โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนิคม เขต7 ตำบลนิคมพัฒนา

ขนาด ขนาดกลาง รับผิดชอบประชากร จำนวน 3,000 - 8,000 คน
OTOP ผู้สูงอายุ
ระยะทาง จากโรงพยาบาลลำปาง 16.9 กม.
พื้นที่ จ.ลำปาง อ.เมืองลำปาง ต.นิคมพัฒนา หมู่ 7
ที่อยู่ ถนนลำปาง - แจ้ห่ม
โทรศัพท์ 054-825548
โทรสาร
ID Line
URL
ภาพประกอบ
ที่ตั้ง

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนิคม เขต7 ตำบลนิคมพัฒนา

  ลำดับ ตำแหน่ง ประเภท ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ  
  1 นักวิชาการสาธารณสุข ข้าราชการ นายมานิต จักรเครือ

  นายมานิต จักรเครือ

  นักวิชาการสาธารณสุข

บุคลากรประจำ

  ลำดับ ตำแหน่ง ประเภท ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ  
  1 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ข้าราชการ นายวิวัฒน์ กานดา

  นายวิวัฒน์ กานดา

  พยาบาลวิชาชีพ
  2 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ข้าราชการ พัชรีภรณ์ ท้าวไชยา

  พัชรีภรณ์ ท้าวไชยา

  พยาบาลวิชาชีพ
  3 นักวิชาการสาธารณสุข ข้าราชการ นางรัศมี กานดา

  นางรัศมี กานดา

  นักวิชาการสาธารณสุข
  4 เจ้าพนักงานสาธารณสุข ข้าราชการ นางสาวมาลัยพร เทพแก้ว

  นางสาวมาลัยพร เทพแก้ว

  เจ้าพนักงานสาธารณสุข
  5 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ลูกจ้างชั่วคราว/รายคาบ/รายเดือน นางชฏาพร คงทองดี

  นางชฏาพร คงทองดี

  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
  6 ลูกจ้างปฏิบัติงานทั่วไป พนักงานกระทรวงสาธารณสุข นางขันแก้ว วงค์ษา

  นางขันแก้ว วงค์ษา

  ลูกจ้างปฏิบัติงานทั่วไป

ข้อมูลพื้นฐาน

ลำดับ รายการ จำนวน
1 จำนวนประชากรที่รับผิดชอบ 4,151 คน
2 จำนวนประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 3,080 คน
3 จำนวนประชากรสิทธิประกันสังคม 722 คน
4 จำนวนประชากรสิทธิข้าราชการ 270 คน
5 จำนวน อสม. 141 คน
6 จำนวนหลังคาเรือน 1,802 หลัง
7 จำนวนหมู่บ้าน 16 หมู่
8 จำนวนโรงเรียน 3 แห่ง
9 จำนวนนักเรียน 275 คน
10 จำนวนศูนย์เด็กเล็ก 0 แห่ง
11 จำนวนประชากรอายุมากกว่า 60 ปี ขึ้นไป 1,052 คน
12 จำนวนประชากรอายุ 0 ถึง 5 ปี 203 คน
13 จำนวนอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) 0 คน
14 จำนวนผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Caregiver) 0 คน
15 จำนวนผู้พิการ 78 คน

อาคารและสิ่งก่อสร้าง

วันที่บันทึกข้อมูล : 27 ก.พ. 2562
ลำดับ รายการ สถานะ
1 อาคารสำนักงาน พร้อมใช้
2.1 บ้านพัก 1 -
2.2 บ้านพัก 2 -
2.3 บ้านพัก 3 -
3 อาคารแพทย์แผนไทย -

ครุภัณฑ์ทางการแพทย์

วันที่บันทึกข้อมูล : 10 ก.พ. 2564
ลำดับ รายการ จำนวน
1 เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) -
2 เครื่องอัลตราซาวด์ ชนิดสี 2 หัวตรวจ -
3 ยูนิตทันตกรรม -
3.1 เครื่องขุดหินน้ำลายไฟฟ้า -
3.2 เครื่องปั่นอมัลกัม -
3.3 เครื่องบ่มวัสดุด้วยแสดง (light curing unit) -
4 เครื่องฟังเสียงหัวใจของทารกในครรภ์ (Fetal Doptone) 1 เครื่อง
5 อุปกรณ์กู้ชีพเบื้องต้น 1 ชุด
6 เครื่องผลิตออกซิเจน (Oxygen generator) 1 เครื่อง
7 ถังออกซิเจน พร้อมอุปกรณ์ในการใช้งาน 2 ถัง
8 ชุดเครื่องมือตรวจโรคทั่วไป 1 ชุด
9 เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) -
10 ชุดตรวจประเมินพัฒนาการเด็ก -
11 เตียง Fowler -
12 เครื่อง suction mobile -
13 เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ 1 เครื่อง
14 เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) ชนิดพกพา 1 เครื่อง
15 เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (Hematocrit Centrifuge) -
16 เครื่องนึ่งฆ่า (Autoclave) เชื้อไฟฟ้า 1 เครื่อง
17 เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ -
18 เครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า -
19 เครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า -
20 เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น -
21 หม้อต้มแผ่นความร้อน -
22 หม้อแช่พาราฟิน -

ยานพาหนะ

วันที่บันทึกข้อมูล : 10 ก.พ. 2564
ลำดับ รายการ จำนวน
1 รถพยาบาล -
2.1 รถเอนกประสงค์,รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ -
2.2 รถเอนกประสงค์,รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ -
3 รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่เกิน 150 ซีซี -

บริการในหน่วยบริการ

วันที่บันทึกข้อมูล : 10 ก.พ. 2564
ลำดับ บริการ ในเวลา นอกเวลา
1 คลินิกผู้ป่วยนอกทั่วไป มี -
2 คลินิกพิเศษ (โรคเรื้อรัง) มี -
3 คลินิกทันตกรรม - -
4 คลินิกสุขภาพเด็กดี มี -
5 คลินิกวางแผนครอบครัว มี -
6 คลินิกอนามัยแม่และเด็ก (ฝากครรภ์) มี -
7 คลินิกแพทย์แผนไทย - -
8 คลินิกกายภาพบำบัด - -

บริการนอกหน่วยบริการ

วันที่บันทึกข้อมูล : 10 ก.พ. 2564
ลำดับ บริการ ช่วงเวลาที่ดำเนินการ
1 เยี่ยมแม่และเด็ก มี
2 เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้าน,ติดเตียง,
ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
มี
3 ควบคุมโรคระบาด มี
4 อนามัยโรงเรียน มี
5 คุ้มครองผู้บริโภค มี
6 งานคัดกรองสุขภาพ มี

การเงินการคลัง ณ 30 กันยายน 2563

วันที่บันทึกข้อมูล : 10 ก.พ. 2564
ลำดับ ประเภท จำนวนเงิน (บาท)
1 เงินคงเหลือยกมา ณ 30 กันยายน 2562 1,368,204.49
2 รายรับ
2.1 งบดำเนินการ 0.00
2.2 งบลงทุน 574,200.00
2.3 เงินสุทธิที่ได้รับจากแม่ข่าย 581,858.12
2.4 เงินอื่นๆ 250,034.25
รวม 1,406,092.37
3 รายจ่าย
3.1 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 240,507.00
3.2 ค่าสาธารณูปโภค 45,466.61
3.3 ค่าจัดซื้อวัสดุ/ค่าใช้สอย 291,823.30
3.4 ค่าครุภัณฑ์ 44,227.75
3.5 ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 63,500.00
3.6 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 585,921.24
รวม 1,271,445.90
4 เงินคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2563 512,990.96

ข้อมูลการให้บริการ ปีงบประมาณ 2563

ลำดับ ประเภท จำนวน หน่วย
1 จำนวนผู้ป่วยนอกใหม่ ในปีงบประมาณ 3,397 คน
2 จำนวนผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่มารับบริการ ในปีงบประมาณ 8,584 ครั้ง
3 จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการครั้งแรก ในปีงบประมาณ 1,053 คน
4 จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการทั้งหมด ในปีงบประมาณ 3,039 ครั้ง

 

ผลการประเมินคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ปี 2564

ระดับ

รพ.สต.ประเมินตนเองวันที่ 24 ก.พ. 2564

อำเภอประเมินวันที่ 2 เม.ย. 2564