รพ.สต.บ้านเอื้อม ตำบลบ้านเอื้อม

ระยะทาง จากโรงพยาบาลลำปาง กม.
พื้นที่ จ.ลำปาง อ.เมืองลำปาง ต.บ้านเอื้อม หมู่ 1
ที่อยู่ ม.1 ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
โทรศัพท์ 05 4 360 902
โทรสาร -
ID Line
URL -
ภาพประกอบ
  • หมู่1

  • หมู่6

  • หมู่14

ที่ตั้ง

ข้อมูลพื้นฐาน

ลำดับ รายการ จำนวน
1 จำนวนประชากรที่รับผิดชอบ 1,901 คน
2 จำนวนประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 1,089 คน
3 จำนวนประชากรสิทธิประกันสังคม 0 คน
4 จำนวนประชากรสิทธิข้าราชการ 0 คน
5 จำนวน อสม. 0 คน
6 จำนวนหลังคาเรือน 0 หลัง
7 จำนวนหมู่บ้าน 3 หมู่
8 จำนวนโรงเรียน 0 แห่ง
9 จำนวนนักเรียน 0 คน
10 จำนวนศูนย์เด็กเล็ก 0 แห่ง
11 จำนวนประชากรอายุมากกว่า 60 ปี ขึ้นไป (ตัด 31 ธันวาคม 2559) 417 คน
12 จำนวนประชากรอายุ 0 ถึง 5 ปี (ตัด 31 ธันวาคม 2559) 74 คน
13 จำนวนผู้พิการทางการเห็น 0 คน
14 จำนวนผู้พิการทางการได้ยินหรือการสื่อความหมาย 27 คน
15 จำนวนผู้พิการการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 38 คน
16 จำนวนผู้พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมหรือออทิสติก 6 คน
17 จำนวนผู้พิการทางสติปัญญา 11 คน
18 จำนวนผู้พิการทางการเรียนรู้ 0 คน
19 จำนวนผู้พิการทางออทิสติก 0 คน

เครื่องมือทางการแพทย์

ลำดับ รายการ จำนวน
1 รถพยาบาล ไม่มี
2 รถเอนกประสงค์ ไม่มี
3 รถจักรยานยนต์ ไม่มี
4 เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) ไม่มี
5 เครื่องอัลตราซาวด์ ไม่มี
6 ยูนิตทันตกรรม ไม่มี
7 เครื่องตรวจการเต้นของหัวใจทารก ไม่มี
8 อุปกรณ์กู้ชีพเบื้องต้น ไม่มี
9 เครื่องผลิตออกซิเจน ไม่มี
10 ถังออกซิเจน ไม่มี
11 ชุดเครื่องมือตรวจโรคทั่วไป ไม่มี

บริการในหน่วยบริการ

ลำดับ บริการ ในเวลา นอกเวลา
1 คลินิกผู้ป่วยนอกทั่วไป ไม่มี ไม่มี
2 คลินิกพิเศษ (โรคเรื้อรัง) ไม่มี ไม่มี
3 คลินิกทันตกรรม ไม่มี ไม่มี
4 คลินิกสุขภาพเด็กดี ไม่มี ไม่มี
5 คลินิกวางแผนครอบครัว ไม่มี ไม่มี
6 คลินิกอนามัยแม่และเด็ก (ฝากครรภ์) ไม่มี ไม่มี
7 คลินิกแพทย์แผนไทย ไม่มี ไม่มี
8 คลินิกกายภาพบำบัด ไม่มี ไม่มี

บริการนอกหน่วยบริการ

ลำดับ บริการ ช่วงเวลาที่ดำเนินการ
1 เยี่ยมแม่และเด็ก ไม่มี
2 เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้าน,ติดเตียง,
ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ไม่มี
3 ควบคุมโรคระบาด ไม่มี
4 อนามัยโรงเรียน ไม่มี
5 คุ้มครองผู้บริโภค ไม่มี
6 งานคัดกรองสุขภาพ ไม่มี
 

ข้อมูลการให้บริการ ปีงบประมาณ 2560

ลำดับ ประเภท จำนวน หน่วย
1 จำนวนผู้ป่วยนอกใหม่ ในปีงบประมาณ 1,538 คน
2 จำนวนผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่มารับบริการ ในปีงบประมาณ 6,724 ครั้ง
3 จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการครั้งแรก ในปีงบประมาณ 55 คน
4 จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการทั้งหมด ในปีงบประมาณ 810 ครั้ง

งบประมาณ ปี 2560

ลำดับ ประเภท บาท
1 งบดำเนินการ 0
2 งบลงทุน 0
3 เงินสุทธิที่ได้รับจากแม่ข่าย 0
4 เงินอื่นๆ 0

ผ่านเกณฑ์

ผลการประเมินคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว