โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าขัว ตำบลบ่อแฮ้ว

ระยะทาง จากโรงพยาบาลลำปาง 11.8 กม.
พื้นที่ จ.ลำปาง อ.เมืองลำปาง ต.บ่อแฮ้ว หมู่ 4
ที่อยู่ 55/3 หมู่4 ถนนจามเทวี ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
โทรศัพท์ 054-219339
โทรสาร
ID Line
URL
ภาพประกอบ
 • ห้องทำแผล

 • ห้องฉีดยา

 • ห้องรอตรวจ

ที่ตั้ง

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าขัว ตำบลบ่อแฮ้ว

  ลำดับ ตำแหน่ง ประเภท ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ  
  1 นักวิชาการสาธารณสุข ข้าราชการ นายไกรศร วงศ์ธิดา

  นายไกรศร วงศ์ธิดา

  นักวิชาการสาธารณสุข

บุคลากรประจำ

  ลำดับ ตำแหน่ง ประเภท ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ  
  1 พยาบาลวิชาชีพ ข้าราชการ นางลัดดา ศิริบุตร

  นางลัดดา ศิริบุตร

  พยาบาลวิชาชีพ
  2 พยาบาลวิชาชีพ ข้าราชการ นางดวงแข สุขใจ

  นางดวงแข สุขใจ

  พยาบาลวิชาชีพ
  3 พยาบาลวิชาชีพ ข้าราชการ นางอุดมพร สุทธิพรมณีวัฒน์

  นางอุดมพร สุทธิพรมณีวัฒน์

  พยาบาลวิชาชีพ
  4 พยาบาลวิชาชีพ ข้าราชการ นางนภัสสรณ์ คำศิลา

  นางนภัสสรณ์ คำศิลา

  พยาบาลวิชาชีพ
  5 ลูกจ้างปฏิบัติงานทั่วไป พนักงานกระทรวงสาธารณสุข นางรุจิรา ปัญญามา

  นางรุจิรา ปัญญามา

  ลูกจ้างปฏิบัติงานทั่วไป
  6 ลูกจ้างปฏิบัติงานทั่วไป พนักงานกระทรวงสาธารณสุข นางจิราภรณ์ ติ๊บอุ๊ด

  นางจิราภรณ์ ติ๊บอุ๊ด

  ลูกจ้างปฏิบัติงานทั่วไป
  7 ลูกจ้างปฏิบัติงานทั่วไป พนักงานกระทรวงสาธารณสุข นางสาวเจนจิรา ตาบุญ

  นางสาวเจนจิรา ตาบุญ

  ลูกจ้างปฏิบัติงานทั่วไป

บุคลากรหมุนเวียน

ข้อมูลพื้นฐาน

ลำดับ รายการ จำนวน
1 จำนวนประชากรที่รับผิดชอบ 5,210 คน
2 จำนวนประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 2,091 คน
3 จำนวนประชากรสิทธิประกันสังคม 714 คน
4 จำนวนประชากรสิทธิข้าราชการ 857 คน
5 จำนวน อสม. 141 คน
6 จำนวนหลังคาเรือน 1,796 หลัง
7 จำนวนหมู่บ้าน 6 หมู่
8 จำนวนโรงเรียน 0 แห่ง
9 จำนวนนักเรียน 0 คน
10 จำนวนศูนย์เด็กเล็ก 3 แห่ง
11 จำนวนประชากรอายุมากกว่า 60 ปี ขึ้นไป (ตัด 31 ธันวาคม 2559) 897 คน
12 จำนวนประชากรอายุ 0 ถึง 5 ปี (ตัด 31 ธันวาคม 2559) 244 คน
13 จำนวนผู้พิการทางการเห็น 4 คน
14 จำนวนผู้พิการทางการได้ยินหรือการสื่อความหมาย 33 คน
15 จำนวนผู้พิการการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 72 คน
16 จำนวนผู้พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมหรือออทิสติก 4 คน
17 จำนวนผู้พิการทางสติปัญญา 22 คน
18 จำนวนผู้พิการทางการเรียนรู้ 1 คน
19 จำนวนผู้พิการทางออทิสติก 0 คน

เครื่องมือทางการแพทย์

ลำดับ รายการ จำนวน
1 รถพยาบาล ไม่มี
2 รถเอนกประสงค์ ไม่มี
3 รถจักรยานยนต์ ไม่มี
4 เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) ไม่มี
5 เครื่องอัลตราซาวด์ ไม่มี
6 ยูนิตทันตกรรม ไม่มี
7 เครื่องตรวจการเต้นของหัวใจทารก 1 เครื่อง
8 อุปกรณ์กู้ชีพเบื้องต้น 1 ชุด
9 เครื่องผลิตออกซิเจน ไม่มี
10 ถังออกซิเจน 2 ถัง
11 ชุดเครื่องมือตรวจโรคทั่วไป 1 ชุด

บริการในหน่วยบริการ

ลำดับ บริการ ในเวลา นอกเวลา
1 คลินิกผู้ป่วยนอกทั่วไป มี ไม่มี
2 คลินิกพิเศษ (โรคเรื้อรัง) มี ไม่มี
3 คลินิกทันตกรรม ไม่มี ไม่มี
4 คลินิกสุขภาพเด็กดี มี ไม่มี
5 คลินิกวางแผนครอบครัว มี ไม่มี
6 คลินิกอนามัยแม่และเด็ก (ฝากครรภ์) มี ไม่มี
7 คลินิกแพทย์แผนไทย มี ไม่มี
8 คลินิกกายภาพบำบัด ไม่มี ไม่มี

บริการนอกหน่วยบริการ

ลำดับ บริการ ช่วงเวลาที่ดำเนินการ
1 เยี่ยมแม่และเด็ก มี
2 เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้าน,ติดเตียง,
ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
มี
3 ควบคุมโรคระบาด มี
4 อนามัยโรงเรียน ไม่มี
5 คุ้มครองผู้บริโภค มี
6 งานคัดกรองสุขภาพ มี
 

ข้อมูลการให้บริการ ปีงบประมาณ 2560

ลำดับ ประเภท จำนวน หน่วย
1 จำนวนผู้ป่วยนอกใหม่ ในปีงบประมาณ 1,436 คน
2 จำนวนผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่มารับบริการ ในปีงบประมาณ 15,110 ครั้ง
3 จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการครั้งแรก ในปีงบประมาณ 1,436 คน
4 จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการทั้งหมด ในปีงบประมาณ 137 ครั้ง

งบประมาณ ปี 2560

ลำดับ ประเภท บาท
1 งบดำเนินการ 0
2 งบลงทุน 0
3 เงินสุทธิที่ได้รับจากแม่ข่าย 515,349
4 เงินอื่นๆ 127,980

ผ่านเกณฑ์

ผลการประเมินคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว