โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นมื่น ตำบลพิชัย

ขนาด ขนาดใหญ่ รับผิดชอบประชากร จำนวน 8,001 คน ขึ้นไป
OTOP ผู้สูงอายุ
ระยะทาง จากโรงพยาบาลลำปาง 6.4 กม.
พื้นที่ จ.ลำปาง อ.เมืองลำปาง ต.พิชัย หมู่ 14
ที่อยู่ 45 หมู่ที่ 14 ตำบลพิชัย
โทรศัพท์ 054335566
โทรสาร -
ID Line
URL
ภาพประกอบ
 • จุดตรวจผู้ป่วย

 • จุด รับ - ส่ง ผู้ป่วย

 • ห้องฉุกเฉิน

 • จุดคัดกรองผู้ป่วย

 • จุดรอรับยาและนัดหมายก่อนกลับบ้าน

 • จุดบริการผู้ป่วยในการมารับบริกาาร

ที่ตั้ง

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นมื่น ตำบลพิชัย

  ลำดับ ตำแหน่ง ประเภท ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ  
  1 นักวิชาการสาธารณสุข ข้าราชการ นางสาวยุพา ฟูชื่น

(ผอ.รพ.สต.)

  นางสาวยุพา ฟูชื่น

  นักวิชาการสาธารณสุข

บุคลากรประจำ

  ลำดับ ตำแหน่ง ประเภท ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ  
  1 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราว/รายคาบ/รายเดือน นางสาวสุจิรา ยะย่าเป้า

(นักเรียนทุน)

  นางสาวสุจิรา ยะย่าเป้า

  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
  2 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ข้าราชการ นางลำดวน กันธิยะ

(พยาบาลเวชปฏิบัติ)

  นางลำดวน กันธิยะ

  พยาบาลวิชาชีพ
  3 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ข้าราชการ นางนิตยา วรรณโสภา

(พยาบาลเวชปฎิบัติ)

  นางนิตยา วรรณโสภา

  พยาบาลวิชาชีพ
  4 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ข้าราชการ นางสาวฐิตารีย์ วิรัทไพบูลย์

  นางสาวฐิตารีย์ วิรัทไพบูลย์

  พยาบาลวิชาชีพ
  5 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ข้าราชการ นางลัดดา ศิริบุตร

(พยาบาลเวชปฏิบัติ)

  นางลัดดา ศิริบุตร

  พยาบาลวิชาชีพ
  6 นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ข้าราชการ นางสาวจุฬารัตน์ ริยาพันธ์

  นางสาวจุฬารัตน์ ริยาพันธ์

  นักวิชาการสาธารณสุข
  7 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล พนักงานกระทรวงสาธารณสุข นางสาวเจนจิรา คำนวล

(พนักงานกระทรวงสาธารณสุข)

  นางสาวเจนจิรา คำนวล

  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
  8 ลูกจ้างปฏิบัติงานทั่วไป พนักงานกระทรวงสาธารณสุข นางสังวาลย์ เขียวเครือ

(พนักงานกระทรวงสาธารณสุข)

  นางสังวาลย์ เขียวเครือ

  ลูกจ้างปฏิบัติงานทั่วไป
  9 ลูกจ้างปฏิบัติงานทั่วไป ลูกจ้างชั่วคราว/รายคาบ/รายเดือน นางสาวกฤษณา เตชะยอด

(ลูกจ้างเงินบำรุง)

  นางสาวกฤษณา เตชะยอด

  ลูกจ้างปฏิบัติงานทั่วไป
  10 ลูกจ้างปฏิบัติงานทั่วไป ลูกจ้างชั่วคราว/รายคาบ/รายเดือน นางเลขา เครือดวงคำ

(ลูกจ้างเงินบำรุง)

  นางเลขา เครือดวงคำ

  ลูกจ้างปฏิบัติงานทั่วไป

บุคลากรหมุนเวียน

แพทย์

ทุก วันพฤหัสบดี เวลา 09.00-12.00

จำนวน 60 คน / ครั้ง

   1 ข้าราชการ แพทย์หญิงศลิษา ตันประเสริฐ

(นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ)

  แพทย์หญิงศลิษา ตันประเสริฐ

  แพทย์
 
 

อื่นๆ

ทุก วันพฤหัสบดี เวลา 09.00-12.00

จำนวน 60 คน / ครั้ง

   1 ข้าราชการ นายแพทย์ทิชากร ติ๊บศรี

(แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว)

  นายแพทย์ทิชากร ติ๊บศรี

  อื่นๆ
 
 

ข้อมูลพื้นฐาน

ลำดับ รายการ จำนวน
1 จำนวนประชากรที่รับผิดชอบ 14,497 คน
2 จำนวนประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 8,821 คน
3 จำนวนประชากรสิทธิประกันสังคม 2,376 คน
4 จำนวนประชากรสิทธิข้าราชการ 2,607 คน
5 จำนวน อสม. 497 คน
6 จำนวนหลังคาเรือน 7,582 หลัง
7 จำนวนหมู่บ้าน 17 หมู่
8 จำนวนโรงเรียน 2 แห่ง
9 จำนวนนักเรียน 137 คน
10 จำนวนศูนย์เด็กเล็ก 1 แห่ง
11 จำนวนประชากรอายุมากกว่า 60 ปี ขึ้นไป 3,928 คน
12 จำนวนประชากรอายุ 0 ถึง 5 ปี 617 คน
13 จำนวนอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) 156 คน
14 จำนวนผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Caregiver) 28 คน
15 จำนวนผู้พิการ 369 คน

