โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัววัง ตำบลบุญนาคพัฒนา

ระยะทาง จากโรงพยาบาลลำปาง 21.9 กม.
พื้นที่ จ.ลำปาง อ.เมืองลำปาง ต.บุญนาคพัฒนา หมู่ 4
ที่อยู่ บ้านหัววัง หมู่ที่ 4 ตำบลบุญนาคพัฒนา
โทรศัพท์ 054824734
โทรสาร
ID Line
URL
ภาพประกอบ
ที่ตั้ง

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัววัง ตำบลบุญนาคพัฒนา

  ลำดับ ตำแหน่ง ประเภท ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ  
  1 นักวิชาการสาธารณสุข ข้าราชการ นายธีรยุทธ โพธิสุข

  นายธีรยุทธ โพธิสุข

  นักวิชาการสาธารณสุข

บุคลากรประจำ

  ลำดับ ตำแหน่ง ประเภท ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ  
  1 พยาบาลวิชาชีพ ข้าราชการ ผ่องพรรณ สุพรรณ

  ผ่องพรรณ สุพรรณ

  พยาบาลวิชาชีพ
  2 นักวิชาการสาธารณสุข ข้าราชการ จักรพงศ์ ธิสาระ

  จักรพงศ์ ธิสาระ

  นักวิชาการสาธารณสุข
  3 ลูกจ้างปฏิบัติงานทั่วไป ลูกจ้างชั่วคราว/รายคาบ/รายเดือน สมพร ดอยลอม

  สมพร ดอยลอม

  ลูกจ้างปฏิบัติงานทั่วไป
  4 ลูกจ้างปฏิบัติงานทั่วไป ลูกจ้างชั่วคราว/รายคาบ/รายเดือน พัทธนันท์ บุญเรือง

  พัทธนันท์ บุญเรือง

  ลูกจ้างปฏิบัติงานทั่วไป

บุคลากรหมุนเวียน

ข้อมูลพื้นฐาน

ลำดับ รายการ จำนวน
1 จำนวนประชากรที่รับผิดชอบ 2,813 คน
2 จำนวนประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 1,817 คน
3 จำนวนประชากรสิทธิประกันสังคม 293 คน
4 จำนวนประชากรสิทธิข้าราชการ 133 คน
5 จำนวน อสม. 92 คน
6 จำนวนหลังคาเรือน 1,069 หลัง
7 จำนวนหมู่บ้าน 5 หมู่
8 จำนวนโรงเรียน 3 แห่ง
9 จำนวนนักเรียน 188 คน
10 จำนวนศูนย์เด็กเล็ก 1 แห่ง
11 จำนวนประชากรอายุมากกว่า 60 ปี ขึ้นไป (ตัด 31 ธันวาคม 2559) 557 คน
12 จำนวนประชากรอายุ 0 ถึง 5 ปี (ตัด 31 ธันวาคม 2559) 130 คน
13 จำนวนผู้พิการทางการเห็น 8 คน
14 จำนวนผู้พิการทางการได้ยินหรือการสื่อความหมาย 34 คน
15 จำนวนผู้พิการการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 75 คน
16 จำนวนผู้พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมหรือออทิสติก 6 คน
17 จำนวนผู้พิการทางสติปัญญา 9 คน
18 จำนวนผู้พิการทางการเรียนรู้ 2 คน
19 จำนวนผู้พิการทางออทิสติก 0 คน

เครื่องมือทางการแพทย์

ลำดับ รายการ จำนวน
1 รถพยาบาล ไม่มี
2 รถเอนกประสงค์ ไม่มี
3 รถจักรยานยนต์ 1 คัน
4 เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) ไม่มี
5 เครื่องอัลตราซาวด์ ไม่มี
6 ยูนิตทันตกรรม ไม่มี
7 เครื่องตรวจการเต้นของหัวใจทารก ไม่มี
8 อุปกรณ์กู้ชีพเบื้องต้น 1 ชุด
9 เครื่องผลิตออกซิเจน ไม่มี
10 ถังออกซิเจน ไม่มี
11 ชุดเครื่องมือตรวจโรคทั่วไป 1 ชุด

บริการในหน่วยบริการ

ลำดับ บริการ ในเวลา นอกเวลา
1 คลินิกผู้ป่วยนอกทั่วไป มี ไม่มี
2 คลินิกพิเศษ (โรคเรื้อรัง) มี ไม่มี
3 คลินิกทันตกรรม ไม่มี ไม่มี
4 คลินิกสุขภาพเด็กดี มี ไม่มี
5 คลินิกวางแผนครอบครัว มี ไม่มี
6 คลินิกอนามัยแม่และเด็ก (ฝากครรภ์) มี ไม่มี
7 คลินิกแพทย์แผนไทย ไม่มี ไม่มี
8 คลินิกกายภาพบำบัด ไม่มี ไม่มี

บริการนอกหน่วยบริการ

ลำดับ บริการ ช่วงเวลาที่ดำเนินการ
1 เยี่ยมแม่และเด็ก มี
2 เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้าน,ติดเตียง,
ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
มี
3 ควบคุมโรคระบาด มี
4 อนามัยโรงเรียน มี
5 คุ้มครองผู้บริโภค มี
6 งานคัดกรองสุขภาพ มี
 

ข้อมูลการให้บริการ ปีงบประมาณ 2560

ลำดับ ประเภท จำนวน หน่วย
1 จำนวนผู้ป่วยนอกใหม่ ในปีงบประมาณ 546 คน
2 จำนวนผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่มารับบริการ ในปีงบประมาณ 3,562 ครั้ง
3 จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการครั้งแรก ในปีงบประมาณ 0 คน
4 จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการทั้งหมด ในปีงบประมาณ 6,770 ครั้ง

งบประมาณ ปี 2560

ลำดับ ประเภท บาท
1 งบดำเนินการ 0
2 งบลงทุน 0
3 เงินสุทธิที่ได้รับจากแม่ข่าย 406
4 เงินอื่นๆ 0

ไม่ผ่านเกณฑ์

ผลการประเมินคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว