โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงแงว ตำบลบ่อแฮ้ว

ระยะทาง จากโรงพยาบาลลำปาง 8.3 กม.
พื้นที่ จ.ลำปาง อ.เมืองลำปาง ต.บ่อแฮ้ว หมู่ 14
ที่อยู่ บ้านม่วงแงว หมู่ 14 ต.บ่อแฮ้ว
โทรศัพท์ 054350695
โทรสาร
ID Line
URL
ภาพประกอบ
ที่ตั้ง

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงแงว ตำบลบ่อแฮ้ว

  ลำดับ ตำแหน่ง ประเภท ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ  
  1 เจ้าพนักงานสาธารณสุข ข้าราชการ นายยุทธศักดิ์ ราตรีสวัสดิ์

  นายยุทธศักดิ์ ราตรีสวัสดิ์

  เจ้าพนักงานสาธารณสุข

บุคลากรประจำ

  ลำดับ ตำแหน่ง ประเภท ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ  
  1 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ข้าราชการ นายณัฐตินัย เขียวมั่ง

  นายณัฐตินัย เขียวมั่ง

  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
  2 พยาบาลวิชาชีพ ข้าราชการ นางปรานอม อินต๊ะคำ

  นางปรานอม อินต๊ะคำ

  พยาบาลวิชาชีพ
  3 พยาบาลวิชาชีพ ข้าราชการ นางเพ็ญแข ราตรีสวัสดิ์

  นางเพ็ญแข ราตรีสวัสดิ์

  พยาบาลวิชาชีพ
  4 พยาบาลวิชาชีพ ข้าราชการ นส.ขนิษฐา โสวรรณะ

  นส.ขนิษฐา โสวรรณะ

  พยาบาลวิชาชีพ
  5 นักวิชาการสาธารณสุข ข้าราชการ นางสุพิน อุปวัฒนานันท์

  นางสุพิน อุปวัฒนานันท์

  นักวิชาการสาธารณสุข
  6 นักวิชาการสาธารณสุข ข้าราชการ นายบรรดิษฐ สิงห์ใจ

  นายบรรดิษฐ สิงห์ใจ

  นักวิชาการสาธารณสุข

บุคลากรหมุนเวียน

ข้อมูลพื้นฐาน

ลำดับ รายการ จำนวน
1 จำนวนประชากรที่รับผิดชอบ 9,484 คน
2 จำนวนประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 3,125 คน
3 จำนวนประชากรสิทธิประกันสังคม 1,286 คน
4 จำนวนประชากรสิทธิข้าราชการ 2,147 คน
5 จำนวน อสม. 261 คน
6 จำนวนหลังคาเรือน 3,645 หลัง
7 จำนวนหมู่บ้าน 11 หมู่
8 จำนวนโรงเรียน 4 แห่ง
9 จำนวนนักเรียน 1,291 คน
10 จำนวนศูนย์เด็กเล็ก 3 แห่ง
11 จำนวนประชากรอายุมากกว่า 60 ปี ขึ้นไป (ตัด 31 ธันวาคม 2559) 1,291 คน
12 จำนวนประชากรอายุ 0 ถึง 5 ปี (ตัด 31 ธันวาคม 2559) 437 คน
13 จำนวนผู้พิการทางการเห็น 3 คน
14 จำนวนผู้พิการทางการได้ยินหรือการสื่อความหมาย 21 คน
15 จำนวนผู้พิการการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 68 คน
16 จำนวนผู้พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมหรือออทิสติก 6 คน
17 จำนวนผู้พิการทางสติปัญญา 22 คน
18 จำนวนผู้พิการทางการเรียนรู้ 2 คน
19 จำนวนผู้พิการทางออทิสติก 0 คน

เครื่องมือทางการแพทย์

ลำดับ รายการ จำนวน
1 รถพยาบาล ไม่มี
2 รถเอนกประสงค์ ไม่มี
3 รถจักรยานยนต์ 2 คัน
4 เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) ไม่มี
5 เครื่องอัลตราซาวด์ ไม่มี
6 ยูนิตทันตกรรม 1 ยูนิต
7 เครื่องตรวจการเต้นของหัวใจทารก 1 เครื่อง
8 อุปกรณ์กู้ชีพเบื้องต้น 1 ชุด
9 เครื่องผลิตออกซิเจน ไม่มี
10 ถังออกซิเจน 3 ถัง
11 ชุดเครื่องมือตรวจโรคทั่วไป 5 ชุด

บริการในหน่วยบริการ

ลำดับ บริการ ในเวลา นอกเวลา
1 คลินิกผู้ป่วยนอกทั่วไป มี ไม่มี
2 คลินิกพิเศษ (โรคเรื้อรัง) มี ไม่มี
3 คลินิกทันตกรรม มี ไม่มี
4 คลินิกสุขภาพเด็กดี มี ไม่มี
5 คลินิกวางแผนครอบครัว มี ไม่มี
6 คลินิกอนามัยแม่และเด็ก (ฝากครรภ์) มี ไม่มี
7 คลินิกแพทย์แผนไทย มี ไม่มี
8 คลินิกกายภาพบำบัด ไม่มี ไม่มี

บริการนอกหน่วยบริการ

ลำดับ บริการ ช่วงเวลาที่ดำเนินการ
1 เยี่ยมแม่และเด็ก มี
2 เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้าน,ติดเตียง,
ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
มี
3 ควบคุมโรคระบาด มี
4 อนามัยโรงเรียน มี
5 คุ้มครองผู้บริโภค มี
6 งานคัดกรองสุขภาพ มี
 

ข้อมูลการให้บริการ ปีงบประมาณ 2560

ลำดับ ประเภท จำนวน หน่วย
1 จำนวนผู้ป่วยนอกใหม่ ในปีงบประมาณ 7,321 คน
2 จำนวนผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่มารับบริการ ในปีงบประมาณ 19,045 ครั้ง
3 จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการครั้งแรก ในปีงบประมาณ 3,499 คน
4 จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการทั้งหมด ในปีงบประมาณ 10,741 ครั้ง

งบประมาณ ปี 2560

ลำดับ ประเภท บาท
1 งบดำเนินการ 9,840
2 งบลงทุน 0
3 เงินสุทธิที่ได้รับจากแม่ข่าย 679,924
4 เงินอื่นๆ 92,605

ผ่านเกณฑ์

ผลการประเมินคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว