โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนิคม เขต 16 ตำบลนิคมพัฒนา

ระยะทาง จากโรงพยาบาลลำปาง 20.9 กม.
พื้นที่ จ.ลำปาง อ.เมืองลำปาง ต.นิคมพัฒนา หมู่ 7
ที่อยู่ บ้านนิคม เขต 16 ตำบลบุญนาคพัฒนา
โทรศัพท์ 0861173853
โทรสาร -
ID Line -
URL -
ภาพประกอบ
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนิคมเขต 16

ที่ตั้ง

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนิคม เขต 16 ตำบลนิคมพัฒนา

  ลำดับ ตำแหน่ง ประเภท ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ  
  1 นักวิชาการสาธารณสุข ข้าราชการ นายสมเกียรติ เย็นสำราญ

  นายสมเกียรติ เย็นสำราญ

  นักวิชาการสาธารณสุข

บุคลากรประจำ

  ลำดับ ตำแหน่ง ประเภท ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ  
  1 พยาบาลวิชาชีพ ข้าราชการ นงเยาว์ วงค์ลังกา

  นงเยาว์ วงค์ลังกา

  พยาบาลวิชาชีพ
  2 เจ้าพนักงานสาธารณสุข ข้าราชการ ปาริชาติ ผลดี

  ปาริชาติ ผลดี

  เจ้าพนักงานสาธารณสุข
  3 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล พนักงานกระทรวงสาธารณสุข มะลิวัลย์ พรมปิง

  มะลิวัลย์ พรมปิง

  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
  4 ลูกจ้างปฏิบัติงานทั่วไป ลูกจ้างชั่วคราว/รายคาบ/รายเดือน สุกัญญา เกตุบุตร

  สุกัญญา เกตุบุตร

  ลูกจ้างปฏิบัติงานทั่วไป

บุคลากรหมุนเวียน

แพทย์

วันพุธที่ 3 ของเดือนและศุกร์ที่ 4 เวลา 08.30 น.-12.00 น.

จำนวน 1 คน / ครั้ง

   1 ข้าราชการ ปรารถนา ปันทะวงค์

  ปรารถนา ปันทะวงค์

  แพทย์
 
 

ข้อมูลพื้นฐาน

ลำดับ รายการ จำนวน
1 จำนวนประชากรที่รับผิดชอบ 1,104 คน
2 จำนวนประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 1,026 คน
3 จำนวนประชากรสิทธิประกันสังคม 58 คน
4 จำนวนประชากรสิทธิข้าราชการ 20 คน
5 จำนวน อสม. 43 คน
6 จำนวนหลังคาเรือน 474 หลัง
7 จำนวนหมู่บ้าน 4 หมู่
8 จำนวนโรงเรียน 0 แห่ง
9 จำนวนนักเรียน 0 คน
10 จำนวนศูนย์เด็กเล็ก 0 แห่ง
11 จำนวนประชากรอายุมากกว่า 60 ปี ขึ้นไป (ตัด 31 ธันวาคม 2559) 299 คน
12 จำนวนประชากรอายุ 0 ถึง 5 ปี (ตัด 31 ธันวาคม 2559) 61 คน
13 จำนวนผู้พิการทางการเห็น 2 คน
14 จำนวนผู้พิการทางการได้ยินหรือการสื่อความหมาย 16 คน
15 จำนวนผู้พิการการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 27 คน
16 จำนวนผู้พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมหรือออทิสติก 2 คน
17 จำนวนผู้พิการทางสติปัญญา 7 คน
18 จำนวนผู้พิการทางการเรียนรู้ 0 คน
19 จำนวนผู้พิการทางออทิสติก 0 คน

เครื่องมือทางการแพทย์

ลำดับ รายการ จำนวน
1 รถพยาบาล ไม่มี
2 รถเอนกประสงค์ ไม่มี
3 รถจักรยานยนต์ 2 คัน
4 เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) ไม่มี
5 เครื่องอัลตราซาวด์ ไม่มี
6 ยูนิตทันตกรรม ไม่มี
7 เครื่องตรวจการเต้นของหัวใจทารก 1 เครื่อง
8 อุปกรณ์กู้ชีพเบื้องต้น 1 ชุด
9 เครื่องผลิตออกซิเจน ไม่มี
10 ถังออกซิเจน 1 ถัง
11 ชุดเครื่องมือตรวจโรคทั่วไป 1 ชุด

บริการในหน่วยบริการ

ลำดับ บริการ ในเวลา นอกเวลา
1 คลินิกผู้ป่วยนอกทั่วไป มี ไม่มี
2 คลินิกพิเศษ (โรคเรื้อรัง) มี ไม่มี
3 คลินิกทันตกรรม ไม่มี ไม่มี
4 คลินิกสุขภาพเด็กดี มี ไม่มี
5 คลินิกวางแผนครอบครัว มี ไม่มี
6 คลินิกอนามัยแม่และเด็ก (ฝากครรภ์) มี ไม่มี
7 คลินิกแพทย์แผนไทย มี ไม่มี
8 คลินิกกายภาพบำบัด ไม่มี ไม่มี

บริการนอกหน่วยบริการ

ลำดับ บริการ ช่วงเวลาที่ดำเนินการ
1 เยี่ยมแม่และเด็ก มี
2 เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้าน,ติดเตียง,
ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
มี
3 ควบคุมโรคระบาด มี
4 อนามัยโรงเรียน ไม่มี
5 คุ้มครองผู้บริโภค มี
6 งานคัดกรองสุขภาพ มี
 

ข้อมูลการให้บริการ ปีงบประมาณ 2560

ลำดับ ประเภท จำนวน หน่วย
1 จำนวนผู้ป่วยนอกใหม่ ในปีงบประมาณ 1,329 คน
2 จำนวนผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่มารับบริการ ในปีงบประมาณ 5,626 ครั้ง
3 จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการครั้งแรก ในปีงบประมาณ 85 คน
4 จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการทั้งหมด ในปีงบประมาณ 163 ครั้ง

งบประมาณ ปี 2560

ลำดับ ประเภท บาท
1 งบดำเนินการ 0
2 งบลงทุน 0
3 เงินสุทธิที่ได้รับจากแม่ข่าย 263,593
4 เงินอื่นๆ 22,550

ไม่ผ่านเกณฑ์

ผลการประเมินคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว