โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเอื้อม ตำบลบ้านเอื้อม

ระยะทาง จากโรงพยาบาลลำปาง 18.8 กม.
พื้นที่ จ.ลำปาง อ.เมืองลำปาง ต.บ้านเอื้อม หมู่ 1
ที่อยู่ 12 ม.1 ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
โทรศัพท์ 05 4 360 902
โทรสาร -
ID Line
URL -
ภาพประกอบ
 • หมู่1

 • หมู่6

 • หมู่14

ที่ตั้ง

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเอื้อม ตำบลบ้านเอื้อม

  ลำดับ ตำแหน่ง ประเภท ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ  
  1 เจ้าพนักงานสาธารณสุข ข้าราชการ นายสมบูรณ์ ยี่ดวง

  นายสมบูรณ์ ยี่ดวง

  เจ้าพนักงานสาธารณสุข

บุคลากรประจำ

  ลำดับ ตำแหน่ง ประเภท ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ  
  1 พยาบาลวิชาชีพ ข้าราชการ วิไลพรรณ วัชรธาดาพงศ์

  วิไลพรรณ วัชรธาดาพงศ์

  พยาบาลวิชาชีพ
  2 พยาบาลวิชาชีพ ข้าราชการ วรัญญา สุขเจริญ

  วรัญญา สุขเจริญ

  พยาบาลวิชาชีพ
  3 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล พนักงานกระทรวงสาธารณสุข มะลิวัลย์ จันทวี

  มะลิวัลย์ จันทวี

  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
  4 อื่นๆ (แม่บ้าน) พนักงานกระทรวงสาธารณสุข สมจิต โกฏสืบ

  สมจิต โกฏสืบ

  อื่นๆ

บุคลากรหมุนเวียน

ข้อมูลพื้นฐาน

ลำดับ รายการ จำนวน
1 จำนวนประชากรที่รับผิดชอบ 1,901 คน
2 จำนวนประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 1,089 คน
3 จำนวนประชากรสิทธิประกันสังคม 109 คน
4 จำนวนประชากรสิทธิข้าราชการ 0 คน
5 จำนวน อสม. 62 คน
6 จำนวนหลังคาเรือน 593 หลัง
7 จำนวนหมู่บ้าน 3 หมู่
8 จำนวนโรงเรียน 0 แห่ง
9 จำนวนนักเรียน 0 คน
10 จำนวนศูนย์เด็กเล็ก 1 แห่ง
11 จำนวนประชากรอายุมากกว่า 60 ปี ขึ้นไป (ตัด 31 ธันวาคม 2559) 417 คน
12 จำนวนประชากรอายุ 0 ถึง 5 ปี (ตัด 31 ธันวาคม 2559) 74 คน
13 จำนวนผู้พิการทางการเห็น 0 คน
14 จำนวนผู้พิการทางการได้ยินหรือการสื่อความหมาย 27 คน
15 จำนวนผู้พิการการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 38 คน
16 จำนวนผู้พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมหรือออทิสติก 6 คน
17 จำนวนผู้พิการทางสติปัญญา 11 คน
18 จำนวนผู้พิการทางการเรียนรู้ 0 คน
19 จำนวนผู้พิการทางออทิสติก 0 คน

เครื่องมือทางการแพทย์

ลำดับ รายการ จำนวน
1 รถพยาบาล ไม่มี
2 รถเอนกประสงค์ ไม่มี
3 รถจักรยานยนต์ 1 คัน
4 เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) ไม่มี
5 เครื่องอัลตราซาวด์ ไม่มี
6 ยูนิตทันตกรรม ไม่มี
7 เครื่องตรวจการเต้นของหัวใจทารก 1 เครื่อง
8 อุปกรณ์กู้ชีพเบื้องต้น 1 ชุด
9 เครื่องผลิตออกซิเจน ไม่มี
10 ถังออกซิเจน 1 ถัง
11 ชุดเครื่องมือตรวจโรคทั่วไป 1 ชุด

บริการในหน่วยบริการ

ลำดับ บริการ ในเวลา นอกเวลา
1 คลินิกผู้ป่วยนอกทั่วไป มี มี
2 คลินิกพิเศษ (โรคเรื้อรัง) มี มี
3 คลินิกทันตกรรม ไม่มี มี
4 คลินิกสุขภาพเด็กดี มี มี
5 คลินิกวางแผนครอบครัว มี มี
6 คลินิกอนามัยแม่และเด็ก (ฝากครรภ์) มี มี
7 คลินิกแพทย์แผนไทย มี มี
8 คลินิกกายภาพบำบัด มี มี
9 มี มี

บริการนอกหน่วยบริการ

ลำดับ บริการ ช่วงเวลาที่ดำเนินการ
1 เยี่ยมแม่และเด็ก มี
2 เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้าน,ติดเตียง,
ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
มี
3 ควบคุมโรคระบาด มี
4 อนามัยโรงเรียน มี
5 คุ้มครองผู้บริโภค มี
6 งานคัดกรองสุขภาพ มี
7 งานชมรมผู้สูงอายุ มี
 

ข้อมูลการให้บริการ ปีงบประมาณ 2560

ลำดับ ประเภท จำนวน หน่วย
1 จำนวนผู้ป่วยนอกใหม่ ในปีงบประมาณ 1,538 คน
2 จำนวนผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่มารับบริการ ในปีงบประมาณ 6,724 ครั้ง
3 จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการครั้งแรก ในปีงบประมาณ 55 คน
4 จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการทั้งหมด ในปีงบประมาณ 810 ครั้ง

งบประมาณ ปี 2560

ลำดับ ประเภท บาท
1 งบดำเนินการ 484,152
2 งบลงทุน 484,152
3 เงินสุทธิที่ได้รับจากแม่ข่าย 59,840
4 เงินอื่นๆ 4,058

ผ่านเกณฑ์

ผลการประเมินคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว