โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นธงชัย ตำบลต้นธงชัย

ขนาด ขนาดใหญ่ รับผิดชอบประชากร จำนวน 8,001 คน ขึ้นไป
OTOP ขยะ,สิ่งแวดล้อม
ระยะทาง จากโรงพยาบาลลำปาง 5.3 กม.
พื้นที่ จ.ลำปาง อ.เมืองลำปาง ต.ต้นธงชัย หมู่ 2
ที่อยู่ หมู่ 1 ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง
โทรศัพท์ 054321265
โทรสาร 054321265
ID Line
URL
ภาพประกอบ
 • รพ.สต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง

 • นาง วชิราภรณ์ ตามวงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 • นางสัญญาลักษณ์ หมูดวง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 • นางกนกรส เขียวมั่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน

 • นางนรกมล ขันตรี เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส

ที่ตั้ง

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นธงชัย ตำบลต้นธงชัย

  ลำดับ ตำแหน่ง ประเภท ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ  
  1 เจ้าพนักงานสาธารณสุข ข้าราชการ นางนรกมล ขันตรี

  นางนรกมล ขันตรี

  เจ้าพนักงานสาธารณสุข

บุคลากรประจำ

  ลำดับ ตำแหน่ง ประเภท ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ  
  1 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน ข้าราชการ นางกนกรส เขียวมั่ง

  นางกนกรส เขียวมั่ง

  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
  2 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ข้าราชการ นางสัญญาลักษณ์ หมูดวง

  นางสัญญาลักษณ์ หมูดวง

  พยาบาลวิชาชีพ
  3 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ข้าราชการ นางวชิราภรณ์ ตามวงค์

  นางวชิราภรณ์ ตามวงค์

  พยาบาลวิชาชีพ

บุคลากรหมุนเวียน

แพทย์

ทุกวันจันทร์ เวลา08.30-12.00

จำนวน 1 คน / ครั้ง

   1 ข้าราชการ นางศณิษา ตันประเสริฐ

(แพทย์เวชกรรมป้องกัน)

  นางศณิษา ตันประเสริฐ

  แพทย์
 
 

ข้อมูลพื้นฐาน

ลำดับ รายการ จำนวน
1 จำนวนประชากรที่รับผิดชอบ 14,016 คน
2 จำนวนประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 7,756 คน
3 จำนวนประชากรสิทธิประกันสังคม 2,565 คน
4 จำนวนประชากรสิทธิข้าราชการ 3,532 คน
5 จำนวน อสม. 298 คน
6 จำนวนหลังคาเรือน 5,409 หลัง
7 จำนวนหมู่บ้าน 8 หมู่
8 จำนวนโรงเรียน 1 แห่ง
9 จำนวนนักเรียน 171 คน
10 จำนวนศูนย์เด็กเล็ก 0 แห่ง
11 จำนวนประชากรอายุมากกว่า 60 ปี ขึ้นไป 3,202 คน
12 จำนวนประชากรอายุ 0 ถึง 5 ปี 583 คน
13 จำนวนอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) 0 คน
14 จำนวนผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Caregiver) 0 คน
15 จำนวนผู้พิการ 208 คน

อาคารและสิ่งก่อสร้าง

วันที่บันทึกข้อมูล : 31 ม.ค. 2563
ลำดับ รายการ สถานะ
1 อาคารสำนักงาน พร้อมใช้
2.1 บ้านพัก 1 -
2.2 บ้านพัก 2 -
2.3 บ้านพัก 3 -
3 อาคารแพทย์แผนไทย -
4 อาคารที่พักขยะติดเชื้อ พร้อมใช้

