โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเสด็จ ตำบลเสด็จ

ระยะทาง จากโรงพยาบาลลำปาง 17.4 กม.
พื้นที่ จ.ลำปาง อ.เมืองลำปาง ต.บ้านเสด็จ หมู่ 5
ที่อยู่ 233 หมู่ 5 ต.บ้านเสด็จ
โทรศัพท์ 054342444
โทรสาร
ID Line
URL
ภาพประกอบ
ที่ตั้ง

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเสด็จ ตำบลเสด็จ

  ลำดับ ตำแหน่ง ประเภท ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ  
  1 นักวิชาการสาธารณสุข ข้าราชการ นายกิตติ ธรรมวงศ์

(นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)

  นายกิตติ ธรรมวงศ์

  นักวิชาการสาธารณสุข

บุคลากรประจำ

  ลำดับ ตำแหน่ง ประเภท ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ  
  1 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ข้าราชการ นางประคอง ฤทธิพรหม

(เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน)

  นางประคอง ฤทธิพรหม

  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
  2 พยาบาลวิชาชีพ ข้าราชการ นางรัชนี ธิช่างทอง

(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ)

  นางรัชนี ธิช่างทอง

  พยาบาลวิชาชีพ
  3 พยาบาลวิชาชีพ ข้าราชการ นางบุษบง สาลี

(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ)

  นางบุษบง สาลี

  พยาบาลวิชาชีพ
  4 นักวิชาการสาธารณสุข ข้าราชการ นายกิตติ ธรรมวงศ์

  นายกิตติ ธรรมวงศ์

  นักวิชาการสาธารณสุข
  5 เจ้าพนักงานสาธารณสุข ข้าราชการ นางสนธนยา ติ๊บปะละวงศ์

(เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน)

  นางสนธนยา ติ๊บปะละวงศ์

  เจ้าพนักงานสาธารณสุข
  6 อื่นๆ (พนักงานกระทรวงสาธารณสุข) พนักงานกระทรวงสาธารณสุข น.ส.แววเนตร สีธิสาร

(พนักงานบริการ)

  น.ส.แววเนตร สีธิสาร

  อื่นๆ
  7 อื่นๆ (พนักงานกระทรวงสาธารณสุข) พนักงานกระทรวงสาธารณสุข นางจันทร์ธิกา แต่งตั้ง

(พนักงานบริการ)

  นางจันทร์ธิกา แต่งตั้ง

  อื่นๆ
  8 อื่นๆ (พนักงานกระทรวงสาธารณสุข) พนักงานกระทรวงสาธารณสุข นางเทียม หน่อเครือคำ

(พนักงานบริการ)

  นางเทียม หน่อเครือคำ

  อื่นๆ
  9 อื่นๆ (ลูกจ้างชั่วคราว) ลูกจ้างชั่วคราว/รายคาบ/รายเดือน น.ส.ณัฏฐิกา แก้วรากมุข

(ลูกจ้างชั่วคราว)

  น.ส.ณัฏฐิกา แก้วรากมุข

  อื่นๆ

บุคลากรหมุนเวียน

ข้อมูลพื้นฐาน

ลำดับ รายการ จำนวน
1 จำนวนประชากรที่รับผิดชอบ 3,888 คน
2 จำนวนประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 3,041 คน
3 จำนวนประชากรสิทธิประกันสังคม 522 คน
4 จำนวนประชากรสิทธิข้าราชการ 325 คน
5 จำนวน อสม. 152 คน
6 จำนวนหลังคาเรือน 1,388 หลัง
7 จำนวนหมู่บ้าน 9 หมู่
8 จำนวนโรงเรียน 2 แห่ง
9 จำนวนนักเรียน 723 คน
10 จำนวนศูนย์เด็กเล็ก 2 แห่ง
11 จำนวนประชากรอายุมากกว่า 60 ปี ขึ้นไป (ตัด 31 ธันวาคม 2559) 800 คน
12 จำนวนประชากรอายุ 0 ถึง 5 ปี (ตัด 31 ธันวาคม 2559) 190 คน
13 จำนวนผู้พิการทางการเห็น 5 คน
14 จำนวนผู้พิการทางการได้ยินหรือการสื่อความหมาย 44 คน
15 จำนวนผู้พิการการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 56 คน
16 จำนวนผู้พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมหรือออทิสติก 5 คน
17 จำนวนผู้พิการทางสติปัญญา 22 คน
18 จำนวนผู้พิการทางการเรียนรู้ 6 คน
19 จำนวนผู้พิการทางออทิสติก 0 คน

เครื่องมือทางการแพทย์

ลำดับ รายการ จำนวน
1 รถพยาบาล ไม่มี
2 รถเอนกประสงค์ ไม่มี
3 รถจักรยานยนต์ 1 คัน
4 เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) ไม่มี
5 เครื่องอัลตราซาวด์ ไม่มี
6 ยูนิตทันตกรรม 1 ยูนิต
7 เครื่องตรวจการเต้นของหัวใจทารก ไม่มี
8 อุปกรณ์กู้ชีพเบื้องต้น 1 ชุด
9 เครื่องผลิตออกซิเจน 1 เครื่อง
10 ถังออกซิเจน 4 ถัง
11 ชุดเครื่องมือตรวจโรคทั่วไป 3 ชุด

บริการในหน่วยบริการ

ลำดับ บริการ ในเวลา นอกเวลา
1 คลินิกผู้ป่วยนอกทั่วไป มี ไม่มี
2 คลินิกพิเศษ (โรคเรื้อรัง) มี ไม่มี
3 คลินิกทันตกรรม มี ไม่มี
4 คลินิกสุขภาพเด็กดี มี ไม่มี
5 คลินิกวางแผนครอบครัว มี ไม่มี
6 คลินิกอนามัยแม่และเด็ก (ฝากครรภ์) มี ไม่มี
7 คลินิกแพทย์แผนไทย มี ไม่มี
8 คลินิกกายภาพบำบัด ไม่มี ไม่มี

บริการนอกหน่วยบริการ

ลำดับ บริการ ช่วงเวลาที่ดำเนินการ
1 เยี่ยมแม่และเด็ก มี
2 เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้าน,ติดเตียง,
ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
มี
3 ควบคุมโรคระบาด มี
4 อนามัยโรงเรียน มี
5 คุ้มครองผู้บริโภค มี
6 งานคัดกรองสุขภาพ มี
 

ข้อมูลการให้บริการ ปีงบประมาณ 2560

ลำดับ ประเภท จำนวน หน่วย
1 จำนวนผู้ป่วยนอกใหม่ ในปีงบประมาณ 1,208 คน
2 จำนวนผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่มารับบริการ ในปีงบประมาณ 8,863 ครั้ง
3 จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการครั้งแรก ในปีงบประมาณ 2,871 คน
4 จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการทั้งหมด ในปีงบประมาณ 5,142 ครั้ง

งบประมาณ ปี 2560

ลำดับ ประเภท บาท
1 งบดำเนินการ 0
2 งบลงทุน 0
3 เงินสุทธิที่ได้รับจากแม่ข่าย 557,443
4 เงินอื่นๆ 210,482

ไม่ผ่านเกณฑ์

ผลการประเมินคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว