pcu

ระบบข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ

หน่วยบริการปฐมภูมิ

ดูรายงานทรัพยากรสุขภาพเข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูล

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
อาคาร 4 ชั้น 4 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-590-1378   email : strategic2.bps@gmail.com