โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบมาย ตำบลบ้านแลง

ขนาด ขนาดกลาง รับผิดชอบประชากร จำนวน 3,000 - 8,000 คน
OTOP โรคติดต่อ
ระยะทาง จากโรงพยาบาลลำปาง 34.6 กม.
พื้นที่ จ.ลำปาง อ.เมืองลำปาง ต.บ้านแลง หมู่ 9
ที่อยู่ 347
โทรศัพท์ 054-825148
โทรสาร 054-825148
ID Line
URL
ภาพประกอบ
 • คลังยา

 • ห้องน้ำผู้ป่วย

 • ห้องรอตรวจ

 • ห้องจ่ายยา

 • ห้องฉุกเฉิน

ที่ตั้ง

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบมาย ตำบลบ้านแลง

  ลำดับ ตำแหน่ง ประเภท ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ  
  1 เจ้าพนักงานสาธารณสุข ข้าราชการ นางสาวปาริชาติ ผลดี

  นางสาวปาริชาติ ผลดี

  เจ้าพนักงานสาธารณสุข

บุคลากรประจำ

  ลำดับ ตำแหน่ง ประเภท ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ  
  1 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราว/รายคาบ/รายเดือน นางสาวสุมิตรา บุญยืน

  นางสาวสุมิตรา บุญยืน

  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
  2 พยาบาลวิชาชีพ ข้าราชการ นางสาววาสนา เจ้ากลดี

  นางสาววาสนา เจ้ากลดี

  พยาบาลวิชาชีพ
  3 พยาบาลวิชาชีพ ข้าราชการ นางปัทมา นาสูงเนิน

  นางปัทมา นาสูงเนิน

  พยาบาลวิชาชีพ
  4 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล พนักงานกระทรวงสาธารณสุข นางสาวภาวิกา จินา

  นางสาวภาวิกา จินา

  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
  5 ลูกจ้างปฏิบัติงานทั่วไป ลูกจ้างชั่วคราว/รายคาบ/รายเดือน นางสาวพุฒิวรรณ ชุมภู

  นางสาวพุฒิวรรณ ชุมภู

  ลูกจ้างปฏิบัติงานทั่วไป

ข้อมูลพื้นฐาน

ลำดับ รายการ จำนวน
1 จำนวนประชากรที่รับผิดชอบ 3,344 คน
2 จำนวนประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 2,592 คน
3 จำนวนประชากรสิทธิประกันสังคม 472 คน
4 จำนวนประชากรสิทธิข้าราชการ 202 คน
5 จำนวน อสม. 148 คน
6 จำนวนหลังคาเรือน 1,718 หลัง
7 จำนวนหมู่บ้าน 9 หมู่
8 จำนวนโรงเรียน 4 แห่ง
9 จำนวนนักเรียน 291 คน
10 จำนวนศูนย์เด็กเล็ก 0 แห่ง
11 จำนวนประชากรอายุมากกว่า 60 ปี ขึ้นไป 851 คน
12 จำนวนประชากรอายุ 0 ถึง 5 ปี 199 คน
13 จำนวนอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) 145 คน
14 จำนวนผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Caregiver) 0 คน
15 จำนวนผู้พิการ 86 คน

อาคารและสิ่งก่อสร้าง

วันที่บันทึกข้อมูล : 28 ม.ค. 2563
ลำดับ รายการ สถานะ
1 อาคารสำนักงาน พร้อมใช้
2.1 บ้านพัก 1 พร้อมใช้
2.2 บ้านพัก 2 -
2.3 บ้านพัก 3 -
3 อาคารแพทย์แผนไทย -
4 โรงรถ พร้อมใช้
5 ห้องน้ำผู้ป่วย พร้อมใช้
6 ที่พักขยะติดเชื้อ พร้อมใช้
7 ห้องนึ่งของ พร้อมใช้

ครุภัณฑ์ทางการแพทย์

วันที่บันทึกข้อมูล : 28 ม.ค. 2563
ลำดับ รายการ จำนวน
1 เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) -
2 เครื่องอัลตราซาวด์ ชนิดสี 2 หัวตรวจ -
3 ยูนิตทันตกรรม 1 ยูนิต
3.1 เครื่องขุดหินน้ำลายไฟฟ้า -
3.2 เครื่องปั่นอมัลกัม -
3.3 เครื่องบ่มวัสดุด้วยแสดง (light curing unit) -
4 เครื่องฟังเสียงหัวใจของทารกในครรภ์ (Fetal Doptone) -
5 อุปกรณ์กู้ชีพเบื้องต้น -
6 เครื่องผลิตออกซิเจน (Oxygen generator) -
7 ถังออกซิเจน พร้อมอุปกรณ์ในการใช้งาน 1 ถัง
8 ชุดเครื่องมือตรวจโรคทั่วไป 1 ชุด
9 เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) -
10 ชุดตรวจประเมินพัฒนาการเด็ก 1 ชุด
11 เตียง Fowler -
12 เครื่อง suction mobile -
13 เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ -
14 เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) ชนิดพกพา -
15 เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (Hematocrit Centrifuge) -
16 เครื่องนึ่งฆ่า (Autoclave) เชื้อไฟฟ้า -
17 เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ -
18 เครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า -
19 เครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า -
20 เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น -
21 หม้อต้มแผ่นความร้อน -
22 หม้อแช่พาราฟิน -

ยานพาหนะ

วันที่บันทึกข้อมูล : 28 ม.ค. 2563
ลำดับ รายการ จำนวน
1 รถพยาบาล -
2.1 รถเอนกประสงค์,รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ -
2.2 รถเอนกประสงค์,รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ -
3 รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่เกิน 150 ซีซี ทะเบียน ขท717 -

บริการในหน่วยบริการ

วันที่บันทึกข้อมูล : 28 ม.ค. 2563
ลำดับ บริการ ในเวลา นอกเวลา
1 คลินิกผู้ป่วยนอกทั่วไป มี -
2 คลินิกพิเศษ (โรคเรื้อรัง) มี -
3 คลินิกทันตกรรม มี -
4 คลินิกสุขภาพเด็กดี มี -
5 คลินิกวางแผนครอบครัว มี -
6 คลินิกอนามัยแม่และเด็ก (ฝากครรภ์) มี -
7 คลินิกแพทย์แผนไทย มี -
8 คลินิกกายภาพบำบัด - -

บริการนอกหน่วยบริการ

วันที่บันทึกข้อมูล : 28 ม.ค. 2563
ลำดับ บริการ ช่วงเวลาที่ดำเนินการ
1 เยี่ยมแม่และเด็ก มี
2 เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้าน,ติดเตียง,
ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
มี
3 ควบคุมโรคระบาด มี
4 อนามัยโรงเรียน มี
5 คุ้มครองผู้บริโภค มี
6 งานคัดกรองสุขภาพ มี

การเงินการคลัง ณ 30 กันยายน 2562

วันที่บันทึกข้อมูล : 28 ม.ค. 2563
ลำดับ ประเภท จำนวนเงิน (บาท)
1 เงินคงเหลือยกมา ณ 30 กันยายน 2561 239,501.88
2 รายรับ
2.1 งบดำเนินการ 0.00
2.2 งบลงทุน 0.00
2.3 เงินสุทธิที่ได้รับจากแม่ข่าย 545,774.45
2.4 เงินอื่นๆ 60,223.75
รวม 605,998.20
3 รายจ่าย
3.1 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 24,000.00
3.2 ค่าสาธารณูปโภค 25,422.18
3.3 ค่าจัดซื้อวัสดุ/ค่าใช้สอย 497,918.17
3.4 ค่าครุภัณฑ์ 0.00
3.5 ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 0.00
3.6 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 0.00
รวม 547,340.35
4 เงินคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2562 262,647.84

ข้อมูลการให้บริการ ปีงบประมาณ 2562

ลำดับ ประเภท จำนวน หน่วย
1 จำนวนผู้ป่วยนอกใหม่ ในปีงบประมาณ 3,269 คน
2 จำนวนผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่มารับบริการ ในปีงบประมาณ 11,697 ครั้ง
3 จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการครั้งแรก ในปีงบประมาณ 1,304 คน
4 จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการทั้งหมด ในปีงบประมาณ 3,445 ครั้ง

 

ผลการประเมินคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ปี 2563

ระดับ

รพ.สต.ประเมินตนเองวันที่ 28 ม.ค. 2563

อำเภอประเมินวันที่ 4 มิ.ย. 2563