โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเสด็จ ตำบลเสด็จ

OTOP NCD-เบาหวาน
ระยะทาง จากโรงพยาบาลลำปาง 17.4 กม.
พื้นที่ จ.ลำปาง อ.เมืองลำปาง ต.บ้านเสด็จ หมู่ 5
ที่อยู่ 233 หมู่ 5 ต.บ้านเสด็จ
โทรศัพท์ 054342444
โทรสาร
ID Line
URL
ภาพประกอบ
ที่ตั้ง

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเสด็จ ตำบลเสด็จ

  ลำดับ ตำแหน่ง ประเภท ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ  
  1 นักวิชาการสาธารณสุข ข้าราชการ นายกิตติ ธรรมวงศ์

(นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)

  นายกิตติ ธรรมวงศ์

  นักวิชาการสาธารณสุข

บุคลากรประจำ

  ลำดับ ตำแหน่ง ประเภท ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ  
  1 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ข้าราชการ นางประคอง ฤทธิพรหม

(เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน)

  นางประคอง ฤทธิพรหม

  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
  2 พยาบาลวิชาชีพ ข้าราชการ นางรัชนี ธิช่างทอง

(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ)

  นางรัชนี ธิช่างทอง

  พยาบาลวิชาชีพ
  3 พยาบาลวิชาชีพ ข้าราชการ นางบุษบง สาลี

(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ)

  นางบุษบง สาลี

  พยาบาลวิชาชีพ
  4 นักวิชาการสาธารณสุข ข้าราชการ นายกิตติ ธรรมวงศ์

  นายกิตติ ธรรมวงศ์

  นักวิชาการสาธารณสุข
  5 เจ้าพนักงานสาธารณสุข ข้าราชการ นางสนธนยา ติ๊บปะละวงศ์

(เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน)

  นางสนธนยา ติ๊บปะละวงศ์

  เจ้าพนักงานสาธารณสุข
  6 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข พนักงานกระทรวงสาธารณสุข น.ส.แววเนตร สีธิสาร

(พนักงานบริการ)

  น.ส.แววเนตร สีธิสาร

  อื่นๆ
  7 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข พนักงานกระทรวงสาธารณสุข นางจันทร์ธิกา แต่งตั้ง

(พนักงานบริการ)

  นางจันทร์ธิกา แต่งตั้ง

  อื่นๆ
  8 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข พนักงานกระทรวงสาธารณสุข นางเทียม หน่อเครือคำ

(พนักงานบริการ)

  นางเทียม หน่อเครือคำ

  อื่นๆ
  9 ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างชั่วคราว/รายคาบ/รายเดือน น.ส.ณัฏฐิกา แก้วรากมุข

(ลูกจ้างชั่วคราว)

  น.ส.ณัฏฐิกา แก้วรากมุข

  อื่นๆ

ข้อมูลพื้นฐาน

ลำดับ รายการ จำนวน
1 จำนวนประชากรที่รับผิดชอบ 3,888 คน
2 จำนวนประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 3,041 คน
3 จำนวนประชากรสิทธิประกันสังคม 522 คน
4 จำนวนประชากรสิทธิข้าราชการ 325 คน
5 จำนวน อสม. 152 คน
6 จำนวนหลังคาเรือน 1,388 หลัง
7 จำนวนหมู่บ้าน 9 หมู่
8 จำนวนโรงเรียน 2 แห่ง
9 จำนวนนักเรียน 704 คน
10 จำนวนศูนย์เด็กเล็ก 2 แห่ง
11 จำนวนประชากรอายุมากกว่า 60 ปี ขึ้นไป 800 คน
12 จำนวนประชากรอายุ 0 ถึง 5 ปี 190 คน
13 จำนวนอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) 1,388 คน
14 จำนวนผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Caregiver) 9 คน
15 จำนวนผู้พิการ 138 คน

อาคารและสิ่งก่อสร้าง

วันที่บันทึกข้อมูล : 2019-03-01
ลำดับ รายการ สถานะ
1 อาคารสำนักงาน พร้อมใช้
2.1 บ้านพัก 1 -
2.2 บ้านพัก 2 -
2.3 บ้านพัก 3 -
3 อาคารแพทย์แผนไทย พร้อมใช้

ครุภัณฑ์ทางการแพทย์

วันที่บันทึกข้อมูล : 2019-03-01
ลำดับ รายการ จำนวน
1 เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) 1 เครื่อง
2 เครื่องอัลตราซาวด์ ชนิดสี 2 หัวตรวจ -
3 ยูนิตทันตกรรม 1 ยูนิต
3.1 เครื่องขุดหินน้ำลายไฟฟ้า 1 เครื่อง
3.2 เครื่องปั่นอมัลกัม 1 เครื่อง
3.3 เครื่องบ่มวัสดุด้วยแสดง (light curing unit) 1 เครื่อง
4 เครื่องฟังเสียงหัวใจของทารกในครรภ์ (Fetal Doptone) -
5 อุปกรณ์กู้ชีพเบื้องต้น 1 ชุด
6 เครื่องผลิตออกซิเจน (Oxygen generator) 1 เครื่อง
7 ถังออกซิเจน พร้อมอุปกรณ์ในการใช้งาน 3 ถัง
8 ชุดเครื่องมือตรวจโรคทั่วไป 3 ชุด
9 เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) -
10 ชุดตรวจประเมินพัฒนาการเด็ก 1 ชุด
11 เตียง Fowler 1 เตียง
12 เครื่อง suction mobile 1 เครื่อง
13 เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ -
14 เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) ชนิดพกพา -
15 เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (Hematocrit Centrifuge) 1 เครื่อง
16 เครื่องนึ่งฆ่า (Autoclave) เชื้อไฟฟ้า 1 เครื่อง
17 เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ -
18 เครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า -
19 เครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า -
20 เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น -
21 หม้อต้มแผ่นความร้อน -
22 หม้อแช่พาราฟิน -

ยานพาหนะ

วันที่บันทึกข้อมูล : 2019-03-01
ลำดับ รายการ จำนวน
1 รถพยาบาล -
2.1 รถเอนกประสงค์,รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ -
2.2 รถเอนกประสงค์,รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ -
3 รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่เกิน 150 ซีซี ทะเบียน 1 -

บริการในหน่วยบริการ

วันที่บันทึกข้อมูล : 2019-03-01
ลำดับ บริการ ในเวลา นอกเวลา
1 คลินิกผู้ป่วยนอกทั่วไป มี -
2 คลินิกพิเศษ (โรคเรื้อรัง) มี -
3 คลินิกทันตกรรม มี -
4 คลินิกสุขภาพเด็กดี มี -
5 คลินิกวางแผนครอบครัว มี -
6 คลินิกอนามัยแม่และเด็ก (ฝากครรภ์) มี -
7 คลินิกแพทย์แผนไทย มี -
8 คลินิกกายภาพบำบัด - -

บริการนอกหน่วยบริการ

วันที่บันทึกข้อมูล : 2019-03-01
ลำดับ บริการ ช่วงเวลาที่ดำเนินการ
1 เยี่ยมแม่และเด็ก มี
2 เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้าน,ติดเตียง,
ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
มี
3 ควบคุมโรคระบาด มี
4 อนามัยโรงเรียน มี
5 คุ้มครองผู้บริโภค มี
6 งานคัดกรองสุขภาพ มี

การเงินการคลัง ณ 30 กันยายน 2561

วันที่บันทึกข้อมูล : 2019-03-01
ลำดับ ประเภท จำนวนเงิน (บาท)
1 เงินคงเหลือยกมา ณ 30 กันยายน 2560 482
2 รายรับ
2.1 งบดำเนินการ 0
2.2 งบลงทุน 0
2.3 เงินสุทธิที่ได้รับจากแม่ข่าย 566
2.4 เงินอื่นๆ 201
รวม 767
3 รายจ่าย
3.1 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 102
3.2 ค่าสาธารณูปโภค 31
3.3 ค่าจัดซื้อวัสดุ/ค่าใช้สอย 66
3.4 ค่าครุภัณฑ์ 0
3.5 ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 0
3.6 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 152
รวม 351
4 เงินคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2561 847

ข้อมูลการให้บริการ ปีงบประมาณ 2561

ลำดับ ประเภท จำนวน หน่วย
1 จำนวนผู้ป่วยนอกใหม่ ในปีงบประมาณ 2,278 คน
2 จำนวนผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่มารับบริการ ในปีงบประมาณ 7,989 ครั้ง
3 จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการครั้งแรก ในปีงบประมาณ 1,695 คน
4 จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการทั้งหมด ในปีงบประมาณ 5,217 ครั้ง

 

ผลการประเมินคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ปี 2562

อยู่ระหว่างดำเนินการ

รพ.สต.ประเมินตนเองวันที่ 2019-03-01