8 คลินิกกายภาพบำบัด ไม่มี ไม่มี

บริการนอกหน่วยบริการ

ลำดับ บริการ ช่วงเวลาที่ดำเนินการ
1 เยี่ยมแม่และเด็ก มี
2 เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้าน,ติดเตียง,
ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
มี
3 ควบคุมโรคระบาด มี
4 อนามัยโรงเรียน มี
5 คุ้มครองผู้บริโภค มี
6 งานคัดกรองสุขภาพ มี
 

ข้อมูลการให้บริการ ปีงบประมาณ 2560

ลำดับ ประเภท จำนวน หน่วย
1 จำนวนผู้ป่วยนอกใหม่ ในปีงบประมาณ 2,371 คน
2 จำนวนผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่มารับบริการ ในปีงบประมาณ 7,149 ครั้ง
3 จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการครั้งแรก ในปีงบประมาณ 1,022 คน
4 จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการทั้งหมด ในปีงบประมาณ 5,644 ครั้ง

งบประมาณ ปี 2560

ลำดับ ประเภท บาท
1 งบดำเนินการ 0
2 งบลงทุน 0
3 เงินสุทธิที่ได้รับจากแม่ข่าย 211,041
4 เงินอื่นๆ 0

ไม่ผ่านเกณฑ์

ผลการประเมินคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว