โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นธงชัย ตำบลต้นธงชัย

OTOP NCD-ความดันโลหิตสูง
ระยะทาง จากโรงพยาบาลลำปาง 5.3 กม.
พื้นที่ จ.ลำปาง อ.เมืองลำปาง ต.ต้นธงชัย หมู่ 2
ที่อยู่ หมู่ 2 ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง
โทรศัพท์ 054321265
โทรสาร 054321265
ID Line
URL
ภาพประกอบ
 • รพ.สต.ต้นธงชัย

 • นาง วชิราภรณ์ ตามวงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 • นางกนกรส เขียวมั่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน

 • นางสัญญาลักษณ์ หมูดวง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 • นางปราวีณา พงษ์จันทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ที่ตั้ง

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นธงชัย ตำบลต้นธงชัย

  ลำดับ ตำแหน่ง ประเภท ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ  
  1 เจ้าพนักงานสาธารณสุข ข้าราชการ นางนรกมล ขันตรี

  นางนรกมล ขันตรี

  เจ้าพนักงานสาธารณสุข

บุคลากรประจำ

  ลำดับ ตำแหน่ง ประเภท ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ  
  1 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ข้าราชการ นางกนกรส เขียวมั่ง

  นางกนกรส เขียวมั่ง

  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
  2 พยาบาลวิชาชีพ ข้าราชการ น.ส.ปราวีณา ชัยวงษ์

  น.ส.ปราวีณา ชัยวงษ์

  พยาบาลวิชาชีพ
  3 พยาบาลวิชาชีพ ข้าราชการ นางสัญญาลักษณ์ หมูดวง

  นางสัญญาลักษณ์ หมูดวง

  พยาบาลวิชาชีพ
  4 พยาบาลวิชาชีพ ข้าราชการ นางวชิราภรณ์ ตามวงค์

  นางวชิราภรณ์ ตามวงค์

  พยาบาลวิชาชีพ

บุคลากรหมุนเวียน

แพทย์

ทุกวันจันทร์ เวลา08.30-12.00

จำนวน 1 คน / ครั้ง

   1 ข้าราชการ นางศณิษา ตันประเสริฐ

(แพทย์เวชกรรมป้องกัน)

  นางศณิษา ตันประเสริฐ

  แพทย์
 
 

ข้อมูลพื้นฐาน

ลำดับ รายการ จำนวน
1 จำนวนประชากรที่รับผิดชอบ 12,586 คน
2 จำนวนประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 7,070 คน
3 จำนวนประชากรสิทธิประกันสังคม 2,567 คน
4 จำนวนประชากรสิทธิข้าราชการ 2,844 คน
5 จำนวน อสม. 302 คน
6 จำนวนหลังคาเรือน 4,006 หลัง
7 จำนวนหมู่บ้าน 8 หมู่
8 จำนวนโรงเรียน 1 แห่ง
9 จำนวนนักเรียน 171 คน
10 จำนวนศูนย์เด็กเล็ก 3 แห่ง
11 จำนวนประชากรอายุมากกว่า 60 ปี ขึ้นไป 2,428 คน
12 จำนวนประชากรอายุ 0 ถึง 5 ปี 431 คน
13 จำนวนอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) 0 คน
14 จำนวนผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Caregiver) 0 คน
15 จำนวนผู้พิการ 189 คน

อาคารและสิ่งก่อสร้าง

วันที่บันทึกข้อมูล : 2019-02-28
ลำดับ รายการ สถานะ
1 อาคารสำนักงาน พร้อมใช้
2.1 บ้านพัก 1 -
2.2 บ้านพัก 2 -
2.3 บ้านพัก 3 -
3 อาคารแพทย์แผนไทย -