อาคารและสิ่งก่อสร้าง

วันที่บันทึกข้อมูล : 22 ม.ค. 2563
ลำดับ รายการ สถานะ
1 อาคารสำนักงาน พร้อมใช้
2.1 บ้านพัก 1 -
2.2 บ้านพัก 2 -
2.3 บ้านพัก 3 -
3 อาคารแพทย์แผนไทย -
4 ห้องน้ำด้านนอกอาคาร พร้อมใช้
5 โรงจอดรถ พร้อมใช้

ครุภัณฑ์ทางการแพทย์

วันที่บันทึกข้อมูล : 22 ม.ค. 2563
ลำดับ รายการ จำนวน
1 เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) -
2 เครื่องอัลตราซาวด์ ชนิดสี 2 หัวตรวจ -
3 ยูนิตทันตกรรม 1 ยูนิต
3.1 เครื่องขุดหินน้ำลายไฟฟ้า 1 เครื่อง
3.2 เครื่องปั่นอมัลกัม 1 เครื่อง
3.3 เครื่องบ่มวัสดุด้วยแสดง (light curing unit) 1 เครื่อง
4 เครื่องฟังเสียงหัวใจของทารกในครรภ์ (Fetal Doptone) 2 เครื่อง
5 อุปกรณ์กู้ชีพเบื้องต้น 1 ชุด
6 เครื่องผลิตออกซิเจน (Oxygen generator) 1 เครื่อง
7 ถังออกซิเจน พร้อมอุปกรณ์ในการใช้งาน 3 ถัง
8 ชุดเครื่องมือตรวจโรคทั่วไป 2 ชุด
9 เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) 1 เครื่อง
10 ชุดตรวจประเมินพัฒนาการเด็ก 1 ชุด
11 เตียง Fowler 1 เตียง
12 เครื่อง suction mobile -
13 เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ 4 เครื่อง
14 เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) ชนิดพกพา 4 เครื่อง
15 เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (Hematocrit Centrifuge) 1 เครื่อง
16 เครื่องนึ่งฆ่า (Autoclave) เชื้อไฟฟ้า 2 เครื่อง
17 เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ -
18 เครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า -
19 เครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า -
20 เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น -
21 หม้อต้มแผ่นความร้อน -
22 หม้อแช่พาราฟิน -
23 เตียงตรวจภายใน 1
24 เตียงตรวจโรค 1

ยานพาหนะ

วันที่บันทึกข้อมูล : 22 ม.ค. 2563
ลำดับ รายการ จำนวน
1 รถพยาบาล -
2.1 รถเอนกประสงค์,รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ ทะเบียน 0 -
2.2 รถเอนกประสงค์,รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ ทะเบียน 0 -
3 (1)รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่เกิน 150 ซีซี ทะเบียน กวง 697 -
3 (2)รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่เกิน 150 ซีซี ทะเบียน ขยฉ 767 พร้อมใช้

บริการในหน่วยบริการ

วันที่บันทึกข้อมูล : 22 ม.ค. 2563
ลำดับ บริการ ในเวลา นอกเวลา
1 คลินิกผู้ป่วยนอกทั่วไป มี -
2 คลินิกพิเศษ (โรคเรื้อรัง) มี -
3 คลินิกทันตกรรม มี -
4 คลินิกสุขภาพเด็กดี มี -
5 คลินิกวางแผนครอบครัว มี -
6 คลินิกอนามัยแม่และเด็ก (ฝากครรภ์) มี -
7 คลินิกแพทย์แผนไทย มี -
8 คลินิกกายภาพบำบัด - -
9 งานเยี่ยมบ้าน มี -
10 งานชมรมผู้สูงอายุ มี -

บริการนอกหน่วยบริการ

วันที่บันทึกข้อมูล : 22 ม.ค. 2563
ลำดับ บริการ ช่วงเวลาที่ดำเนินการ
1 เยี่ยมแม่และเด็ก มี
2 เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้าน,ติดเตียง,
ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
มี
3 ควบคุมโรคระบาด มี
4 อนามัยโรงเรียน มี
5 คุ้มครองผู้บริโภค มี
6 งานคัดกรองสุขภาพ มี

การเงินการคลัง ณ 30 กันยายน 2563

ลำดับ ประเภท จำนวนเงิน (บาท)
1 เงินคงเหลือยกมา ณ 30 กันยายน 2562 0.00
2 รายรับ
2.1 งบดำเนินการ 0.00
2.2 งบลงทุน 0.00
2.3 เงินสุทธิที่ได้รับจากแม่ข่าย 0.00
2.4 เงินอื่นๆ 0.00
รวม 0.00
3 รายจ่าย
3.1 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 0.00
3.2 ค่าสาธารณูปโภค 0.00
3.3 ค่าจัดซื้อวัสดุ/ค่าใช้สอย 0.00
3.4 ค่าครุภัณฑ์ 0.00
3.5 ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 0.00
3.6 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 0.00
รวม 0.00
4 เงินคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2563 0.00

ข้อมูลการให้บริการ ปีงบประมาณ 2563

ลำดับ ประเภท จำนวน หน่วย
1 จำนวนผู้ป่วยนอกใหม่ ในปีงบประมาณ 10,734 คน
2 จำนวนผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่มารับบริการ ในปีงบประมาณ 21,951 ครั้ง
3 จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการครั้งแรก ในปีงบประมาณ 2,241 คน
4 จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการทั้งหมด ในปีงบประมาณ 6,555 ครั้ง

 

ผลการประเมินคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ปี 2564

ระดับ

รพ.สต.ประเมินตนเองวันที่ 11 ก.พ. 2564

อำเภอประเมินวันที่ 2 เม.ย. 2564