โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าลำใย ตำบลเขาโจด

ขนาด ขนาดเล็ก รับผิดชอบประชากร จำนวน น้อยกว่า 3,000 คน
OTOP โควิด-19
ระยะทาง จากโรงพยาบาลท่ากระดาน 143 กม.
พื้นที่ จ.กาญจนบุรี อ.ศรีสวัสดิ์ ต.เขาโจด หมู่ 4
ที่อยู่ 238 หมู่ 4 ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 71220
โทรศัพท์ 0-3467-5525
โทรสาร 0-3467-5525
ID Line 1
URL https://www.facebook.com/profile.php?id=100008325905593
ภาพประกอบ
ที่ตั้ง

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าลำใย ตำบลเขาโจด

  ลำดับ ตำแหน่ง ประเภท ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ  
  1 เจ้าพนักงานสาธารณสุข ข้าราชการ นายยอดชาย จิตสูง

  นายยอดชาย จิตสูง

  เจ้าพนักงานสาธารณสุข

บุคลากรประจำ

  ลำดับ ตำแหน่ง ประเภท ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ  
  1 พยาบาลวิชาชีพ ลูกจ้างชั่วคราว/รายคาบ/รายเดือน นางสาวอังคณา โชติณัฐภัทร

  นางสาวอังคณา โชติณัฐภัทร

  พยาบาลวิชาชีพ
  2 พยาบาลวิชาชีพ ลูกจ้างชั่วคราว/รายคาบ/รายเดือน นางสาวพรสวรรค์ เทวิน

  นางสาวพรสวรรค์ เทวิน

  พยาบาลวิชาชีพ
  3 นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ข้าราชการ นายหาญ ยุมังกูร

  นายหาญ ยุมังกูร

  นักวิชาการสาธารณสุข
  4 นักวิชาการสาธารณสุข (ทันตกรรม) ลูกจ้างชั่วคราว/รายคาบ/รายเดือน นางสาวนาฏยา พระบุญมี

  นางสาวนาฏยา พระบุญมี

  นักวิชาการสาธารณสุข

ข้อมูลพื้นฐาน

ลำดับ รายการ จำนวน
1 จำนวนประชากรที่รับผิดชอบ 2,184 คน
2 จำนวนประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 1,947 คน
3 จำนวนประชากรสิทธิประกันสังคม 82 คน
4 จำนวนประชากรสิทธิข้าราชการ 115 คน
5 จำนวน อสม. 50 คน
6 จำนวนหลังคาเรือน 865 หลัง
7 จำนวนหมู่บ้าน 3 หมู่
8 จำนวนโรงเรียน 3 แห่ง
9 จำนวนนักเรียน 341 คน
10 จำนวนศูนย์เด็กเล็ก 3 แห่ง
11 จำนวนประชากรอายุมากกว่า 60 ปี ขึ้นไป 346 คน
12 จำนวนประชากรอายุ 0 ถึง 5 ปี 230 คน
13 จำนวนอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) 1 คน
14 จำนวนผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Caregiver) 5 คน
15 จำนวนผู้พิการ 62 คน

อาคารและสิ่งก่อสร้าง

วันที่บันทึกข้อมูล : 1 เม.ย. 2563
ลำดับ รายการ สถานะ
1 อาคารสำนักงาน พร้อมใช้
2.1 บ้านพัก 1 -
2.2 บ้านพัก 2 พร้อมใช้
2.3 บ้านพัก 3 พร้อมใช้
3 อาคารแพทย์แผนไทย -
4 ถังเก็บน้ำคอนกรีต(ฝ.33) -
5 ป้ายชื่อ รพ.สต. พร้อมใช้

ครุภัณฑ์ทางการแพทย์

วันที่บันทึกข้อมูล : 28 ม.ค. 2565
ลำดับ รายการ จำนวน
1 เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) -
2 เครื่องอัลตราซาวด์ ชนิดสี 2 หัวตรวจ -
3 ยูนิตทันตกรรม 1 ยูนิต
3.1 เครื่องขุดหินน้ำลายไฟฟ้า 1 เครื่อง
3.2 เครื่องปั่นอมัลกัม 1 เครื่อง
3.3 เครื่องบ่มวัสดุด้วยแสดง (light curing unit) 1 เครื่อง
4 เครื่องฟังเสียงหัวใจของทารกในครรภ์ (Fetal Doptone) 1 เครื่อง
5 อุปกรณ์กู้ชีพเบื้องต้น 1 ชุด
6 เครื่องผลิตออกซิเจน (Oxygen generator) -
7 ถังออกซิเจน พร้อมอุปกรณ์ในการใช้งาน 1 ถัง
8 ชุดเครื่องมือตรวจโรคทั่วไป 1 ชุด
9 เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) 1 เครื่อง
10 ชุดตรวจประเมินพัฒนาการเด็ก 1 ชุด
11 เตียง Fowler 1 เตียง
12 เครื่อง suction mobile -
13 เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ 1 เครื่อง
14 เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) ชนิดพกพา -
15 เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (Hematocrit Centrifuge) 1 เครื่อง
16 เครื่องนึ่งฆ่า (Autoclave) เชื้อไฟฟ้า 1 เครื่อง
17 เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ -
18 เครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า -
19 เครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า -
20 เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น -
21 หม้อต้มแผ่นความร้อน -
22 หม้อแช่พาราฟิน -

ยานพาหนะ

วันที่บันทึกข้อมูล : 28 ม.ค. 2565
ลำดับ รายการ จำนวน
1 รถพยาบาล -
2.1 รถเอนกประสงค์,รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ -
2.2 รถเอนกประสงค์,รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ -
3 รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่เกิน 150 ซีซี -
3 (4)รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่เกิน 150 ซีซี ทะเบียน 1กฉ389 พร้อมใช้
3 (5)รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่เกิน 150 ซีซี ทะเบียน 1กฏ7076 พร้อมใช้

บริการในหน่วยบริการ

วันที่บันทึกข้อมูล : 1 เม.ย. 2563
ลำดับ บริการ ในเวลา นอกเวลา
1 คลินิกผู้ป่วยนอกทั่วไป มี มี
2 คลินิกพิเศษ (โรคเรื้อรัง) มี -
3 คลินิกทันตกรรม มี -
4 คลินิกสุขภาพเด็กดี มี -
5 คลินิกวางแผนครอบครัว มี -
6 คลินิกอนามัยแม่และเด็ก (ฝากครรภ์) มี -
7 คลินิกแพทย์แผนไทย มี -
8 คลินิกกายภาพบำบัด มี -

บริการนอกหน่วยบริการ

วันที่บันทึกข้อมูล : 27 ม.ค. 2564
ลำดับ บริการ ช่วงเวลาที่ดำเนินการ
1 เยี่ยมแม่และเด็ก มี
2 เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้าน,ติดเตียง,
ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
มี
3 ควบคุมโรคระบาด มี
4 อนามัยโรงเรียน มี
5 คุ้มครองผู้บริโภค มี
6 งานคัดกรองสุขภาพ มี
7 บริการด้านทันตกรรม มี

การเงินการคลัง ณ 30 กันยายน 2564

วันที่บันทึกข้อมูล : 28 ม.ค. 2565
ลำดับ ประเภท จำนวนเงิน (บาท)
1 เงินคงเหลือยกมา ณ 30 กันยายน 2563 586,313.71
2 รายรับ
2.1 งบดำเนินการ 300,000.00
2.2 งบลงทุน 0.00
2.3 เงินสุทธิที่ได้รับจากแม่ข่าย 738,304.86
2.4 เงินอื่นๆ 129,243.05
รวม 1,167,547.91
3 รายจ่าย
3.1 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 760,152.00
3.2 ค่าสาธารณูปโภค 21,288.03
3.3 ค่าจัดซื้อวัสดุ/ค่าใช้สอย 185,247.92
3.4 ค่าครุภัณฑ์ 44,700.00
3.5 ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 3,600.00
3.6 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 23,425.63
รวม 1,038,413.58
4 เงินคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2564 715,448.04

ข้อมูลการให้บริการ ปีงบประมาณ 2563

ลำดับ ประเภท จำนวน หน่วย
1 จำนวนผู้ป่วยนอกใหม่ ในปีงบประมาณ 1,778 คน
2 จำนวนผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่มารับบริการ ในปีงบประมาณ 5,060 ครั้ง
3 จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการครั้งแรก ในปีงบประมาณ 731 คน
4 จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการทั้งหมด ในปีงบประมาณ 1,681 ครั้ง

 

ผลการประเมินคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ปี 2565

อยู่ระหว่างดำเนินการ

รพ.สต.ประเมินตนเองวันที่ 28 ม.ค. 2565