โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนิคม เขต7 ตำบลนิคมพัฒนา

ระยะทาง จากโรงพยาบาลลำปาง 16.9 กม.
พื้นที่ จ.ลำปาง อ.เมืองลำปาง ต.นิคมพัฒนา หมู่ 7
ที่อยู่ ถนนลำปาง - แจ้ห่ม
โทรศัพท์ 054-825541
โทรสาร
ID Line
URL
ภาพประกอบ
ที่ตั้ง

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนิคม เขต7 ตำบลนิคมพัฒนา

  ลำดับ ตำแหน่ง ประเภท ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ  
  1 นักวิชาการสาธารณสุข ข้าราชการ นางปริศนา สุวรรณราช

  นางปริศนา สุวรรณราช

  นักวิชาการสาธารณสุข

บุคลากรประจำ

  ลำดับ ตำแหน่ง ประเภท ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ  
  1 พยาบาลวิชาชีพ ข้าราชการ นายวิวัฒน์ กานดา

  นายวิวัฒน์ กานดา

  พยาบาลวิชาชีพ
  2 นักวิชาการสาธารณสุข ข้าราชการ นางรัศมี กานดา

  นางรัศมี กานดา

  นักวิชาการสาธารณสุข
  3 เจ้าพนักงานสาธารณสุข ข้าราชการ นางสาวมาลัยพร เทพแก้ว

  นางสาวมาลัยพร เทพแก้ว

  เจ้าพนักงานสาธารณสุข
  4 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ลูกจ้างชั่วคราว/รายคาบ/รายเดือน นางชฏาพร คงทองดี

  นางชฏาพร คงทองดี

  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
  5 ลูกจ้างปฏิบัติงานทั่วไป พนักงานกระทรวงสาธารณสุข นางขันแก้ว วงค์ษา

  นางขันแก้ว วงค์ษา

  ลูกจ้างปฏิบัติงานทั่วไป

บุคลากรหมุนเวียน

ข้อมูลพื้นฐาน

ลำดับ รายการ จำนวน
1 จำนวนประชากรที่รับผิดชอบ 4,339 คน
2 จำนวนประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 1,457 คน
3 จำนวนประชากรสิทธิประกันสังคม 1,571 คน
4 จำนวนประชากรสิทธิข้าราชการ 186 คน
5 จำนวน อสม. 143 คน
6 จำนวนหลังคาเรือน 1,460 หลัง
7 จำนวนหมู่บ้าน 14 หมู่
8 จำนวนโรงเรียน 3 แห่ง
9 จำนวนนักเรียน 445 คน
10 จำนวนศูนย์เด็กเล็ก 1 แห่ง
11 จำนวนประชากรอายุมากกว่า 60 ปี ขึ้นไป (ตัด 31 ธันวาคม 2559) 876 คน
12 จำนวนประชากรอายุ 0 ถึง 5 ปี (ตัด 31 ธันวาคม 2559) 293 คน
13 จำนวนผู้พิการทางการเห็น 3 คน
14 จำนวนผู้พิการทางการได้ยินหรือการสื่อความหมาย 19 คน
15 จำนวนผู้พิการการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 57 คน
16 จำนวนผู้พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมหรือออทิสติก 21 คน
17 จำนวนผู้พิการทางสติปัญญา 18 คน
18 จำนวนผู้พิการทางการเรียนรู้ 0 คน
19 จำนวนผู้พิการทางออทิสติก 0 คน

เครื่องมือทางการแพทย์

ลำดับ รายการ จำนวน
1 รถพยาบาล ไม่มี
2 รถเอนกประสงค์ ไม่มี
3 รถจักรยานยนต์ ไม่มี
4 เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) ไม่มี
5 เครื่องอัลตราซาวด์ ไม่มี
6 ยูนิตทันตกรรม ไม่มี
7 เครื่องตรวจการเต้นของหัวใจทารก ไม่มี
8 อุปกรณ์กู้ชีพเบื้องต้น 1 ชุด
9 เครื่องผลิตออกซิเจน 1 เครื่อง
10 ถังออกซิเจน 3 ถัง
11 ชุดเครื่องมือตรวจโรคทั่วไป 1 ชุด

บริการในหน่วยบริการ

ลำดับ บริการ ในเวลา นอกเวลา
1 คลินิกผู้ป่วยนอกทั่วไป มี ไม่มี
2 คลินิกพิเศษ (โรคเรื้อรัง) มี ไม่มี
3 คลินิกทันตกรรม ไม่มี ไม่มี
4 คลินิกสุขภาพเด็กดี มี ไม่มี
5 คลินิกวางแผนครอบครัว มี ไม่มี
6 คลินิกอนามัยแม่และเด็ก (ฝากครรภ์) มี ไม่มี
7 คลินิกแพทย์แผนไทย ไม่มี ไม่มี
8 คลินิกกายภาพบำบัด ไม่มี ไม่มี

บริการนอกหน่วยบริการ

ลำดับ บริการ ช่วงเวลาที่ดำเนินการ
1 เยี่ยมแม่และเด็ก มี
2 เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้าน,ติดเตียง,
ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
มี
3 ควบคุมโรคระบาด มี
4 อนามัยโรงเรียน มี
5 คุ้มครองผู้บริโภค มี
6 งานคัดกรองสุขภาพ มี
 

ข้อมูลการให้บริการ ปีงบประมาณ 2560

ลำดับ ประเภท จำนวน หน่วย
1 จำนวนผู้ป่วยนอกใหม่ ในปีงบประมาณ 3,657 คน
2 จำนวนผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่มารับบริการ ในปีงบประมาณ 12,074 ครั้ง
3 จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการครั้งแรก ในปีงบประมาณ 484 คน
4 จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการทั้งหมด ในปีงบประมาณ 890 ครั้ง

งบประมาณ ปี 2560

ลำดับ ประเภท บาท
1 งบดำเนินการ 0
2 งบลงทุน 0
3 เงินสุทธิที่ได้รับจากแม่ข่าย 370,378
4 เงินอื่นๆ 180,456

ไม่ผ่านเกณฑ์

ผลการประเมินคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว