สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี

ขนาด ขนาดกลาง รับผิดชอบประชากร จำนวน 3,000 - 8,000 คน
OTOP NCD-ความดันโลหิตสูง
ระยะทาง จากโรงพยาบาลลำปาง 25.2 กม.
พื้นที่ จ.ลำปาง อ.เมืองลำปาง ต.บ้านเอื้อม หมู่ 5
ที่อยู่ 315 หมู่ 12 บ้านทุ่งกล้วย ต.บ้านเอื้อม อ.เมือง จ.ลำปาง
โทรศัพท์ 054821329
โทรสาร 054821329
ID Line
URL
ภาพประกอบ
ที่ตั้ง

ผู้อำนวยการ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี

  ลำดับ ตำแหน่ง ประเภท ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ  
  1 นักวิชาการสาธารณสุข ข้าราชการ นางปาริชาต โลหะกิจ

(0931348963)

  นางปาริชาต โลหะกิจ

  นักวิชาการสาธารณสุข

บุคลากรประจำ

  ลำดับ ตำแหน่ง ประเภท ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ  
  1 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน ข้าราชการ นายภาณุเดช วงษา

  นายภาณุเดช วงษา

  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
  2 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ข้าราชการ นางบุญทริกา อินทพัฒน์

  นางบุญทริกา อินทพัฒน์

  พยาบาลวิชาชีพ
  3 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ข้าราชการ น.ส.วันเพ็ญ พรรณอำไพ

  น.ส.วันเพ็ญ พรรณอำไพ

  พยาบาลวิชาชีพ
  4 แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ ข้าราชการ นายกริชชากร บุตรพิชัย

  นายกริชชากร บุตรพิชัย

  แพทย์แผนไทย
  5 ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย พนักงานกระทรวงสาธารณสุข นางเบญจวรรณ์ สาดหาพันธ์

(ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย)

  นางเบญจวรรณ์ สาดหาพันธ์

  ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย
  6 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ลูกจ้างประจำ นางภัสสร สมกูล

  นางภัสสร สมกูล

  พนักงานช่วยเหลือคนไข้
  7 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล พนักงานกระทรวงสาธารณสุข นางสาวคณิตา โกฎสืบ

(ปฏิบัติหน้าที่พนักงานบันทึกข้อมูล)

  นางสาวคณิตา โกฎสืบ

  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
  8 ลูกจ้างปฏิบัติงานทั่วไป พนักงานกระทรวงสาธารณสุข นายศิรินทรากรณ์ ขันปิงปุ๊ด

(ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยทันตสาธารณสุข)

  นายศิรินทรากรณ์ ขันปิงปุ๊ด

  ลูกจ้างปฏิบัติงานทั่วไป
  9 ลูกจ้างปฏิบัติงานทั่วไป พนักงานกระทรวงสาธารณสุข นางกนกกานต์ ทามูล

(ปฏิบัติหน้าที่แม่บ้าน)

  นางกนกกานต์ ทามูล

  ลูกจ้างปฏิบัติงานทั่วไป

ข้อมูลพื้นฐาน

ลำดับ รายการ จำนวน
1 จำนวนประชากรที่รับผิดชอบ 4,832 คน
2 จำนวนประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 4,028 คน
3 จำนวนประชากรสิทธิประกันสังคม 363 คน
4 จำนวนประชากรสิทธิข้าราชการ 315 คน
5 จำนวน อสม. 269 คน
6 จำนวนหลังคาเรือน 1,966 หลัง
7 จำนวนหมู่บ้าน 10 หมู่
8 จำนวนโรงเรียน 6 แห่ง
9 จำนวนนักเรียน 357 คน
10 จำนวนศูนย์เด็กเล็ก 0 แห่ง
11 จำนวนประชากรอายุมากกว่า 60 ปี ขึ้นไป 1,421 คน
12 จำนวนประชากรอายุ 0 ถึง 5 ปี 218 คน
13 จำนวนอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) 0 คน
14 จำนวนผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Caregiver) 0 คน
15 จำนวนผู้พิการ 96 คน

อาคารและสิ่งก่อสร้าง

วันที่บันทึกข้อมูล : 18 ก.พ. 2562
ลำดับ รายการ สถานะ
1 อาคารสำนักงาน พร้อมใช้
2.1 บ้านพัก 1 -
2.2 บ้านพัก 2 -
2.3 บ้านพัก 3 -
3 อาคารแพทย์แผนไทย -

ครุภัณฑ์ทางการแพทย์

วันที่บันทึกข้อมูล : 18 ก.พ. 2562
ลำดับ รายการ จำนวน
1 เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) -
2 เครื่องอัลตราซาวด์ ชนิดสี 2 หัวตรวจ -
3 ยูนิตทันตกรรม 1 ยูนิต
3.1 เครื่องขุดหินน้ำลายไฟฟ้า -
3.2 เครื่องปั่นอมัลกัม -
3.3 เครื่องบ่มวัสดุด้วยแสดง (light curing unit) -
4 เครื่องฟังเสียงหัวใจของทารกในครรภ์ (Fetal Doptone) -
5 อุปกรณ์กู้ชีพเบื้องต้น -
6 เครื่องผลิตออกซิเจน (Oxygen generator) -
7 ถังออกซิเจน พร้อมอุปกรณ์ในการใช้งาน 9 ถัง
8 ชุดเครื่องมือตรวจโรคทั่วไป 1 ชุด
9 เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) 3 เครื่อง
10 ชุดตรวจประเมินพัฒนาการเด็ก -
11 เตียง Fowler -
12 เครื่อง suction mobile -
13 เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ -
14 เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) ชนิดพกพา -
15 เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (Hematocrit Centrifuge) -
16 เครื่องนึ่งฆ่า (Autoclave) เชื้อไฟฟ้า -
17 เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ -
18 เครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า -
19 เครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า -
20 เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น -
21 หม้อต้มแผ่นความร้อน -
22 หม้อแช่พาราฟิน -
23 เครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล 3

ยานพาหนะ

วันที่บันทึกข้อมูล : 18 ก.พ. 2562
ลำดับ รายการ จำนวน
1 รถพยาบาล พร้อมใช้
2.1 รถเอนกประสงค์,รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ ทะเบียน นข 896 -
2.2 รถเอนกประสงค์,รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ -
3 รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่เกิน 150 ซีซี ทะเบียน 1กฉ4743 พร้อมใช้

บริการในหน่วยบริการ

วันที่บันทึกข้อมูล : 28 เม.ย. 2563
ลำดับ บริการ ในเวลา นอกเวลา
1 คลินิกผู้ป่วยนอกทั่วไป มี -
2 คลินิกพิเศษ (โรคเรื้อรัง) มี -
3 คลินิกทันตกรรม มี -
4 คลินิกสุขภาพเด็กดี มี -
5 คลินิกวางแผนครอบครัว มี -
6 คลินิกอนามัยแม่และเด็ก (ฝากครรภ์) มี -
7 คลินิกแพทย์แผนไทย มี -
8 คลินิกกายภาพบำบัด - -

บริการนอกหน่วยบริการ

วันที่บันทึกข้อมูล : 29 มี.ค. 2561
ลำดับ บริการ ช่วงเวลาที่ดำเนินการ
1 เยี่ยมแม่และเด็ก มี
2 เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้าน,ติดเตียง,
ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
มี
3 ควบคุมโรคระบาด มี
4 อนามัยโรงเรียน มี
5 คุ้มครองผู้บริโภค มี
6 งานคัดกรองสุขภาพ มี
7 งานแพทย์แผนไทยในชุมชน มี

การเงินการคลัง ณ 30 กันยายน 2563

ลำดับ ประเภท จำนวนเงิน (บาท)
1 เงินคงเหลือยกมา ณ 30 กันยายน 2562 0.00
2 รายรับ
2.1 งบดำเนินการ 0.00
2.2 งบลงทุน 0.00
2.3 เงินสุทธิที่ได้รับจากแม่ข่าย 0.00
2.4 เงินอื่นๆ 0.00
รวม 0.00
3 รายจ่าย
3.1 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 0.00
3.2 ค่าสาธารณูปโภค 0.00
3.3 ค่าจัดซื้อวัสดุ/ค่าใช้สอย 0.00
3.4 ค่าครุภัณฑ์ 0.00
3.5 ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 0.00
3.6 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 0.00
รวม 0.00
4 เงินคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2563 0.00

ข้อมูลการให้บริการ ปีงบประมาณ 2563

ลำดับ ประเภท จำนวน หน่วย
1 จำนวนผู้ป่วยนอกใหม่ ในปีงบประมาณ 4,050 คน
2 จำนวนผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่มารับบริการ ในปีงบประมาณ 11,703 ครั้ง
3 จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการครั้งแรก ในปีงบประมาณ 2,149 คน
4 จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการทั้งหมด ในปีงบประมาณ 4,725 ครั้ง

 

ผลการประเมินคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ปี 2564

อยู่ระหว่างดำเนินการ

รพ.สต.ประเมินตนเองวันที่ 12 ก.พ. 2564