โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเอราวัณ ตำบลท่ากระดาน

ขนาด ขนาดเล็ก รับผิดชอบประชากร จำนวน น้อยกว่า 3,000 คน
OTOP อุบัติเหตุ
ระยะทาง จากรพ.แม่ข่าย - 13.4 กม.
พื้นที่ จ.กาญจนบุรี อ.ศรีสวัสดิ์ ต.ท่ากระดาน หมู่ 4
ที่อยู่ 125/2
โทรศัพท์ 034-574205
โทรสาร 034-574205
ID Line 1
URL https://www.facebook.com/profile.php?id=100006410884397
ภาพประกอบ
ที่ตั้ง

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเอราวัณ ตำบลท่ากระดาน

  ลำดับ ตำแหน่ง ประเภท ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ  
  1 เจ้าพนักงานสาธารณสุข ข้าราชการ นายพลกฤษณ์ คล้ำเงิน

(เจ้าพนักงานสาธารณสุข อาวุโส)

  นายพลกฤษณ์ คล้ำเงิน

  เจ้าพนักงานสาธารณสุข

บุคลากรประจำ

  ลำดับ ตำแหน่ง ประเภท ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ  
  1 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ข้าราชการ นางพณิดา เทียนสวัสดิ์

  นางพณิดา เทียนสวัสดิ์

  พยาบาลวิชาชีพ
  2 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ข้าราชการ นายณัฐภัทร ช่อสะอึก

  นายณัฐภัทร ช่อสะอึก

  พยาบาลวิชาชีพ
  3 นักวิชาการสาธารณสุข (ทันตกรรม) ข้าราชการ นางสาวณัชชา แพร่อำพา

  นางสาวณัชชา แพร่อำพา

  นักวิชาการสาธารณสุข
  4 เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ข้าราชการ นางสาวภาณุมาศ พรหมชนะ

  นางสาวภาณุมาศ พรหมชนะ

  เจ้าพนักงานสาธารณสุข

บุคลากรหมุนเวียน

แพทย์

ทุกวันพฤหัสบดี ที่ 4 ของทุกเดือน กิจกรรมคลีนิคผู้ป่วยโรคติดต่อไม่เรื้อรัง (PCU)

จำนวน 1 คน / ครั้ง

   1 ข้าราชการ แพทย์หญิงพรรณทิพย์ภา มัจฉา

  แพทย์หญิงพรรณทิพย์ภา มัจฉา

  แพทย์
 
 

ข้อมูลพื้นฐาน

ลำดับ รายการ จำนวน
1 จำนวนประชากรที่รับผิดชอบ 1,409 คน
2 จำนวนประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 956 คน
3 จำนวนประชากรสิทธิประกันสังคม 238 คน
4 จำนวนประชากรสิทธิข้าราชการ 185 คน
5 จำนวน อสม. 30 คน
6 จำนวนหลังคาเรือน 661 หลัง
7 จำนวนหมู่บ้าน 1 หมู่
8 จำนวนโรงเรียน 1 แห่ง
9 จำนวนนักเรียน 1 คน
10 จำนวนศูนย์เด็กเล็ก 0 แห่ง
11 จำนวนประชากรอายุมากกว่า 60 ปี ขึ้นไป 295 คน
12 จำนวนประชากรอายุ 0 ถึง 5 ปี 74 คน
13 จำนวนอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) 1 คน
14 จำนวนผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Caregiver) 1 คน
15 จำนวนผู้พิการ 23 คน

อาคารและสิ่งก่อสร้าง

วันที่บันทึกข้อมูล : 1 ก.พ. 2564
ลำดับ รายการ สถานะ
1 อาคารสำนักงาน พร้อมใช้
2.1 บ้านพัก 1 พร้อมใช้
2.2 บ้านพัก 2 พร้อมใช้
2.3 บ้านพัก 3 พร้อมใช้
3 อาคารแพทย์แผนไทย -
4 อาคารผู้ป่วยอุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน พร้อมใช้

ครุภัณฑ์ทางการแพทย์

วันที่บันทึกข้อมูล : 1 ก.พ. 2564
ลำดับ รายการ จำนวน
1 เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) -
2 เครื่องอัลตราซาวด์ ชนิดสี 2 หัวตรวจ -
3 ยูนิตทันตกรรม 1 ยูนิต
3.1 เครื่องขุดหินน้ำลายไฟฟ้า 1 เครื่อง
3.2 เครื่องปั่นอมัลกัม 1 เครื่อง
3.3 เครื่องบ่มวัสดุด้วยแสดง (light curing unit) -
4 เครื่องฟังเสียงหัวใจของทารกในครรภ์ (Fetal Doptone) 1 เครื่อง
5 อุปกรณ์กู้ชีพเบื้องต้น 2 ชุด
6 เครื่องผลิตออกซิเจน (Oxygen generator) 1 เครื่อง
7 ถังออกซิเจน พร้อมอุปกรณ์ในการใช้งาน 3 ถัง
8 ชุดเครื่องมือตรวจโรคทั่วไป 1 ชุด
9 เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) 1 เครื่อง
10 ชุดตรวจประเมินพัฒนาการเด็ก 1 ชุด
11 เตียง Fowler 3 เตียง
12 เครื่อง suction mobile 2 เครื่อง
13 เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ 2 เครื่อง
14 เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) ชนิดพกพา 1 เครื่อง
15 เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (Hematocrit Centrifuge) 1 เครื่อง
16 เครื่องนึ่งฆ่า (Autoclave) เชื้อไฟฟ้า 1 เครื่อง
17 เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ -
18 เครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า -
19 เครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า -
20 เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น -
21 หม้อต้มแผ่นความร้อน -
22 หม้อแช่พาราฟิน -

ยานพาหนะ

วันที่บันทึกข้อมูล : 6 มี.ค. 2562
ลำดับ รายการ จำนวน
1 รถพยาบาล -
2.1 รถเอนกประสงค์,รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ -
2.2 รถเอนกประสงค์,รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ -
3 รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่เกิน 150 ซีซี ทะเบียน Honda -
3 (3)รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่เกิน 150 ซีซี ทะเบียน Fino พร้อมใช้
3 (4)รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่เกิน 150 ซีซี ทะเบียน Mio พร้อมใช้

บริการในหน่วยบริการ

วันที่บันทึกข้อมูล : 6 มี.ค. 2562
ลำดับ บริการ ในเวลา นอกเวลา
1 คลินิกผู้ป่วยนอกทั่วไป มี มี
2 คลินิกพิเศษ (โรคเรื้อรัง) มี -
3 คลินิกทันตกรรม มี -
4 คลินิกสุขภาพเด็กดี มี -
5 คลินิกวางแผนครอบครัว มี -
6 คลินิกอนามัยแม่และเด็ก (ฝากครรภ์) มี -
7 คลินิกแพทย์แผนไทย มี -
8 คลินิกกายภาพบำบัด - -

บริการนอกหน่วยบริการ

วันที่บันทึกข้อมูล : 6 มี.ค. 2562
ลำดับ บริการ ช่วงเวลาที่ดำเนินการ
1 เยี่ยมแม่และเด็ก มี
2 เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้าน,ติดเตียง,
ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
มี
3 ควบคุมโรคระบาด มี
4 อนามัยโรงเรียน มี
5 คุ้มครองผู้บริโภค มี
6 งานคัดกรองสุขภาพ มี

การเงินการคลัง ณ 30 กันยายน 2564

ลำดับ ประเภท จำนวนเงิน (บาท)
1 เงินคงเหลือยกมา ณ 30 กันยายน 2563 0.00
2 รายรับ
2.1 งบดำเนินการ 0.00
2.2 งบลงทุน 0.00
2.3 เงินสุทธิที่ได้รับจากแม่ข่าย 0.00
2.4 เงินอื่นๆ 0.00
รวม 0.00
3 รายจ่าย
3.1 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 0.00
3.2 ค่าสาธารณูปโภค 0.00
3.3 ค่าจัดซื้อวัสดุ/ค่าใช้สอย 0.00
3.4 ค่าครุภัณฑ์ 0.00
3.5 ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 0.00
3.6 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 0.00
รวม 0.00
4 เงินคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2564 0.00

ข้อมูลการให้บริการ ปีงบประมาณ 2563

ลำดับ ประเภท จำนวน หน่วย
1 จำนวนผู้ป่วยนอกใหม่ ในปีงบประมาณ 1,622 คน
2 จำนวนผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่มารับบริการ ในปีงบประมาณ 4,951 ครั้ง
3 จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการครั้งแรก ในปีงบประมาณ 679 คน
4 จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการทั้งหมด ในปีงบประมาณ 1,582 ครั้ง

 

ผลการประเมินคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ปี 2565

อยู่ระหว่างดำเนินการ