โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นธงชัย ตำบลต้นธงชัย

ระยะทาง จากโรงพยาบาลลำปาง 5.3 กม.
พื้นที่ จ.ลำปาง อ.เมืองลำปาง ต.ต้นธงชัย หมู่ 2
ที่อยู่ หมู่ 2 ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง
โทรศัพท์ 054321265
โทรสาร 054321265
ID Line
URL
ภาพประกอบ
 • รพ.สต.ต้นธงชัย

 • นาง วชิราภรณ์ ตามวงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 • นางกนกรส เขียวมั่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน

 • นางสาวศิริวรรณ ใจวงศ์ษา

 • นางสัญญาลักษณ์ หมูดวง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 • นางปราวีณา พงษ์จันทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ที่ตั้ง

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นธงชัย ตำบลต้นธงชัย

  ลำดับ ตำแหน่ง ประเภท ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ  
  1 นักวิชาการสาธารณสุข ข้าราชการ นายมานิต จักรเครือ

  นายมานิต จักรเครือ

  นักวิชาการสาธารณสุข

บุคลากรประจำ

  ลำดับ ตำแหน่ง ประเภท ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ  
  1 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ข้าราชการ นางกนกรส เขียวมั่ง

  นางกนกรส เขียวมั่ง

  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
  2 พยาบาลวิชาชีพ ข้าราชการ น.ส.ปราวีณา ชัยวงษ์

  น.ส.ปราวีณา ชัยวงษ์

  พยาบาลวิชาชีพ
  3 พยาบาลวิชาชีพ ข้าราชการ นางสัญญาลักษณ์ หมูดวง

  นางสัญญาลักษณ์ หมูดวง

  พยาบาลวิชาชีพ
  4 พยาบาลวิชาชีพ ข้าราชการ นางวชิราภรณ์ ตามวงค์

  นางวชิราภรณ์ ตามวงค์

  พยาบาลวิชาชีพ
  5 นักวิชาการสาธารณสุข ข้าราชการ น.ส.ศิริวรรณ ใจวงค์ษา

  น.ส.ศิริวรรณ ใจวงค์ษา

  นักวิชาการสาธารณสุข

บุคลากรหมุนเวียน

แพทย์

ทุกวันจันทร์ เวลา08.30-12.00

จำนวน 1 คน / ครั้ง

   1 ข้าราชการ นางศณิษา ตันประเสริฐ

(แพทย์เวชกรรมป้องกัน)

  นางศณิษา ตันประเสริฐ

  แพทย์
 
 

ข้อมูลพื้นฐาน

ลำดับ รายการ จำนวน
1 จำนวนประชากรที่รับผิดชอบ 12,586 คน
2 จำนวนประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 7,070 คน
3 จำนวนประชากรสิทธิประกันสังคม 2,567 คน
4 จำนวนประชากรสิทธิข้าราชการ 2,844 คน
5 จำนวน อสม. 302 คน
6 จำนวนหลังคาเรือน 4,006 หลัง
7 จำนวนหมู่บ้าน 8 หมู่
8 จำนวนโรงเรียน 1 แห่ง
9 จำนวนนักเรียน 171 คน
10 จำนวนศูนย์เด็กเล็ก 3 แห่ง
11 จำนวนประชากรอายุมากกว่า 60 ปี ขึ้นไป (ตัด 31 ธันวาคม 2559) 2,428 คน
12 จำนวนประชากรอายุ 0 ถึง 5 ปี (ตัด 31 ธันวาคม 2559) 431 คน
13 จำนวนผู้พิการทางการเห็น 15 คน
14 จำนวนผู้พิการทางการได้ยินหรือการสื่อความหมาย 46 คน
15 จำนวนผู้พิการการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 88 คน
16 จำนวนผู้พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมหรือออทิสติก 4 คน
17 จำนวนผู้พิการทางสติปัญญา 35 คน
18 จำนวนผู้พิการทางการเรียนรู้ 1 คน
19 จำนวนผู้พิการทางออทิสติก 0 คน

เครื่องมือทางการแพทย์

ลำดับ รายการ จำนวน
1 รถพยาบาล ไม่มี
2 รถเอนกประสงค์ ไม่มี
3 รถจักรยานยนต์ 1 คัน
4 เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) ไม่มี
5 เครื่องอัลตราซาวด์ ไม่มี
6 ยูนิตทันตกรรม 1 ยูนิต
7 เครื่องตรวจการเต้นของหัวใจทารก 1 เครื่อง
8 อุปกรณ์กู้ชีพเบื้องต้น 1 ชุด
9 เครื่องผลิตออกซิเจน ไม่มี
10 ถังออกซิเจน 3 ถัง
11 ชุดเครื่องมือตรวจโรคทั่วไป 1 ชุด
12 เตียงตรวจคนไข้ 1
13 เตียงตรวจภายใน 1

บริการในหน่วยบริการ

ลำดับ บริการ ในเวลา นอกเวลา
1 คลินิกผู้ป่วยนอกทั่วไป มี ไม่มี
2 คลินิกพิเศษ (โรคเรื้อรัง) มี ไม่มี
3 คลินิกทันตกรรม มี ไม่มี
4 คลินิกสุขภาพเด็กดี มี ไม่มี
5 คลินิกวางแผนครอบครัว มี ไม่มี
6 คลินิกอนามัยแม่และเด็ก (ฝากครรภ์) มี ไม่มี
7 คลินิกแพทย์แผนไทย ไม่มี ไม่มี
8 คลินิกกายภาพบำบัด ไม่มี ไม่มี

บริการนอกหน่วยบริการ

ลำดับ บริการ ช่วงเวลาที่ดำเนินการ
1 เยี่ยมแม่และเด็ก มี
2 เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้าน,ติดเตียง,
ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
มี
3 ควบคุมโรคระบาด มี
4 อนามัยโรงเรียน มี
5 คุ้มครองผู้บริโภค มี
6 งานคัดกรองสุขภาพ มี
7 ประชุมอสม. มี
 

ข้อมูลการให้บริการ ปีงบประมาณ 2560

ลำดับ ประเภท จำนวน หน่วย
1 จำนวนผู้ป่วยนอกใหม่ ในปีงบประมาณ 6,054 คน
2 จำนวนผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่มารับบริการ ในปีงบประมาณ 14,951 ครั้ง
3 จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการครั้งแรก ในปีงบประมาณ 0 คน
4 จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการทั้งหมด ในปีงบประมาณ 0 ครั้ง

งบประมาณ ปี 2560

ลำดับ ประเภท บาท
1 งบดำเนินการ 0
2 งบลงทุน 0
3 เงินสุทธิที่ได้รับจากแม่ข่าย 535,034
4 เงินอื่นๆ 236,020

ไม่ผ่านเกณฑ์

ผลการประเมินคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว