โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค่าหลวง ตำบลบ้านค่า

ระยะทาง จากโรงพยาบาลลำปาง 32.9 กม.
พื้นที่ จ.ลำปาง อ.เมืองลำปาง ต.บ้านค่า หมู่ 4
ที่อยู่ 4
โทรศัพท์ 054380391
โทรสาร
ID Line
URL
ภาพประกอบ
 • ป้าย รพ.สต.

 • ห้องตรวจ2

 • มุมส่งเสริมสุขภาพ

 • มุมรอตรวจ

 • โปรแกรมฐานข้อมูลjhcis

 • รอบๆ รพ.สต.

ที่ตั้ง

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค่าหลวง ตำบลบ้านค่า

  ลำดับ ตำแหน่ง ประเภท ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ  
  1 นักวิชาการสาธารณสุข ข้าราชการ นายสุวรรณ วงศ์สุวรรณ

  นายสุวรรณ วงศ์สุวรรณ

  นักวิชาการสาธารณสุข

บุคลากรประจำ

  ลำดับ ตำแหน่ง ประเภท ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ  
  1 พยาบาลวิชาชีพ ข้าราชการ นางสาวสุภาลัคน์ จักรคำปิง

  นางสาวสุภาลัคน์ จักรคำปิง

  พยาบาลวิชาชีพ
  2 เจ้าพนักงานสาธารณสุข ข้าราชการ นางสาวมาลี สระทองเหยียด

  นางสาวมาลี สระทองเหยียด

  เจ้าพนักงานสาธารณสุข

บุคลากรหมุนเวียน

แพทย์

ทุกวันพฤหัสที่ 2 และที่4 ของเดือน

จำนวน 1 คน / ครั้ง

   1 ข้าราชการ นายแพทย์ชนินทร์ ประคองยศ

  นายแพทย์ชนินทร์ ประคองยศ

  แพทย์
 
 

ข้อมูลพื้นฐาน

ลำดับ รายการ จำนวน
1 จำนวนประชากรที่รับผิดชอบ 2,155 คน
2 จำนวนประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 1,477 คน
3 จำนวนประชากรสิทธิประกันสังคม 0 คน
4 จำนวนประชากรสิทธิข้าราชการ 0 คน
5 จำนวน อสม. 101 คน
6 จำนวนหลังคาเรือน 0 หลัง
7 จำนวนหมู่บ้าน 0 หมู่
8 จำนวนโรงเรียน 2 แห่ง
9 จำนวนนักเรียน 0 คน
10 จำนวนศูนย์เด็กเล็ก 1 แห่ง
11 จำนวนประชากรอายุมากกว่า 60 ปี ขึ้นไป (ตัด 31 ธันวาคม 2559) 443 คน
12 จำนวนประชากรอายุ 0 ถึง 5 ปี (ตัด 31 ธันวาคม 2559) 101 คน
13 จำนวนผู้พิการทางการเห็น 4 คน
14 จำนวนผู้พิการทางการได้ยินหรือการสื่อความหมาย 54 คน
15 จำนวนผู้พิการการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 45 คน
16 จำนวนผู้พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมหรือออทิสติก 5 คน
17 จำนวนผู้พิการทางสติปัญญา 15 คน
18 จำนวนผู้พิการทางการเรียนรู้ 0 คน
19 จำนวนผู้พิการทางออทิสติก 0 คน

เครื่องมือทางการแพทย์

ลำดับ รายการ จำนวน
1 รถพยาบาล ไม่มี
2 รถเอนกประสงค์ ไม่มี
3 รถจักรยานยนต์ 2 คัน
4 เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) ไม่มี
5 เครื่องอัลตราซาวด์ ไม่มี
6 ยูนิตทันตกรรม ไม่มี
7 เครื่องตรวจการเต้นของหัวใจทารก ไม่มี
8 อุปกรณ์กู้ชีพเบื้องต้น 1 ชุด
9 เครื่องผลิตออกซิเจน ไม่มี
10 ถังออกซิเจน 1 ถัง
11 ชุดเครื่องมือตรวจโรคทั่วไป 1 ชุด

บริการในหน่วยบริการ

ลำดับ บริการ ในเวลา นอกเวลา
1 คลินิกผู้ป่วยนอกทั่วไป มี ไม่มี
2 คลินิกพิเศษ (โรคเรื้อรัง) มี ไม่มี
3 คลินิกทันตกรรม ไม่มี ไม่มี
4 คลินิกสุขภาพเด็กดี มี ไม่มี
5 คลินิกวางแผนครอบครัว มี ไม่มี
6 คลินิกอนามัยแม่และเด็ก (ฝากครรภ์) มี ไม่มี
7 คลินิกแพทย์แผนไทย ไม่มี ไม่มี
8 คลินิกกายภาพบำบัด ไม่มี ไม่มี

บริการนอกหน่วยบริการ

ลำดับ บริการ ช่วงเวลาที่ดำเนินการ
1 เยี่ยมแม่และเด็ก มี
2 เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้าน,ติดเตียง,
ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
มี
3 ควบคุมโรคระบาด มี
4 อนามัยโรงเรียน ไม่มี
5 คุ้มครองผู้บริโภค ไม่มี
6 งานคัดกรองสุขภาพ ไม่มี
 

ข้อมูลการให้บริการ ปีงบประมาณ 2560

ลำดับ ประเภท จำนวน หน่วย
1 จำนวนผู้ป่วยนอกใหม่ ในปีงบประมาณ 576 คน
2 จำนวนผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่มารับบริการ ในปีงบประมาณ 9,872 ครั้ง
3 จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการครั้งแรก ในปีงบประมาณ 56 คน
4 จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการทั้งหมด ในปีงบประมาณ 74 ครั้ง

งบประมาณ ปี 2560

ลำดับ ประเภท บาท
1 งบดำเนินการ 340,000
2 งบลงทุน 0
3 เงินสุทธิที่ได้รับจากแม่ข่าย 200,000
4 เงินอื่นๆ 6,000

ไม่ผ่านเกณฑ์

ผลการประเมินคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว