โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงแงว ตำบลบ่อแฮ้ว

ขนาด ขนาดใหญ่ รับผิดชอบประชากร จำนวน 8,001 คน ขึ้นไป
OTOP NCD-ความดันโลหิตสูง
ระยะทาง จากโรงพยาบาลลำปาง 8.3 กม.
พื้นที่ จ.ลำปาง อ.เมืองลำปาง ต.บ่อแฮ้ว หมู่ 14
ที่อยู่ บ้านม่วงแงว หมู่ 14 ต.บ่อแฮ้ว
โทรศัพท์ 054350695
โทรสาร
ID Line
URL
ภาพประกอบ
ที่ตั้ง

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงแงว ตำบลบ่อแฮ้ว

  ลำดับ ตำแหน่ง ประเภท ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ  
  1 เจ้าพนักงานสาธารณสุข ข้าราชการ นางสิริพร อนุพันธ์

  นางสิริพร อนุพันธ์

  เจ้าพนักงานสาธารณสุข

บุคลากรประจำ

  ลำดับ ตำแหน่ง ประเภท ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ  
  1 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ข้าราชการ นายณัฐตินัย เขียวมั่ง

  นายณัฐตินัย เขียวมั่ง

  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
  2 พยาบาลวิชาชีพ ข้าราชการ นางปรานอม อินต๊ะคำ

  นางปรานอม อินต๊ะคำ

  พยาบาลวิชาชีพ
  3 พยาบาลวิชาชีพ ข้าราชการ นางเพ็ญแข ราตรีสวัสดิ์

  นางเพ็ญแข ราตรีสวัสดิ์

  พยาบาลวิชาชีพ
  4 พยาบาลวิชาชีพ ข้าราชการ นส.ขนิษฐา โสวรรณะ

  นส.ขนิษฐา โสวรรณะ

  พยาบาลวิชาชีพ
  5 นักวิชาการสาธารณสุข ข้าราชการ นางสุพิน อุปวัฒนานันท์

  นางสุพิน อุปวัฒนานันท์

  นักวิชาการสาธารณสุข
  6 นักวิชาการสาธารณสุข ข้าราชการ นายบรรดิษฐ สิงห์ใจ

  นายบรรดิษฐ สิงห์ใจ

  นักวิชาการสาธารณสุข

ข้อมูลพื้นฐาน

ลำดับ รายการ จำนวน
1 จำนวนประชากรที่รับผิดชอบ 9,112 คน
2 จำนวนประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 4,744 คน
3 จำนวนประชากรสิทธิประกันสังคม 1,030 คน
4 จำนวนประชากรสิทธิข้าราชการ 1,855 คน
5 จำนวน อสม. 254 คน
6 จำนวนหลังคาเรือน 4,400 หลัง
7 จำนวนหมู่บ้าน 11 หมู่
8 จำนวนโรงเรียน 2 แห่ง
9 จำนวนนักเรียน 1,268 คน
10 จำนวนศูนย์เด็กเล็ก 4 แห่ง
11 จำนวนประชากรอายุมากกว่า 60 ปี ขึ้นไป 2,012 คน
12 จำนวนประชากรอายุ 0 ถึง 5 ปี 398 คน
13 จำนวนอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) 66 คน
14 จำนวนผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Caregiver) 6 คน
15 จำนวนผู้พิการ 102 คน

อาคารและสิ่งก่อสร้าง

วันที่บันทึกข้อมูล : 21 ม.ค. 2563
ลำดับ รายการ สถานะ
1 อาคารสำนักงาน พร้อมใช้
2.1 บ้านพัก 1 พร้อมใช้
2.2 บ้านพัก 2 พร้อมใช้
2.3 บ้านพัก 3 -
3 อาคารแพทย์แผนไทย -
4 อาคารสำนักงาน(หลังเก่า) พร้อมใช้

ครุภัณฑ์ทางการแพทย์

วันที่บันทึกข้อมูล : 21 ม.ค. 2563
ลำดับ รายการ จำนวน
1 เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) 1 เครื่อง
2 เครื่องอัลตราซาวด์ ชนิดสี 2 หัวตรวจ -
3 ยูนิตทันตกรรม 1 ยูนิต
3.1 เครื่องขุดหินน้ำลายไฟฟ้า 1 เครื่อง
3.2 เครื่องปั่นอมัลกัม 1 เครื่อง
3.3 เครื่องบ่มวัสดุด้วยแสดง (light curing unit) 1 เครื่อง
4 เครื่องฟังเสียงหัวใจของทารกในครรภ์ (Fetal Doptone) 2 เครื่อง
5 อุปกรณ์กู้ชีพเบื้องต้น 1 ชุด
6 เครื่องผลิตออกซิเจน (Oxygen generator) 1 เครื่อง
7 ถังออกซิเจน พร้อมอุปกรณ์ในการใช้งาน 4 ถัง
8 ชุดเครื่องมือตรวจโรคทั่วไป 5 ชุด
9 เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) -
10 ชุดตรวจประเมินพัฒนาการเด็ก 2 ชุด
11 เตียง Fowler 1 เตียง
12 เครื่อง suction mobile -
13 เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ 1 เครื่อง
14 เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) ชนิดพกพา 1 เครื่อง
15 เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (Hematocrit Centrifuge) 1 เครื่อง
16 เครื่องนึ่งฆ่า (Autoclave) เชื้อไฟฟ้า 2 เครื่อง
17 เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ -
18 เครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า -
19 เครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า -
20 เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น -
21 หม้อต้มแผ่นความร้อน -
22 หม้อแช่พาราฟิน -

ยานพาหนะ

วันที่บันทึกข้อมูล : 18 ก.พ. 2562
ลำดับ รายการ จำนวน
1 รถพยาบาล -
2.1 รถเอนกประสงค์,รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ -
2.2 รถเอนกประสงค์,รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ -
3 (1)รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่เกิน 150 ซีซี ทะเบียน ขยฉ768 พร้อมใช้
3 (2)รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่เกิน 150 ซีซี ทะเบียน ขยฉ769 พร้อมใช้

บริการในหน่วยบริการ

วันที่บันทึกข้อมูล : 21 ม.ค. 2563
ลำดับ บริการ ในเวลา นอกเวลา
1 คลินิกผู้ป่วยนอกทั่วไป มี -
2 คลินิกพิเศษ (โรคเรื้อรัง) มี -
3 คลินิกทันตกรรม มี -
4 คลินิกสุขภาพเด็กดี มี -
5 คลินิกวางแผนครอบครัว มี -
6 คลินิกอนามัยแม่และเด็ก (ฝากครรภ์) มี -
7 คลินิกแพทย์แผนไทย - -
8 คลินิกกายภาพบำบัด - -

บริการนอกหน่วยบริการ

วันที่บันทึกข้อมูล : 18 ก.พ. 2562
ลำดับ บริการ ช่วงเวลาที่ดำเนินการ
1 เยี่ยมแม่และเด็ก มี
2 เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้าน,ติดเตียง,
ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
มี
3 ควบคุมโรคระบาด มี
4 อนามัยโรงเรียน มี
5 คุ้มครองผู้บริโภค มี
6 งานคัดกรองสุขภาพ มี

การเงินการคลัง ณ 30 กันยายน 2562

วันที่บันทึกข้อมูล : 21 ม.ค. 2563
ลำดับ ประเภท จำนวนเงิน (บาท)
1 เงินคงเหลือยกมา ณ 30 กันยายน 2561 387,458.90
2 รายรับ
2.1 งบดำเนินการ 0.00
2.2 งบลงทุน 0.00
2.3 เงินสุทธิที่ได้รับจากแม่ข่าย 630,189.04
2.4 เงินอื่นๆ 347,108.87
รวม 977,297.91
3 รายจ่าย
3.1 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 411,085.00
3.2 ค่าสาธารณูปโภค 51,074.16
3.3 ค่าจัดซื้อวัสดุ/ค่าใช้สอย 384,004.95
3.4 ค่าครุภัณฑ์ 45,290.00
3.5 ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 0.00
3.6 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 0.00
รวม 891,454.11
4 เงินคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2562 473,302.70

ข้อมูลการให้บริการ ปีงบประมาณ 2562

ลำดับ ประเภท จำนวน หน่วย
1 จำนวนผู้ป่วยนอกใหม่ ในปีงบประมาณ 9,249 คน
2 จำนวนผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่มารับบริการ ในปีงบประมาณ 24,123 ครั้ง
3 จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการครั้งแรก ในปีงบประมาณ 1,469 คน
4 จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการทั้งหมด ในปีงบประมาณ 4,703 ครั้ง

 

ผลการประเมินคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ปี 2563

ระดับ

รพ.สต.ประเมินตนเองวันที่ 23 ม.ค. 2563

อำเภอประเมินวันที่ 4 มิ.ย. 2563