ครุภัณฑ์ทางการแพทย์

วันที่บันทึกข้อมูล : 11 ก.พ. 2564
ลำดับ รายการ จำนวน
1 เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) 1 เครื่อง
2 เครื่องอัลตราซาวด์ ชนิดสี 2 หัวตรวจ -
3 ยูนิตทันตกรรม 1 ยูนิต
3.1 เครื่องขุดหินน้ำลายไฟฟ้า 1 เครื่อง
3.2 เครื่องปั่นอมัลกัม 1 เครื่อง
3.3 เครื่องบ่มวัสดุด้วยแสดง (light curing unit) -
4 เครื่องฟังเสียงหัวใจของทารกในครรภ์ (Fetal Doptone) 1 เครื่อง
5 อุปกรณ์กู้ชีพเบื้องต้น 1 ชุด
6 เครื่องผลิตออกซิเจน (Oxygen generator) 1 เครื่อง
7 ถังออกซิเจน พร้อมอุปกรณ์ในการใช้งาน 1 ถัง
8 ชุดเครื่องมือตรวจโรคทั่วไป 1 ชุด
9 เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) 1 เครื่อง
10 ชุดตรวจประเมินพัฒนาการเด็ก 1 ชุด
11 เตียง Fowler 1 เตียง
12 เครื่อง suction mobile -
13 เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ 1 เครื่อง
14 เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) ชนิดพกพา 4 เครื่อง
15 เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (Hematocrit Centrifuge) 1 เครื่อง
16 เครื่องนึ่งฆ่า (Autoclave) เชื้อไฟฟ้า 2 เครื่อง
17 เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ 1 เครื่อง
18 เครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า 1 เครื่อง
19 เครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า -
20 เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น 1 เครื่อง
21 หม้อต้มแผ่นความร้อน 1 เครื่อง
22 หม้อแช่พาราฟิน 1 เครื่อง
23 เตียงตรวจคนไข้ 1
24 เตียงตรวจภายใน 1

ยานพาหนะ

วันที่บันทึกข้อมูล : 31 ม.ค. 2563
ลำดับ รายการ จำนวน
1 รถพยาบาล -
2.1 รถเอนกประสงค์,รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ -
2.2 รถเอนกประสงค์,รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ -
3 รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่เกิน 150 ซีซี ทะเบียน ขยฉ775 พร้อมใช้

บริการในหน่วยบริการ

วันที่บันทึกข้อมูล : 11 ก.พ. 2564
ลำดับ บริการ ในเวลา นอกเวลา
1 คลินิกผู้ป่วยนอกทั่วไป มี -
2 คลินิกพิเศษ (โรคเรื้อรัง) มี -
3 คลินิกทันตกรรม มี -
4 คลินิกสุขภาพเด็กดี มี -
5 คลินิกวางแผนครอบครัว มี -
6 คลินิกอนามัยแม่และเด็ก (ฝากครรภ์) มี -
7 คลินิกแพทย์แผนไทย มี -
8 คลินิกกายภาพบำบัด มี -

บริการนอกหน่วยบริการ

วันที่บันทึกข้อมูล : 11 ก.พ. 2564
ลำดับ บริการ ช่วงเวลาที่ดำเนินการ
1 เยี่ยมแม่และเด็ก มี
2 เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้าน,ติดเตียง,
ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
มี
3 ควบคุมโรคระบาด มี
4 อนามัยโรงเรียน มี
5 คุ้มครองผู้บริโภค มี
6 งานคัดกรองสุขภาพ มี
7 ประชุมอสม. มี

การเงินการคลัง ณ 30 กันยายน 2563

วันที่บันทึกข้อมูล : 11 ก.พ. 2564
ลำดับ ประเภท จำนวนเงิน (บาท)
1 เงินคงเหลือยกมา ณ 30 กันยายน 2562 654,145.69
2 รายรับ
2.1 งบดำเนินการ 0.00
2.2 งบลงทุน 1,795,000.00
2.3 เงินสุทธิที่ได้รับจากแม่ข่าย 796,708.00
2.4 เงินอื่นๆ 168,695.38
รวม 2,760,403.38
3 รายจ่าย
3.1 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 210,360.00
3.2 ค่าสาธารณูปโภค 66,734.59
3.3 ค่าจัดซื้อวัสดุ/ค่าใช้สอย 336,602.00
3.4 ค่าครุภัณฑ์ 806,400.00
3.5 ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 0.00
3.6 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 1,189,800.00
รวม 2,609,896.59
4 เงินคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2563 804,652.48

ข้อมูลการให้บริการ ปีงบประมาณ 2563

ลำดับ ประเภท จำนวน หน่วย
1 จำนวนผู้ป่วยนอกใหม่ ในปีงบประมาณ 10,892 คน
2 จำนวนผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่มารับบริการ ในปีงบประมาณ 19,164 ครั้ง
3 จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการครั้งแรก ในปีงบประมาณ 1,370 คน
4 จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการทั้งหมด ในปีงบประมาณ 4,614 ครั้ง

 

ผลการประเมินคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ปี 2564

ระดับ

รพ.สต.ประเมินตนเองวันที่ 11 ก.พ. 2564

อำเภอประเมินวันที่ 2 เม.ย. 2564