โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยก้าง

ขนาด ขนาดกลาง รับผิดชอบประชากร จำนวน 3,000 - 8,000 คน
OTOP โรคติดต่อ
ระยะทาง จากโรงพยาบาลพญาเม็งราย 14.4 กม.
พื้นที่ จ.เชียงราย อ.พญาเม็งราย ต.ไม้ยา หมู่ 14
ที่อยู่ 58 หมู่ที่ 14 บ้านห้วยก้าง ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
โทรศัพท์ 053 672027
โทรสาร
ID Line
URL
ภาพประกอบ
ที่ตั้ง

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยก้าง

  ลำดับ ตำแหน่ง ประเภท ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ  
  1 เจ้าพนักงานสาธารณสุข ข้าราชการ ผอ.รพ.สต. นางเสาวลักษณ์ แก้วหน่อ

  ผอ.รพ.สต. นางเสาวลักษณ์ แก้วหน่อ

  เจ้าพนักงานสาธารณสุข

บุคลากรประจำ

  ลำดับ ตำแหน่ง ประเภท ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ  
  1 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ข้าราชการ นางทัศนีย์ ชัยภูวนารถ

  นางทัศนีย์ ชัยภูวนารถ

  พยาบาลวิชาชีพ
  2 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ข้าราชการ นางสาววิลาวัลย์ สุริยะ

  นางสาววิลาวัลย์ สุริยะ

  นักวิชาการสาธารณสุข
  3 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน ข้าราชการ นายทวีศักดิ์ พรรณมาตย์

  นายทวีศักดิ์ พรรณมาตย์

  เจ้าพนักงานสาธารณสุข
  4 ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย พนักงานกระทรวงสาธารณสุข นางสาวนิศาชล ทิศรุณ

  นางสาวนิศาชล ทิศรุณ

  ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย
  5 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข นางมะลิวัลย์ ขัตติยะ

  นางมะลิวัลย์ ขัตติยะ

  พนักงานช่วยเหลือคนไข้
  6 ลูกจ้างปฏิบัติงานทั่วไป พนักงานกระทรวงสาธารณสุข นายวีรพันธุ์ เป็กธนู

  นายวีรพันธุ์ เป็กธนู

  ลูกจ้างปฏิบัติงานทั่วไป
  7 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข พนักงานกระทรวงสาธารณสุข นางอิฐญานันต์ ไกลถิ่น

  นางอิฐญานันต์ ไกลถิ่น

  อื่นๆ

ข้อมูลพื้นฐาน

ลำดับ รายการ จำนวน
1 จำนวนประชากรที่รับผิดชอบ 3,701 คน
2 จำนวนประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 3,308 คน
3 จำนวนประชากรสิทธิประกันสังคม 68 คน
4 จำนวนประชากรสิทธิข้าราชการ 231 คน
5 จำนวน อสม. 110 คน
6 จำนวนหลังคาเรือน 1,687 หลัง
7 จำนวนหมู่บ้าน 10 หมู่
8 จำนวนโรงเรียน 2 แห่ง
9 จำนวนนักเรียน 212 คน
10 จำนวนศูนย์เด็กเล็ก 0 แห่ง
11 จำนวนประชากรอายุมากกว่า 60 ปี ขึ้นไป 1,034 คน
12 จำนวนประชากรอายุ 0 ถึง 5 ปี 172 คน
13 จำนวนอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) 78 คน
14 จำนวนผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Caregiver) 17 คน
15 จำนวนผู้พิการ 182 คน

อาคารและสิ่งก่อสร้าง

วันที่บันทึกข้อมูล : 4 มิ.ย. 2564
ลำดับ รายการ สถานะ
1 อาคารสำนักงาน พร้อมใช้
2.1 บ้านพัก 1 พร้อมใช้
2.2 บ้านพัก 2 -
2.3 บ้านพัก 3 -
3 อาคารแพทย์แผนไทย -

ครุภัณฑ์ทางการแพทย์

วันที่บันทึกข้อมูล : 27 พ.ค. 2564
ลำดับ รายการ จำนวน
1 เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) -
2 เครื่องอัลตราซาวด์ ชนิดสี 2 หัวตรวจ -
3 ยูนิตทันตกรรม -
3.1 เครื่องขุดหินน้ำลายไฟฟ้า -
3.2 เครื่องปั่นอมัลกัม -
3.3 เครื่องบ่มวัสดุด้วยแสดง (light curing unit) -
4 เครื่องฟังเสียงหัวใจของทารกในครรภ์ (Fetal Doptone) 1 เครื่อง
5 อุปกรณ์กู้ชีพเบื้องต้น 1 ชุด
6 เครื่องผลิตออกซิเจน (Oxygen generator) -
7 ถังออกซิเจน พร้อมอุปกรณ์ในการใช้งาน 2 ถัง
8 ชุดเครื่องมือตรวจโรคทั่วไป 1 ชุด
9 เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) -
10 ชุดตรวจประเมินพัฒนาการเด็ก -
11 เตียง Fowler -
12 เครื่อง suction mobile -
13 เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ -
14 เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) ชนิดพกพา -
15 เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (Hematocrit Centrifuge) 1 เครื่อง
16 เครื่องนึ่งฆ่า (Autoclave) เชื้อไฟฟ้า 1 เครื่อง
17 เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ -
18 เครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า -
19 เครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า -
20 เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น -
21 หม้อต้มแผ่นความร้อน -
22 หม้อแช่พาราฟิน -

ยานพาหนะ

วันที่บันทึกข้อมูล : 27 พ.ค. 2564
ลำดับ รายการ จำนวน
1 รถพยาบาล -
2.1 รถเอนกประสงค์,รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ -
2.2 รถเอนกประสงค์,รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ -
3 รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่เกิน 150 ซีซี ทะเบียน ย-5991 -

บริการในหน่วยบริการ

วันที่บันทึกข้อมูล : 27 พ.ค. 2564
ลำดับ บริการ ในเวลา นอกเวลา
1 คลินิกผู้ป่วยนอกทั่วไป มี มี
2 คลินิกพิเศษ (โรคเรื้อรัง) มี -
3 คลินิกทันตกรรม - -
4 คลินิกสุขภาพเด็กดี มี -
5 คลินิกวางแผนครอบครัว มี -
6 คลินิกอนามัยแม่และเด็ก (ฝากครรภ์) มี -
7 คลินิกแพทย์แผนไทย มี -
8 คลินิกกายภาพบำบัด - -

บริการนอกหน่วยบริการ

วันที่บันทึกข้อมูล : 4 มิ.ย. 2564
ลำดับ บริการ ช่วงเวลาที่ดำเนินการ
1 เยี่ยมแม่และเด็ก มี
2 เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้าน,ติดเตียง,
ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
มี
3 ควบคุมโรคระบาด มี
4 อนามัยโรงเรียน มี
5 คุ้มครองผู้บริโภค มี
6 งานคัดกรองสุขภาพ มี

การเงินการคลัง ณ 30 กันยายน 2563

วันที่บันทึกข้อมูล : 4 มิ.ย. 2564
ลำดับ ประเภท จำนวนเงิน (บาท)
1 เงินคงเหลือยกมา ณ 30 กันยายน 2562 109,061.13
2 รายรับ
2.1 งบดำเนินการ 1,102,326.96
2.2 งบลงทุน 0.00
2.3 เงินสุทธิที่ได้รับจากแม่ข่าย 7,964,400.00
2.4 เงินอื่นๆ 0.00
รวม 9,066,726.96
3 รายจ่าย
3.1 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 465,882.00
3.2 ค่าสาธารณูปโภค 48,889.40
3.3 ค่าจัดซื้อวัสดุ/ค่าใช้สอย 49,124.00
3.4 ค่าครุภัณฑ์ 9,890.00
3.5 ค่าใช้จ่ายตามโครงการ -0.03
3.6 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 0.00
รวม 573,785.37
4 เงินคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2563 237,393.05

ข้อมูลการให้บริการ ปีงบประมาณ 2563

ลำดับ ประเภท จำนวน หน่วย
1 จำนวนผู้ป่วยนอกใหม่ ในปีงบประมาณ 3,759 คน
2 จำนวนผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่มารับบริการ ในปีงบประมาณ 10,700 ครั้ง
3 จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการครั้งแรก ในปีงบประมาณ 1,622 คน
4 จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการทั้งหมด ในปีงบประมาณ 3,636 ครั้ง

 

ผลการประเมินคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ปี 2564

ระดับ

รพ.สต.ประเมินตนเองวันที่ 4 มิ.ย. 2564

อำเภอประเมินวันที่ 9 ส.ค. 2564