ครุภัณฑ์ทางการแพทย์

วันที่บันทึกข้อมูล : 2019-03-01
ลำดับ รายการ จำนวน
1 เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) -
2 เครื่องอัลตราซาวด์ ชนิดสี 2 หัวตรวจ -
3 ยูนิตทันตกรรม 1 ยูนิต
3.1 เครื่องขุดหินน้ำลายไฟฟ้า 1 เครื่อง
3.2 เครื่องปั่นอมัลกัม 1 เครื่อง
3.3 เครื่องบ่มวัสดุด้วยแสดง (light curing unit) 1 เครื่อง
4 เครื่องฟังเสียงหัวใจของทารกในครรภ์ (Fetal Doptone) 1 เครื่อง
5 อุปกรณ์กู้ชีพเบื้องต้น 1 ชุด
6 เครื่องผลิตออกซิเจน (Oxygen generator) -
7 ถังออกซิเจน พร้อมอุปกรณ์ในการใช้งาน 2 ถัง
8 ชุดเครื่องมือตรวจโรคทั่วไป 1 ชุด
9 เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) -
10 ชุดตรวจประเมินพัฒนาการเด็ก 1 ชุด
11 เตียง Fowler -
12 เครื่อง suction mobile -
13 เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ -
14 เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) ชนิดพกพา 1 เครื่อง
15 เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (Hematocrit Centrifuge) -
16 เครื่องนึ่งฆ่า (Autoclave) เชื้อไฟฟ้า 1 เครื่อง
17 เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ -
18 เครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า -
19 เครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า -
20 เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น -
21 หม้อต้มแผ่นความร้อน -
22 หม้อแช่พาราฟิน -
23 เตียงตรวจคนไข้ 1
24 เตียงตรวจภายใน 1

ยานพาหนะ

วันที่บันทึกข้อมูล : 2019-03-01
ลำดับ รายการ จำนวน
1 รถพยาบาล -
2.1 รถเอนกประสงค์,รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ -
2.2 รถเอนกประสงค์,รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ -
3 รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่เกิน 150 ซีซี ทะเบียน ขยฉ775 พร้อมใช้

บริการในหน่วยบริการ

วันที่บันทึกข้อมูล : 2019-03-01
ลำดับ บริการ ในเวลา นอกเวลา
1 คลินิกผู้ป่วยนอกทั่วไป มี -
2 คลินิกพิเศษ (โรคเรื้อรัง) มี -
3 คลินิกทันตกรรม มี -
4 คลินิกสุขภาพเด็กดี มี -
5 คลินิกวางแผนครอบครัว มี -
6 คลินิกอนามัยแม่และเด็ก (ฝากครรภ์) มี -
7 คลินิกแพทย์แผนไทย - -
8 คลินิกกายภาพบำบัด - -

บริการนอกหน่วยบริการ

วันที่บันทึกข้อมูล : 2018-02-27
ลำดับ บริการ ช่วงเวลาที่ดำเนินการ
1 เยี่ยมแม่และเด็ก มี
2 เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้าน,ติดเตียง,
ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
มี
3 ควบคุมโรคระบาด มี
4 อนามัยโรงเรียน มี
5 คุ้มครองผู้บริโภค มี
6 งานคัดกรองสุขภาพ มี
7 ประชุมอสม. มี

การเงินการคลัง ณ 30 กันยายน 2561

วันที่บันทึกข้อมูล : 2019-03-01
ลำดับ ประเภท จำนวนเงิน (บาท)
1 เงินคงเหลือยกมา ณ 30 กันยายน 2560 661,319
2 รายรับ
2.1 งบดำเนินการ 0
2.2 งบลงทุน 116,000
2.3 เงินสุทธิที่ได้รับจากแม่ข่าย 781,764
2.4 เงินอื่นๆ 27,098
รวม 924,862
3 รายจ่าย
3.1 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 201,640
3.2 ค่าสาธารณูปโภค 43,526
3.3 ค่าจัดซื้อวัสดุ/ค่าใช้สอย 73,938
3.4 ค่าครุภัณฑ์ 154,850
3.5 ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 0
3.6 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 445,983
รวม 919,937
4 เงินคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2561 439,271

ข้อมูลการให้บริการ ปีงบประมาณ 2561

ลำดับ ประเภท จำนวน หน่วย
1 จำนวนผู้ป่วยนอกใหม่ ในปีงบประมาณ 17,813 คน
2 จำนวนผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่มารับบริการ ในปีงบประมาณ 24,679 ครั้ง
3 จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการครั้งแรก ในปีงบประมาณ 0 คน
4 จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการทั้งหมด ในปีงบประมาณ 0 ครั้ง

 

ผลการประเมินคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ปี 2562

อยู่ระหว่างดำเนินการ

รพ.สต.ประเมินตนเองวันที่ 2019-03-01