โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขุนห้วยแม่เปา

ขนาด ขนาดเล็ก รับผิดชอบประชากร จำนวน น้อยกว่า 3,000 คน
OTOP เด็ก วัยรุ่น
ระยะทาง จากโรงพยาบาลพญาเม็งราย 7.8 กม.
พื้นที่ จ.เชียงราย อำเภอ พญาเม็งราย ตำบล แม่เปา 05
ที่อยู่ 119 ม.17 บ้านขุนห้วยแม่เปาใต้ ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
โทรศัพท์ 0899515309
โทรสาร
ID Line
URL
ภาพประกอบ
ที่ตั้ง

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขุนห้วยแม่เปา

  ลำดับ ตำแหน่ง ประเภท ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ  
  1 นักวิชาการสาธารณสุข ข้าราชการ นางลัทธพร เจริญธรรม

  นางลัทธพร เจริญธรรม

  นักวิชาการสาธารณสุข

บุคลากรประจำ

  ลำดับ ตำแหน่ง ประเภท ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ  
  1 พยาบาลวิชาชีพ ข้าราชการ ภัทรวดี กุมาระ

  ภัทรวดี กุมาระ

  พยาบาลวิชาชีพ
  2 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ลูกจ้างชั่วคราว/รายคาบ/รายเดือน นางสาวสุชาดา ไพรบรรจง

  นางสาวสุชาดา ไพรบรรจง

  พนักงานช่วยเหลือคนไข้
  3 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข นายสมพงศ์ หาญปรีชาชัย

  นายสมพงศ์ หาญปรีชาชัย

  พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ข้อมูลพื้นฐาน

ลำดับ รายการ จำนวน
1 จำนวนประชากรที่รับผิดชอบ 2,036 คน
2 จำนวนประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 1,868 คน
3 จำนวนประชากรสิทธิประกันสังคม 26 คน
4 จำนวนประชากรสิทธิข้าราชการ 29 คน
5 จำนวน อสม. 30 คน
6 จำนวนหลังคาเรือน 588 หลัง
7 จำนวนหมู่บ้าน 3 หมู่
8 จำนวนโรงเรียน 2 แห่ง
9 จำนวนนักเรียน 581 คน
10 จำนวนศูนย์เด็กเล็ก 3 แห่ง
11 จำนวนประชากรอายุมากกว่า 60 ปี ขึ้นไป 209 คน
12 จำนวนประชากรอายุ 0 ถึง 5 ปี 374 คน
13 จำนวนอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) 27 คน
14 จำนวนผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Caregiver) 0 คน
15 จำนวนผู้พิการ 72 คน

อาคารและสิ่งก่อสร้าง

วันที่บันทึกข้อมูล : 4 มี.ค. 2564
ลำดับ รายการ สถานะ
1 อาคารสำนักงาน พร้อมใช้
2.1 บ้านพัก 1 พร้อมใช้
2.2 บ้านพัก 2 -
2.3 บ้านพัก 3 -
3 อาคารแพทย์แผนไทย -
4 โรงจอดรถยนต์ พร้อมใช้
5 ที่จอดรถจักรยานยนต์ พร้อมใช้

ครุภัณฑ์ทางการแพทย์

วันที่บันทึกข้อมูล : 4 มี.ค. 2564
ลำดับ รายการ จำนวน
1 เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) -
2 เครื่องอัลตราซาวด์ ชนิดสี 2 หัวตรวจ -
3 ยูนิตทันตกรรม 1 ยูนิต
3.1 เครื่องขุดหินน้ำลายไฟฟ้า 1 เครื่อง
3.2 เครื่องปั่นอมัลกัม -
3.3 เครื่องบ่มวัสดุด้วยแสดง (light curing unit) -
4 เครื่องฟังเสียงหัวใจของทารกในครรภ์ (Fetal Doptone) 1 เครื่อง
5 อุปกรณ์กู้ชีพเบื้องต้น 1 ชุด
6 เครื่องผลิตออกซิเจน (Oxygen generator) -
7 ถังออกซิเจน พร้อมอุปกรณ์ในการใช้งาน 2 ถัง
8 ชุดเครื่องมือตรวจโรคทั่วไป 1 ชุด
9 เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) -
10 ชุดตรวจประเมินพัฒนาการเด็ก 1 ชุด
11 เตียง Fowler -
12 เครื่อง suction mobile 1 เครื่อง
13 เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ -
14 เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) ชนิดพกพา -
15 เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (Hematocrit Centrifuge) 1 เครื่อง
16 เครื่องนึ่งฆ่า (Autoclave) เชื้อไฟฟ้า 1 เครื่อง
17 เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ -
18 เครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า -
19 เครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า -
20 เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น -
21 หม้อต้มแผ่นความร้อน -
22 หม้อแช่พาราฟิน -

ยานพาหนะ

วันที่บันทึกข้อมูล : 4 มี.ค. 2564
ลำดับ รายการ จำนวน
1 รถพยาบาล -
2.1 รถเอนกประสงค์,รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ -
2.2 รถเอนกประสงค์,รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ -
3 (1)รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่เกิน 150 ซีซี ทะเบียน ขงน578 -
3 (2)รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่เกิน 150 ซีซี ทะเบียน คคท787 พร้อมใช้

บริการในหน่วยบริการ

วันที่บันทึกข้อมูล : 4 มี.ค. 2564
ลำดับ บริการ ในเวลา นอกเวลา
1 คลินิกผู้ป่วยนอกทั่วไป มี มี
2 คลินิกพิเศษ (โรคเรื้อรัง) - -
3 คลินิกทันตกรรม มี -
4 คลินิกสุขภาพเด็กดี มี -
5 คลินิกวางแผนครอบครัว มี -
6 คลินิกอนามัยแม่และเด็ก (ฝากครรภ์) มี -
7 คลินิกแพทย์แผนไทย - -
8 คลินิกกายภาพบำบัด - -

บริการนอกหน่วยบริการ

วันที่บันทึกข้อมูล : 4 มี.ค. 2564
ลำดับ บริการ ช่วงเวลาที่ดำเนินการ
1 เยี่ยมแม่และเด็ก มี
2 เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้าน,ติดเตียง,
ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
มี
3 ควบคุมโรคระบาด มี
4 อนามัยโรงเรียน มี
5 คุ้มครองผู้บริโภค มี
6 งานคัดกรองสุขภาพ มี

การเงินการคลัง ณ 30 กันยายน 2563

วันที่บันทึกข้อมูล : 4 มี.ค. 2564
ลำดับ ประเภท จำนวนเงิน (บาท)
1 เงินคงเหลือยกมา ณ 30 กันยายน 2562 36,230.97
2 รายรับ
2.1 งบดำเนินการ 0.00
2.2 งบลงทุน 0.00
2.3 เงินสุทธิที่ได้รับจากแม่ข่าย 463,606.50
2.4 เงินอื่นๆ 1,300.97
รวม 464,907.47
3 รายจ่าย
3.1 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 271,455.00
3.2 ค่าสาธารณูปโภค 29,496.67
3.3 ค่าจัดซื้อวัสดุ/ค่าใช้สอย 44,494.39
3.4 ค่าครุภัณฑ์ 49,159.17
3.5 ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 60,570.00
3.6 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 502.94
รวม 455,678.17
4 เงินคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2563 122,434.89

ข้อมูลการให้บริการ ปีงบประมาณ 2563

ลำดับ ประเภท จำนวน หน่วย
1 จำนวนผู้ป่วยนอกใหม่ ในปีงบประมาณ 2,056 คน
2 จำนวนผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่มารับบริการ ในปีงบประมาณ 5,672 ครั้ง
3 จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการครั้งแรก ในปีงบประมาณ 1,121 คน
4 จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการทั้งหมด ในปีงบประมาณ 1,757 ครั้ง

 

ผลการประเมินคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ปี 2564

ระดับ

รพ.สต.ประเมินตนเองวันที่ 4 มี.ค. 2564

อำเภอประเมินวันที่ 9 ส.ค. 2564