สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี

ระยะทาง จากโรงพยาบาลลำปาง 25.2 กม.
พื้นที่ จ.ลำปาง อ.เมืองลำปาง ต.บ้านเอื้อม หมู่ 5
ที่อยู่ 315 หมู่ 12 บ้านทุ่งกล้วย ต.บ้านเอื้อม อ.เมือง จ.ลำปาง
โทรศัพท์ 054821329
โทรสาร 054821329
ID Line
URL
ภาพประกอบ
 • การออกบูธแพทย์แผนไทย

 • กิจกรรมงาน อสม.ปี 61

 • กิจกรรมงาน อสม.ปี 61

 • กิจกรรมงาน อสม.ปี 61

 • กิจกรรมงาน อสม.ปี 61

 • กิจกรรมงาน อสม.ปี 61

ที่ตั้ง

ผู้อำนวยการ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี

  ลำดับ ตำแหน่ง ประเภท ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ  
  1 นักวิชาการสาธารณสุข ข้าราชการ นางสาวเกษมศรี แก้วกูล

  นางสาวเกษมศรี แก้วกูล

  นักวิชาการสาธารณสุข

บุคลากรประจำ

  ลำดับ ตำแหน่ง ประเภท ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ  
  1 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราว/รายคาบ/รายเดือน นายภาณุเดช วงษา

  นายภาณุเดช วงษา

  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
  2 พยาบาลวิชาชีพ ข้าราชการ นางจันทนา เชิงฉลาด

  นางจันทนา เชิงฉลาด

  พยาบาลวิชาชีพ
  3 พยาบาลวิชาชีพ ข้าราชการ นางบุญทริกา อินทพัฒน์

  นางบุญทริกา อินทพัฒน์

  พยาบาลวิชาชีพ
  4 แพทย์แผนไทย ข้าราชการ นายกริชชากร บุตรพิชัย

  นายกริชชากร บุตรพิชัย

  แพทย์แผนไทย
  5 ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย พนักงานกระทรวงสาธารณสุข นางเบญจวรรณ์ สาดหาพันธ์

(ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย)

  นางเบญจวรรณ์ สาดหาพันธ์

  ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย
  6 ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย พนักงานกระทรวงสาธารณสุข นางธนัชพร วัฒนกิจไกรศรี

(ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย)

  นางธนัชพร วัฒนกิจไกรศรี

  ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย
  7 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ลูกจ้างประจำ นางภัสสร สมกูล

  นางภัสสร สมกูล

  พนักงานช่วยเหลือคนไข้
  8 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล พนักงานกระทรวงสาธารณสุข นางสาวคณิตา โกฎสืบ

(ปฏิบัติหน้าที่พนักงานบันทึกข้อมูล)

  นางสาวคณิตา โกฎสืบ

  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
  9 ลูกจ้างปฏิบัติงานทั่วไป พนักงานกระทรวงสาธารณสุข นายศิรินทรากรณ์ ขันปิงปุ๊ด

(ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยทันตสาธารณสุข)

  นายศิรินทรากรณ์ ขันปิงปุ๊ด

  ลูกจ้างปฏิบัติงานทั่วไป
  10 ลูกจ้างปฏิบัติงานทั่วไป พนักงานกระทรวงสาธารณสุข นางกนกกานต์ ทามูล

(ปฏิบัติหน้าที่แม่บ้าน)

  นางกนกกานต์ ทามูล

  ลูกจ้างปฏิบัติงานทั่วไป

บุคลากรหมุนเวียน

ข้อมูลพื้นฐาน

ลำดับ รายการ จำนวน
1 จำนวนประชากรที่รับผิดชอบ 6,612 คน
2 จำนวนประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 4,698 คน
3 จำนวนประชากรสิทธิประกันสังคม 1,247 คน
4 จำนวนประชากรสิทธิข้าราชการ 664 คน
5 จำนวน อสม. 212 คน
6 จำนวนหลังคาเรือน 1,850 หลัง
7 จำนวนหมู่บ้าน 9 หมู่
8 จำนวนโรงเรียน 4 แห่ง
9 จำนวนนักเรียน 357 คน
10 จำนวนศูนย์เด็กเล็ก 0 แห่ง
11 จำนวนประชากรอายุมากกว่า 60 ปี ขึ้นไป (ตัด 31 ธันวาคม 2559) 1,128 คน
12 จำนวนประชากรอายุ 0 ถึง 5 ปี (ตัด 31 ธันวาคม 2559) 209 คน
13 จำนวนผู้พิการทางการเห็น 5 คน
14 จำนวนผู้พิการทางการได้ยินหรือการสื่อความหมาย 48 คน
15 จำนวนผู้พิการการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 67 คน
16 จำนวนผู้พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมหรือออทิสติก 5 คน
17 จำนวนผู้พิการทางสติปัญญา 15 คน
18 จำนวนผู้พิการทางการเรียนรู้ 5 คน
19 จำนวนผู้พิการทางออทิสติก 0 คน

เครื่องมือทางการแพทย์

ลำดับ รายการ จำนวน
1 รถพยาบาล 2 คัน
2 รถเอนกประสงค์ ไม่มี
3 รถจักรยานยนต์ 1 คัน
4 เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) ไม่มี
5 เครื่องอัลตราซาวด์ ไม่มี
6 ยูนิตทันตกรรม 1 ยูนิต
7 เครื่องตรวจการเต้นของหัวใจทารก ไม่มี
8 อุปกรณ์กู้ชีพเบื้องต้น ไม่มี
9 เครื่องผลิตออกซิเจน ไม่มี
10 ถังออกซิเจน 9 ถัง
11 ชุดเครื่องมือตรวจโรคทั่วไป 1 ชุด
12 เครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล 3

บริการในหน่วยบริการ

ลำดับ บริการ ในเวลา นอกเวลา
1 คลินิกผู้ป่วยนอกทั่วไป มี ไม่มี
2 คลินิกพิเศษ (โรคเรื้อรัง) มี ไม่มี
3 คลินิกทันตกรรม มี ไม่มี
4 คลินิกสุขภาพเด็กดี มี ไม่มี
5 คลินิกวางแผนครอบครัว มี ไม่มี
6 คลินิกอนามัยแม่และเด็ก (ฝากครรภ์) มี ไม่มี
7 คลินิกแพทย์แผนไทย มี ไม่มี
8 คลินิกกายภาพบำบัด ไม่มี ไม่มี

บริการนอกหน่วยบริการ

ลำดับ บริการ ช่วงเวลาที่ดำเนินการ
1 เยี่ยมแม่และเด็ก มี
2 เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้าน,ติดเตียง,
ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
มี
3 ควบคุมโรคระบาด มี
4 อนามัยโรงเรียน มี
5 คุ้มครองผู้บริโภค มี
6 งานคัดกรองสุขภาพ มี
7 งานแพทย์แผนไทยในชุมชน มี
 

ข้อมูลการให้บริการ ปีงบประมาณ 2560

ลำดับ ประเภท จำนวน หน่วย
1 จำนวนผู้ป่วยนอกใหม่ ในปีงบประมาณ 4,974 คน
2 จำนวนผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่มารับบริการ ในปีงบประมาณ 21,764 ครั้ง
3 จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการครั้งแรก ในปีงบประมาณ 0 คน
4 จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการทั้งหมด ในปีงบประมาณ 0 ครั้ง

งบประมาณ ปี 2560

ลำดับ ประเภท บาท
1 งบดำเนินการ 0
2 งบลงทุน 0
3 เงินสุทธิที่ได้รับจากแม่ข่าย 1,170,080
4 เงินอื่นๆ 102,456

ไม่ผ่านเกณฑ์

ผลการประเมินคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว