โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าโทก ตำบลทุ่งฝาย

ระยะทาง จากโรงพยาบาลลำปาง 11.4 กม.
พื้นที่ จ.ลำปาง อ.เมืองลำปาง ต.ทุ่งฝาย หมู่ 4
ที่อยู่ ถนนลำปาง - แจ้ห่ม
โทรศัพท์ 054-358724
โทรสาร -
ID Line
URL http://thatokhealth.blogspot.com/
ภาพประกอบ
 • ห้องทันตกรรม

 • คลินิคเด็กดี

 • ห้องตรวจ

 • ห้องแพทย์แผนไทย

 • ที่พักรอตรวจ

ที่ตั้ง

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าโทก ตำบลทุ่งฝาย

  ลำดับ ตำแหน่ง ประเภท ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ  
  1 นักวิชาการสาธารณสุข ข้าราชการ นายศุภเดช สีหล้า

  นายศุภเดช สีหล้า

  นักวิชาการสาธารณสุข

บุคลากรประจำ

  ลำดับ ตำแหน่ง ประเภท ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ  
  1 พยาบาลวิชาชีพ ข้าราชการ นางนิตยา อินต๊ะสาน

  นางนิตยา อินต๊ะสาน

  พยาบาลวิชาชีพ
  2 พยาบาลวิชาชีพ ข้าราชการ นางวัชรี ใจโพธิ์

  นางวัชรี ใจโพธิ์

  พยาบาลวิชาชีพ
  3 พยาบาลเทคนิค ข้าราชการ นางผ่องศรี ยะเรือนงาม

  นางผ่องศรี ยะเรือนงาม

  พยาบาลเทคนิค
  4 อื่นๆ () พนักงานกระทรวงสาธารณสุข นางแสงเดือน คุณใหญ่

  นางแสงเดือน คุณใหญ่

  อื่นๆ

บุคลากรหมุนเวียน

ข้อมูลพื้นฐาน

ลำดับ รายการ จำนวน
1 จำนวนประชากรที่รับผิดชอบ 7,035 คน
2 จำนวนประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 6,998 คน
3 จำนวนประชากรสิทธิประกันสังคม 1,218 คน
4 จำนวนประชากรสิทธิข้าราชการ 633 คน
5 จำนวน อสม. 262 คน
6 จำนวนหลังคาเรือน 2,520 หลัง
7 จำนวนหมู่บ้าน 10 หมู่
8 จำนวนโรงเรียน 2 แห่ง
9 จำนวนนักเรียน 89 คน
10 จำนวนศูนย์เด็กเล็ก 1 แห่ง
11 จำนวนประชากรอายุมากกว่า 60 ปี ขึ้นไป (ตัด 31 ธันวาคม 2559) 1,444 คน
12 จำนวนประชากรอายุ 0 ถึง 5 ปี (ตัด 31 ธันวาคม 2559) 283 คน
13 จำนวนผู้พิการทางการเห็น 5 คน
14 จำนวนผู้พิการทางการได้ยินหรือการสื่อความหมาย 25 คน
15 จำนวนผู้พิการการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 71 คน
16 จำนวนผู้พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมหรือออทิสติก 13 คน
17 จำนวนผู้พิการทางสติปัญญา 17 คน
18 จำนวนผู้พิการทางการเรียนรู้ 1 คน
19 จำนวนผู้พิการทางออทิสติก 0 คน

เครื่องมือทางการแพทย์

ลำดับ รายการ จำนวน
1 รถพยาบาล ไม่มี
2 รถเอนกประสงค์ ไม่มี
3 รถจักรยานยนต์ 1 คัน
4 เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) ไม่มี
5 เครื่องอัลตราซาวด์ ไม่มี
6 ยูนิตทันตกรรม 1 ยูนิต
7 เครื่องตรวจการเต้นของหัวใจทารก 1 เครื่อง
8 อุปกรณ์กู้ชีพเบื้องต้น 2 ชุด
9 เครื่องผลิตออกซิเจน ไม่มี
10 ถังออกซิเจน 2 ถัง
11 ชุดเครื่องมือตรวจโรคทั่วไป 3 ชุด
12 เครื่องตรวจหูตรวจตา 2

บริการในหน่วยบริการ

ลำดับ บริการ ในเวลา นอกเวลา
1 คลินิกผู้ป่วยนอกทั่วไป มี ไม่มี
2 คลินิกพิเศษ (โรคเรื้อรัง) มี ไม่มี
3 คลินิกทันตกรรม มี ไม่มี
4 คลินิกสุขภาพเด็กดี มี ไม่มี
5 คลินิกวางแผนครอบครัว มี ไม่มี
6 คลินิกอนามัยแม่และเด็ก (ฝากครรภ์) มี ไม่มี
7 คลินิกแพทย์แผนไทย ไม่มี ไม่มี
8 คลินิกกายภาพบำบัด ไม่มี ไม่มี

บริการนอกหน่วยบริการ

ลำดับ บริการ ช่วงเวลาที่ดำเนินการ
1 เยี่ยมแม่และเด็ก มี
2 เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้าน,ติดเตียง,
ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
มี
3 ควบคุมโรคระบาด มี
4 อนามัยโรงเรียน มี
5 คุ้มครองผู้บริโภค มี
6 งานคัดกรองสุขภาพ มี
 

ข้อมูลการให้บริการ ปีงบประมาณ 2560

ลำดับ ประเภท จำนวน หน่วย
1 จำนวนผู้ป่วยนอกใหม่ ในปีงบประมาณ 804 คน
2 จำนวนผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่มารับบริการ ในปีงบประมาณ 7,129 ครั้ง
3 จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการครั้งแรก ในปีงบประมาณ 698 คน
4 จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการทั้งหมด ในปีงบประมาณ 11,059 ครั้ง

งบประมาณ ปี 2560

ลำดับ ประเภท บาท
1 งบดำเนินการ 0
2 งบลงทุน 0
3 เงินสุทธิที่ได้รับจากแม่ข่าย 424,151
4 เงินอื่นๆ 178,327

ไม่ผ่านเกณฑ์

ผลการประเมินคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว