โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจำค่า ตำบลเสด็จ

ระยะทาง จากโรงพยาบาลลำปาง 30.4 กม.
พื้นที่ จ.ลำปาง อ.เมืองลำปาง ต.บ้านเสด็จ หมู่ 2
ที่อยู่ บ้านจำค่า หมู่ 2 ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทรศัพท์ 0823820522
โทรสาร 0
ID Line
URL
ภาพประกอบ
 • นิเทศ1

 • นิเทศ

ที่ตั้ง

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจำค่า ตำบลเสด็จ

  ลำดับ ตำแหน่ง ประเภท ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ  
  1 นักวิชาการสาธารณสุข ข้าราชการ นายภูษิต จำเริญขจรสุข

  นายภูษิต จำเริญขจรสุข

  นักวิชาการสาธารณสุข

บุคลากรประจำ

  ลำดับ ตำแหน่ง ประเภท ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ  
  1 พยาบาลวิชาชีพ ข้าราชการ นางวันเพ็ญ บุญสมปาน

  นางวันเพ็ญ บุญสมปาน

  พยาบาลวิชาชีพ
  2 นักวิชาการสาธารณสุข ข้าราชการ นายจักรพงษ์ ธิสาระ

  นายจักรพงษ์ ธิสาระ

  นักวิชาการสาธารณสุข

บุคลากรหมุนเวียน

ข้อมูลพื้นฐาน

ลำดับ รายการ จำนวน
1 จำนวนประชากรที่รับผิดชอบ 2,705 คน
2 จำนวนประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 1,472 คน
3 จำนวนประชากรสิทธิประกันสังคม 41 คน
4 จำนวนประชากรสิทธิข้าราชการ 54 คน
5 จำนวน อสม. 76 คน
6 จำนวนหลังคาเรือน 976 หลัง
7 จำนวนหมู่บ้าน 7 หมู่
8 จำนวนโรงเรียน 2 แห่ง
9 จำนวนนักเรียน 98 คน
10 จำนวนศูนย์เด็กเล็ก 2 แห่ง
11 จำนวนประชากรอายุมากกว่า 60 ปี ขึ้นไป (ตัด 31 ธันวาคม 2559) 482 คน
12 จำนวนประชากรอายุ 0 ถึง 5 ปี (ตัด 31 ธันวาคม 2559) 97 คน
13 จำนวนผู้พิการทางการเห็น 2 คน
14 จำนวนผู้พิการทางการได้ยินหรือการสื่อความหมาย 19 คน
15 จำนวนผู้พิการการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 38 คน
16 จำนวนผู้พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมหรือออทิสติก 5 คน
17 จำนวนผู้พิการทางสติปัญญา 21 คน
18 จำนวนผู้พิการทางการเรียนรู้ 1 คน
19 จำนวนผู้พิการทางออทิสติก 0 คน

เครื่องมือทางการแพทย์

ลำดับ รายการ จำนวน
1 รถพยาบาล ไม่มี
2 รถเอนกประสงค์ ไม่มี
3 รถจักรยานยนต์ 1 คัน
4 เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) ไม่มี
5 เครื่องอัลตราซาวด์ ไม่มี
6 ยูนิตทันตกรรม ไม่มี
7 เครื่องตรวจการเต้นของหัวใจทารก ไม่มี
8 อุปกรณ์กู้ชีพเบื้องต้น 1 ชุด
9 เครื่องผลิตออกซิเจน ไม่มี
10 ถังออกซิเจน 1 ถัง
11 ชุดเครื่องมือตรวจโรคทั่วไป 1 ชุด
12 รถเข็น 1
13 เตียงฟาวเล่อร์ 1

บริการในหน่วยบริการ

ลำดับ บริการ ในเวลา นอกเวลา
1 คลินิกผู้ป่วยนอกทั่วไป มี ไม่มี
2 คลินิกพิเศษ (โรคเรื้อรัง) มี ไม่มี
3 คลินิกทันตกรรม มี ไม่มี
4 คลินิกสุขภาพเด็กดี มี ไม่มี
5 คลินิกวางแผนครอบครัว มี ไม่มี
6 คลินิกอนามัยแม่และเด็ก (ฝากครรภ์) มี ไม่มี
7 คลินิกแพทย์แผนไทย มี ไม่มี
8 คลินิกกายภาพบำบัด ไม่มี ไม่มี

บริการนอกหน่วยบริการ

ลำดับ บริการ ช่วงเวลาที่ดำเนินการ
1 เยี่ยมแม่และเด็ก มี
2 เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้าน,ติดเตียง,
ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
มี
3 ควบคุมโรคระบาด มี
4 อนามัยโรงเรียน ไม่มี
5 คุ้มครองผู้บริโภค ไม่มี
6 งานคัดกรองสุขภาพ มี
 

ข้อมูลการให้บริการ ปีงบประมาณ 2560

ลำดับ ประเภท จำนวน หน่วย
1 จำนวนผู้ป่วยนอกใหม่ ในปีงบประมาณ 2,215 คน
2 จำนวนผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่มารับบริการ ในปีงบประมาณ 225 ครั้ง
3 จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการครั้งแรก ในปีงบประมาณ 79 คน
4 จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการทั้งหมด ในปีงบประมาณ 9,397 ครั้ง

งบประมาณ ปี 2560

ลำดับ ประเภท บาท
1 งบดำเนินการ 0
2 งบลงทุน 80,000
3 เงินสุทธิที่ได้รับจากแม่ข่าย 200,000
4 เงินอื่นๆ 215,000

ไม่ผ่านเกณฑ์

ผลการประเมินคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว