โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทรายทอง ตำบลเสด็จ

ระยะทาง จากรพ.แม่ข่าย - กม.
พื้นที่ จ.ลำปาง อ.เมืองลำปาง ต.บ้านเสด็จ หมู่ 3
ที่อยู่ บ้านทรายทอง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเสด็จ
โทรศัพท์ 054-342409
โทรสาร
ID Line
URL
ภาพประกอบ
 • ด้านข้าง

 • ป้าย

 • ด้านข้าง

 • ด้านหน้า

ที่ตั้ง

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทรายทอง ตำบลเสด็จ

  ลำดับ ตำแหน่ง ประเภท ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ  
  1 นักวิชาการสาธารณสุข ข้าราชการ นายมีศักดิ์ คำตุ้ยเครือ

  นายมีศักดิ์ คำตุ้ยเครือ

  นักวิชาการสาธารณสุข

บุคลากรประจำ

  ลำดับ ตำแหน่ง ประเภท ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ  
  1 พยาบาลวิชาชีพ ข้าราชการ นางวันเพ็ญ กันทาเครือ

  นางวันเพ็ญ กันทาเครือ

  พยาบาลวิชาชีพ
  2 พยาบาลวิชาชีพ ข้าราชการ น.ส.จรรยา ใจดี

  น.ส.จรรยา ใจดี

  พยาบาลวิชาชีพ

บุคลากรหมุนเวียน

ข้อมูลพื้นฐาน

ลำดับ รายการ จำนวน
1 จำนวนประชากรที่รับผิดชอบ 3,375 คน
2 จำนวนประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 2,821 คน
3 จำนวนประชากรสิทธิประกันสังคม 323 คน
4 จำนวนประชากรสิทธิข้าราชการ 231 คน
5 จำนวน อสม. 112 คน
6 จำนวนหลังคาเรือน 1,203 หลัง
7 จำนวนหมู่บ้าน 4 หมู่
8 จำนวนโรงเรียน 2 แห่ง
9 จำนวนนักเรียน 121 คน
10 จำนวนศูนย์เด็กเล็ก 2 แห่ง
11 จำนวนประชากรอายุมากกว่า 60 ปี ขึ้นไป (ตัด 31 ธันวาคม 2559) 758 คน
12 จำนวนประชากรอายุ 0 ถึง 5 ปี (ตัด 31 ธันวาคม 2559) 131 คน
13 จำนวนผู้พิการทางการเห็น 6 คน
14 จำนวนผู้พิการทางการได้ยินหรือการสื่อความหมาย 17 คน
15 จำนวนผู้พิการการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 43 คน
16 จำนวนผู้พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมหรือออทิสติก 23 คน
17 จำนวนผู้พิการทางสติปัญญา 19 คน
18 จำนวนผู้พิการทางการเรียนรู้ 0 คน
19 จำนวนผู้พิการทางออทิสติก 0 คน

เครื่องมือทางการแพทย์

ลำดับ รายการ จำนวน
1 รถพยาบาล ไม่มี
2 รถเอนกประสงค์ ไม่มี
3 รถจักรยานยนต์ 3 คัน
4 เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) ไม่มี
5 เครื่องอัลตราซาวด์ ไม่มี
6 ยูนิตทันตกรรม ไม่มี
7 เครื่องตรวจการเต้นของหัวใจทารก ไม่มี
8 อุปกรณ์กู้ชีพเบื้องต้น ไม่มี
9 เครื่องผลิตออกซิเจน ไม่มี
10 ถังออกซิเจน 2 ถัง
11 ชุดเครื่องมือตรวจโรคทั่วไป 1 ชุด

บริการในหน่วยบริการ

ลำดับ บริการ ในเวลา นอกเวลา
1 คลินิกผู้ป่วยนอกทั่วไป มี ไม่มี
2 คลินิกพิเศษ (โรคเรื้อรัง) มี ไม่มี
3 คลินิกทันตกรรม มี ไม่มี
4 คลินิกสุขภาพเด็กดี มี ไม่มี
5 คลินิกวางแผนครอบครัว มี ไม่มี
6 คลินิกอนามัยแม่และเด็ก (ฝากครรภ์) มี ไม่มี
7 คลินิกแพทย์แผนไทย มี ไม่มี
8 คลินิกกายภาพบำบัด ไม่มี ไม่มี

บริการนอกหน่วยบริการ

ลำดับ บริการ ช่วงเวลาที่ดำเนินการ
1 เยี่ยมแม่และเด็ก มี
2 เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้าน,ติดเตียง,
ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
มี
3 ควบคุมโรคระบาด มี
4 อนามัยโรงเรียน มี
5 คุ้มครองผู้บริโภค มี
6 งานคัดกรองสุขภาพ มี
 

ข้อมูลการให้บริการ ปีงบประมาณ 2560

ลำดับ ประเภท จำนวน หน่วย
1 จำนวนผู้ป่วยนอกใหม่ ในปีงบประมาณ 1,396 คน
2 จำนวนผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่มารับบริการ ในปีงบประมาณ 4,226 ครั้ง
3 จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการครั้งแรก ในปีงบประมาณ 327 คน
4 จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการทั้งหมด ในปีงบประมาณ 1,190 ครั้ง

งบประมาณ ปี 2560

ลำดับ ประเภท บาท
1 งบดำเนินการ 0
2 งบลงทุน 0
3 เงินสุทธิที่ได้รับจากแม่ข่าย 355,654
4 เงินอื่นๆ 31,304

ไม่ผ่านเกณฑ์

ผลการประเมินคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว