โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นมื่น ตำบลพิชัย

ระยะทาง จากโรงพยาบาลลำปาง 6.4 กม.
พื้นที่ จ.ลำปาง อ.เมืองลำปาง ต.พิชัย หมู่ 14
ที่อยู่ 45 หมู่ที่ 14 ตำบลพิชัย
โทรศัพท์ 054335566
โทรสาร
ID Line
URL
ภาพประกอบ
ที่ตั้ง

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นมื่น ตำบลพิชัย

  ลำดับ ตำแหน่ง ประเภท ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ  
  1 นักวิชาการสาธารณสุข ข้าราชการ นางสาวยุพา ฟูชื่น

  นางสาวยุพา ฟูชื่น

  นักวิชาการสาธารณสุข

บุคลากรประจำ

  ลำดับ ตำแหน่ง ประเภท ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ  
  1 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราว/รายคาบ/รายเดือน นางสาวสุจิรา ยะย่าเป้า

(นักเรียนทุน)

  นางสาวสุจิรา ยะย่าเป้า

  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
  2 พยาบาลวิชาชีพ ข้าราชการ นางลำดวน กันธิยะ

  นางลำดวน กันธิยะ

  พยาบาลวิชาชีพ
  3 พยาบาลวิชาชีพ ข้าราชการ นางนิตยา วรรณโสภา

  นางนิตยา วรรณโสภา

  พยาบาลวิชาชีพ
  4 พยาบาลวิชาชีพ ข้าราชการ นางจันทร์สม แปงปวนจู

  นางจันทร์สม แปงปวนจู

  พยาบาลวิชาชีพ
  5 พยาบาลวิชาชีพ ข้าราชการ นางสาวฐิตารีย์ วิรัทไพบูลย์

  นางสาวฐิตารีย์ วิรัทไพบูลย์

  พยาบาลวิชาชีพ
  6 พยาบาลวิชาชีพ ข้าราชการ นางจารุณี ปันดี

  นางจารุณี ปันดี

  พยาบาลวิชาชีพ
  7 นักวิชาการสาธารณสุข ข้าราชการ นางสาวจุฬารัตน์ ริยาพันธ์

  นางสาวจุฬารัตน์ ริยาพันธ์

  นักวิชาการสาธารณสุข
  8 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล พนักงานกระทรวงสาธารณสุข นางสาวเจนจิรา คำนวล

  นางสาวเจนจิรา คำนวล

  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
  9 ลูกจ้างปฏิบัติงานทั่วไป พนักงานกระทรวงสาธารณสุข นางสังวาลย์ เขียวเครือ

  นางสังวาลย์ เขียวเครือ

  ลูกจ้างปฏิบัติงานทั่วไป
  10 ลูกจ้างปฏิบัติงานทั่วไป ลูกจ้างชั่วคราว/รายคาบ/รายเดือน นางสาวกฤษณา เตชะยอด

  นางสาวกฤษณา เตชะยอด

  ลูกจ้างปฏิบัติงานทั่วไป
  11 ลูกจ้างปฏิบัติงานทั่วไป ลูกจ้างชั่วคราว/รายคาบ/รายเดือน นางเลขา เครือดวงคำ

  นางเลขา เครือดวงคำ

  ลูกจ้างปฏิบัติงานทั่วไป

บุคลากรหมุนเวียน

แพทย์

ทุก วันพฤหัสบดี เวลา 09.00-12.00

จำนวน 1 คน / ครั้ง

   1 ข้าราชการ แพทย์หญิงกวินทรา คันธรส

(แพทย์ จาก รพศ.ลำปาง)

  แพทย์หญิงกวินทรา คันธรส

  แพทย์
 
 

ข้อมูลพื้นฐาน

ลำดับ รายการ จำนวน
1 จำนวนประชากรที่รับผิดชอบ 18,691 คน
2 จำนวนประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 8,956 คน
3 จำนวนประชากรสิทธิประกันสังคม 3,403 คน
4 จำนวนประชากรสิทธิข้าราชการ 3,179 คน
5 จำนวน อสม. 491 คน
6 จำนวนหลังคาเรือน 6,897 หลัง
7 จำนวนหมู่บ้าน 17 หมู่
8 จำนวนโรงเรียน 2 แห่ง
9 จำนวนนักเรียน 159 คน
10 จำนวนศูนย์เด็กเล็ก 5 แห่ง
11 จำนวนประชากรอายุมากกว่า 60 ปี ขึ้นไป (ตัด 31 ธันวาคม 2559) 3,768 คน
12 จำนวนประชากรอายุ 0 ถึง 5 ปี (ตัด 31 ธันวาคม 2559) 585 คน
13 จำนวนผู้พิการทางการเห็น 24 คน
14 จำนวนผู้พิการทางการได้ยินหรือการสื่อความหมาย 175 คน
15 จำนวนผู้พิการการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 248 คน
16 จำนวนผู้พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมหรือออทิสติก 25 คน
17 จำนวนผู้พิการทางสติปัญญา 36 คน
18 จำนวนผู้พิการทางการเรียนรู้ 5 คน
19 จำนวนผู้พิการทางออทิสติก 3 คน

เครื่องมือทางการแพทย์

ลำดับ รายการ จำนวน
1 รถพยาบาล ไม่มี
2 รถเอนกประสงค์ ไม่มี
3 รถจักรยานยนต์ 1 คัน
4 เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) ไม่มี
5 เครื่องอัลตราซาวด์ ไม่มี
6 ยูนิตทันตกรรม 1 ยูนิต
7 เครื่องตรวจการเต้นของหัวใจทารก 2 เครื่อง
8 อุปกรณ์กู้ชีพเบื้องต้น 1 ชุด
9 เครื่องผลิตออกซิเจน 1 เครื่อง
10 ถังออกซิเจน 3 ถัง
11 ชุดเครื่องมือตรวจโรคทั่วไป 2 ชุด
12 เตียงตรวจภายใน 1
13 เตียงตรวจโรค 2

บริการในหน่วยบริการ

ลำดับ บริการ ในเวลา นอกเวลา
1 คลินิกผู้ป่วยนอกทั่วไป มี ไม่มี
2 คลินิกพิเศษ (โรคเรื้อรัง) มี ไม่มี
3 คลินิกทันตกรรม มี ไม่มี
4 คลินิกสุขภาพเด็กดี มี ไม่มี
5 คลินิกวางแผนครอบครัว มี ไม่มี
6 คลินิกอนามัยแม่และเด็ก (ฝากครรภ์) มี ไม่มี
7 คลินิกแพทย์แผนไทย มี ไม่มี
8 คลินิกกายภาพบำบัด ไม่มี ไม่มี

บริการนอกหน่วยบริการ

ลำดับ บริการ ช่วงเวลาที่ดำเนินการ
1 เยี่ยมแม่และเด็ก มี
2 เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้าน,ติดเตียง,
ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
มี
3 ควบคุมโรคระบาด มี
4 อนามัยโรงเรียน มี
5 คุ้มครองผู้บริโภค มี
6 งานคัดกรองสุขภาพ มี
 

ข้อมูลการให้บริการ ปีงบประมาณ 2561

ลำดับ ประเภท จำนวน หน่วย
1 จำนวนผู้ป่วยนอกใหม่ ในปีงบประมาณ 9,604 คน
2 จำนวนผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่มารับบริการ ในปีงบประมาณ 29,688 ครั้ง
3 จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการครั้งแรก ในปีงบประมาณ 3,150 คน
4 จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการทั้งหมด ในปีงบประมาณ 4,668 ครั้ง

งบประมาณ ปี 2560

ลำดับ ประเภท บาท
1 งบดำเนินการ 0
2 งบลงทุน 0
3 เงินสุทธิที่ได้รับจากแม่ข่าย 752,074
4 เงินอื่นๆ 147,418

ไม่ผ่านเกณฑ์

ผลการประเมินคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว